Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 
 

17 

SRB, MNE   

 

Važna uputstva

 za bezbednu upotrebu 

Pre upotrebe aparata, pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu.

 

1. 

Sačuvajte uputstva, potvrdu o garanciji, račun i, po mogućstvu, ambalažu.

 

2. 

Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu!

 

3. 

Uvek izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite aparat, kada montirate rezervne delove, k

ada 

čistite aparat, kao i u slučaju bilo kakvih drugih smetnji. Prethodno isključite aparat. Uvek vucite 
utikač, a ne kabl.

 

4. 

Da biste zaštitili decu od opasnosti koje kriju elčektrični aparati, nemojte ih nikada ostaviti bez 

nadzora pored aparata. Zato apar

at čuvajte van domašaja dece. Uvek proverite da kabl ne visi 

nadole. 

5. 

Redovno proveravajte aparat i kabl da nisu oštećeni. Ako otkrijete bilo kakvo oštećenje, aparat 

nemojte koristiti. 

6. 

Aparat ne popravljajte sami, već ga odnesite ovlašćenom stručnom licu.

 

7. 

R

adi bezbednosti, pokvaren ili oštećen utikač mora se zameniti u ovlašćenom servisu ili od 

strane ovlašćenog lica istim takvim utikačem.

 

8. 

Ne ostavljajte aparat ni kabl u blizini izvora toplote, na neposrednoj sunčevoj svetlosti, na vlazi, u 
blizini oštrih ivica i sl. Kabl ne treba da dođe u dodir sa vrelim aparatom.

 

9. 

Aparat nemojte nikada koristiti bez nadzora. Kada ne koristite aparat, uvek ga isključite, makar to 

bilo samo za trenutak. 

10.  Koristite samo originalne rezervne delove. 
11.  Nemojte koristiti aparat na otvorenom prostoru. 
12. 

Nikada ne smete stavljati aparat u vodu ili drugu tečnost, niti sme doći u dodir sa tečnošću. 
Aparat ne stavljajte na mokru podlogu! Aparat ne dodirujte vlažnim ili mokrim rukama!

 

13. 

Ako aparat dođe u dodir sa vodom, odmah izvucite utikač iz

 

utičnice. Ne dodirujte vodu.

 

14. 

Aparat koristite samo u svrhe označene na aparatu.

 

15. 

Nemojte koristiti aparat sa oštećenim priključkom.

 

16. 

Nemojte dirati pokretne ili rotirajuće delove aparata.

 

17.  Aparat stavite na ravnu podlogu. Od zidova treba da je udaljen bar 5 cm. 
18. 

Prilikom čišćenja ne smete koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

 

19. 

Dodatak za mešenje očistite odmah po upotrebi.

 

20. 

Pre početka upotrebe proverite, dali napon vaše kućne instalacije odgovara naponu, navedenom 
na natpisnoj pločici aparata.

 

21.  Ne dodirujte 

vruće površine, za to koristite isključivo ručke ili dugmad.

 

22. 

Aparat neka ne koriste lica (uključivši i decu) smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, 
odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, izuzev ako im je bio obezbeđen potreban nadz

or, 

odnosno ako im je lice, zaduženo za njihovu bezbednost, iscrpno objasnilo način delovanja i 

rukovanja aparatom. 

23. 

Posudu za pečenje ne udarajte po vrhu ili po ivicama kako bi je izvadili, jer time možete posudu 
oštetiti.

 

24.  U aparat ne stavljajte metalne 

folije i slične materijale, jer može doći do požara ili kratkog spoja.

 

25. 

Aparat ne smete prekrivati krpom ili sličnim materijalima: vrućina i para moraju slobodno izlaziti iz 
aparata. Dodir sa zapaljivim materijalom može na ovaj način uzrokovati požar.

 

26.  Da se 

ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priključujte na spoljni prekidač kontrolisan 

tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom. 

27. 

Jačina buke: Lc < 6

8 dB (A) 

 
 
 
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW