Инструкция для HOTPOINT-ARISTON LFTA+ H2141 HX.R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Instrukcja obsługi

Spis  treści

Instalacja, 2-3

Ustawianie  i  poziomowanie
Podłączenie  do  sieci  wodnej  i  elektrycznej
Ostrzeżenia  dotyczące  pierwszego  mycia
Dane  techniczne
Ecodesign  Regulation

Opis urządzenia, 4

Widok  ogólny
Panel  sterowania

Napełnianie koszy, 5

Kosz  dolny
Kosz  na  sztućce
Kosz  górny

Uruchomienie i użytkowanie, 6-7

Uruchomienie  zmywarki
Dozowanie  środka  myjącego
Opcje  mycia

Programy, 8

Tabela programów

Nabłyszczacz i sól regeneracyjna, 9

Dozowanie  środka  nabłyszczającego
Dozowanie  soli  regeneracyjnej

Konserwacja i utrzymanie, 10

Wyłączanie  wody  i  prądu  elektrycznego
Czyszczenie  zmywarki
Unikanie  powstawania  brzydkich  zapachów
Czyszczenie  spryskiwaczy
Czyszczenie  filtra  dopływu  wody
Czyszczenie  filtrów
W  przypadku  dłuższej  nieobecności

Środki ostrożności zalecenia i Serwis

Techniczny, 11

Ogólne  zasady  bezpieczeństwa
Usuwanie odpadów
Oszczędność  i  ochrona  środowiska
Przed  zwróceniem  się  do  Serwisu  Technicznego

