Инструкция для GORENJE OT180GB

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
 • Страница 2 из 33
  142099 40 Инструкции за монтаж
 • Страница 3 из 33
  NAVODILA ZA UPORABO SI Hvala, ker ste se odločili za nakup tehtnice OT 180 GB-GW. Za učinkovito uporabo prosimo, da natančno preberete navodila. Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment -
 • Страница 4 из 33
  7. Pomembno! Preden stopite na tehtnico počakajte, da se prikaže ¨0.0 kg¨. 8. Stopite na tehtnico in stojte pri miru. Vaša odmerjena teža se bo prikazala na zaslonu. 9. Stopite s tehtnice. Ko se zopet prikaže ¨0.0¨, se lahko ponovno stehtate. Tehtnica se bo samodejno ugasnila po 10 sec, če ne boste
 • Страница 5 из 33
  PODROBEN OPIS Razpon: Min 5 kg Max 180 kg Stopnjevanje: 0.1 kg PAZITE Pazite,da tehtnica ne pride v stik z vodo! Medtem, ko se tehtate, mora biti tehtnica na ravnih tleh! Previdno ravnajte z njo! Ne stopajte na rob tehtnice! VELIKO UŽITKOV PRI UPORABI VAŠE TEHTNICE VAM ŽELI 5
 • Страница 6 из 33
  UPUTE ZA UPORABU HR Hvala, što ste se odlućili za kupnju vage OT 180 GB-GW. Zbog učinkovite uporabe molimo, da u cijelosti proučite upute za uporabu. KORISNI SAVJETI Vaša vaga je precizan elektronski instrument. S obzirom da je čovjekovo tijelo stalno u gibanju, vaganje tijela je vidljivo otežano.
 • Страница 7 из 33
  7. Važno! Prije nego stupite na vagu pričekajte , da se prikaže ¨0.0 kg¨. 8. Stupite na vagu i ostanite mirni. Vaša odvagana težina će se prikazati na zaslonu. 9. Siđite s vage. Kada se ponovno prikaže ¨0.0¨, možete se ponovno vagati. Vaga će se samostalno isključiti nakon 10 sec, ukoliko ne budete
 • Страница 8 из 33
  ISTANČAN OPIS Raspon: Min 5 kg Max 180 kg Stupnjevanje: 0.1 kg PAZITE Pazite,da vaga ne dođe u dodir s vodom! Za vrijeme, dok se važete, vaga mora biti na ravnom tlu! Pažljivo rukujte njome ! Ne stupite na rub vage! VELIKI UŽITAK PRI UPORABI VAŠE VAGE VAM ŽELI 8
 • Страница 9 из 33
  PRIRUČNIK ZA KORIŠĆENJE SRB – MNE PAŽNJA Hvala vam što ste odabrali vagu OT 180 GB-GW. Da bi osigurali pravilan postupak rada, molimo da pažljivo pročitate uputstva ovog Priručnika. KORISNI SAVETI Vaša vaga je jedan precizan elektronski instrument. Jedna od najtežih stvari je merenje telesne težine
 • Страница 10 из 33
  7. Pažnja! Pre nego što zakoračite na vagu, sačekajte da se na ekranu pojavi cifra "0.0 kg". 8. Stanite na vagu (ekran će početi da trepće) i na ekranu ćete očitati vašu težinu. Posle nekoliko sekundi, vaga će se automatski isključiti. UPUTSTVO ZA NEISPRAVNOSTI Ako imate bilo kakvih poteškoća u
 • Страница 11 из 33
  SPECIFIKACIJA Opseg težine: Min 5 kg Max: 180 kg Preciznost: 0.1 kg PAŽNJA Ne izlagati vagu kontaktu sa vodom Ne postavljati vagu neravnu površinu prilikom merenja Čuvati vagu sa pažnjom Ne stajati nogom na ivicu vage VELIKI UŽITAK PRI UPORABI VAŠE VAGE VAM ŽELI 11
 • Страница 12 из 33
  USER MANUAL EN ATTENTION Thank you for choosing Healthcare OT 180 GB-GW scale. To ensure a proper operation procedure, please carefully read through the instruction manual. This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
 • Страница 13 из 33
  7. Important! Wait for "0.0 kg" to be displayed before stepping on the scale . 8. Step on the scale (the display will flicker) and your weight measurement will be shown on the screen. The scale will automatically shut off after a few seconds. TROUBLESHOOTING GUIDE If you experience any difficulty
 • Страница 14 из 33
  SPECIFICATION Weight range Min 5 kg Max 180 kg Graduation 0.1 kg CAUTION Keep the scale off water Don't put it on uneven floor while weighing Keep the scale with care Don't step on the edge of the scale WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR APPLIANCE 14
 • Страница 15 из 33
  INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE RO ATENŢIE: Vă mulţumim că aţi ales acest aparat de întreţinere. Pentru a asigura o funcţionare normală a acestuia, citiţi cu atenţie instrucţiunile. SFATURI AJUTATOARE Acest cântar este un instrument electronic precis. Unul dintre cele mai dificile lucruri de cântărit
 • Страница 16 из 33
  7. IMPORTANT: Aşteptaţi să se afişeze pe ecran «0,0 kg» înaintea urcării pe cântar. 8. Urcaţi pe cântar (ecranul va pâlpâi) şi greutatea dvs. va fi afişată pe ecran . Cântarul se va opri automat după câteva secunde. DEFECŢIUNI Dacă observaţi anumite dificultăţi în timpul utilizării aparatului: 1.
