Инструкция для GOCLEVER TAB A971

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

GOCLEVER TAB A971 

 

USER’S MANUAL 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

www.goclever.com

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
  GOCLEVER TAB A971 USER’S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com
 • Страница 2 из 39
  Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions of Directive 199/5/WE. Environmental Protection The device is subject to the WEEE Directive 2002/96/EC. The symbol next to mean that the product must be
 • Страница 3 из 39
  may damage it or its components. • Do not use the device in a damp and very high or low temperatures. • Do not leave the device in the vehicle or in places where temperatures exceed 50 degrees Celsius. • Do not use the equipment on board aircraft and in areas where it is not allowed to use
 • Страница 4 из 39
  Content 1. Main interface.........................................................................................................................................5 1.1 Boot
 • Страница 5 из 39
  1. Main Interface Compared with Android 2.2/2.3, there is big change in the main interface and operation methods of android 4.0. 1) Power ON/OFF 6) Volume +/- 2) mini HDMI port 7) Earphone out 3.5 mm 3) micro USB 2.0 OTG port 8) Speaker 4) DC port 5V 2A 9) Camera 5) microSD slot 1.1 Boot up Press
 • Страница 6 из 39
  1.2 Main interface Following picture shows the main interface. 1.3 Introduction of main buttons and icons Back: touch it to go back to last step.. Home: touch it to go to the Home interface from any interface; Recent Apps: touch it to show all the running apps.. Notifications & Quick Settings Apps
 • Страница 7 из 39
  Browser: click it to browse webpage. Email Android Market Camera Sound Recorder Setting 1.5.2 Widgets Interface Click the WIDGETS next to APPS .to show all the widgets. Press any of them to make a shortcut on the Home interface. 1.6 Create and organize shortcuts 1.6.1 Create a new shortcut on Home
 • Страница 8 из 39
  1.6.2 Organize shortcuts You can create a new folder for several apps. Drag an apps to cover another one, the two will show in a folder. And you can add more apps to the folder. The folder can also be renamed. 1.7 Delete shortcuts from the Home interface Press a shortcut icon for a few seconds
 • Страница 9 из 39
  There is another way to set the wall paper: Setting---Display---Wallpaper 1.9 Connected to computer When connected to computer, the interface shows that USB is connected: Click the “turn on USB storage”, then the USB storage will be shown in the computer. “turn off USB storage”, the tablet will go
 • Страница 10 из 39
  Click the icon above the Address Field to open a new webpage. Click the icon above the Address Field t close the current webpage. Click the icon in the right top corner to show all the hidden setting options, as follows: 2.2 Open/stop running applications Click the icon in the left bottom corner to
 • Страница 11 из 39
  2.4 Uninstall apps from the tablet Setting---apps---click any apps you want to uninstall, confirm to uninstall it. 3. Setting To do some personal settings on the tablet, you can click the Notification bar in the right bottom corner, or the Setting icon. 3.1 WiFi and Network 3.1.1 WiFi Click the
 • Страница 12 из 39
  3.2.2 Display Brightness: to adjust the brightness of the screen. Wallpaper: to change different wallpapers on the home screen. Auto-rotate screen: to open or close the auto-rotate function. Sleep: to change the time for screen protection mode. Font size: to adjust the font size. Accelerometer
 • Страница 13 из 39
  3.2.5 Apps Here shows all the applications installed in the tablet. You can uninstall applications and clear all the data of installed applications from the tablet. 3.3 Personal 3.3.1 Account & sync This setting option is only available for some applications, such as Mail, Skype, MSN and other IMS
 • Страница 14 из 39
  3.3.2 Location service Google’s location service is available when WiFi or other network is connected. 3.3.3 Security Screen lock: the default is slide mode. You can change to other modes of pictures or password. User info: users can do personal settings. Unknown source: allow installation of
 • Страница 15 из 39
  3.3.5 Backup and Reset Factory data reset: this will erase all data from your tablet’s internal storage. 3.4 System 3.4.1 Date & time Here to do settings about date and time. 3.4.2 Accessibility This setting option shows default info. 3.4.3 Developer options USB debugging: it is closed in default.
 • Страница 16 из 39
  Tips: Please close this function when the tablet is connected to computer or files are being copied. 3.4.4 About tablet Here shows the status and legal information of the tablet, such as model number, Android version, Baseband version, Kernel version and build number. 4. Camera Click the Camera
 • Страница 17 из 39
  Button introduction: it shows the status of the camera. Click to change between the two icons to take pictures or record a video. This is mode is to take pictures. Start/Save pictures Shift between the front and the back cameras. Setting. There are three detailed setting options as follows: 4.2
 • Страница 18 из 39
  Setting. There are three detailed setting options as follows: 18
 • Страница 19 из 39
  Deklaracja zgodności Niniejszym GOCLEVER Technology oświadcza iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 199/5/WE. Ochrona środowiska Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i
 • Страница 20 из 39
  jest z akumulatora lub innych źródeł, należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu. Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy dopilnować, aby zawsze było suche, chronić przed wilgocią. Urządzenie należy chronić również przed
 • Страница 21 из 39
  Spis treści 1. Ekran główny........................................................................................................................................22 1.1
 • Страница 22 из 39
  1. Ekran główny Porównując z Android 2.2/2.3, nastąpiła duża zmiana w interfejsie oraz sposobie obsługi Android 4.0. 1) Włącznik/Wyłącznik 6) Głośność +/- 2) mini HDMI wyjście 7) Wyjście audio 3.5 mm 3) micro USB 2.0 OTG 8) Głośnik 4) Gniazdo ładowania 5V 2A 9) Kamera 5) czytnik kart microSD do
 • Страница 23 из 39
  1.2 Okno główne Na zdjęciu poniżej pokazano wygląd okna głównego po odblokowaniu ekranu. 1.3 Przedstawienie podstawnych przycisków oraz ikon Cofnij: dotknij aby cofnąć jedno okno. Home: dotknij aby powrócić do okna głównego; Ostatnio użyte aplikacje: dotknij aby wyświetlić listę uruchomionych
 • Страница 24 из 39
  Internet: przeglądanie stron internetowych. G-mail ora Poczta Android Market Kamera Rejestrator dźwięku Ustawienia 1.5.2 Widżety lista Dotknij WIDGETS obok APPS aby wyświetlić listę dostępnych widżety. Dotknij na wybranym aby mieć możliwości dodanie w oknie głównym. 1.6 Tworzenie oraz porządkowanie
 • Страница 25 из 39
  Możesz utworzyć folder aby nim umieścić ikony. Dotknij i przytrzymaj ikonę przesuń ją na kolejną, te dwie ikony zostaną wyświetlone w jednym folderze. Możesz dodać więcej skrótów do tego folderu, możesz również zmienić nazwę folderu. 1.7 Usuwanie skrótów z okna głównego Dotknij i przytrzymaj na
 • Страница 26 из 39
  Istnieje również możliwość zmiany tapety poprzez: Ustawienia---Wyświetlacz---Tapeta 1.9 Połączenie z komputerem Po podłączeniu tabletu z komputerem przy pomocy kabla USB na ekranie tabletu zostanie wyświetlone powiadomienie: Dotknij “turn on USB storage”, dopiero po uruchomieniu dostępu komputer
 • Страница 27 из 39
  Dotknij przycisku aby otworzyć nową zakładkę. Dotknij przycisku aby zamknąć aktualną stronę. Dotknij przycisku by wyświetlić listę opcji, jak pokazano na zdjęciu poniżej: 2.2 Uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji Dotknij przycisku uruchomione aplikacje aby wyświetlić listę uruchomionych aplikacji.
 • Страница 28 из 39
  zainstalować. Po zainstalowaniu aplikacja zostanie automatycznie dodana do okna aplikacji. 2.4 Usuwanie aplikacji z tabletu Ustawienia---Aplikacje---dotknij na wybranej aplikacji która chcesz usunąć następnie potwierdź wybór aby usunąć. 3. Ustawienia Aby zmienić ustawienia dotknij w polu
 • Страница 29 из 39
  3.2.2 Wyświetlacz Jasność ekranu: możliwość zmiany poziomu podświetlenia ekranu. Tapeta: zmiana tapety okna głównego. Auto obracanie ekranu: wyłączanie lub włączenie funkcji automatycznej zmiany położenia ekranu. Uśpienie: ustaw czas po jakim ekran tabletu ma zostać wygaszony. Rozmiar czcionki:
 • Страница 30 из 39
  3.2.5 Aplikacje Lista zainstalowanych aplikacji w tablecie. Możesz usuwać aplikacje, zatrzymywać procesy, czyścić dane aplikacji. 3.3 Osobiste 3.3.1 Konta i synchronizacja Opcja ta jest dostępna i przeznaczona dla aplikacji jak G-mail, Skype, MSM lub Android Market. 3.3.2 Usługi lokalizacyjne 30
 • Страница 31 из 39
  Google są dostępne i działają w przypadku gdy mamy połączenie z siecią Wi-Fi lub komórkową. 3.3.3 Zabezpieczenia Blokada ekranu: domyślne ustawienie to przesunięcie placem, możesz zmienić na Wzór, Kod PIN lub hasło. Nieznane źródła: zezwalaj na instalowanie aplikacji spoza Marketu. 3.3.4 Język,
 • Страница 32 из 39
  Ustawienia fabryczne: kasowanie wysztkich ustawień oraz aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. 3.4 System 3.4.1 Data i czas Zmiana ustawień daty i czasu oraz wybór strefy czasowej. 3.4.2 Ułatwienia dostępu Funkcje dodatkowe systemu Android np. powiększenie tekstu Duży tekst. 3.4.3 Opcje
 • Страница 33 из 39
  3.4.4 Informacje Wyświetlona tutaj jest Nazwa modelu urządzenia, informacje o wersji Android oraz wersji firmware. 4. Aparat Dotknij ikony aby zrobić zdjęcie nagrać film. 4.1 Wykonywanie zdjęć Przyciski: 33
 • Страница 34 из 39
  obok pokazano aktywną funkcję aparat. Dotknij na wybranym przycisku aby przełączyć między robieniem zdjęć a nagrywaniem filmów. Wykonaj / Zapisz zdjęcie Przełączanie między kamerą z przodu a aparatem z tyłu. (opcja) Ustawienia. Dostępne są trzy rodzaje ustawień aparatu jak pokazano na zdjęciach :
 • Страница 35 из 39
  Ustawienia. Dostępne są trzy rodzaje ustawień aparatu jak pokazano na zdjęciach: 35
 • Страница 36 из 39
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja
 • Страница 37 из 39
  znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia. 17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o
 • Страница 38 из 39
  info@krok-ttc.com Skype : PlayCom - HR info@play.com.hr www.playcom.hr Rumunia Słowenia S.C. Cordon Electronics S.R.L. TopTime d.o.o., Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5 Litostrojska cesta 44f, Ljubljana Bucuresti, Romania servis@toptime.s +40 372324762, +40 213009905, i tel: +386 1 600 50 20 +40
 • Страница 39 из 39