Anomalie i środki zaradcze, 12

Polski,  1

PL

LFTA+  H2141

ZMYWARKA

RU

Русский, 13

KZ

Қазақша, 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL Polski, 1 RU Русский, 13 KZ Қазақша, 27 Spis treści Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia Dane techniczne Ecodesign Regulation Opis urządzenia, 4 Widok ogólny Panel sterowania
 • Страница 2 из 41
  Instalacja Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej korzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia zmywarki, upewnić się, że instrukcja obsługi pozostała razem z urządzeniem. PL Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne informacje dotyczące
 • Страница 3 из 41
  Podłączenie do sieci elektrycznej Pasek antykondensacyjny* Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy: • gniazdko ma odpowiednie uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom; • gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy urządzenia, wskazane na tabliczce
 • Страница 4 из 41
  Opis urządzenia Widok ogólny PL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kosz górny Spryskiwacz górny Półeczki Regulacja wysokości kosza Kosz dolny Spryskiwacz dolny Kosz na sztućce Filtr zmywania Pojemnik na sól Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający Tabliczka znamionowa Panel sterowania***
 • Страница 5 из 41
  Napełnianie koszy Przed napełnieniem koszy, należy usunąć z naczyń resztki żywności i opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Po napełnieniu koszy sprawdzić czy spryskiwacze obracają się swobodnie. Kosz górny PL Należy umieszczać w nim delikatne i lekkie naczynia: szklanki,
 • Страница 6 из 41
  Uruchomienie i użytkowanie Uruchomienie zmywarki Dozowanie środka myjącego 1. Otworzyć zawór wody. 2. Otworzyć drzwi i nacisnąć przycisk ON-OFF: słychać krótki sygnał dźwiękowy, lampka kontrolna ON/OFF, wyświetlacz oraz lampki kontrolne opcjizapalająsię. 3. Dodać odpowiednią ilość środka myjącego
 • Страница 7 из 41
  Połowa wsadu w koszu górnym lub dolnym* Tabletki Wielofunkcyjne* Jeśli naczyń jest niewiele, można wykonać mycie z połową wsadu, oszczędzając wodę, energię i środek myjący. Wybrać program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU, wtedy: zapala się trójkąt odpowiadający wybranemu wsadowi i włączone zostaje
 • Страница 8 из 41
  Programy Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego. PL Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki. Wskazówki ułatwiające wybór programu Mycie ekologiczne przy niskim zużyciu energii,
 • Страница 9 из 41
  Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do zmywarek. Nie używać soli spożywczej lub przemysłowej ani środków do mycia ręcznego. Należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na opakowaniu. W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego nie jest
 • Страница 10 из 41
  Konserwacja i utrzymanie Wyłączanie wody i prądu elektrycznego PL • Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa wycieków. • Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności konserwacyjnych. Czyszczenie zmywarki • Obudowa
 • Страница 11 из 41
  Środki ostrożności, zalecenia i Serwis Techniczny Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia podane zostały ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać. Ogólne zasady bezpieczeństwa • Niniejsze urządzenie
 • Страница 12 из 41
  Anomalie i środki zaradcze Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi technicznej (patrz Obsługa techniczna). Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania. Przed
 • Страница 13 из 41
  Руков дство ово Руководство по эксплуатации эксплу сплуа RU ПОСУ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА Содержание RU Монтаж, 14-15-16 Русский, 13 Расположение и нивелировка Водопроводное и электрическое подсоединение Предупреждения по первому использованию машины Технические данные Ecodesign Regulation изде делия,
 • Страница 14 из 41
  Монтаж RU Важно сохранить данное руководство для его последующих консультации. В случае продажи, передачи или переезда проверьте, чтобы данное техническое руководство сопровождало изделие. Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся важные сведения об установке изделия, его эксплуатации и
 • Страница 15 из 41
  Электрическое подсоединение Пленка защиты от конденсата * Перед подсоединением вилки машины к электрической розетке необходимо проверить следующее: • сетевая розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать нормативам; • сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную
 • Страница 16 из 41
  RU Изделие: Посудомоечная машина оргов Торг ов ая марк а: орговый изго овите Торг овый знак изг о т овит е ля: Модель: LFTA+ H2141 HX Изготовитель: Indesit Company Страна-изготовитель: Сделано в Польше (POLAND) Загрузка 14 столовых наборов Размеры ширина 59,5 см высота 82 см глубина 57 см
 • Страница 17 из 41
  изде делия Описание изделия Общий вид RU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Верхняя корзина Верхний ороситель Откидные полки Регулятор высоты корзины Нижняя корзина Нижний ороситель Корзинка для столовых приборов Фильтр мойки Бачок соли Дозаторы моечного средства и дозатор ополаскивателя
 • Страница 18 из 41
  Загрузк кор узка орзин Загрузка корзин RU Перед загрузкой корзин удалите с посуды остатки пищи, вылейте оставшееся содержимое из стаканов и чашек. пров ерьт е, чт обы л опасти Загрузив посуду ду, проверь ерьт чтобы Загр узив посу ду, оросителей могли свободно вращаться. Верхняя корзина В эту
 • Страница 19 из 41
  Вклю лючение Включение и эксплуатация Запуск посудомое домоечной Запуск посудомоечной машины 1. Откройте водопроводный кран. 2. Откройте дверцу машины и нажмите кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.,: раздастся короткий сигнал, индикатор ВКЛ.-ВЫКЛ., дисплей и индикаторы дополнительных функций загорятся. 3. Поместите
 • Страница 20 из 41
  RU Половина загрузки в верхней или нижней корзине Если у Вас мало грязной посуды, можно запрограммировать половину загрузки, что позволяет сэкономить воду, электроэнергию и моющее вещество. Перед выбором программы мойки нажмите кнопку ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ несколько раз: загорится треугольник,