 • Страница 17 из 33
  SPECIFICAŢII Scară greutate Min 5 kg Max 180 kg Gradaţii 0,1 kg PRECAUŢII Ţineţi aparatul departe de apă (umiditate). În timpul cântăririi nu-l aşezaţi pe suprafeţe denivelate. Manipulaţi cu grijă cântarul. Nu călcaţi pe marginea cântarului. VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI CU PLĂCERE APARATUL ! 17
 • Страница 18 из 33
  ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ UA УВАГА Ми вдячні вам за купівлю наших ваг OT 180 GB-GW. Для належного використання приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. КОРИСНІ ПОРАДИ Ваші ваги - є точним електронним інструментом. Найважче зважувати людське тіло, оскільки воно завжди знаходиться у русі.
 • Страница 19 из 33
  7. Важливо! Перед тим, як встати на ваги, дочекайтеся висвітлення на дисплеї "0.0 кг". 8. Встаньте на прилад (поки дисплей мерехтить) і на дисплеї висвітиться значення вашої ваги. Ваги автоматично вимкнуться через кілька секунд. УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ Якщо виникли труднощі при експлуатації приладу: 1.
 • Страница 20 из 33
  СПЕЦИФІКАЦІЯ Діапазон ваги Мін. 5 кг Макс. 180 кг Градуювання 0.1кг ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Утримуйте ваги подалі від води Бережно обходьтеся з приладом При зважуванні не ставте прилад на нерівну поверхню Не наступайте на краї ваг Примітка: lb – анг. фунт – 0,45 кг st.* - анг. стоун – 6,35 кг БАЖАЄ ВАМ
 • Страница 21 из 33
  INSTRUKCJA OBSŁUGI PL WAGA Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup wagi OT 180 GB-GW. Aby w pełni korzystać z wybranego urządzenia, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. POMOCNE RADY Waga ta jest dokładnym przyrządem elektronicznym. Ponieważ ciało człowieka pozostaje wciąż w ruchu,
 • Страница 22 из 33
  8. Stanąć należy na wadze i przez chwilę stać nieruchomo. Pomiar ciężaru ciała ukaże się na ekranie. 9. Zejść należy z wagi. Gdy ponownie ukaże się symbol ¨0.0¨, można się zważyć ponownie. Waga, jeżeli się na nią nie wejdzie, wyłączy się samoczynnie po 10 sekundach. Jeżeli podczas użytkowania
 • Страница 23 из 33
  SZCZEGÓŁWY OPIS Zakres: inimalnie 5kg, aksymalnie 180 kg Podziałka: 0,1 kg UWAGA Wagę należy trzymać z dala od wody! Należy ostrożnie obchodzić się z wagą! Nie stawiać wagi na nierównej powierzchni! Nie należy stawać na brzegu wagi! WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA WAGI ŻYCZY PAŃSTWU 23
 • Страница 24 из 33
  NÁVOD NA POUŽITIE SK UPOZORNENIE Ďakujeme za výber Healthcare OT180 GB-GW váhy. Pre zaistenie správnej prevádzky si prečítajte pozorne tento návod na obsluhu. Toto zariadenie je označené je podľa Európskej smernice 2002/96/EC o Likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tento návod
 • Страница 25 из 33
  7. Dôležité! Počkajte pokým sa nezobrazí „0.0“ pred postavením sa na váhu. 8. Staňte na váhu (displej bliká) a vaša hmotnosť bude zobrazená na displeji. Váha sa automaticky vypne po niekoľkých sekundách. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV Ak si všimnete nejaké problémy s váhou: 1. Skontrolujte, že
 • Страница 26 из 33
  TECHNICKÉ ÚDAJE Rozsah váženia min. 5 kg max. 180 kg Odstupňovanie 0,1 kg UPOZORNENIE Udržujte váhu mimo vody! Zaobchádzajte s váhou opatrne! Nepokladajte na neravný povrch počas váženia! Nestúpajte na okraj váhy! VÁM ŽELÁ MNOHO PÔŽITKU PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA 26
 • Страница 27 из 33
  HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU FIGYELEM Köszönjük, hogy a Healtcare OT 180 GB-GW mérleget választotta. A készülék megfelelő működése érdekében, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK Európai
 • Страница 28 из 33
  7. Fontos! Várja meg amíg a kijelzőn "0.0 kg" nem olvasható, mielőtt rálépne a mérlegre. 8. Lépjen rá a mérlegre (a kijelző villogni kezd) ezután kijelzésre kerül a testsúly. A mérleg automatikusan kikapcsol néhány másodperc után. HIBAELHÁRÍTÁS Amennyiben problémája adódna a mérleg használatával:
 • Страница 29 из 33
  SPECIFIKÁCIÓ Súlyhatár Min 5 kg Max 180 kg 0.1 kg Osztás FIGYELEM Ne érje víz a mérleget Mindkét lábbal lépjen a mérlegre Körültekintően kezelje a mérleget Ne lépjen a mérleg szélére A SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ 29
 • Страница 30 из 33
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU Благодарим вас за покупку весов OT 180 GB-GW. Для того чтобы правильно пользоваться прибором, внимательно прочтите данную инструкцию. Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по обращению с отходами от электрического и электронного
 • Страница 31 из 33
  7. Важно! Не вставайте на весы, пока на дисплее не появится «0.0 kg». 8. Встаньте на весы (дисплей мигает) и стойте неподвижно. На дисплее отобразится ваш вес. Весы автоматически выключаются через несколько секунд. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Если при использовании весов возникли проблемы: 1. 2. 3.
 • Страница 32 из 33
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон измерения: Шаг измерения: мин. 5 кг макс. 180 кг 0,1 кг ВНИМАНИЕ! Предохраняйте весы от воды! При взвешивании ставьте весы на ровную поверхность! Осторожно обращайтесь с весами! На вставайте на край весов! ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ ДОСТАВИЛО ВАМ
 • Страница 33 из 33