Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

88 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

          BG 

Внимателно прочетете инструкциите и запазете за бъдещо позоваване.

 

Технически характеристики

 

Захранване

: ........................................................................................................... 230V~50Hz,1270W 

Изходяща мощност на микровълните:

 ...................................................................................... 800W 

Честота на микровълните:

 ................................................................................................... 2450MHz 

Външни размери:

 ................................................................439.5mm(W) X 257.6mm(H) X 335mm(D) 

Вместимост на фурната:

 ...................................................................................................... 20 

литра

 

Тегло:

 .............................................................................................................................. 

Около

 10,5 

кг

 

Ниво на шума:

 ................................................................................................................. Lc< 58 dB(A) 

 

Преди да се обадите в 
сервиза 

 

1. 

В случай, че фурната изобщо не 
функционира, изображенията на дисплея 
не се появяват или изчезнат:

 

a) 

Проверете дали фурната е добре 
включена в електрическата мрежа.  
Ако не е, изключете захранващия 
кабел от електрическия контакт, 
изчакайте 10 секунди и отново 
включете, като се уверите, че е 
включен правилно.

 

b) 

Проверете цялото помещение за 
изгорял електрически предпазител 
или изключил главен прекъсвач.  
Ако функционират правилно, 
проверете с друг уред дали 
контактът е в изправност.  

 

2. 

Ако микровълновата фурна не 
функционира:

 

a) 

Проверете дали е задействан 
таймера.

 

b) 

Проверете дали вратата е плътно 
затворена, с което се задейства 
съединяване на електрическата 
верига.  Ако вратата не е добре 
затворена, захранването е 
блокирано и не може да задейства 
фурната.

 

Ако горните действия не доведат до 
включване, обърнете се към най

-

близкия 

оторизиран сервиз.

 

 

Уредът е предназначен за използване в 
домашни условия за загряване на храна и 
напитки чрез използване на 
електромагнитна енергия, да се използва 
само в помещения.  

 

Смущения на радио вълните

 

Микровълновата фурна може да предизвика 
смущения в работата на вашето радио, 
телевизор или подобни уреди.  Възникалото 
смущение може да бъде отстранено или 
намалено посредством следните процедури:

 

a) 

Почистете вратата и изолиращата 
повърхност на фурната.

 

b) 

Поставете радиото, телевизора и т.н. на 
възможно най

-

голямо разстояние от 

микровълновата фурна.

 

c) 

Използвайте правилно монтирана антена 
за вашите приемници, за да си осигурите 
добро приемане на сигнала.

 

Монтаж 

 

 

Уредът е обозначен съгласно

 

Европейска директива 2002/96/EC, 

касаеща излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО).

 

Директивата очертава основните 

принципи, валидни в Европа, за 

връщане и рециклиране на излязло от 

употреба елекрическо и електронно 

оборудване.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline