Инструкция для GOCLEVER TAB M723G

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

34 

 

Warunki gwarancji 

1.  GOCLEVER SP. Z O.O. 

z siedzibą w Poznaniu ( 60

-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany 

dalej  Gwarantem  zapewnia,  że  urządzenie  marki  GOCLEVER,  jest  wolne  od  wad 
konstrukcyjnych  i  materiałowych,  które  mogłyby  naruszyć  jego  funkcjonalność,  o  ile 
przestrzegana była instrukcja obsłu

gi dostarczona przy zawarciu umowy.  

2. 

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 

 

3. 

Gwarant  bezpłatnie  usunie  ewentualną  niesprawność  urządzenia,  zgodnie  z 

postanowieniami  niniejszej  gwarancji  pod  warunkiem  przedstawienia  wypełnionej  w  dniu 

zakupu k

arty gwarancyjnej wraz  z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w 

karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z 

niniejszej gwarancji.  
4. 

Okres  gwarancji  na  urządzenia  GOCLEVER  wynosi  24  miesiące,  licząc  o

d  daty 

sprzedaży  sprzętu,  jednak  nie  dłużej  niż  27  miesięcy  od  daty  produkcji  umieszczonej  na 

Produkcie.   
5. 

Tryb przyjmowania  produktów  uszkodzonych  w  systemie 

DOOR  to  DOOR 

przysługuje 

nabywcy w terminie 

12 miesięcy

 

od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty 

produkcji.  Po  przekroczeniu  tych  terminów  użytkownik  powinien  przesłać  uszkodzone 
urządzenie  do  punktu  serwisowego  na  własny  koszt  po  wcześniejszym  uzyskaniu  numeru 
RMA  zgodnie  z  procedurą  reklamacyjną.  Natomiast  koszt  przesyłki  do  klienta

  po  naprawie 

pokrywa Gwarant.   
6. 

Gwarancja  dla  wyświetlaczy  LCD  i  akumulatorów

 

zamontowanych  w  urządzeniach 

GOCLEVER  wynosi 

6  miesięcy

 

od  daty  zakupu,  jednak  nie  dłużej  niż  9  miesięcy  od  daty 

produkcji,  w  ekranach  TFT  LCD  3,5”  do  10”  dopuszczalne  jest  wystąpienie  do  5  błędnych 
pikseli (białe, czarne lub tzw. sub

-piksele). 

7. 

Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty,

 kable itp.) wynosi 

1  miesiąc  od  daty  sprzedaży  z  wyłączeniem  uszkodzeń  mechanicznych    (  nie  dotyczy 

gwarancja door-to-door ) 
8. 

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym 

terminie  nie  przekraczającym 

21  dni  roboczych  od 

przyjęcia  urządzenia  na  serwis.  W 

przypadku  konieczności  sprowadzenia  części  zamiennych  z  zagranicy,  termin  powyższy 
może ulec przedłużeniu o  kolejne 30 dni.

   

9. 

Reklamujący  zobowiązany  jest  zgłosić  usterkę  poprzez  formularz  reklamacyjny    na 

stronie www. 

http://autorma.goclever.com/

W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej 

do  gwaranta  bez  uzyskania  numeru  reklamacyjnego  przesyłka  nie  zostanie  przyjęta  na 

serwis. 
10. 

Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie

 

później niż 14 dni od jej zaistnienia. 

 

11. 

Nabywca  zobowiązany  jest 

 

dostarczyć  produkt  w  oryginalnym  opakowaniu,  wraz  ze 

wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania 
zastępczego ponosi nabywca. 

 

12. 

Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na 

rzecz serwisu.  
13. 

W  przypadku  nieuzasadnionej  reklamacji  (reklamacji  sprawnego  urządzenia  lub  gdy 

uszkodzenie  powstało  z  winy  klienta)  zgłaszający  reklamację  zostanie  obciążony  kosztami 

ekspertyzy oraz transportu. 

14.  Gwarancja nie obejmuje:  

1. 

jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 

 

2. 

roszczeń  z  tytułu  parametrów  technicznych  urządzenia,  o  ile  są  one  zgodne  z 

podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych 

dokumentach o charakterze 

normatywnym;  
3. 

uszkodzeń  powstałych  z  przyczyn  zewnętrznych,  np.:  uszkodzeń  mechanicznych, 

skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp. 

 

4. 

wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
  TABLET TAB M723G OWNER’S MANUAL TABLET TAB M723G INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 39
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 19 34 2
 • Страница 3 из 39
  Contents INTRODUCTION ATTENTION PRODUCT Packing List Buttons QUICK GUIDE Power on/off Battery and Charging Icons OPERATION Audio Player Photo and Video Player Recorder FM Radio File Management Internet Browser Dialing Contacts Messages Memory Cards Camera SYSTEM SETTINGS Wi-Fi Settings Other
 • Страница 4 из 39
  Introduction Dear Customer, thank you for your purchasing our products. For your security, read the product instructions and all attached data before using it. If you don’t operate the product in accordance with product instructions, it can result in any personal injury, property or other losses,
 • Страница 5 из 39
  Product Packing List Tablet device 1 pc AC Adapter 1 pc USB cable 1 pc User manual 1 pc Warranty card 1 pc Buttons Position Definition Function instruction 1 Vol - Volume decrease 2 Vol+ Volume increase 3 Back Back button 4 microUSB microUSB port, charging and data transfer 5 Power Press button 3
 • Страница 6 из 39
  Position Definition Function instruction 1 microSD microSD slot up to 32GB 2 SIM 2 GSM only 3 SIM1 GSM/WCDMA support Quick Guide Power on/off Power on and unlock: press “power button” for 3 sec to power on, press and slide to The device will be unlocked: Sleep mode and unlock: choose “Display” in
 • Страница 7 из 39
  Icons Icon Function Back to Menu System info Back Menu Related Application Time Icon Function USB debug USB Connected Wi-Fi Connected Bluetooth Connected Battery Signal strength 7
 • Страница 8 из 39
  Operation Audio Player Press this button to enter music player.  Press  Hold Icon to enter music list to fast play Function Icon Function Artist Personal music Song Name Play list Current play Random play Repeat all music Repeat single music Previous Next Play Pause Photo and Video Player Press
 • Страница 9 из 39
  Press to back to main menu.  Hold  Video format support: AVI, MPEG4, FlV, AVI, MKV, 3GP, TS etc.  Photo format support: JPG, PNG, BMP etc. to choose chapter, press to exit. Press to pause. Recorder Pressthis button to enter recorder menu. 9
 • Страница 10 из 39
  Press to start record. Press Press to play recorded content. Play: press to pause. to open record file. FM Radio Press this button to enter FM Radio. Icon Function Channel list Icon Function Search channel 10
 • Страница 11 из 39
  Menu settings Play/pause FM Increase/decrease frequency by 0.1MHZ Channel switch File management Press this button to enter file management Press to create new folder Press to sort files Press to edit files Internet Browser Press this button to enter internet browser. Dialing Press this button to
 • Страница 12 из 39
  Insert a SIM card first to make a calls. Press to open a keyboard. Press to make a call. Press to open settings. Press to show dial records. Press to open a phonebook. Note: 3G function will be only avaliable when SIM card is inserted. Contacts Press this button to open a contacts list. Messages
 • Страница 13 из 39
  Camera Press this icon to enter camera interface. Press Press Press to switch camera. to open a settings. to make a photo. Press to switch to photo mode. Press to switch to video mode. Press and slide to change zoom. System Settings Wi-Fi Press this button to enter system settings menu. Choose a
 • Страница 14 из 39
  This icon will be show in main menu (on the status bar) after successful connection. Don’t forget to close your Wi-Fi connection when you are not using it, to save battery. Other Settings: Data usage Set data limit. Audio Profiles Set the volumes, system sounds Display Set the brightness,
 • Страница 15 из 39
  Set the screen security/Encryption/Passwords etc. Language & Input Set the language of device and input language you want. Backup & reset Recover factory data reset. Date & Time Set the date & time of device. Accessibility Set the font, auto-rotate etc. Developer options Show pointer location,
 • Страница 16 из 39
  If you want to delete and icon: press and hold an icon, then drag it to Wallpaper Settings Press and hold empty space on your desktop to bring a wallpaper menu. Then you can choose and set a new wallpaper. Press Wallpaper menu to change your desktop wallpaper. Wallpaper selection 16
 • Страница 17 из 39
  Small Icons Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronize • Brightness 17
 • Страница 18 из 39
  TABLET TAB M723G INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 18
 • Страница 19 из 39
  Spis Treści WSTĘP UWAGA! O PRODUKCIE Lista Akcesoriów Przyciski SZYBKI INSTRUKTAŻ Włączanie i Wyłączanie Urządzenia Bateria i Ładowanie Ikony OBSŁUGA Odtwarzacz Audio Odtwarzacz Wideo i Foto Rejestrator Dźwięku Radio FM Zarządzanie Plikami Przeglądarka Internetowa Wykonywanie Połączeń Kontakty
