Инструкция для GOCLEVER DVR HD WIDE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

41 

 

Warunki gwarancji 

 

1. GOCLEVER SP. Z O.O.  z siedzibą  w Zakrzewie ( 62

-

069)  przy ul. Przemysłowej 18  zwany  dalej 

Gwarantem  zapewnia,  że  urządzenie  marki  GOCLEVER,  jest  wolne  od  wad  konstrukcyjnych  i 
materiałowych,  które  mogłyby  naruszyć  jego  funkcjonalność,  o  ile  przestrzegana  była  instrukcja 
obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 

 

2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 

 

3.  Gwarant  bezpłatnie  usunie  ewentualną  niesprawność  urządzenia,  zgodnie  z  postanowieniami 

niniejszej  gwarancji  pod  warunkiem  przedstawieni

a  wypełnionej  w  dniu  zakupu  karty  gwarancyjnej 

wraz  z  kopią  dowodu  zakupu.  Dokonywanie  zmian  i  skreśleń  w  karcie  gwarancyjnej  przez  osoby 
nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 

 

4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 12 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, 
jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.  

 

5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w 
terminie  12  miesięcy  od  daty

 

zakupu,  jednak  nie  dłużej  niż  15  miesięcy  od  daty  produkcji.  Po 

przekroczeniu  tych  terminów  użytkownik  powinien  przesłać  uszkodzone  urządzenie  do  punktu 
serwisowego  na  własny  koszt  po  wcześniejszym  uzyskaniu  numeru  RMA  zgodnie  z  procedurą 
reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.  

 

6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od 
daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door

-to-door ) 

7.  Wady  ujawnione  w  okresie  gwarancji  będą  usuwane  bezpłatnie  w  możliwie  najkrótszym  terminie 
nieprzekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może

 

ulec przedłużeniu o kolejne 30 

dni.   

8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. ( 
061) 84 88 767. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru 

reklamacyjnego przesy

łka nie zostanie przyjęta na serwis.

 

9. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia. 

 

10.  Nabywca  zobowiązany  jest  dostarczyć  produkt  w  oryginalnym  opakowaniu,  wraz  ze  wszystkimi 
akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi 

nabywca.  

11.  Sprzęt  nieodebrany  z  serwisu  w  ciągu  3  miesięcy  od  ukończenia  naprawy  przepada  na  rzecz 

serwisu.  

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkod

zenie 

powstało  z  winy  klienta)  zgłaszający  reklamację  zostanie  obciążony  kosztami  ekspertyzy  oraz 

transportu.   
14. Gwarancja nie obejmuje:  

1. Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 

 

2.  Roszczeń  z  tytułu  parametrów  technicznych  urządzenia,  o  ile  są  one  zgodne  z  podanymi  przez 
producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 

 

3. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk 
atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp. 

 

4. Wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu 

 

15. W przypadku, g

dy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje 

własnością Gwaranta. Części użyte  do  wymiany mogą być  innej marki o parametrach technicznych, 
co najmniej równoważnych. 

 

16.  Nabywca  traci  prawa  gwarancyjne  w  przypadku  zerwania  plomb  gwarancyjnych,  tabliczki 
znamionowej  z  numerem  seryjnym  lub  stwierdzenia  przez  serwis  producenta  dokonywania 

nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia. 

 

17.  Gwarant  może  uchylić  się  od  dotrzymania  terminowości  usługi  gwarancyjnej,  jeżeli  zaistnieją 
nieprzewidziane  okoliczności  o  charakterze  siły  wyższej  np.:  klęska  żywiołowa,  niepokoje  społeczne 

itp.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 44
  GOCLEVER DVR WIDE Wideorejestrator Kamera samochodowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GOCLEVER DVR WIDE Video Recorder Car Camera OWNER’S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją
 • Страница 2 из 44
  Spis treści / Contents Polski English 3 22 2
 • Страница 3 из 44
  Zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia        Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Nie zdejmuj osłony urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Chroń urządzenie przed
 • Страница 4 из 44
  Spis treści ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3 WPROWADZENIE 5 SCHEMAT URZĄDZENIA 6 SZYBKI START 7 W YBÓR JĘZYKA POLSKIEGO 8 NAGRYWANIE I PRZEGLĄDANIE MATERIAŁU 9 Nagrywanie materiału wideo 9 Wykonywanie zdjęć 10 Przeglądanie materiału 11 TRYB USB 12 OBSŁUGA MENU 14 Podstawowe funkcje 14 Menu ustawień kamery
 • Страница 5 из 44
  Wprowadzenie Kamera samochodowa, czyli wideorejestrator, służy do zapisywania nagrań wideo podczas jazdy samochodem. Urządzenie powinno zostać zamontowane na przedniej lub tylnej szybie pojazdu. Zapisane nagrania umieszczane są na karcie pamięci SD. Dane z urządzenia mogą zostać zapisane i
 • Страница 6 из 44
  Schemat Urządzenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Port USB Zaślepka portu USB Gniazdo ładowarki 5V Gniazdo kart pamięci Głośnik Otwór montażowy Mikrofon Pokrywa baterii Soczewka kamery Diody podczerwone Przycisk zasilania (wł./wył. urządzenia) Przycisk
 • Страница 7 из 44
  Szybki start 1. Wyjmij urządzenie z opakowania i sprawdź, czy znajdują się tam wszystkie potrzebne akcesoria:  Kamera samochodowa DVR HD (1 sztuka)  Ładowarka samochodowa (1 sztuka)  Kabel USB/mini USB (1 sztuka)  Uchwyt na szybę (1 sztuka)  Bateria BL - 4C (1 sztuka) 2. Umieść baterię w
 • Страница 8 из 44
  Wybór języka polskiego Twoje urządzenie może nie być domyślnie ustawione na wyświetlanie opcji w języku polskim. Jeżeli chcesz zmienić język oprogramowania na polski, postępuj zgodnie z następującymi krokami:  Otwórz ekran urządzenia i uruchom je, przytrzymując przycisk zasilania (patrz str. 6,
 • Страница 9 из 44
  Nagrywanie i przeglądanie materiału 1. Nagrywanie materiału wideo Przed rozpoczęciem nagrywania, umieść kartę SD/MMC w urządzeniu. Jeśli ustawienia fabryczne nie zostały zmienione, urządzenie zacznie nagrywać automatycznie zaraz po uruchomieniu klawiszem zasilania (patrz str. 6, pkt. 11). Nagrywany
 • Страница 10 из 44
  2. Wykonywanie zdjęć Za pomocą przycisku zasilania (patrz str. 6, pkt. 11) uruchom urządzenie. Wciśnij przycisk MODE (patrz str. 6, pkt. 17), aby przejść w tryb aparatu. Za pomocą przycisku nagrywania (patrz str. 6, pkt. 12) wykonaj zdjęcie i odczekaj 2 sekundy w trakcie których urządzenie
 • Страница 11 из 44
  3. Przeglądanie materiału Za pomocą przycisku zasilania (patrz str. 6, pkt. 11) uruchom urządzenie. Wciśnij dwukrotnie przycisk MODE (patrz str. 6, pkt. 17), aby przejść w tryb przeglądania nagranego materiału. Jeżeli wcześniej zarejestrowałeś materiał wideo, powinien on teraz być widoczny jako
 • Страница 12 из 44
  4. Tryb przeglądania fotografii, odtwarzanie w toku Tryb USB  Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB (patrz str. 6, pkt. 1). Po podłączeniu urządzenia, na ekranie komputera powinna pojawić się informacja o nowym urządzeniu. Od tego momentu pliki znajdujące się na karcie pamięci mogą
 • Страница 13 из 44
   Windows XP/2000/ME W celu odtworzenia materiałów zapisanych na karcie SD/MCC kliknij ikonę Mój Komputer znajdującą się na Pulpicie systemu Windows. W otwartym oknie wybierz dysk wymienny (patrz obrazek „Dysk wymienny”) i otwórz go. Kliknij znajdujący się w nim folder, aby przeglądać nagrane
 • Страница 14 из 44
  Obsługa Menu 1. Podstawowe funkcje Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie przejdzie w tryb nagrywania wideo. Jeżeli ustawienia nie zostały wcześniej zmieniane, wideorejestrator automatycznie zacznie nagrywać wideo. Urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie bez umieszczonej karty SD. Wejście w
 • Страница 15 из 44
