Инструкция для GOCLEVER HYBRID, HYBRID+3G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

28 

 

 

Warunki gwarancji:  

1.  GOCLEVER SP. Z O.O. 

z siedzibą w Poznaniu ( 60

-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany 

dalej  Gwarantem  zapewnia,  że  urządzenie  marki  GOCLEVER,  jest  wolne  od  wad 
konstrukcyjnych  i  materiałowych,  które  mogłyby  naruszyć  jego  funkcjonalność,  o  ile 
przestrzegana była instrukcja obsłu

gi dostarczona przy zawarciu umowy.  

2. 

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 

 

3. 

Gwarant  bezpłatnie  usunie  ewentualną  niesprawność  urządzenia,  zgodnie  z 

postanowieniami  niniejszej  gwarancji  pod  warunkiem  przedstawienia  wypełnionej  w  dniu 

zakupu k

arty gwarancyjnej wraz  z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w 

karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z 

niniejszej gwarancji.  
4. 

Okres  gwarancji  na  urządzenia  GOCLEVER  wynosi  24  miesiące,  licząc  o

d  daty 

sprzedaży  sprzętu,  jednak  nie  dłużej  niż  27  miesięcy  od  daty  produkcji  umieszczonej  na 

Produkcie.   
5. 

Tryb przyjmowania produktów  uszkodzonych  w  systemie 

DOOR  to  DOOR 

przysługuje 

nabywcy w terminie 

12 miesięcy

 

od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty 

produkcji.  Po  przekroczeniu  tych  terminów  użytkownik  powinien  przesłać  uszkodzone 
urządzenie  do  punktu  serwisowego  na  własny  koszt  po  wcześniejszym  uzyskaniu  numeru 
RMA  zgodnie  z  procedurą  reklamacyjną.  Natomiast  koszt  przesyłki  do  klienta

  po  naprawie 

pokrywa Gwarant.   
6. 

Gwarancja  dla  wyświetlaczy  LCD  i  akumulatorów

 

zamontowanych  w  urządzeniach 

GOCLEVER  wynosi 

6  miesięcy

 

od  daty  zakupu,  jednak  nie  dłużej  niż  9  miesięcy  od  daty 

produkcji,  w  ekranach  TFT  LCD  3,5”  do  10”  dopuszczalne  jest  wystąpienie  do  5  błędnych 
pikseli (białe, czarne lub tzw. sub

-piksele). 

7. 

Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 

1  miesiąc  od  daty  sprzedaży  z  wyłączeniem  uszkodzeń  mechanicznych    (  nie  dotyczy 

gwarancja door-to-door ) 
8. 

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym 

terminie  nie  przekraczającym 

21  dni  roboczych 

od  przyjęcia  urządzenia  na  serwis.  W 

przypadku  konieczności  sprowadzenia  części  zamiennych  z  zagranicy,  termin  powyższy 
może ulec przedłużeniu o  kolejne 30 dni.

   

9. 

Reklamujący  zobowiązany  jest  zgłosić  usterkę  poprzez  formularz  reklamacyjny    na 

stronie www. http://autorma.goclever.com/

W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej 

do  gwaranta  bez  uzyskania  numeru  reklamacyjnego  przesyłka  nie  zostanie  przyjęta  na 

serwis. 
10. 

Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 32
  GOCLEVER HYBRID OWNER’S MANUAL GOCLEVER HYBRID INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Please read this manual carefully before using the device and retain it for future reference. Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą
 • Страница 2 из 32
  use the original AC charger to charge the HYBRID DOCK. Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 15 28 2
 • Страница 3 из 32
  Introduction Dear User, thank you for purchasing our product. Please read the instruction manual carefully. Do not use the product, if you don’t understand instructions included in this manual. Charging The Battery Charging HYBRID DOCK (keyboard) via PC USB port can damage your device. Always use
 • Страница 4 из 32
  Accessories List  USB power charger  USB cable  User’s manual  Product warranty Attention: any damage in your accessories or out of accessories - please contact your supplier as soon as possible! Quick Start  Power Button Hold this button for about two seconds to start GOCLEVER Hybrid. Press
 • Страница 5 из 32
  Hold this button for about 8 seconds to reset your device.  Microphone Built-in microphone can be used in video conference, talking, and record.  Sound Volume Button Press this button to set the sound volume. Press power button and volume down button at the same time to take a screen shot. 
 • Страница 6 из 32
  through this port. Keyboard, touch panel and USB port can be used by connecting GOCLEVER Hybrid and mobile docking through this port.  Earphone / microphone Jack Sound signal in GOCLEVER Hybrid can be transmitted to external speakers or headphones through the stereo earphone jack. Once connecting
 • Страница 7 из 32
  You can control the cursor on the tablet by using the keyboard build-in touchpad. You can turn off this function.  Using The Touchpad Touch the touchpad slightly with one of your finger, and move your finger slowly. If you hold the left button at the same time, you can drag the elements. Please
 • Страница 8 из 32
  Keyboard Buttons 1. Back 10. Settings 2. Wi - Fi 11. Previous 3. Bluetooth 12. Play/pause 4. Touchpad 13. Next 5. Screen brightness (+) 14. Lock screen 6. Screen brightness (-) 15. Back to menu 7. Auto screen brightness 16. Search 8. Camera 17. Unlock screen 9. Internet 8
 • Страница 9 из 32
  System Main Interface Functions Icon Definition Icon Definition Google search Setting Back Applications list Back to main interface from any interface Camera System current time Battery Wi-Fi signal Menu Mass storage status Setting menu Application Installation  Download and copy your application
 • Страница 10 из 32
  to enter applications list and select the application you want to delete  Click to go back to previous interface Internet  Wi-Fi connection. Click the main interface shortcut, select “Internet connection manager”, click “Wi-Fi settings”, enter Wi-Fi setting interface and turn on the Wi-Fi switch
 • Страница 11 из 32
  Music Player Click the music icon to enter the music player interface. Select your music file. Play the previous music, long press to fast reverse Pause Play the next song, long press to fast forward Display the present playing list Select the random playing mode Select the repeat playing mode Play
 • Страница 12 из 32
  Video Player Click the video icon to enter the video player interface. Select your video file. Set Bookmarks Click to set up brightness Play the previous video, long press to fast forward Pause Start Play the next video, long press to fast forward Screen Ratio Full Screen Suspension Window Back
 • Страница 13 из 32
  Photo Browser Slide your finger left and right to browse the pictures. Click the photo gallery icon to enter the photo browser interface. Click icon to enter into photo menu. Send pictures Delete picture More Settings 13
 • Страница 14 из 32
  Camera Select the camera icon, to enter the camera mode. In this interface you can take a picture or record a video. Take a picture Switch front/rear camera (if available) Enter video record mode Begin record (video mode) Stop and save the recording (video mode) File Manager Select the file manager
 • Страница 15 из 32
  GOCLEVER HYBRID KLAWIATURA GOCLEVER HYBRID INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 15
 • Страница 16 из 32
