Инструкция для HOTPOINT-ARISTON AQSL 109

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

18

UK

ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ

ÏÐÈ̲ÒÊÀ: ïðè ïåðøîìó âèêîðèñòàíí³ ïðàëüíî¿

ìàøèíè, çä³éñí³òü öèêë ïðàííÿ áåç á³ëèçíè, àëå ç

ìèþ÷èì çàñîáîì, â ðåæèì³ ïðàííÿ áàâîâíÿíèõ

âèðîá³â ïðè òåìïåðàòóð³ 90 ãðàäóñ³â áåç

ïîïåðåäíüîãî  ïðàííÿ.

1. Â²ÌÊÍÅÍÍß ÌÀØÈÍÈ. Íàòèñí³òü íà êíîïêó  .

Âñ³ ³íäèêàòîðí³ ëàìïè çàãîðÿòüñÿ íà 1 ñåêóíäó

àëå ãîð³òè çàëèøèòüñÿ ò³ëüêè ³íäèêàòîðíà ëàìïà

êíîïêè  , ³íäèêàòîðíà ëàìïà êíîïêè ÏÓÑÊ/

ÏÀÓÇÀ, ùî ïîâ³ëüíî áëèìàòèìå.

2. ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß Á²ËÈÇÍÈ. Â³äêðèéòå ëþê.

Çàâàíòàæòå  á³ëèçíó,  çâåðíóâøè  óâàãó,  ùîá  íå

ïåðåâèùèòè ê³ëüê³ñòü á³ëèçíè, çàçíà÷åíó â

òàáëèö³ ïðîãðàì íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³.

3. ÄÎÄÀÍÍß ÌÈÞ×ÎÃΠÇÀÑÎÁÓ. Âèòÿãí³òü êàñåòó

³ äîäàéòå ìèþ÷èé çàñ³á ó â³äïîâ³äí³ âàííî÷êè ÿê

âêàçàíî â “Îïèñ³ ìàøèíè”.

4. ÇÀÊÐÈÉÒÅ ËÞÊ.

5. ÂÈÁ²Ð ÏÐÎÃÐÀÌÈ. Ïîâåðí³òü ÐÓ×ÊÓ

ÏÐÎÃÐÀÌÈ  ïðàâîðó÷  àáî  ë³âîðó÷  äî  âèáîðó

áàæàíî¿ ïðîãðàìè; êîæíà ïðîãðàìà ìàº

â³äïîâ³äíó  òåìïåðàòóðó  òà  øâèäê³ñòü  â³äæèìó,

ÿê³ ìîæóòü áóòè çì³íåí³.

6. ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÀֲߠÖÈÊËÓ ÏÐÀÍÍß.

Âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüí³ êíîïêè íà ïàíåë³

êîìàíä:

 

  Çì³íèòè  òåìïåðàòóðó  ³/àáî  øâèäê³ñòü

â³äæèìó.  Ìàøèíà  àâòîìàòè÷íî  âèáèðàº

ìàêñèìàëüíó  òåìïåðàòóðó  ³  øâèäê³ñòü  â³äæèìó,

ùî íå ìîæóòü áóòè âèùå íîì³íàëüíèõ çíà÷åíü,

ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ äàíî¿ ïðîãðàìè. Íàòèñêàþ÷è

íà êíîïêó 

, çìåíøóþòü òåìïåðàòóðó ïðàííÿ äî

ïðàííÿ ó õîëîäí³é âîä³  . Íàòèñêàþ÷è íà êíîïêó

,  çìåíøóþòü  øâèäê³ñòü  â³äæèìó,  àæ  äî  éîãî

â³äêëþ÷åííÿ   Íàñòóïíå íàòèñêàííÿ íà êíîïêè

ïðèçâîäèòü äî ïîâåðíåííÿ ó âåðõíþ ïîçèö³þ –

äî  ìàêñèìàëüíèõ  çíà÷åíü.

  Çàäàííÿ  çàòðèìêè  ïóñêó.

Ùîá çàäàòè çàòðèìêó ïóñêó ïîïåðåäíüî âèáðàíî¿

ïðîãðàìè, íàòèñêàéòå íà êíîïêó, àæ ïîêè íå

çàãîðèòüñÿ ³íäèêàòîðíà ëàìïà íàâïðîòè áàæàíîãî

÷àñó  çàòðèìêè.

Ïðè ÷åòâåðòîìó íàòèñêàíí³ íà êíîïêó ôóíêö³ÿ

â³äêëþ÷àºòüñÿ.

