Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

21 

4. 

Pećnicu postavite dalje od izvora visoke 

temperature i pare. 

5. 

Ne stavljajte ništa na pećnicu. 

 

6. 

Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju, 

neka pećnica bude udaljena od drugih 
površina sa strane bar 

20 cm, a iznad nje 

30cm. 

7. 

NEMOJTE skidati pogonsku osovinu 
rotacionog tanjira.  

8. 

Kao kod svih drugih aparata, i ovde je 

potreban brižljiv nadzor kada ga koriste 

deca.  

9. 

Elektricna uticnica mora biti lako dostupna, 

tako da se uređaj može jednostavno 

iskljuciti u slucaju opasnosti. Ili mora 
postojati mogucnost da se pecnica izoluje 
od napajanje ugradnjom prekidaca u fiksne 

instalacije u skladu sa pravilima mreže. 
Prikljucite uređaj na monofaznu 

naizmenicnu struju 230 V/50 Hz preko 
pravilno instalirane uzemljene uticnice. 

UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ MORA 

BITI UZEMLJ

EN! Proizvođac porice svaku 

odgovornost u slucaju da se ova mera 

predostrožnosti ne poštuje.

 

10. 

Pećnici je potrebno 

1,3 kVA ulazne snage. 

Preporučujemo da se u vezi sa 
postavljanjem pećnice posavetujete sa 
serviserom odnosno odgovarajućim 
stručnim licem. 

 

 

 

P

AŽNJA:

 

Pećnica ima vlastitu zaštitu, i to 

osigurač od 250V, 10A. 

 

Važna uputstva za bezbednu 

upotrebu 

Nikada ne dodirujte 

površine uređaja za grijanje I 
kuhanje. Za vrijeme rada će 
postati veoma vruće. Držite 

djecu na sigurnoj udaljenosti. 
Postoji opasnost od opeklina. 

Мikrotalasna energija & 

Visoki napon ! Ne skidajte 

spoljno kućište.

  

  UPOZORENJE! 

Uređaj I 

njegovi dostupni delovi 
postaju vreli tokom upotrebe. 

Treba voditi racuna da se 
izbegne dodirivanje grejnih 
elem

enata. Deca mlađa od 8 

godina moraju se udaljiti, 
osim ako su pod stalnim 
nadzorom. 

 

Ovaj uređaj mogu koristiti 

deca koja su napunila 
najmanje 8 godina i osobe sa 
smanjenim fizickim, culnim ili 
mentalnim sposobnostima, 
kao i osobe koje nemaju 
dovoljno iskustva i znanja 
ukoliko su pod nadzorom ili 
su dobili uputstva koja se 
odnose na upotrebu ovog 

uređaja na bezbedan nacin i 

razumeju povezane 
opasnosti. Deca se moraju 
nadgledati da biste bili 
sigurni da se ne igraju 

uređajem. Cišcenje I 
korisnicko održavanje ne 

smeju obavljati deca koja 
nisu napunila najmanje 8 
godina i koja nisu pod 
nadzorom.

 

 

Držite aparat I njegov kabl 
van domašaja dece mlađe 

od 8 godina.

 

  UPOZORENJE: Kada aparat 

deluje u kombinovanom 
modu, zbog veoma visokih 
temperatura koje nastaju, 
deca smeju koristiti aparat 

samo pod brižljivim 

nadzorom odraslih (samo za 

aparate sa funkcijom roštilja).

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline