Инструкция для GORENJE BM900ND

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 
 

20 

2. 

Pritisnite dugme CYCLE i uđite u sledeću fazu: na 

ekranu se pojavi DIZANJE 1. pritisnite dugme 

TIME 

i izaberite minute (ako dugme držite stalno pritisnut

o, minute se menj

aju brže). Potvrdite 

izbor pritiskom dugmeta CYCLE.  

3. 

Na taj način regulišite sve ostale korake. Nakon što ste završili s programiranjem, prit

isnite 

dugme Start/stop

, čime izlazite iz tog 

menija. 

4. 

Pritiskom dugmeta Start/stop 

aktivirate početak programa.

 

 

Napomena: ova regulacija može da se spremi u memoriju i koristi ponovno kasnije.

 

Boja (zapečenost)

 

Ovim dugmetom birate boju kore hleba: LIGHT (svetlije)MEDIUM (srednje) ili DARK (tamna kora, 

jače zapečeno)

. Ovo dugme 

možete koristiti samo na programima BASIC (osnovni), WHOLE

-WHEAT 

(integralni), FRENCH (francuska vekna), QUICK (brzi), SWEET (sladak hleb

), CAKE (kolač), BAKE 

(pečenje), DESSERT (desert) i HOMEMADE (domaći 

hleb). 

Veličina 

vekne 

Pritisnite ovu tipku za odabir veličine 

vekne hleba od 700 ili 1000 grama. Imajte na umu da ukupno 

trajanje izrade hleb

a može 

da 

varira ovisno o veličini 

vekne. Dugme je aktivno samo za sled

eće 

programe pečenja: OSNOVNI, INTEGRALNI, FRANCUSKI i SLATKI 

hleb. 

Odgoda 

Ukoliko ne želite da 

aparat 

odmah započne sa radom putem ove tipke možete 

regulisati vreme 

odgode. 
Period odgode 

reguliše

te na sled

eći način:

 

1. 

Najpre odaberi

te program, zapečenost (boju) i veličinu 

vekne. 

2. 

Pritiskom dugmeta TIME (vreme) izaberite vreme odgode. U celokupno vreme odgode 
u

računaj

te i vreme potrebno za 

izvođenje

 izabranog programa. 

3. 

Primer: sada je 20:30 

časova

, a vi biste 

žele

li da Vam hleb bude spreman sled

eće jutro u 7 

časova

, tj. za 10 

časova

 i 30 minuta. Pritiskajte tipku TIME (VREME) uzastopce dok se na LCD 

ekran

u ne prikaže 10:30. Svakim pritiskom povećavate 

vreme za 10 minuta. Ako tipku TIME 

držite pritisnutu više od pola sekunde, 

vre

me će se menjati (povećavati) brzinom od 60 min/s. 

Maksimalno vreme odgode je 13 

časova

4. 

Zatim pritisnite tipku STOP/START 

za pokretanje ovog odgođenog programa. T

a

čka trepće

, a na 

ekranu je prikazano odbrojavanje preostalog vremena. 

Napomena: 
1. 

Ova funkcija ne može 

da se koristi na programima Brzo

, Džem, 

Super brzo 

i Pečenje.

 

2. 

Prilikom odgođenog pečenja ne koristite lako

 pokvarljive sastojke poput jaja, sve

žeg mleka, voća, 

luka, itd. 

Prekid 

Nakon početka izvođenja izabranog programa, pritiskom na 

dugme PAUSE 

možete rad aparata 

trenutno prekinuti u bilo kojem trenutku. Sve regulacije ostaju u memoriji, a preostalo vreme do 

završetka trepće

 na ekranu. Ponovnim pritiskom na dugme PAUSE program se nastavlja tamo, gdje je 

bio prekinut.  
Napomena: ako je 

aparat bio u režimu bezbednosne blokade, ovu morate najpre deblokirati da bi 

dugme PAUSE bilo aktivno. 

Osvetljenje 

Jednim pritiskom na dugme za osvetljenje palite lampicu koja osvetljava unutrašnjost. Nakon 1 minut

dugme više nije potrebno 

stiskati, jer 

će se lampica ugasiti automatski.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Оглавление инструкции

Document Outline

  • 1: MO-170 MW