  Wstęp Drogi Użytkowniku, dziękujemy za zakup naszego produktu. Uważnie przeczytaj poniższą instrukcję obsługi. Nie korzystaj z produktu, jeżeli nie zrozumiałeś instrukcji obsługi. Ładowanie Baterii UWAGA! Ładowanie HYBRID DOCK (klawiatura) z USB komputera PC może spowodować uszkodzenia. Zawsze
 • Страница 17 из 32
  Lista Akcesoriów  Ładowarka USB  Przewód USB  Instrukcja obsługi  Gwarancja Uwaga: wszelkie uszkodzenia lub brak akcesoriów powinny zostać zgłoszone do sprzedawcy! Szybki Start  Przycisk Zasilania Przytrzymaj przycisk przez około dwie sekundy, aby uruchomić GOCLEVER Hybrid. Naciśnij przycisk,
 • Страница 18 из 32
   Mikrofon Wbudowany mikrofon może służyć do rozmów, nagrywania oraz wideokonferencji.  Przycisk Regulacji Poziomu Głośności Naciśnij przycisk, aby dostosować poziom głośności systemu. Naciśnij przycisk zasilania oraz przycisk regulacji poziomu głośności jednocześnie, aby wykonać zrzut ekranu. 
 • Страница 19 из 32
   Wejście Słuchawkowe/mikrofonowe Sygnał dźwiękowy z GOCLEVER Hybrid może być transmitowany do zewnętrznych głośników lub słuchawek poprzez wejście słuchawkowe. Podczas połączenia z zewnętrznym sprzętem, wbudowane głośniki zostaną automatycznie wyciszone.  Tylna kamera Kamera umożliwia wykonywanie
 • Страница 20 из 32
   Touchpad Touchpad służy do obsługi wskaźnika na ekranie. Funkcja touchpada może zostać wyłączona.  Korzystanie z Touchpada Dotknij touchpad za pomocą jednego palca i przeciągnij nim po powierzchni. Jeżeli w tym samym czasie przytrzymasz lewy przycisk, uruchomisz funkcję przenoszenia elementów na
 • Страница 21 из 32
  Przyciski Klawiatury 1. Wstecz 10. Ustawienia 2. Wi - Fi 11. Poprzedni 3. Bluetooth 12. Odtwarzaj/wstrzymaj 4. Dotykowy panel myszy 13. Następny 5. Jasność ekranu (+) 14. Zablokuj ekran 6. Jasność ekranu (-) 15. Powrót do menu 7. Automatyczna jasność ekranu 16. Szukaj 8. Aparat 17. Odblokuj ekran
 • Страница 22 из 32
  Funkcje Głównego Interfejsu Systemowego Ikona Definicja Ikona Definicja Wyszukaj w Google Ustawienia Wstecz Lista aplikacji Powrót do interfejsu głównego Aparat Czas systemowy Bateria Moc sygnału sieci Wi-Fi Menu Status pamięci masowej Menu ustawień Instalacja Aplikacji  Pobierz i nagraj aplikację
 • Страница 23 из 32
   Użyj przycisku aby powrócić do poprzedniego interfejsu Internet  Połączenie z siecią Wi-Fi. Kliknij ikonę ustawień, wybierz opcję “Manager połączeń bezprzewodowych”, kliknij opcję „Ustawienia Wi-Fi” i uruchom funkcję Wi-Fi (patrz obrazek poniżej)  Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci
 • Страница 24 из 32
  Odtwarzacz Muzyki Kliknij ikonę odtwarzacza muzyki, a następnie wybierz pożądany utwór muzyczny. Odtwarzaj poprzedni utwór, przytrzymaj, aby przewinąć nagranie w tył Wstrzymaj odtwarzanie Odtwarzaj następny utwór, przytrzymaj, aby przewinąć nagranie w przód Wyświetl listę odtwarzania Włącz tryb
 • Страница 25 из 32
  Odtwarzacz Wideo Kliknij ikonę odtwarzacza wideo, a następnie wybierz pożądany plik wideo. Zapisz zakładkę Ustaw jasność wyświetlania Odtwarzaj poprzedni element, przewiń w tył Wstrzymaj Odtwarzaj Odtwarzaj następny element, przewiń w przód Format ekranu Pełny ekran Zawieś okno Wstecz Ustawienia
 • Страница 26 из 32
  Przeglądarka Fotografii Przesuwaj palcem po ekranie w prawo lub w lewo, aby przeglądać obrazy. Kliknij ikonę galerii fotografii, aby rozpocząć przeglądanie. Kliknij ikonę aby przywołać menu obrazów. Wyślij obraz Usuń obraz Ustawienia 26
 • Страница 27 из 32
  Aparat Wybierz ikonę aparatu, aby przejść do interfejsu, w którym będziesz mógł wykonać zdjęcia lub nagrywać filmy wideo. Wykonaj zdjęcie Przełącz kamerę z tylnej na przednią (funkcja opcjonalna) Przejdź w tryb nagrywania wideo Rozpocznij nagrywanie wideo (tryb wideo) Zatrzymaj i zapisz nagranie
 • Страница 28 из 32
  Warunki gwarancji: 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 29 из 32
  11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca. 12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
 • Страница 30 из 32
  Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem: www.AUTORMA.GOCLEVER.com Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30 tel. (061) 84 88 767. Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres
 • Страница 31 из 32
  WARRANTY CARD DATE OF SALE:….……............................................................................................................................................................... MODEL: GOCLEVER HYBRID……………………………….….………………………..……………………………………………… SERIAL
 • Страница 32 из 32