Инструкция для HUSQVARNA R53

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R53W

Naudojimo instrukcija

Prašome atydžiai perskaityti šią 

naudojimo instrukciją ir, prieš 

naudojant įrangą, įsitikinkite, kad 

esate viską supratę.

Lietošanas instrukcijas

Lűdzam uzmanîgi izlasît đîs 

instrukcijas, lai jűs tâs izprastu, 

pirms sâkat lietot mađînu.

Руководство по  

эксплуатации

Внимательно прочитайте эти 

инструкции, Вы должны знать 

и понимать их перед тем, как 

приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Enne selle masina kasutamist lugege 

palun juhised tähelepanelikult läbi ja 

veenduge, et saite neist aru.

Упътване за употреба

Моля, прочетете внимателно 

инструкциите и се убедете, че сте 

ги разбрали преди да започнете 

работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestei mașini, 

vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste 

instrucţiuni și să vă asiguraţi că 

le-aţi înţeles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  R53W Руководство по эксплуатации Внимательно прочитайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной. Kasutusjuhend Enne selle masina kasutamist lugege palun juhised tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru. Naudojimo instrukcija Упътване
 • Страница 2 из 21
  СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА SATURS LPP ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ... 3-8 DROĐÎBAS NOTEIKUMI............................ 3-8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ............................ 9 TEHNISKÂ INFORMÂCIJA ...........................9 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ........................ 10 PÂRSKATS
 • Страница 3 из 21
  Правила техники безопасности при эксплуатации самоходной ротационной газонокосилки ВАЖНО: Режущие механизмы этой машины могут привести к ампутации верхних или нижних конечностей, а также вызвать выброс предметов на расстояние. Несоблюдение следующих инструкции по технике безопасности может привести
 • Страница 4 из 21
  Ohutusnõuded töötamisel inimese poolt juhitud rootor-muruniidukiga TÄHTIS: Antud lõikemasin võib põhjustada käte ja jalgade amputeerimist ning esemed võivad sellest hooga eemale paiskuda. Allpooltoodud ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. I Üldist • • • • Lugege
 • Страница 5 из 21
  Saugaus darbo praktika pėsčiojo vairavimo rotacijos žoliapjovėms. SVARBU: Ši pjovimo mašina gali amputuoti rankas ir kojas ir sviesti užkliudytus daiktus. Sekančių saugumo taisyklių nesilaikymas gali rimtai sužaloti arba sukelti mirti. I. Apmokymas • • • • • Atydžiai perskaitykite šią instrukciją.
 • Страница 6 из 21
  Drođas ekspluatâcijas prakse gâjçju vadîtiem rotâcijas zâles pďâvçjiem SVARÎGI: Đî grieđanas mađîna spçj amputçt kâjas un rokas, un sagraizît priekđmetus. neievçrođana var izraisît nopietnus ievainojumus vai nâvi. Sekojođo drođîbas instrukciju I. Apmâcîba • • • • Uzmanîgi izlasiet instrukcijas.
 • Страница 7 из 21
  Указания за безопасност при работа с роторна косачка Важно: Тази машина за косене на трева може да отреже ръка или крак, или да среже попаднал в нея предмет. Неспазването на следните указания за безопасност може да доведе до наранявания дори и до смърт. I. Указания за работа • • • • Прочетете
 • Страница 8 из 21
  Practicile exploatării sigure a mașinii rotative de tuns iarbă cu acţionare pedestră IMPORTANT: această mașină de tuns iarbă poate amputa mâinile și picioarele, respectiv poate azvârli diferite obiecte. Nerespectarea următoarelor reguli de siguranţă poate cauza răni grave sau chiar decesul. I.
 • Страница 9 из 21
  Эти символы могут присутствовать на вашей машине или встречаться в литературе, входящей в комплектацию. Вы должны выучить и понимать их значение. Need sümbolid võivad esineda teie niidukil või sellega kaasasolevas kirjanduses. Tehke nende tähendus endale selgeks. Šie simboliai gali būti pavaizduoti
 • Страница 10 из 21
  3 1 8 2 4 7 6 5 10
 • Страница 11 из 21
  СБОРКА Рукоятка Потяните рукоятку вверх в направлении стрелки. При перевернутой рукоятке затяните крыльчатые гайки. KOKKUMONTEERIMINE Käepide Tõmmake käepidet noole suunas. Kui käepide on ülemises asendis, pingutage tiibmutreid. SURINKIMAS Rankena Pakelti rankeną rodyklės nurodyta kryptimi.
 • Страница 12 из 21
  Сборка и крепление травосборника 1 • • • Поместите раму травосборника в мешок для травы так, чтобы жесткая часть мешка оказалась на дне. Поместите виниловую обмотку поверх рамы. Травосборник закреплен к корпусу газонокосилки, когда задняя дверка опущена на раму травосборника. Murukoguja kokkupanek
 • Страница 13 из 21
  Опорожнение травосборника • • • Для снятия травосборника отпустите бугель управления тормозом для остановки двигателя. Поднимите заднюю дверку и удалите травосборник с помощью рукоятки. Не волочите по земле мешок, это приведет к его преждевременному износу. Murukoguja tühjendamiseks • • •
 • Страница 14 из 21
  Регулировка Косилка может регулироваться для различной высоты резки. Отрегулируйте на нужный уровень кошения с помощью рычага на каждом колесе. Перемещая рычаг к колесу, установите уровень кошения. Reguleerimine Niidukit on võimalik reguleerida erinevatele lõikekõrgustele. Reguleerige niiduk
 • Страница 15 из 21
  Пуск и остановка Поместите косилку на плоской поверхности. Примечание: не помещать на гальке и т.п. Можно использовать как неэтилированный, так и этилированный бензин. Не заливайте топливо при работающем двигателе. • Установите дроссель в положение “MAX”. • Для запуска холодного двигателя нажмите
 • Страница 16 из 21
  Iedarbinâđana un apstâdinâđana Novietojiet pďâvçju uz lîdzenas virsmas. Ievçrojiet: Ne uz grants vai lîdzîgas virsmas. Piepildiet tvertni ar benzînu, nevis eďďas un benzîna maisîjumu. Neuzpildiet mađînu ar benzînu, ja darbojas motors. • Ieslçgt droseli “MAX” pozîcijâ. • Lai iedarbinâtu aukstu
 • Страница 17 из 21
  Эксплуатация Косилку следует использовать только при наклоне склонов не более 15°. Kasutamine Vältige muruniiduki kasutamist pindadel, mille kalle on suurem kui 15°, et tagada piisav mootori õlitamine. Naudojimas Nenaudokite pjovėją ant žemės, kurios nolydis didesnis kaip 15°. Tai gali sutrikdyti
 • Страница 18 из 21
  Техобслуживание Перед проведением ремонта, чистки или техобслуживания всегда снимайте штекер провода свечи зажигания. Каждые 5 часов работы подтягивайте винты и гайки. Проверяйте уровень масла. Когда косилка повернута вверх, свеча зажигания должна находиться в самой высокой ее точке. Hooldus
 • Страница 19 из 21
  Ежегодно (по завершению сезона) Проведите заточку и балансировку лезвий режущего блока. Удалите штекер провода свечи зажигания. Установка и снятие лезвий требует применения защитных перчаток. Отвинтите лезвие ножевого блока и отнесите его в мастерскую сервисного обслуживания для заточки и
 • Страница 20 из 21
  Чистка воздушного фильтра. Ослабьте винт, снимите крышку и снимите картридж фильтра. Õhufiltri puhastamine. Vabastage kruvi,eemaldage kate ja filtrikassett. Oro filtro vayimas. Atlaisvinkite varžtą, nuimkite dangtelį ir išimkite filtro kasetę. Gaisa filtra tîrîđana. Atslâbiniet skrűvi, noňemiet vâku un
 • Страница 21 из 21