Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

73 

NÁVOD NA OBSLUH

U                  SK 

Návod na obsluhu si pozorne prečítajte a

 

odložte pre prípad budúceho použitia.

 

TECHNICKÉ

 

ÚDAJE

 

Spotreba energie: ................................................................................................... 230V~50Hz,1270W 

Výkon:

 ......................................................................................................................................... 800W 

Pracovná frekvencia:

 ............................................................................................................. 2450MHz 

Vonkajšie ro

zmery: ................................................................ 439.5

mm(Š) X 2

57.6mm(V) X 335mm(H) 

Ob

sah rúry:

 ............................................................................................................................... 20 litrov 

Hmotnosť:

 ....................................................................................................................

Približne 1

0,5 kg 

Deklarovaná hodnota emisie hluku je

 .................................................................................... < 58 dB(A) 

 

Toto zariadenie je označené podľa 

Európskej smernice 2002/96/EC 

Doslúžilých elektrických 

a e

lektronických zariadení (WEEE). Táto 

smernica určuje v

 

rámci Európskej únie 

pokyny pre vrátenie a

 

recykláciu starých 

elektrických a

 

elektronických zariadení.

 

Skôr ako sa obrátite na servis

 

1. 

Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje 

alebo zobrazenie zmizne: 
a) 

a) 

Skontrolujte, či je rúra 

správne pripojená. Ak nie, odpojte 
zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 
sekúnd a

 

opäť ju sprá

vne pripojte. 

b) 

Skontrolujte poistky pre daný obvod 

hlavný istič. Ak sa javia byť 

poriadku, skúste skontrolovať 

zásuvku pripojením iného zariadenia. 

 

2. 

Ak mikrovlnná energia nepracuje:

 

a) 

Skontrolujte, či sú nastavené hodiny.

 

b) 

Skontrolujte, či sú dvere správne 
zatvorené. Inak mikrovlnná energia 
nebude prúdiť do rúry.

 

Ak sa podľa vyšsie uvedených pokynov 
nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na 
najbližší servis.

 

 

Toto zariadenie pre domáce použitie na 
ohrievanie jedla a nápojov používa 

elektromagnetick

ú energiu, len pre domáce 

použitie.

 

Rušenie

 

Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie vášho 
rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak 
nastane toto rušenie môžete ho odstrániť alebo 
znížiť nasledovnými opatreniami. 

 

a) 

Vyčistite dvere a

 

tesnenie rúry.

 

b) 

Rádio, TV, atď. umiestnite čo najďalej od 
mikrovlnnej rúry. 

 

c) 

Na dosiahnutie silného signálu použite 
správne nainštalovanú anténu pre vaše 
rádio, TV, atď. 

 

In

štalácia

 

 

1. 

Skontrolujte, či ste odstránili všetky obalové 
materiály z

 

vnútra dverí. 

 

2. 

Po vybalení rúry skontrolujte, či nie je 
poškodená:

 

-   

Nedosadanie dverí

 

-   

Poškodenie dverí

 

-    Vydutia alebo diery v 

okne dverí alebo 

obrazovke 

-   

Vydutia vo vnútri rúry

 

   

Ak nájdete jedno z

 

vyššie uvedených 

poškodení, NEPOUŽÍVAJTE

 

rúru.

 

3. 

Mikrovlnná rúra váži 1

0,5 kg a 

musí byť 

umiestnená na silnom vodorovnom 
povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.

 

4. 

Rúru neumiestňujte na miestach s

 vysokou 

teplotou a parou. 

5. 

Na rúru NEUMIESTŇUJTE žiadne 

predmety.  

6. 

Pre dostatočnú ventiláciu nechajte po 
stranách rúry minimálne 

20 

cm voľný 

priestor a vzadu 30 cm.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline