Инструкция для GOCLEVER NETBOOK R103

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

Warunki gwarancji 

 

1.  GOCLEVER  SP.  Z  O.O.  z  siedzib

ą

Gwarantem  zapewnia, 

ż

e  urz

ą

dzenie  marki  GOCLEVER,  jest  wolne  od  wad  konstrukcyjnych  i 

materiałowych,  które  mogłyby  naruszy

ć

ść

obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 
2. Gwarancja obowi

ą

zuje wył

ą

cznie na terytorium Polski. 

3.  Gwarant  bezpłatnie  usunie  ewentualn

ą

ść

ą

niniejszej  gwarancji  pod  warunkiem  przedstawien
wraz    z  kopi

ą

  dowodu  zakupu.  Dokonywanie  zmian  i  skre

ś ń

nieupowa

ż

nione powoduje utrat

ę

 uprawnie

ń

ą

4. Okres gwarancji na urz

ą

dzenia GOCL

jednak nie dłu

ż

ej ni

ż

 15 miesi

ę

cy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.  

5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych  w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy  w 
terminie  12  miesi

ę

cy  od  daty  zakupu,  jednak  nie  dłu

ż

ż

ę

przekroczeniu  tych  terminów  u

ż

ć

ą

serwisowego  na  własny  koszt  po  wcze

ś

ą

reklamacyjn

ą

. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.  

6.  Okres  gwarancji  na  akcesoria  doł

ą

ą

ą

daty sprzeda

ż

y z wył

ą

czeniem uszkodze

ń

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji b

ę ą

ż

przekraczaj

ą

cym  21  dni  roboczych  od  przyj

ę

ą

sprowadzenia cz

ęś

ci zamiennych z zagranicy, termin powy

ż

ż

ż

dni.   
8. Reklamuj

ą

cy zobowi

ą

zany jest zgłosi

ć

ę

061 ) 84 88 767. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru 
reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyj

ę

9. Usterka musi by

ć

 zgłoszona do serwisu nie pó

ź

ż

10.  Nabywca  zobowi

ą

zany  jest    dostarczy

ć

akcesoriami. Odpowiedzialno

ść

 za uszkodzenia wynikaj

ą

ż

ę

nabywca.  
11.  Sprz

ę

t  nie  odebrany  z  serwisu  w  ci

ą

ę

ń

serwisu.  
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urz

ą

powstało  z  winy  klienta)  zgłaszaj

ą

ę

ąż

transportu.   
14. Gwarancja nie obejmuje:  
1. jakiegokolwiek u

ż

ywania sprz

ę

ą

2.  roszcze

ń

  z  tytułu  parametrów  technicznych  urz

ą

ą

producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 
3. uszkodze

ń

 powstałych z przyczyn zewn

ę

ń

atmosferycznych, zanieczyszcze

ń

ń

ęć

4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urz

ą

15. W przypadku, gdy naprawa gwaranc
własno

ś

ci

ą

 Gwaranta. Cz

ęś

ci u

ż

yte do wymiany mog

ą

ć

najmniej równowa

ż

nych.  

16.  Nabywca  traci  prawa  gwarancyjne  w  przypadku  zerwania  plomb  gwarancyjnych,  t
znamionowej  z  numerem  seryjnym  lub  stwierdzenia  przez  serwis  producenta  dokonywania 
nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy b

ą ź

ą

17.  Gwarant  mo

ż

e  uchyli

ć

  si

ę

  od  dotrzymania  terminowo

ś

ż

nieprzewidziane  okoliczno

ś

ci  o  charakterze  siły  wy

ż

ę

ż

itp.  

 

1.  GOCLEVER  SP.  Z  O.O.  z  siedzib

ą

  w  Zakrzewie  (  62-069  )  przy  ul.  Przemysłowej  18  zwany  dalej 

ż

e  urz

ą

dzenie  marki  GOCLEVER,  jest  wolne  od  wad  konstrukcyjnych  i 

materiałowych,  które  mogłyby  naruszy

ć

  jego  funkcjonalno

ść

,  o  ile  przestrzega

obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.  

ą

ą

cznie na terytorium Polski.  

3.  Gwarant  bezpłatnie  usunie  ewentualn

ą

  niesprawno

ść

  urz

ą

dzenia,  zgodnie  z  postanowieniami 

niniejszej  gwarancji  pod  warunkiem  przedstawienia  wypełnionej  w  dniu  zakupu  karty  gwarancyjnej 

ą

  dowodu  zakupu.  Dokonywanie  zmian  i  skre

ś

le

ń

  w  karcie  gwarancyjnej  przez  osoby 

ż

nione powoduje utrat

ę

 uprawnie

ń

 wynikaj

ą

cych z niniejszej gwarancji.  

ą

dzenia GOCLEVER wynosi 12 miesi

ą

ce, licz

ą

c od daty sprzeda

ż

ę

ż

ż

ę

cy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.   

5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych  w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy  w 

ty  zakupu,  jednak  nie  dłu

ż

ej  ni

ż

  15  miesi

ę

cy  od  daty  produkcji.  Po 

przekroczeniu  tych  terminów  u

ż

ytkownik  powinien  przesła

ć

  uszkodzone  urz

ą

serwisowego  na  własny  koszt  po  wcze

ś

niejszym  uzyskaniu  numeru  RMA  zgodnie  z  procedur

ą

Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.  

6.  Okres  gwarancji  na  akcesoria  doł

ą

czone  do  urz

ą

dzenia  (np.  pilot,  kable  itp.)  wynosi  1  miesi

ą

ż

ą

czeniem uszkodze

ń

 mechanicznych  ( nie dotyczy gwarancja door

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji b

ę

d

ą

 usuwane bezpłatnie w mo

ż

liwie najkrótszym terminie nie 

ą

cym  21  dni  roboczych  od  przyj

ę

cia  urz

ą

dzenia  na  serwis.  W  przypadku  konieczno

ś

ęś

ci zamiennych z zagranicy, termin powy

ż

szy mo

ż

e ulec przedłu

ż

ą

ą

zany jest zgłosi

ć

 usterk

ę

 w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. ( 

nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru 

reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyj

ę

ta na serwis. 

ć

 zgłoszona do serwisu nie pó

ź

niej ni

ż

 14 dni od jej zaistnienia. 

ą

zany  jest    dostarczy

ć

  produkt  w  oryginalnym  opakowaniu,  wraz  ze  wszystkimi 

ść

 za uszkodzenia wynikaj

ą

ce z u

ż

ycia opakowania zast

ę

ę

t  nie  odebrany  z  serwisu  w  ci

ą

gu  3  miesi

ę

cy  od  uko

ń

czenia  naprawy  przepada  na  rzecz 

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urz

ą

dzenia lub gdy uszkodzenie 

powstało  z  winy  klienta)  zgłaszaj

ą

cy  reklamacj

ę

  zostanie  obci

ąż

ony  kosztami  ekspertyzy  oraz 

ywania sprz

ę

tu wykraczaj

ą

cego poza opis zakresu jego pracy; 

ń

  z  tytułu  parametrów  technicznych  urz

ą

dzenia,  o  ile  s

ą

  one  zgodne  z  podanymi  przez 

producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 

ałych z przyczyn zewn

ę

trznych, np.: uszkodze

ń

 mechanicznych, skutków zjawisk 

atmosferycznych, zanieczyszcze

ń

, zala

ń

, przepi

ęć

, itp.  

4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urz

ą

15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany cz

ęś

ci, element wymieniony pozostaje 

ś ą

ęś

ż

yte do wymiany mog

ą

 by

ć

 innej marki o parametrach technicznych co 

16.  Nabywca  traci  prawa  gwarancyjne  w  przypadku  zerwania  plomb  gwarancyjnych,  t
znamionowej  z  numerem  seryjnym  lub  stwierdzenia  przez  serwis  producenta  dokonywania 
nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy b

ą

d

ź

 konstrukcyjnych urz

ą

dzenia. 

