Инструкция для INDESIT K300 E.C/R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Cooker
Installation and use

Êóõ

o

íí

a

ÿ

 

ïëèòà

Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå

Fornuis
Installatie en gebruik

sporák

instalace a použití
Êïõæßíá

ÅãêáôÜóôáóç êáé ÷ñÞóç
Ãîòâàðñêà ïå÷êà

Ìîíòàæ è óïîòðåáà

K 300 E.C/R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Cooker Installation and use Êóõoííaÿ ïëèòà Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå Fornuis Installatie en gebruik sporák instalace a použití Êïõæßíá ÅãêáôÜóôáóç êáé ÷ñÞóç Ãîòâàðñêà ïå÷êà Ìîíòàæ è óïîòðåáà K 300 E.C/R
 • Страница 2 из 53
  Cooker with electric oven and electric hob Instructions for installation and use Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïëèòà Èíñòðóêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ è îáñëóæèâàíèþ 10 Fornuis met oven en elektrische kookplaat Instructies voor het installeren en gebruik CZ 3 17 Elektrický sporák s peèicí troubou. Instalace a použití 26
 • Страница 3 из 53
  Important safety warnings To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend: • call only the Service Centers authorized by the manufacturer • always use original Spare Parts 1 This appliance is intended for nonprofessional use within the home. 2 These instructions are only for
 • Страница 4 из 53
  Installation The following instructions should be read by a qualified technician to ensure that the appliance is installed, regulated and technically serviced correctly in compliance with current regulations. Important: disconnect the cooker from the electricity when making any adjustement,
 • Страница 5 из 53
  Technical Specifications 7 Oven Dimensions (WxDxH) 39x44x34 cm Volume This appliance conforms with the following European Economic Community directives: 58 lt Oven absorption Max - 2100 W - Electric Hob Standard Ø 145 mm: 1000 W Fast Ø 145 mm: 1500 W Standard Ø 180 mm: 1500 W - 73/23/EEC of
 • Страница 6 из 53
  The different functions and uses of the oven The various functions included in the cooker are selected by operating the control devices located on the cooker control panel. 3. The grill - Knob “G” setting: D - Knob “N” setting: Max The oven light turns on and so does the infra-red ray grill, and
 • Страница 7 из 53
  To avoid heat dispersion and damage to the plates, recommend using cooking vessels with flat bottoms in diameters which are not smaller than the plate diameter. Table shows the correspondence between the position indicated on the knobs and the use for which the plates advised. Setting Timer Knob To
 • Страница 8 из 53
  be.Place the meat in the centre of the grid and put a spilltray underneath to catch grease drips. Insert the grid so that it is in the middle of the oven. If more heat from below is required, use the 1° bottom shelf. Important: always use the grill with the oven door closed. This will allow you
 • Страница 9 из 53
  Cooking advice Selection knob setting Foods Wt. (Kg) Cooking position from bottom Heating time (minutes) 2,5 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 1,5 1 1 0,5 1,1 1 0,5 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 15 10 10 10 10 10 200 200 200 180 200 180 180 180 180 180 180 180
 • Страница 10 из 53
  Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðàáîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå îáîðóäîâàíèå íà óëèöå. Ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ðàçîãðåâà ïèùè â
 • Страница 11 из 53
  Óñòàíîâêà Ýòîò ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíèêîâ è ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ ïëèòû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âàæíî: ïåðåä ëþáûìè ðàáîòàìè ïî íàëàäêå, îáñëóæèâàíèþ è ò.ï. îòêëþ÷èòå ïëèòó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Ïàðàìåòðû ïèòàþùåãî
 • Страница 12 из 53
