Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

31 

апаратот,освен ако тие 
не се под постојан 
надзор. 

 

 

Овој апарат можат да го 
користат деца кои веќе 
наполниле 8 години, 
лица со намалени 
физички, сетилни или 
ментални способности 
како и лица кои немаат 
доволно искуство и 
знаење ако се под 
надзор или биле обучени 
како да го користат 
апаратот на безбеден 
начин и ги разбрале 
опасностите кои можат 
да се појават. Децата 
мора постојано да се под 
надзор за да се 
осигурате дека тие не си 
играат со апаратот.

 

 

Чистењето и 
корисничкото 
одржувањето не треба да 
го изведуваат деца кои 
не наполниле 8 години и 
кои не се под надзор.

 

 

Чувајте го апаратот и 
неговиот кабел подалеку 
од дофат на деца помали 
од 8 години.

 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: 
Кога апаратот работи во 
комбиниран начин, а 
поради многу високите 
температури што тогаш 
настануваат, децата 

смеат да го употребуваат 
апаратот само под 
грижлив надзор на 
возрасните (само за 
апарати со функцијата 
жар) 

 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: 
Ако вратата или 
дихтувачите за вратата 
се оштетени, апаратот не 
смеете да го 
употребувате, додека не 
го поправи стручно лице.  

 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

 

Секоја поправка или 
сервис изведена од кој 
било друг освен од 
овластен сервисер и при 
која е потребно да се 
отстрани покривот за 
заштита од 
микробрановите зраци е 
опасна и ризична.

 

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: 
Течностите  и другата 
храна

 

не загревајте ги во 

затворени,

 

односно во 

покриени садови или, 
пак, во затворена 
амбалажа, бидејќи 
истите може да 
експлодираат. 

 

 

не отстранувајте ги 
нозете на печката и не 
покривајте ги отворите за 
венталиција. 

 

 

Употребувајте ги 
помагалата (помошните 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline