Инструкция для GRACO Premier

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

308213

7

Ìîíòàæ/Ðàáîòà

Çàçåìëåíèå

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈß

È ÂÇÐÛÂÀ

Ïåðåä çàïóñêîì íàñîñà, çàçåìëèòå

ñèñòåìó, êàê îïèñàíî íèæå.

Ïðî÷òèòå òàêæå ðàçäåë ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈß È ÂÇÐÛÂÀ

íà ñòð. 5.

1. Íàñîñ: èñïîëüçóéòå ïðîâîä çàçåìëåíèÿ è çàæèì

(ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå). Ñì. Ðèñ. 1. Îñëàáüòå

êîíòðãàéêó (W) çàæèìà çàçåìëåíèÿ ñ øàéáîé (X).

Âñòàâüòå îäèí êîíåö ïðîâîäà çàçåìëåíèÿ (Y)

ñ ìèíèìàëüíûì ñå÷åíèåì â 1,5 ìì@ (12 ga) â ïðîðåçü

íàêîíå÷íèêà (Z) è íàäåæíî çàòÿíèòå êîíòðãàéêó.

Ïîäñîåäèíèòå äðóãîé êîíåö ïðîâîäà ê íàäåæíîé

ëèíèè çàçåìëåíèÿ. Íîìåð äåòàëè äëÿ çàêàçà:

237569, ïðîâîä çàçåìëåíèÿ è çàæèì.

Ðèñ. 1

W

X

Y

Z

0864

2. Øëàíãè äëÿ æèäêîñòåé è ñæàòîãî âîçäóõà:

èñïîëüçóéòå òîëüêî ýëåêòðîïðîâîäÿùèå øëàíãè.

3. Âîçäóøíûé êîìïðåññîð: ñëåäóéòå ðåêîìåíäàöèÿì

èçãîòîâèòåëÿ.

4. Ðàñïûëèòåëü: çàçåìëÿåòñÿ ïðè ñîåäèíåíèè

ñ íàäåæíî çàçåìëåííûì øëàíãîì æèäêîñòè

è íàñîñîì.

5. Êîíòåéíåð äëÿ ïîäà÷è æèäêîñòè: ñëåäóéòå

ïðèíÿòûì íà ïðåäïðèÿòèè íîðìàòèâàì.

6. Îêðàøèâàåìûé ïðåäìåò: ñëåäóéòå ïðèíÿòûì

íà ïðåäïðèÿòèè íîðìàòèâàì.

7. Êîíòåéíåðû ñ ðàñòâîðèòåëåì, èñïîëüçóåìûì ïðè

ïðîìûâêå: ñëåäóéòå ïðèíÿòûì íà ïðåäïðèÿòèè

íîðìàòèâàì. Èñïîëüçóéòå òîëüêî ìåòàëëè÷åñêèå

êîíòåéíåðû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ýëåêòðîïðîâîäÿùèìè,

óñòàíîâëåííûìè íà çàçåìëåííîé ïîâåðõíîñòè.

Íå ñòàâüòå êîíòåéíåð íà íåïðîâîäÿùóþ òîê

ïîâåðõíîñòü, íàïðèìåð, íà áóìàãó èëè êàðòîí,

òàê êàê ýòî íàðóøèò öåëîñòíîñòü çàçåìëåíèÿ.

8. ×òîáû îáåñïå÷èòü çàçåìëåíèå ïðè ïðîìûâêå èëè

ñáðîñå äàâëåíèÿ, ïëîòíî ïðèæìèòå ìåòàëëè÷åñêóþ

÷àñòü ðàñïûëèòåëÿ ê áîêîâîé ïîâåðõíîñòè

çàçåìëåííîé ìåòàëëè÷åñêîé åìêîñòè, çàòåì

íàæìèòå ïóñêîâîé ìåõàíèçì.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции

Document Outline