  2. Menu ustawień kamery wideo Po uruchomieniu urządzenia, wciśnij przycisk MENU, aby przywołać menu ustawień kamery wideo. Za pomocą klawiszy UP i DOWN wybierz kursorem pożądaną opcję. Za pomocą przycisku nagrywania (patrz str. 6, pkt. 12) zatwierdź wybór wybranej opcji. Przywołane podmenu
 • Страница 16 из 44
  3. Menu ustawień ogólnych Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie przejdzie w tryb nagrywania wideo. Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk nagrywania (patrz str. 6, pkt. 12). Następnie naciśnij dwukrotnie przycisk MENU, aby przywołać menu ustawień ogólnych. Za pomocą klawiszy UP i DOWN wybierz
 • Страница 17 из 44
  Wskazówka: Strzałka w dół na ekranie ustawień oznacza, że istnieje druga strona listy opcji. Przejdź kursorem poniżej strzałki, aby przesunąć listę w dół (patrz obrazek) Częstotl. Światła: Dostosuj częstotliwość światła (60Hz lub 50Hz) Data: Wybierz opcję Data, a następnie opcję Ustaw, aby ustawić
 • Страница 18 из 44
  4. Menu ustawień aparatu Po uruchomieniu urządzenia, wciśnij przycisk MODE, aby uruchomić tryb aparatu. Wciśnij przycisk MENU, aby przywołać menu aparatu. Za pomocą przycisku nagrywania (patrz str. 6, pkt. 12) zatwierdź wybór wybranej opcji. Przywołane podmenu obsługiwane jest analogicznie do menu.
 • Страница 19 из 44
  5. Menu ustawień w trybie przeglądania Po uruchomieniu urządzenia, wciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby uruchomić tryb przeglądania nagranego materiału. Wciśnij przycisk MENU, aby przywołać menu opcji. Za pomocą klawiszy UP i DOWN wybierz kursorem pożądaną opcję. Za pomocą przycisku nagrywania
 • Страница 20 из 44
  Specyfikacja techniczna 1. Rozdzielczość nagrywania: VGA (640x480), D1 (720x480), SXGA (1280x960) 2. Format wideo: AVI (PAL) 3. Zapętlanie nagrywania 5/10/15 minut 4. Zasilanie:  Akumulator litowo-jonowy 3,7V 800mAh  Ładowarka samochodowa 5V  Bateria ładowana prądem stałym 12 – 24V 750mA 5.
 • Страница 21 из 44
  Rozwiązywanie problemów Rozwiązanie Problem  Sprawdź, czy umieściłeś baterię w urządzeniu. Oznaczenia (+) i (-) na baterii powinny przylegać do metalowych bolców wewnątrz pojemnika na baterię  Sprawdź, czy poprawnie podłączyłeś przewód ładowarki do gniazda urządzenia (patrz str. 6, pkt. 3) 
 • Страница 22 из 44
  GOCLEVER DVR LITE Video Recorder Car Video Camera OWNER’S MANUAL VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. 22
 • Страница 23 из 44
  Safety Information        Please read and keep this instructions Do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel. To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Only use the AC adapter
 • Страница 24 из 44
  Contents SAFETY INFORMATION 23 INTRODUCTION 25 DIAGRAM 26 QUICK START 27 RECORDING AND PLAYING VIDEO RECORDINGS 28 Recording 28 Taking Picture 29 Playing mode 30 USB MODE 31 MENU FUNCTIONS 33 Main functions 33 Video camera settings menu 34 General settings menu 35 Camera settings menu 37 Play mode
 • Страница 25 из 44
  Introduction Car video camera, or video recorder, is used to save video recordings while driving. The device should be mounted on the front or rear windshield. Saved recordings are placed on the SD card. The data from the device can be stored and played back on a personal computer via a USB cable
 • Страница 26 из 44
  Diagram 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. USB port USB plug DC 5V Memory card slot Speaker Fixing hole Microphone Battery cover Video camera lens Infrared diodes Power button (on/off the device) Record button/Take picture (blinking, blue light on the button
 • Страница 27 из 44
  Quick Start 1. Take the device out from the box and check for the following accessories:  Car Video Camera DVR HD (1 pc)  Car Battery Charger (1 pc)  USB/mini USB cable (1 pc)  Windshield holder (1 pc)  BL - 4C Battery (1 pc) 2. Place the battery in the device by removing the battery cover
 • Страница 28 из 44
  Recording and playing video recordings 3. Recording. Before you start, place the SD / MMC card in the device. If the factory settings were not changed, the recording should start automatically after pressing power button (see page 26, sec. 11). The recorded file is saved on the SD / MMC card. To
 • Страница 29 из 44
