Инструкция для HOTPOINT-ARISTON WMSD 723B EU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GB

1

English,1

Contents

Installation, 2-3

Unpacking and levelling
Connecting the electricity and water supplies
The first wash cycle
Technical data

Care and maintenance, 4

Cutting off the water or electricity supply
Cleaning the washing machine
Cleaning the detergent dispenser drawer
Caring for the door and drum of your appliance
Cleaning the pump
Checking the water inlet hose

Precautions and tips, 5

General safety
Disposal
Opening the porthole door manually

Description of the washing machine, 6-7

Control panel
Display

Running a wash cycle, 8

Wash cycles and functions, 9

Table of wash cycles
Wash functions

Detergents and laundry, 10

Detergent dispenser drawer
Preparing the laundry
Special wash cycles
Load balancing system

Troubleshooting, 11

Service, 12

GB

WMSD 723

Instructions for use

WASHING MACHINE

Polski,13

PL

UA

Українська,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB English,1 PL Polski,13 UA Українська,25 GB Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance, 4 Cutting off the water or electricity supply Cleaning the
 • Страница 2 из 37
  Installation GB ! Read these instructions carefully: they contain vital information relating to the safe installation and operation of the appliance. venness by tightening or loosening the adjustable front feet (see figure); the angle of inclination, measured in relation to the worktop, must not
 • Страница 3 из 37
  Connecting the drain hose 65 - 100 cm Connect the drain hose, without bending it, to a drain duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; ! Do not use extension cords or multiple sockets. ! The cable should not be bent or compressed. ! The power supply cable must only be
 • Страница 4 из 37
  Care and maintenance GB Cutting off the water and electricity supplies Caring for the door and drum of your appliance • Turn off the water tap after every wash cycle. This will limit wear on the hydraulic system inside the washing machine and help to prevent leaks. • Always leave the porthole door
 • Страница 5 из 37
  Precautions and tips ! This washing machine was designed and constructed in accordance with international safety regulations. The following information is provided for safety reasons and must therefore be read carefully. General safety • This appliance was designed for domestic use only. • This
 • Страница 6 из 37
  Description of the washing machine GB Control panel CLEANING ACTION ON/OFF button button SPIN SPEED button DISPLAY Detergent dispenser drawer WASH CYCLE SELECTOR MY CYCLE button START/PAUSE button with indicator light FUNCTION buttons buttons ANTI ALLERGY RINSE button DELAY TIMER button TEMPERATURE
 • Страница 7 из 37
  Display GB Z B A X D C E Y F The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information. The two upper strings A and B provide details of the wash cycle selected, the wash cycle phase in progress and all information relating to the progress status of the wash cycle.
 • Страница 8 из 37
  Running a wash cycle GB 1. SWITCH THE MACHINE ON. Press the On/Off button ; the text POWER ON will appear on the display and the START/PAUSE indicator light will flash slowly in a green colour. 2. LOAD THE LAUNDRY. Open the porthole door. Load the laundry, making sure you do not exceed the maximum
 • Страница 9 из 37
  Wash cycles and functions Total water lt Cycle duration Max. load (kg) Residual dampness % Energy consumption kWh 40° 1200   60° (Max. 90°) 1200 (3) - - 180’ Fabric softener Anti Stain Cotton Standard 60° (1st press of the button) (1): heavily soiled whites and delicate colours. Cotton Standard
 • Страница 10 из 37
  Detergents and laundry GB Detergent dispenser drawer Special wash cycles Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent will not necessarily result in a more efficient wash, and may in fact cause a build up on the inside of your appliance and contribute
 • Страница 11 из 37
  Troubleshooting Your washing machine could fail to work. Before contacting the Technical Assistance Centre (see “Assistance”), make sure that the problem cannot be not solved easily using the following list. GB Problem: Possible causes / Solutions: The washing machine does not switch on. • The
 • Страница 12 из 37
  Service GB Before calling for Assistance: • Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”); • Restart the programme to check whether the problem has been solved; • If this is not the case, contact an authorised Technical Assistance Centre using the telephone number provided
 • Страница 13 из 37
  Instrukcja obsługi PRALKA Spis treści PL Polski PL Instalacja, 14-15 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja, 16 Odłączenie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na środki
 • Страница 14 из 37
  Instalacja PL ! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce należy zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy właściciel mógł się zapoznać z działaniem urządzenia i z
 • Страница 15 из 37
  Podłączenie przewodu odpływowego Podłączyć przewód odpływowy, nie zginając go, do rury ściekowej lub do otworu odpływowego w 65 - 100 cm ścianie, które powinny się znajdować na wysokości od 65 do 100 cm od podłogi; albo oprzeć go na brzegu zlewu lub wanny, przymocowując do kranu prowadnik,
 • Страница 16 из 37
  Utrzymanie i konserwacja PL Odłączenie wody i prądu elektrycznego • Zamknąć kurek dopływu wody po każdym praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje się niebezpieczeństwo wycieków. • Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki oraz do czynności
 • Страница 17 из 37
  Zalecenia i środki ostrożności ! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana zgod- nie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać. Ogólne zasady bezpieczeństwa • Urządzenie to zostało
 • Страница 18 из 37
  Opis pralki PL Panel sterowania Przycisk OPCJE PRANIA Przycisk ON/OFF Przycisk WIROWANIA Wyświetlacz Przycisk Przyciski MY CYCLE Szufladka na środki piorące PRZEŁĄCZNIKA PROGRAMÓW Przyciski FUNKCJI Przycisk TEMPERATURY Przycisk TYP PŁUKANIA Przycisk Przycisk URUCHOMIENIE OPÓŹNIONE Szufladka na
 • Страница 19 из 37
  Wyświetlacz Z PL B A X D C E Y F Wyświetlacz potrzebny jest w celu programowania maszyny i dostarcza wielu informacji. W obu wierszach górnych A i B wyświetlane są: wybrany program prania, faza prania bieżącego oraz wszelkie wskazania związane ze stanem zaawansowania programu. W wierszu C
 • Страница 20 из 37
  W jaki sposób wykonać cykl prania PL 1. WŁĄCZENIE MASZYNY. Nacisnąć przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis WŁĄCZENIE, kontrolka START/PAUSE zacznie powoli pulsować w kolorze zielonym. 2. WKŁADANIE BIELIZNY. Otworzyć szklane drzwiczki. Włożyć bieliznę uważając, aby nie przekroczyć wielkości
 • Страница 21 из 37
  Programy i funkcje BAWEŁNA STANDARDOWY 20° (3° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe, wytrzyma³e, lekko zabrudzone. SYNTETYCZNE INTENSYWNY (1° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe, wytrzyma³e, mocno zabrudzone. SYNTETYCZNE INTENSYWNY (4) (1° naciœniêcie przycisku): tkaniny kolorowe,
 • Страница 22 из 37
  Środki piorące i bielizna PL Szufladka na środki piorące Programy specjalne Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach pralki i
 • Страница 23 из 37
  Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu. PL Nieprawidłowości w działaniu: Możliwe przyczyny /
 • Страница 24 из 37
  Serwis Techniczny PL Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym: • Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz„Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”); • Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął; • Jeśli nie, zwrócić się do
 • Страница 25 из 37
  Iнструкцiї з експлуатацiї ПРАЛЬНА МАШИНА Зміст UA Українська UA Встановлення, 26-27 Розпакування і вирівнювання Підключення води та електроенергії Перший цикл прання Технiчнi данi Опис пральної машини, 28-29 Панель керування Дисплей Як здійснювати цикл прання, 30 Програми та функції, 31 Таблиця
 • Страница 26 из 37
  Встановлення UA ! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати мати нагоду звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу, передачі іншій особі або переїзду переконайтеся, що інструкція перебуває разом із пральною машиною й новий власник може ознайомитися з її принципами роботи й відповідними
 • Страница 27 из 37
  Підключення шланга для зливу води 65 - 100 cm Пiдключiть шланг для зливу води, не згинаючи його, до вiдводячого трубопроводу або до стiнного зливу, якi мають знаходитись на вiдстанi 65 -100 см вiд пiдлоги; або розташуйте його на краю вмивальника чи ванної, приєднавши направляючу з комплекту до
 • Страница 28 из 37
  Опис пральної машини UA Панель керування Кнопка Кнопка ON/OFF ТИП ПРАННЯ Кнопка ВIДЖИМУ Дисплей Кнопки Касета з миючим засобом ПЕРЕМИКАЧА ПРОГРАМ Кнопка MY CYCLE Кнопка ПРОТИАЛЕРГІЙНОГО ОПОЛІСКУВАННЯ Кнопка ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК Касета з миючим засобом: для завантаження миючих засобiв та присадок (див.
 • Страница 29 из 37
  Дисплей Z B A UA X D C E Y F Дисплей є зручним для програмування машини; вiн надає рiзноманiтну iнформацiю. У перших двох рядках А та В вiдображається обрана програма прання, поточна фаза прання, а також усi вказiвки щодо стану встановленої програми. У рядку С вiдображається час, який залишився до
 • Страница 30 из 37
  Як здійснювати цикл прання UA 1. УВІМКНЕННЯ МАШИНИ. Натиснiтьна кнопку : на дисплеї з’явиться WELCOME; iндикаторна лампа START/PAUSE блиматиме зеленим свiтлом з повiльними iнтервалами. 2. ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ. Відкрийте дверцята люку. Завантажте білизну, звертаючи увагу, щоб не перевищити кількість
 • Страница 31 из 37
  Програми та функції Програми Таблиця програм Опис програми Макс. темп. (єС) Антикорозійний 40° Макс. Макс. Ìèþ÷èé çàñ³á швидкiсть завант- Тривалiсть (обертiв аження циклу Попеза (кг) реднє Пра- Відбіл- Пом’ хвилину) прання ння ювач якшувач 1200   -  4  -  7    7    7    3,5    3,5
 • Страница 32 из 37
  Миючі засоби і білизна UA Касета з миючим засобом Особливi програми Добрий результат прання залежить також вiд правильного дозування миючого засобу: надлишок миючого засобу приведе до неефективного прання та сприятиме утворенню накипу всереденi пральної машини, а також забрудненню довкiлля.
 • Страница 33 из 37
  Запобіжні заходи та поради ! Машину була спроектовано і вироблено у відповідності з міжнародними нормами безпеки. Дані попередження складені для забезпечення безпеки і тому їх треба уважно прочитати. Загальна безпека • Дане обладнання було розроблене виключно для побутового використання. • Цей
 • Страница 34 из 37
  Технічне обслуговування та догляд UA Відключення води й електричного живлення • Закривайте водопровідний кран після кожного прання. У такий спосіб зменшується знос гідравлічної частини машини й усувається небезпека витоку. • Виймайте штепсель з розетки під час миття машини та під час робіт з
 • Страница 35 из 37
  Несправності та засоби їх усунення Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. До того як зателефонувати у Сервiсний центр (див. “Допомога”), перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується, звернувшись до списку нижче. Несправності: Можливі причини/Рішення:
 • Страница 36 из 37
  Допомога 195104459.00 05/2012 - Xerox Fabriano UA Перш ніж телефонувати у Сервiсний центр: • Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему (див. “Несправності і засоби їх усунення”); • Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправність; • Якщо нi, зв’яжiться з авторизованим
 • Страница 37 из 37