 • Страница 20 из 39
  Wstęp Drogi Kliencie dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla Twojego bezpieczeństwa przeczytaj instrukcję obsługi oraz wszelkie załączone dane, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Firma nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do instrukcji obsługi. Firma
 • Страница 21 из 39
  O Produkcie Lista Akcesoriów Tablet 1 szt Ładowarka 1 szt. Kabel USB 1 szt. Instrukcja Obsługi 1 szt. Karta Gwarancji 1 szt. Przyciski Pozycja Rodzaj Funkcja 1 Głośność - Zmniejsz głośność 2 Głośność + Zwiększ głośność 3 Cofnij Przycisk cofnij 4 microUSB microUSB ładowanie oraz komunikacja 5
 • Страница 22 из 39
  Pozycja Rodzaj Funkcja 1 microSD microSD czytnik obsługa do 32GB 2 SIM 2 GSM wyłącznie 3 SIM1 GSM/WCDMA obsługa Szybki Instruktaż Włączanie i Wyłączanie Urządzenia Włączanie i odblokowywanie ekranu: aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy; naciśnij i przesuń na
 • Страница 23 из 39
  Ikony Ikona Funkcja Ikona Funkcja Tryb Powrót do menu Debugowania USB Informacje Urządzenie USB Systemowe podłączone Wstecz Menu Powiązana Aplikacja Czas Połączono z siecią Wi-Fi Bluetooth włączony Bateria Siła sygnału 23
 • Страница 24 из 39
  Obsługa Odtwarzacz Audio Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza audio.  Naciśnij  Przeciągnij suwak Ikona aby otworzyć listę utworów. Funkcja aby przyspieszyć odtwarzanie. Ikona Funkcja Artysta Muzyka osobista Nazwa utworu Play-lista Obecnie odtwarzane Odtwarzaj losowo Powtarzaj
 • Страница 25 из 39
  Odtwarzacz Wideo i Foto Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno odtwarzacza multimediów. Naciśnij  Przeciągnij suwak naciśnij aby powrócić do menu. aby przewinąć wideo, naciśnij aby wyjść, aby zatrzymać odtwarzanie.  Obsługiwane formaty plików wideo: AVI, MPEG4, FlV, AVI, MKV, 3GP, TS i inne. 
 • Страница 26 из 39
  Rejestrator Dźwięku Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu nagrywania. Naciśnij aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij Naciśnij aby odtworzyć nagranie. Odtwarzanie: Naciśnij aby zatrzymać. aby otworzyć listę nagrań. Radio FM Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć interfejs radia. 26
 • Страница 27 из 39
  Ikona Funkcja Ikona Funkcja Lista kanałów Menu ustawień Szukaj kanału Zwiększ/zmniejsz częstotliwość o 0.1MHZ Odtwarzaj/zatrzymaj Przełącz kanał Zarządzanie Plikami Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno managera plików. Naciśnij aby stworzyć nowy folder Naciśnij aby sortować pliki Naciśnij w
 • Страница 28 из 39
  Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć panel z klawiaturą numeryczną. Przed wykonaniem połączenia, umieść kartę SIM w urządzeniu Naciśnij aby przywołać klawiaturę. Naciśnij aby wykonać połączenie. Naciśnij aby otworzyć menu ustawień. Naciśnij aby przejrzeć listę ostatnich połączeń. Naciśnij aby
 • Страница 29 из 39
  Aparat Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aparat. Naciśnij aby przełączyć kamery. Naciśnij aby otworzyć ustawienia. Naciśnij aby wykonać zdjęcie. Naciśnij aby uruchomić tryb foto. Naciśnij aby uruchomić tryb wideo. Naciśnij i przesuń aby dopasować powiększenie. Ustawienia Systemowe Wi-Fi Naciśnij
 • Страница 30 из 39
  wymagają podania klucza. Wprowadź klucz, jeżeli zostaniesz o to poproszony (patrz obrazek poniżej). Po połączeniu z siecią, ikona Wi-Fi zostanie wyświetlona w menu głównym (na pasku statusu). Pamiętaj o wyłączeniu funkcji Wi-Fi, gdy z niej nie korzystasz. Inne Ustawienia: Zużycie danych Określ
 • Страница 31 из 39
  Bezpieczeństwo Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym. Język i wprowadzanie Ustaw język oprogramowania urządzenia. Kopia i przywracanie Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. Data i czas Ustaw datę i czas. Dostępność Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd. Dla programistów Pokaż
 • Страница 32 из 39
  Jeżeli chcesz usunąć ikonę: naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie przenieś ją na Ustawienia Tapety Naciśnij i przytrzymaj puste pole na ekranie głównym, aby przywołać menu tapet. Następnie wybierz pożądaną tapetę. Naciśnij Menu tapet aby zmienić tapetę. Wybór tapety 32
 • Страница 33 из 39
  Małe Ikony Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Synchronizacja • Jasność Ekranu Podświetlony, niebieski pasek na dole ikony oznacza jej aktywny status. 33
 • Страница 34 из 39
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 35 из 39
  15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki
 • Страница 36 из 39
  info@krok-ttc.com Skype : PlayCom - HR info@play.com.hr www.playcom.hr Rumunia S.C. Cordon Electronics S.R.L. Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5 Bucuresti, Romania +40 372324762, +40 213009905, +40 721909190, +40 740209932 office@cordongroup.ro www.cordongroup.ro Słowenia TopTime d.o.o.,
 • Страница 37 из 39
 • Страница 38 из 39
 • Страница 39 из 39