 • Страница 21 из 41
  Программы Описание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ смотрите в таблице Дополнительных функций на странице разделов Запуск и эксплуатация. Количество и тип посудомоечной машины. программ Рекомендации по выбору про граммы Экологическая мойка с низким р асходом электроэнергии для по суды и кастрюль. Нормально
 • Страница 22 из 41
  Ополаскиватель и Ополаскив ласкива регенерирующая соль RU Используйте только специальные средства для посудомоечных машин. Не используйте поваренную или промышленную соль и моющие средства для ручного мытья посуды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющего средства. Если вы используете
 • Страница 23 из 41
  хническое Техническое обслуживание и уход Отключение воды и электрического тока • Перекрывайте водопроводный кран после каждой мойки во избежание опасности утечек. • Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки перед началом чистки и технического обслуживания. Чистка посудомоечной машины • Для
 • Страница 24 из 41
  Предупре дупреждения рекомендации Предупреждения и рекомендации RU Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности. Экономия электроэнергии и охрана
 • Страница 25 из 41
  Неисправности и методы их устранения В случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратиться в Сервис технического обслуживания. Неисправности: Возможные причины / Методы устранения: Посудомоечная машина не запуска • Выключите м ашин у при п омощи кноп ки
 • Страница 26 из 41
  Сервисное обслуживание служив обслуживание RU заботимся своих упат стараемся сдела лать обслу живание наиболее служив Мы забо тимся о св оих пок упа т е лях и ст араемся сде ла ть сервисное об слу жив ание наибо лее чественным. постоянно овершенств ершенству продук дукты, чтобы сдела лать общение к
 • Страница 27 из 41
  Пайдалану нұсқаулығы ЫДЫС ЖУУ МАШИНАСЫ KZ Қазақша, 27 Мазмұны Орнату, 28-29-30 Орнату және түзулеу Су мен токты қосу Бірінші жуу циклына қатысты кеңес Техникалық деректер - Ecodesign Regulation Құрылғының сипаттамасы, 31 Жалпы көрініс Басқару панелі Тартпаларды жүктеу, 32 Төменгі тартпа Ыдыс-аяқ
 • Страница 28 из 41
  Орнату KZ Бұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып қалмайтындай бір жерге сақтап қойыңыз. Құрылғы сатылса, тегін берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулық машинамен бірге болатынын қамтамасыз етіңіз, солайша оның жаңа иесі нұсқаулықтың ішіндегі кеңестерді пайдалана алады. Осы нұсқаулықты мұқият оқып
 • Страница 29 из 41
  Конденсациядан қорғайтын лента* ЕСКЕРТУ: ҚАУІПТІ КЕРНЕУ! KZ Ыдыс жуу машинасын орнатқаннан кейін, есікті ашып, түзілуі мүмкін конденсациядан қорғау үшін желімді мөлдір лентаны ағаш тартпаның астына жабыстырыңыз. Судың кіріс түтігін ешбір жағдайда қиюшы болмаңыз, себебі онда ток өтетін электр
 • Страница 30 из 41
  KZ Изделие: Посудомоечная машина Торговая марка: Торговый знак изготовителя: Модель: LFTA+ H2141 HX Изготовитель: Indesit Company Страна-изготовитель: Италия Загрузка 14 столовых наборов Размеры ширина 59,5 см высота 82 см глубина 57 см Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон
 • Страница 31 из 41
  Құрылғының сипаттамасы Жалпы көрініс KZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Жоғарғы тартпа Жоғарғы тозаңдатқыш өзекше Қайырмалы бөлімшелер Тартпаның биіктігін реттеу құралы Төменгі тартпа Төменгі тозаңдатқыш өзекше Ыдыс-аяқ себеті Жуу сүзгісі Тұз диспенсері Жуғыш зат пен шаюға көмекші зат
 • Страница 32 из 41
  Тартпаларды жүктеу KZ Тартпаларды жүктемес бұрын, ыдыс-аяқтан барлық тамақ қалдықтарын тазалаңыз және стақандар мен шыныаяқтан сұйықтықтарды төгіңіз. Құрылғыны жүктегеннен кейін, тозаңдатқыш өзекшелер еркін жылжи алатынын тексеріңіз. Жоғарғы тартпа Бұл тартпаға нәзік және жеңіл ыдыс-аяқты салыңыз:
 • Страница 33 из 41
  Іске қосу және пайдалану Ыдыс жуу машинасын іске қосу 1. Шүмекті ашыңыз. 2. Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз: қысқа сигнал естіледі және дисплей мен опция индикатор шамдары жанады. 3. Жуғыш затты өлшеңіз (төменнен қараңыз). 4. Тартпаларды жүктеңіз («Тартпаларды жүктеу» бөлімін қараңыз). 5.
 • Страница 34 из 41
  KZ Қысқа уақыт опциясы* Жоғарғы немесе төменгі тартпаны қолдана отырып жартылай жүктеу* Жуу және кептіру өнімділігінің деңгейін төмендетпей, негізгі жуу циклдарының мерзімін азайту үшін осы опцияны қолдануға болады. Жуу циклын таңдағаннан кейін, Қысқа уақыт опциясы түймесін басыңыз; оның
 • Страница 35 из 41
  Жуу циклдары Бар ОПЦИЯЛАРДЫ көру үшін «Іске қосу және пайдалану» бетіндегі Опциялар кестесін қараңыз. Жуғыш зат (А) = А бөлігі (В) = В бөлігі KZ Опциялар Жуу циклының мерзімі (±10% ауытқу) Сағ. Мин. Ұнтақ Жуу циклын таңдау нұсқаулары Кастрөлдер мен табақтарға қолайлы, қуатты тұтыну деңгейлері
 • Страница 36 из 41
  Шаюға көмекші зат және тазаланған тұз KZ Ыдыс жуу машиналарына арналып жасалған өнімдерді ғана қолданыңыз. Ас тұзын, өндіріс тұзын немесе қолмен ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланбаңыз. Орамада берілген нұсқауларды орындаңыз. Бірнеше функциясы бар өнімді қолданатын болсаңыз, шаюға көмекші
 • Страница 37 из 41
  Күтім көрсету және техникалық қызмет көрсету Су мен токты өшіру • Су ағып кетпеуі үшін әрбір жуу циклынан кейін су шүмегін жауып отырыңыз. • Құрылғыны тазалаған кезде және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде оны токтан ажыратыңыз. Ыдыс жуу машинасын тазалау • Құрылғының сыртқы
 • Страница 38 из 41
  Сақтық шаралары, кеңес және көмек KZ Бұл құрылғы ағымдағы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай құрылған және өнідірілген. Төмендегі ақпарат қауіпсіздік мақсатында берілген, сондықтан оны мұқият оқып шығу қажет. Жалпы қауіпсіздік • Бұл құрылғы қауіпсіздіктеріне жауапты адам құрылғыны қолдану
 • Страница 39 из 41
  Ақаулықтарды жою Құрылғы жұмыс істемей қалған кезде, Көмек қызметіне телефон соқпас бұрын төмендегі тізімнен шешімді іздеңіз. Ақаулық: Ыдыс жуу машинасы іске қосылмайды немесе оны басқару мүмкін емес Есік жабылмайды Ыдыс жуу машинасынан су ағызылмайды. Ыдыс жуу машинасы шамадан тыс шуыл шығарады.
 • Страница 40 из 41
  195111935.00 02/2013 pb - Xerox Fabriano KZ 40
 • Страница 41 из 41