ż

ć

ę

  od  dotrzymania  terminowo

ś

ci  usługi  gwarancyjnej,  je

ż

ś

ci  o  charakterze  siły  wy

ż

szej  np.:  kl

ę

ska 

ż

ywiołowa,  niepokoje  społeczne 

40 

069  )  przy  ul.  Przemysłowej  18  zwany  dalej 

ż

ą

dzenie  marki  GOCLEVER,  jest  wolne  od  wad  konstrukcyjnych  i 

ć

ść

,  o  ile  przestrzegana  była  instrukcja 

ą

ść

ą

dzenia,  zgodnie  z  postanowieniami 

ia  wypełnionej  w  dniu  zakupu  karty  gwarancyjnej 

ą

ś ń

  w  karcie  gwarancyjnej  przez  osoby 

 

ą

ą

c od daty sprzeda

ż

y sprz

ę

tu, 

 

5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych  w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy  w 

ż

ż

ę

cy  od  daty  produkcji.  Po 

ż

ć

  uszkodzone  urz

ą

dzenie  do  punktu 

ś

niejszym  uzyskaniu  numeru  RMA  zgodnie  z  procedur

ą

 

Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.   

ą

ą

dzenia  (np.  pilot,  kable  itp.)  wynosi  1  miesi

ą

c  od 

ż

ą

ń

 mechanicznych  ( nie dotyczy gwarancja door-to-door ) 

ę ą

ż

liwie najkrótszym terminie nie 
.  W  przypadku  konieczno

ś

ci 

ęś

ż

ż

e ulec przedłu

ż

eniu o  kolejne 30 

ą

ą

ć

ę

 w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. ( 

nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru 

ć

ź

ż

 14 dni od jej zaistnienia.  

produkt  w  oryginalnym  opakowaniu,  wraz  ze  wszystkimi 

ść

ą

ż

ycia opakowania zast

ę

pczego ponosi 

ę

ą

ę

ń

czenia  naprawy  przepada  na  rzecz 

ą

dzenia lub gdy uszkodzenie 

ą

ę

ąż

ony  kosztami  ekspertyzy  oraz 

ę

ą

cego poza opis zakresu jego pracy;  

ń

ą

ą

  one  zgodne  z  podanymi  przez 

producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;  

ę

ń

 mechanicznych, skutków zjawisk 

4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urz

ą

dzeniu  

ęś

ci, element wymieniony pozostaje 

ś ą

ęś

ż

ą

ć

 innej marki o parametrach technicznych co 

16.  Nabywca  traci  prawa  gwarancyjne  w  przypadku  zerwania  plomb  gwarancyjnych,  tabliczki 
znamionowej  z  numerem  seryjnym  lub  stwierdzenia  przez  serwis  producenta  dokonywania 

ą ź

ą

dzenia.  

ż

ć

ę

ś

ci  usługi  gwarancyjnej,  je

ż

eli  zaistniej

ą

 

