Инструкция для GORENJE MMO 20 DE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

89 

1. 

Уверете се, че всички опаковъчни 
материали са отстранени от 
вътрешността на уреда.

 

2. 

След като разопаковате фурната, 
проверете за видими дефекти, напр.:

 

-   

Подвисване на вратата

 

-   

Повредена врата 

 

-   

Вдлъбнатини или дупчици върху 
прозореца на вратата и мрежата. 

 

-   

Вдлъбнатини във вътрешността на 
фурната

 

   

Ако са налице видими повреди, НЕ 
използвайте фурната.

 

3. 

Микровълновата фурна е с тегло 1

0,5 

кг 

и трябва да бъде поставена на 
хоризонтална повърхност, способна да 
издържи тежестта й.

 

4. 

Поставете фурната далеч от източници 
на висока температура и пара.

 

5. 

НЕ

 

поставяйте предмети върху фурната.

 

6. 

За да осигурите добра вентилация на 
уреда, поставете го така, че страничните 
стени на корпуса да е на разстояние най

-

малко 

20 

см, а задната му част най

-

малко на 

3

0 см от стена.

 

7. 

НЕ вадете въртящия водач на 
стъклената поставка.

 

8. 

Както и при всеки друг уред, 
използването му от деца трябва да става 
под родителско наблюдение.  

 

9. 

Уверете се, че контакта е лесно 
достъпен, така че щепсела да може 
лесно да бъде изтеглен в случай на 
нужда. В противен случай, трябва да е 
възможно да прекъснете захранването с 
ключ. Така са спазени стандартите за 
безопасност при употреба на 
електричество. Уредът трябва да бъде 
инсталиран правилно към заземен 
контакт с еднофазен ток

 AC (230 V/50 

Hz). 

ВНИМАНИЕ! УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ ЗАЗЕМЕН!

 

  10. 

Необходимата входяща мощност за 
фурната е 1.

KVA.  Препоръчваме 

консултация със сервизен техник при 
монтажа й.  

 

ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с 
250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна 
защита.

 

Важни инструкции за 
безопасност 

 

 

Никога не докосвайте 

повърхността на отоплителни 
или готварски уреди. Те 

сенагорещяват по време на 
работа. Дръжте децата на 
безопасно разстояние. Има 
опасност от изгаряне.

 

Микро вълни и високо 

напрежение

!  

Не махайте 

покритието

.  

ВНИМАНИЕ

! 

Този уред и 

неговите аксесоари стават 
горещи по време на употреба. 
Необходимо е внимание, 
избягвайте нагревателните 
елементи. Деца под 8 годишна 
възраст не бива да стоят 
близо до уреда, освен ако не 
са под надзор.

 

Децата трябва 

да бъдат под постоянен 
надзор, за да е сигурно, че 
няма да си играят с уреда

Този уред може да се 
използва от лица над 8 години 
и хора с намалени физически, 
психически или сетивни 
способности, или такива без 
опит и познания, ако те са под 
наблюдение или са били 
инструктирани по повод 
рисковете, които носи 
употребата на уреда. 

 

Деца не бива да си играят с 
уреда

Почистването и 

поддръжката на уреда не бива 
да се извършват от деца под 8 
години и не са под надзор

.  

Съхранявайте уреда и неговия 
кабел извън досега на деца 
под 8 годишна възраст. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции

Document Outline