Ïðèì³òêà: ßêùî íàòèñíóòè íà êíîïêó ÏÓÑÊ/

ÏÀÓÇÀ, ³íäèêàòîðíà ëàìïà, ùî â³äíîñèòüñÿ äî

çàäàíîãî ÷àñó çàòðèìêè, ïî÷íå áëèìàòè (çíà÷åííÿ

çàòðèìêè ìîæå áóòè çì³íåíå ò³ëüêè ó á³ê çíèæåííÿ).

 

 

 

 ßê çì³íèòè õàðàêòåðèñòèêè öèêëó.

Âèêîðèñòîâóéòå êíîïêè ÎÏÖ²¯ äëÿ ïåðñîíàë³çàö³¿

ïðàííÿ çã³äíî âëàñíèì ïîòðåáàì.

•  Íàòèñí³òü íà êíîïêó, ùîá àêòèâ³çóâàòè âèá³ð;

çàãîðèòüñÿ  â³äïîâ³äíà  ³íäèêàòîðíà  ëàìïà.

•  Íàòèñí³òü  çíîâó  íà  êíîïêó,  ùîá  äåçàêòèâóâàòè

âèá³ð; ³íäèêàòîðíà ëàìïà ïîãàñíå. ßêùî âèáðàíà îïö³ÿ íåñóì³ñíà ç çàäàíîþ

ïðîãðàìîþ, ³íäèêàòîðíà ëàìïà ïî÷íå áëèìàòè é

âèá³ð íå áóäå àêòèâîâàíèé. ßêùî âèáðàíà îïö³ÿ íåñóì³ñíà ç ³íøîþ ðàí³øå

âèáðàíîþ,  ³íäèêàòîðíà  ëàìïà,  ùî  â³äïîâ³äàº

ïåðâèíí³é îïö³¿ ïî÷íå áëèìàòè, ïðè öüîìó áóäå

àêòèâîâàíà ò³ëüêè äðóãà îïö³ÿ,  ³íäèêàòîðíà

ëàìïà êíîïêè ãîð³òèìå ïîñò³éíî.

7. ÇÀÏÓÑÊ ÏÐÎÃÐÀÌÈ. Íàòèñí³òü êíîïêó ÏÓÑÊ/

ÏÀÓÇÀ. Çàãîðèòüñÿ â³äïîâ³äíà ³íäèêàòîðíà ëàìïà,

³ ëþê çàáëîêóºòüñÿ (ââ³ìêíåíà ³íäèêàòîðíà ëàìïà

ÄÂÅÐÖßÒÀ  ËÞÊÓ  ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍI).  Ï³êòîãðàìè,

ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ôàç ïðàííÿ, çàãîðÿòüñÿ ï³ä ÷àñ

öèêëó, ïîêàçóþ÷è çì³íó ôàç. Äëÿ çì³íè ïðîãðàìè,

ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ öèêëó,  ïåðåâåä³òü ïðàëüíó

ìàøèíó â ðåæèì ïàóçè, íàòèñíóâøè íà êíîïêó

ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ; âèáåð³òü òàêèì ÷èíîì áàæàíèé öèêë

³ çíîâó íàòèñí³òü  êíîïêó ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ.

Ùîá â³äêðèòè äâåðöÿòà ëþêó, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ

öèêëó, íàòèñí³òü êíîïêó ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ; ÿêùî

³íäèêàòîðíà ëàìïà ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ

ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍI 

 ïîãàñëà, öå îçíà÷àº, ùî

ìîæíà â³äêðèòè äâåðöÿòà ëþêó. Çíîâó íàòèñí³òü íà

êíîïêó ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ, ùîá çàïóñòèòè ïðîãðàìó ç

òîãî ìîìåíòó, íà ÿêîìó âîíà áóëà ïåðåðâàíà.

8. ÇÀÂÅÐØÅÍÍß  ÏÐÎÃÐÀÌÈ.  Â³äîáðàæàºòüñÿ

âìèêàííÿì íàäïèñó END. Äâåðöÿòà ëþêó ìîæíà

â³äêðèòè  â³äðàçó.  ßêùî  ³íäèêàòîðíà  ëàìïà

ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ áëèìàº, íàòèñí³òü íà êíîïêó, ùîá

çàâåðøèòè öèêë. Â³äêðèéòå äâåðöÿòà ëþêó,

âèòÿãí³òü  á³ëèçíó  é  â³äêëþ÷³òü  ìàøèíó. ßêùî íåîáõ³äíî àíóëþâàòè âæå ðîçïî÷àòèé öèêë,

óòðèìóéòå êíîïêó   íàòèñíóòîþ â³äíîñíî òðèâàëèé

÷àñ. Öèêë áóäå ïåðåðâàíèé ³ ìàøèíà âèìêíåòüñÿ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS Ðóññêèè,1 UK Óêðà¿íñüêà,13 CIS Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû, 4-5 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Öèêë ñòèðêè, 6 Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå
 • Страница 2 из 25
  Óñòàíîâêà CIS  Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèè.  ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è èëè ïåðååçäà ïðîâåðüòå, ÷òîáû äàííîå ðóêîâîäñòâî ñîïðîâîæäàëî ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.  ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà êîâåð èëè Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàèòå èíñòðóêöèè: â íèõ Âîäîïðîâîäíîå è
 • Страница 3 из 25
  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà 65 - 100 cm Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîè øëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, ê ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó èëè ê íàñòåííîìó ñëèâó, ðàñïîëîæåííîìó íà âûñîòå 65 – 100 ñì îò ïîëà.  êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïîìåñòèòå êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà â ðàêîâèíó èëè â âàííó, ïðèêðåïèâ ïðèëàãàþùóþñÿ íàïðàâëÿþùóþ ê
 • Страница 4 из 25
  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîè ìàøèíû CIS ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ËÞÊ ÐÓ×ÊÀ ËÞÊÀ ÏËÈÍÒÓÑ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÍÎÆÊÈ ËÞÊ ÄÎÇÀÒÎÐ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÅÙÅÑÒÂÀ Äëÿ îòêðûâàíèÿ ëþêà âñåãäà èñïîëüçóèòå ñïåöèàëüíóþ ðó÷êó (ñì. ðèñóíîê). 20 . Äîçàòîð íàõîäèòñÿ âíóòðè ìàøèíû è äîñòóïåí ÷åðåç ëþê. Îïèñàíèå äîçèðîâêè ñòèðàëüíûõ âåùåñòâ ñì
 • Страница 5 из 25
  Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Ðóêîÿòêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ è ÎÒÌÅÍÀ CIS Êíîïêè è èíäèêàòîðû ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Êíîïêà ÎÒÆÈÌ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ è ÎÒÌÅÍÀ: íàæìèòå êíîïêó äëÿ âêëþ÷åíèÿ èëè âûêëþ÷åíèÿ ìàøèíû. Çåëåíûè èíäèêàòîð
 • Страница 6 из 25
  Öèêë ñòèðêè CIS ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ïðè ïåðâîì èñïîëüçîâàíèè ñòèðàëüíîè ìàøèíû âûïîëíèòå îäèí öèêë ñòèðêè áåç áåëüÿ, íî ñî ñòèðàëüíûì âåùåñòâîì, âûáðàâ ïðîãðàììó õëîïîê 90° áåç ïðåäâàðèòåëüíîè ñòèðêè. 1. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈÍÛ. Íàæìèòå êíîïêó . Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà 1 ñåêóíäó, çàòåì îñòàíåòñÿ
 • Страница 7 из 25
  Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè Òàáëèöà ïðîãðàìì Ñèìâîë Îïèñàíèå ïð îãð àììû Ñòèð àëüíûå Ìàêñ. Ìàêñ. âåùåñòâà Òåìïå- Ñêîðîñòü ð àòóð à (îáîðîòî Îïîëàñêâ ìèíóòó) Ñòèðêà èâàòåëü (°C) CIS Ìàêñ. çàãð óçêà (êã) Ïðîäîëæèòòü öèêëà 5 2 h 30' Åæåäíåâíàÿ ïð îãð àììà ÁÅËÛÅ ÒKÀÍÈ ÁÅËÛÅ ÒKÀÍÈ: Ñèëüíî
 • Страница 8 из 25
  Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå CIS Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî Âûáîð è äîçà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà çàâèñÿò îò òèïà áåëüÿ (õ/á, øåðñòü, øåëê...), îò öâåòà áåëüÿ, îò òåìïåðàòóðû ñòèðêè, îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îò æåñòêîñòè âîäû. Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà – ýòî ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåè ñðåäû:
 • Страница 9 из 25
  Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåè áåçîïàñíîñòè. Îòêðûâàíèå ëþêà âðó÷íóþ Åñëè ïî ïðè÷èíå îòêëþ÷åíèÿ
 • Страница 10 из 25
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðîïèòàíèÿ • Ïåðåêðûâàèòå âîäîïðîâîäíûè êðàí ïîñëå êàæäîè ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîè ñèñòåìû ìàøèíû è ñîêðàùàåòñÿ ðèñê óòå÷åê. Äëÿ äîñòóïà ê êîæóõó: 1. ñíèìèòå íèæíèé ïëèíòóñ ñòèðàëüíîè ìàøèíû ïðè ïîìîùè îòâåðòêè
 • Страница 11 из 25
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Åñëè âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. “Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå”), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå. Íåèñïðàâíîñòè: Âîçìîæíûå
 • Страница 12 из 25
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå CIS Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð: • Ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. «Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ); • Âíîâü çàïóñòèòå ïðîãðàììó äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû; •  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â
 • Страница 13 из 25
  Iíñòðóêöi¿ ç åêñïëóàòàöi¿ ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ Çì³ñò UK Óêðà¿íñüêà UK Âñòàíîâëåííÿ, 14-15 Ðîçïàêóâàííÿ ³ âèð³âíþâàííÿ ϳäêëþ÷åííÿ âîäè ³ åëåêòðîåíåð㳿 Òåõí³÷í³ äàí³ Îïèñ ìàøèíè, 16-17 Ïàíåëü êîìàíä ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ, 18 Ïðîãðàìè é îïö³¿, 19 Òàáëèöÿ ïðîãðàì Îïö³¿ ïðàííÿ Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà,
 • Страница 14 из 25
  Âñòàíîâëåííÿ UK Íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè äàíó áðîøóðó, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç íåþ ó áóäüÿêèé ìîìåíò. Ó âèïàäêó ïðîäàæó, ïåðåäà÷³ àáî ïåðå¿çäó, ïåðåêîíàéòåñÿ ó òîìó, ùî âîíà çàëèøàºòüñÿ ðàçîì ³ç ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà êèëèìîâîìó ïîêðèòò³ àáî êèëèìàõ,
 • Страница 15 из 25
  ϳäêëþ÷åííÿ øëàíãà äëÿ çëèâó âîäè 65 - 100 cm ϳäêëþ÷³òü çëèâíèé øëàíã äî êàíàë³çàö³¿ àáî äî çëèâíîãî îòâîðó ó ñò³í³ íà âèñîò³ â³ä 65 äî 100 ñì â³ä ï³äëîãè, íå äîïóñêàþ÷è éîãî çãèíàííÿ. Íå âèêîðèñòîâóéòå ïîäîâæóâà÷³ é òð³éíèêè. UK Êàáåëü íå ïîâèíåí ìàòè çãèí³â àáî óòèñê³â. Çàì³íà êàáåëþ
 • Страница 16 из 25
  Îïèñ ìàøèíè UK ÏÀÍÅËÜ ÊÎÌÀÍÄ ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ ÐÓ×ÊÀ ÄÂÅÐÖßÒ ËÞÊÓ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀ ÍÈÆÍß ÏÀÍÅËÜ Í²ÆÊÈ, ÙÎ ÐÅÃÓËÞÞÒÜÑß ÄÂÅÐÖßÒÀ ËÞÊÓ ÊÀÑÅÒÀ ÄËß ÌÈÞ×ÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â Äëÿ â³äêðèòòÿ äâåðöÿò ëþêó çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå ñïåö³àëüíó ðó÷êó (äèâ. ìàëþíîê). 20 Çíàõîäèòüñÿ âñåðåäèí³ ìàøèíè á³ëÿ äâåðöÿò ëþêó. Äëÿ äîçóâàííÿ
 • Страница 17 из 25
  Ïàíåëü êîìàíä Ðó÷êà ÏÐÎÃÐÀÌÈ Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþÂÌÈÊÀÍÍß/ ÂÈÌÈÊÀÍÍß ³ ²Ä̲ÍÀ Êíîïêè é ³íäèêàòîðí³ ëàìïè ÎÏÖ²¯ Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Êíîïêà ²ÄÆÈÌ Êíîïêà ç ³íäèêàòîðíîþ ëàìïîþ ÂÌÈÊÀÍÍß, ÂÈÌÈÊÀÍÍß ³ ²Ä̲ÍÀ: øâèäêî íàòèñí³òü ³ â³äïóñò³òü êíîïêó äëÿ âìèêàííÿ àáî âèìèêàííÿ ìàøèíè. Çåëåíà
 • Страница 18 из 25
  ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ UK ÏÐÈ̲ÒÊÀ: ïðè ïåðøîìó âèêîðèñòàíí³ ïðàëüíî¿ ìàøèíè, çä³éñí³òü öèêë ïðàííÿ áåç á³ëèçíè, àëå ç ìèþ÷èì çàñîáîì, â ðåæèì³ ïðàííÿ áàâîâíÿíèõ âèðîá³â ïðè òåìïåðàòóð³ 90 ãðàäóñ³â áåç ïîïåðåäíüîãî ïðàííÿ. 1. ²ÌÊÍÅÍÍß ÌÀØÈÍÈ. Íàòèñí³òü íà êíîïêó . Âñ³ ³íäèêàòîðí³ ëàìïè
 • Страница 19 из 25
  Ïðîãðàìè é îïö³¿ Òàáëèöÿ ïðîãðàì ϳêòîãðàìà Îïèñ ïðîãðàìè Ìàêñ. Òåìï (°C) Ìàêñ. Ìèþ÷³ çàñîáè Øâèäê³ñòü (îáåðò³â íà Ïîì’ÿêõâèëèíó) Ïðàííÿ øåííÿ Ìàêñ. Çàâàíò- Òðèâàë³ñòü àæåííÿ öèêëó (Kã) Ïðîãðàìè íà êîæíèé äåíü ÁÀÂÎÂÍßÍÀ Á²ËÈÇÍÀ 60° 1000 l l 5 2.30' ÁÀÂÎÂÍßÍÀ Á²ËÈÇÍÀ 40° 1000 l l 5 2.20' ÔÀÐÁÎÂÀÍÀ
 • Страница 20 из 25
  Ìèþ÷³ çàñîáè ³ á³ëèçíà UK Ìèþ÷èé çàñ³á Âèá³ð ³ ê³ëüê³ñòü ìèþ÷îãî çàñîáó çàëåæàòü â³ä òèïó òêàíèíè (áàâîâíà, âîâíà, øîâê...), êîëüîð³â, òåìïåðàòóðè ïðàííÿ, ñòóïåíþ çàáðóäíåííÿ ³ æîðñòêîñò³ âîäè. Ïðàâèëüíå äîçóâàííÿ ìèþ÷èõ çàñîá³â äîçâîëÿº óíèêíóòè çàéâèõ âèòðàò é çàõèùຠäîâê³ëëÿ: ìèþ÷³ çàñîáè, ÿê³
 • Страница 21 из 25
  Çàïîá³æí³ çàõîäè - ïîðàäè Ìàøèíà áóëà ñïðîåêòîâàíà ³ âèðîáëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ì³æíàðîäíèìè íîðìàìè áåçïåêè. Äàí³ ïîïåðåäæåííÿ ñêëàäåí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ³ òîìó ¿õ òðåáà óâàæíî ïðî÷èòàòè. Ðó÷íå â³äêðèâàííÿ äâåðöÿò ëþêó Çàãàëüíà áåçïåêà • Äàíå îáëàäíàííÿ áóëî ðîçðîáëåíå âèêëþ÷íî äëÿ
 • Страница 22 из 25
  Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ - äîãëÿä UK Âèìèêàéòå âîäó é åëåêòðè÷íèé ñòðóì • Çàêðèâàéòå âîäîïðîâ³äíèé êðàí ï³ñëÿ êîæíîãî ïðàííÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á çìåíøóºòüñÿ çíîñ ã³äðàâë³÷íî¿ ÷àñòèíè ìàøèíè é óñóâàºòüñÿ íåáåçïåêà âèòîêó. • Âèéìàéòå øòåïñåëü ç ðîçåòêè ï³ä ÷àñ ìèòòÿ ìàøèíè ³ ï³ä ÷àñ ðîá³ò ç òåõí³÷íîãî
 • Страница 23 из 25
  Íåñïðàâíîñò³ òà çàñîáè ¿õ ë³êâ³äàö³¿ Ìîæå òðàïèòèñÿ òàê, ùî ìàøèíà íå áóäå ïðàöþâàòè. Äî òîãî ÿê çàòåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð (äèâ. “Äîïîìîãà”), ïåðåâ³ðòå, ÷è íå º äàíà íåñïðàâí³ñòü ïðîáëåìîþ, ùî ëåãêî âèð³øóºòüñÿ, çâåðíóâøèñü äî ñïèñêó íèæ÷å. UK Íåñïðàâíîñò³: Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè/гøåííÿ: Ìàøèíà íå
 • Страница 24 из 25
  Äîïîìîãà 195064460.00 05/2007 - Xerox Business Services UK Ïåðø í³æ òåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð: • Ïåðåâ³ðòå, ÷è ìîæíà ñàìîñò³éíî âèð³øèòè ïðîáëåìó (äèâ. “Íåñïðàâíîñò³ ³ çàñîáè ¿õ óñóíåííÿ”); • Çàïóñò³òü ïðîãðàìó ïîâòîðíî, ùîá ïåðåâ³ðèòè ÷è óñóíåíî íåñïðàâí³ñòü; • Ïðè íåãàòèâíîìó ðåçóëüòàò³,
 • Страница 25 из 25