ś

ż

ę

ż

ywiołowa,  niepokoje  społeczne 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 42
  R103 OWNER’S MANUAL R103 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB DVB-T Read this manual before installation and use.
 • Страница 2 из 42
  Contents /Spis treści ści English Polski Warunki gwarancji 3 21 40 2
 • Страница 3 из 42
  English - Table of Contents Appearance 4 Quick Start 5 Input 7 Desktop 7 Basic Operations 9 Applications 12 Tips and Other Information 17 Customize settings 17 Using HDMI 19 Troubleshooting 20 Disposal / Recycling Information 21 3
 • Страница 4 из 42
  Appearance 1. LCD 2. Stereo 3. Keyboard 4. Touch panel 5. Mouse button 6. Power key 7. Status indicator light 8. Camera 9. Microphone port 10. Earphone port 11. USB port 12. HDMI port 13. microSD card 14. DC input 15. Ethernet network port 4
 • Страница 5 из 42
  Quick Start Battery management and charging Before using this device, please charge it fully. Put the charger adapter into the DC jack, the device will start to charge. Tips • • • • • This device adopts built in polymer battery. Only the specified charger should be built-in used. when it is
 • Страница 6 из 42
  Hot plug of SD card and external flash disk If the Micro SD Card and / or external flash disk is removed whilst in use (either playing, external browsing or executing files stored on the device) without first uninstalling the device (as above), the data stored on the external device or the external
 • Страница 7 из 42
  Input Keyboard Key Description Increase the volume Decreases the volume + Enable / disable the keypad + Return to the Home screen (desktop Gadgets / Widgets) + Turn on / off the screen Touchpad The Netbook is including a touchpad You can use the touchpad for operations such as touchpad. clicking,
 • Страница 8 из 42
  Wallpaper: Users can replace the wallpaper with you wishes. Manage apps: It can quickly o open a list of all applications. System Settings: Fast access to system settings, user can choose “Wireless & networks”, “Display”, “Date & time” etc, for personalized settings. Desktop When sliding around
 • Страница 9 из 42
  Click the "Settings" icon in the main applications area, you can open the system setting interface, as shown below. Select the appropriate operation of the relevant items, such as: wireless and network, Display, date and time settings, about Device, etc Date and time settings Click "Date & time" to
 • Страница 10 из 42
  Select +: that the increase of 1 unit, Select - : that the reduction of 1 unit. Also you can choose the number, enter the input mode. Directly entering the desired number, then click “Done” to set the Date. Display settings In the settings interface choose "Display" to enter the display settings
 • Страница 11 из 42
  Click Sleep, adjust the inactivity time of the device. You can press power key to activate the device. When display "Screen locked" interface, follow the prompts to unlock it. splay Wireless Connection Click the main menu "Settings" icon, go to "Settings" screen, click on "Wireless and networks"
 • Страница 12 из 42
  Applications Install applications 1. First you should select the Unknown sources which allow installation of non non-Market apps. 2. Copy the APK installer software to Micro SD or NAND FLASH. 3. Click APK Installer to find the app directory, then Select applications to install. Users can "Android
 • Страница 13 из 42
  Uninstall applications Click on the item "Settings – Apps – Downloaded,” select the appropriate application has been installed, click the applications which you need to uninstall uninstall. Browser When the network connected, open the Web browser enter the URL, you can quickly b browse the Web or
 • Страница 14 из 42
  Play the previous music, long press to fast reverse Click it to suspend Play the next song, long press to fast forward Display the present playing list Select the random playing mode Select the repeat playing mode Play Photo Browser Click “Gallery” to get into Photo Browser directly, there will
 • Страница 15 из 42