  4. Taking pictures Use the power button (see page 26 sec 11) to run the device. Press the MODE button (see page 26 sec. 17) to switch into camera mode. Use the record button (see page 26 sec. 12) to take the picture. Wait for 2 seconds during which the device processes and stores image on a memory
 • Страница 30 из 44
  3. Playing mode Use the power button (see page 26 sec. 11) to run the device. Press the MODE button twice (see page 26 sec. 17) to switch to play mode. If you have recorded some video, it should now be visible as a static frame. Use the DOWN and UP button to browse the video and photos. Use the
 • Страница 31 из 44
  4. Playing mode (pictures), playing in progress USB mode  Connect your device to a computer using a USB cable (see page 26, sec.1). After connecting the device to the computer, the auto-run window should appear on your PC. Now, the files from the memory card can be copied to the computer. If auto
 • Страница 32 из 44
   Windows XP/2000/ME Operating System In order to play content stored on an SD / MCC, click the My Computer icon on the desktop of Windows. In the opened window, select the removable drive (see picture "Removable Disk") and open it. Choose the folder and open it to see the recorded material.  This
 • Страница 33 из 44
  Menu functions 6. Main functions When you first run the device, it will be switched to the video recording mode. The device will automatically start recording, if settings were not been modified. The unit will not function properly without SD card. Input in the setup menu is not possible while
 • Страница 34 из 44
  7. Video camera settings menu Run the device and press the MENU button to bring up the video camera settings menu. Use the UP and DOWN keys to select the option. Use the record button (see page 26 sec.12) to confirm selection. Submenu is handled similarly to the menu. Press the MENU key twice to
 • Страница 35 из 44
  8. General settings menu When you first run the device, it will be switched to the video recording mode. The device will automatically start recording, if settings were not been modified. To stop recording, press the record button (see page 26 sec.12). Then press the MENU button twice to bring up
 • Страница 36 из 44
  Tip: The up/down arrow on the bottom of the screen mean that there is the other part of the options list. Move the cursor below the arrow to see the other part of the options list (see picture) Light Freq.: Adjust the light frequency (60Hz or 50Hz) Date Input: Select the Date option, then click Set
 • Страница 37 из 44
  9. Camera settings menu Run the device and press the MODE button to switch to camera mode. Press the MENU button to bring up the camera menu. Use the record button (see page 26, sec.12) to confirm selection. Submenu is handled similarly to the menu. Press the MENU key to exit the menu. Size
 • Страница 38 из 44
  10. Play mode settings menu Run the device and press the MODE button twice to switch to play mode. Press the MENU button to bring up the play mode menu. Use the UP and DOWN keys to select the option. Use the record button (see page 26 sec.12) to confirm selection. Submenu is handled similarly to
 • Страница 39 из 44
  Specifications 1. Recording resolution: VGA (640x480), D1 (720x480), SXGA (1280x960) 2. Video: AVI (PAL) 3. Record loop 5/10/15 minutes 4. Power supply:  Lithium-ion battery 3,7V 800mAh  Car charger 5V  The battery charging DC 12 – 24V 750mA 5. Supported memory cards: SD/ MMC, up to 32Gb 6.
 • Страница 40 из 44
  Troubleshooting Problem Solution  Make sure you put the battery in the device. Signs (+) and (-) on the battery should adhere to metal studs inside the battery compartment  Scheck the power cord and cable (see page 26,sec. 3)  Make sure you inserted a memory card (see page 26,sec. 4)  Make sure
 • Страница 41 из 44
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 42 из 44
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 43 из 44
  Karta Gwarancyjna DATA SPRZEDAŻY:…............................................................................................................................................................... DATA
 • Страница 44 из 44