  Select a picture file and enter the picture playback interface, as shown below. You can select "zoom", "narrow", "set" , "delete" etc etc. Camera Click the Camera icon in the applications menu ick Click the camera shutter to take photos or videos Sound Recorder Click the recorder icon in the a
 • Страница 16 из 42
  Select Record button to record. When it is completed, select Stop button. At this point you can find the records in folder in the file browser. Market Click the icon into the "Market" interface. If you don’t have a Gmail account, create it. Select If “Accept” to enter market, as shown below below.
 • Страница 17 из 42
  Tips and other information Fast operations To return to the home page, click To adjust the volume, click or Click this area to enter the interface for wireless access to Internet Internet. Customize settings Application Quick launch: Set keyboard shortcuts to launch applications, click Menu
 • Страница 18 из 42
  System memory To view the system memory, click Menu →Settings →Storage. Language and input In this menu, you can set the ‘On Screen Display’ (OSD) language and keyboard layout and automatic correction. 18
 • Страница 19 из 42
  Select OSD language and region To select the OSD language and region, click Menu →Settings →language and input→ → Select language. User dictionary To insert or delete words from the user user-defined dictionary, click Menu →Settings → →language and input→ User dictionary. Android keyboard To set
 • Страница 20 из 42
  Click the application to be closed, and the system will display a window which asks you whether you need to stop the service window, as shown below: Disposal / Recycling Information This product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your
 • Страница 21 из 42
  R103 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ Ą Ę WWW.GOCLEVER.COM ABY ZOBACZYĆ WIĘ Ć WIĘCEJ PRODUKTÓW TAB, NAVIO, DVR, DVB ĘCEJ DVB-T Przed skorzystaniem z urzą urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi ą ę ą ą oraz zachowaj ją na przyszłość 21
 • Страница 22 из 42
  Polski – Spis Treści ści Wygląd 23 Szybki Start 24 Urządzenia wejściowe 26 Pulpit 26 Obsługa Podstawowa 28 Aplikacje 31 Porady i informacje 36 Ustawienia 36 Używanie funkcji HDMI 38 Rozwiązywanie problemów ązywanie 38 Informacje o składowaniu / recyklingu 39 22
 • Страница 23 из 42
  Wygląd świetlacz 1. Wyświetlacz LCD 2. Głośniki 3. Klawiatura 4. Panel dotykowy 5. Przyciski touchpad 6. Przycisk zasilania 7. Dioda 8. Aparat 9. Wejście dla mikrofonu 10. Wejście słuchawkowe ście 11. Port USB 12. Port HDMI 13. Port karty pamię micoSD pamięci 14. Wejście zasilania ście 15. Gniazdo
 • Страница 24 из 42
  Szybki Start Zarządzanie i ładowanie baterii ądzanie Przed użyciem urządzenia, naładuj w pełni baterię Podłącz kabel zasilający do gniazda w ż ądzenia, baterię. ą urządzeniu, aby rozpocząć ładowanie. ą ąć Wskazówki • Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii polimerowej. Wskazane jest uż ądzenie
 • Страница 25 из 42
  Natychmiastowe odłączanie kart pamięci lub urządzeń pamięci masowej ączanie pamię ą ń ęci Jeżeli karta pamięci lub np. pendrive zostanie odłączony od urządzenia (podczas korzystania ż ę ęci odłą ą ą ądzenia z zasobów pamięci zewnętrznej np. podczas przeglądania zdjęć) bez wcześ ę ętrznej
 • Страница 26 из 42
  Urządzenia wejściowe ą ściowe Klawiatura Klawisz Opis Zwiększ poziom głośności Zwię ś ś Zmniejsz poziom głoś ś głośności + Włącz/wyłącz Włącz/wyłą klawiaturę numeryczną ę ą + Powrót na stronę główną (pulpit) ą + Włącz/wyłącz Włącz/wyłą ekran LCD Touchpad Urządzenie posiada tochpad. Możesz używać
 • Страница 27 из 42
  Tapeta: Użytkownik może dostosować tapetę według własnych upodobań. ż ż że ć ę ń. ń Zarządzanie aplikacjami: Szybki dostę do listy aplikacji ądzanie dostęp Ustawienia Systemowe: Szybki dostęp dostę ę do ustawień ń urządzenia ądzenia ą takich jak sieci bezprzewodowe, ustawienia czasu i daty itd.
 • Страница 28 из 42
  Obsługa Podstawowa Kliknij ikonę ustawień w menu aplikacji, aby otworzyć menu ustawień: ę ń Wybierz dany element z listy, aby przejść do ustawień (np. ustawienia sieci, wyświetlania, ść ń wyś ś czasu i daty) Ustawienia czasu i daty Kliknij opcję Data i Czas, aby przejść do ustawień. , ń W tym menu
 • Страница 29 из 42
  ‘+’ dodaje jednostkę, ’ –‘ odejmuje jednostkę ‘ Aby ustawić datę i godzinę moż ć ę ę możesz także kliknąć na dany numer i wpisać go bezpośrednio. ż ż ąć ć Kliknij Ustaw, aby zakończyć i zapisać zmiany. ń ć Ustawienia wyświetlania Kliknij przycisk Wyświetlacz, aby przywołać okno, w którym za pomocą
 • Страница 30 из 42
  Połączenia bezprzewodowe Kliknij ikonę ustawień w menu głównym, a nastę ę ń następnie wybierz ustawienia sieci ępnie bezprzewodowych. Kliknij przycisk włączenia Wi-Fi, włą Fi, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci. Kliknij na nazwę dostępnej sieci, aby rozpocząć ę ępnych ę ę
 • Страница 31 из 42
  Aplikacje Instalacja aplikacji 1. W ustawieniach zabezpieczeń włącz możliwość instalacji aplikacji z nieznanych ź ń ą ż ść źródeł: 2. Skopiuj oprogramowanie instalatora APK na kratę pamięci lub nand flash ę flash. 3. Kliknij instalator APK, aby wskazać ś ż ę instalacji. Wybierz aplikacje, aby
 • Страница 32 из 42
  Deinstalacja aplikacji Kliknij na Ustawienia – Aplikacje – Pobrane i wybierz aplikację, którą zamierzasz usunąć ę ą usunąć. Przeglądarka Podczas połączenia z siecią uruchom przeglą ą ą przeglądarkę i wpisz adres URL. Moż ę res Możesz także wpisać ż ć adres w pole wyszukiwania na ekranie głównym,
 • Страница 33 из 42
  Poprzedni utwór, przytrzymaj, aby przewinąć Pauza Następny utwór, przytrzymaj, aby przewinąć Nastę ąć Wyświetl listę odtwarzania Wyś ę Włącz Włą losowe odtwarzanie utworów Włącz Włą tryb zapętlenia utworów ę Uruchom odtwarzanie Przeglądarka zdjęć Kliknij przycisk galerii, aby wejść w przeglądarkę
 • Страница 34 из 42
  Wybierz obraz, aby wyświetlić go w trybie pełnoekranowym. Moż ś świetlić ć Możesz zmieniać ustawienia żesz ć wyświetlania za pomocą przycisków lupy. ś ą lupy Aparat Kliknij przycisk aparatu w menu głównym Kliknij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie ę 34
 • Страница 35 из 42
  Rejestrator dźwięków Kliknij ikonę rejestratora dźwię ę źwięku, aby uruchomić aplikację: ć ę Wybierz przycisk Nagrywaj, aby rozpocząć nagrywanie. Wybierz przycisk Stop, aby ąć zakończyć nagrywanie. Nagrany plik znajdziesz w folderze za pomocą przeglądarki plików. ń ć ą przeglą ą Market Kliknij
 • Страница 36 из 42
  Porady oraz informacje Skróty Aby powrócić na stronę główną wciśnij przycisk ć ę główną, ś śności, Aby dostosować poziom głośnoś kliknij lub Kliknij ten obszar, aby otworzyć bezprzewodowe połą ć połączenia. ą Ustawienia Aplikacje Szybkie uruchamianie: Ustawianie skrótów klawiszowych kliknij Menu →
 • Страница 37 из 42
  Pamięć systemowa Aby sprawdzić pamięć systemu, kliknij Menu → Ustawienia → Pamięć. ć ęć systemu Język i wprowadzanie W tym menu możesz ustawić wyświetlany język systemu (OSD) oraz automatyczną korekcję żesz wyś ę ę wyrazów wprowadzanych z klawiatury klawiatury. Wybieranie języka oraz regionu ęzyka
 • Страница 38 из 42
  Słownik Aby wprowadzić/usunąć wyrazy ze słownika, kliknij Menu → Ustawienia → Język i ć ąć wprowadzanie → Słownik Użytkownika żytkownika Klawiatura Android Aby ustawić klawiaturę Android, kliknij Menu → Ustawienia → Język i wprowadzanie → ć ę ęzyk Klawiatura Android Wbudowana klawiatura Aby ustawić
 • Страница 39 из 42
  Kliknij na aplikację, którą zamierzasz zamknąć System wyświetli następują ekran: ę ą zamknąć. ś ępujący Informacje o składowaniu / recyklingu Produkt nie może zostać składowany w pojemnikach na ś że śmieci. Urządzenie powinno zostać oddane do recyklingu Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby ć
 • Страница 40 из 42
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej 069 Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i ż ądzenie materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzega ć ść, ść
 • Страница 41 из 42
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemoż ś korzystania z niemożności urządzenia będącego w naprawie. ą ę ącego 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu ą ą ącego ę utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. ś ązku
 • Страница 42 из 42