  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 7 ÄÓÕÎÂÊÀ Ðàçìåðû (Øèðèíà x Ãëóáèíà x Âûñîòà) 39x44x34 ñì Îáúåì Ýòî îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà: - 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè; - 89/336/EEC îò 03/05/89 (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
 • Страница 13 из 53
  Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè 3. Ãðèëü - Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè G: D - Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè N: Max Äëÿ âûáîðà ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé ïëèòû ñëóæàò ðóêîÿòêè è êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. Âíèìàíèå: ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì äóõîâêè è ãðèëÿ ïðîêàëèòå ïóñòóþ äóõîâêó â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ñ îòêðûòîé äâåðöåé, óñòàíîâèâ
 • Страница 14 из 53
  Çåëåíûé èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê (H) Òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîçèöèåé ðóêîÿòêè è öåëüþ, äëÿ êîòîðîé îíà èñïîëüçóåòñÿ. Ïîçèöèÿ Èíäèêàòîð ãîðèò, êîãäà âêëþ÷åíà õîòÿ áû îäíà ýëåêòðè÷åñêàÿ êîíôîðêà. Îáû÷íàÿ èëè áûñòðàÿ êîíôîðêà 0 Âûêëþ÷åíî 1 Ïðèãîòîâëåíèå îâîùåé, ðûáû 2 Âàðêà
 • Страница 15 из 53
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä Çàìåíà ëàìïû â äóõîâêå (äàííàÿ ïðîöåäóðà íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèéíûì ðåìîíòîì) · Îòêëþ÷èòå äóõîâêó îò ñåòè, âûêëþ÷èâ ìíîãîïîëÿðíûé âûêëþ÷àòåëü èëè (ïðè íàëè÷èè) âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè. · Ñíèìèòå ñòåêëÿííóþ êðûøêó ñ äåðæàòåëÿ ëàìïû. · Âûâåðíèòå ëàìïó (ñì. ðèñ.) è çàìåíèòå åå ëàìïîé,
 • Страница 16 из 53
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè òåðìîñòàòà, Ñ° Óðîâåíü äóõîâêè, ñ÷èòàÿ ñíèçó Âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàçîãðåâà äóõîâêè (ìèí) 2,5 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 200 200 200 180 200 180 180 180 180 180
 • Страница 17 из 53
  Aanwijzingen Voor het garanderen van de efficiëntie en veiligheid van het apparaat: • Wendt u zich alleen tot een erkend technisch service center • Vereis altijd originele onderdelen 1 Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel gebruik binnenshuis. 2 Deze instrukties zijn alleen geldig
 • Страница 18 из 53
  Instructies voor het installeren Deze instrukties zijn voor de bevoegde installateur, zodat deze het installeren, regelen en onderhoud op de juiste wijze uitvoert en volgens de geldende normen. Belangrijk: sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot regelen, onderhoud enz. Het monteren
 • Страница 19 из 53
  Het aansluiten van de voedingskabel aan het net Bevestig een stekker op de voedingskabel, die geschikt is voor de lading die aangegeven wordt op het typeplaatje. In het geval er een directe aansluiting aan het net plaats-vindt, moet men tussen het apparaat en het net een veelpolige schakelaar
 • Страница 20 из 53
  Fornuis met oven en elektrische kookplaat A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. Lekplaat Elektrische kookplaten Bedieningspaneel Ovenrek Lekplaat of bakplaat Regelbare pootjes Knop van oven Controlelampje elektrische kookplaten Bedieningsknop elektrische kookplaten Controlelampje thermostaat oven
 • Страница 21 из 53
  Gebruiksaanwijzing 3. De grill De verschillende functies van het fornuis worden gekozen door middel van de knoppen op het bedieningspaneel. - Positie knop “G”: D - Positie knop “N”: Max Het ovenlicht gaat aan, de infrarode grill zowel als de motor van het braadspit gaan werken. De rechtstreekse
 • Страница 22 из 53
  Positie Timer Voor het gebruik van de timer moet de wekker worden opgewonden door de knop “M” bijna geheel met de klok Normale of snelle plaat 0 Uit 1 Groenten en vis 2 Aardappelen (gestoomd), soep, capucijners, bonen 3 Doorkoken van grote hoevelheeden, minestroni enz. 4 Braden (medium) 5 Braden
 • Страница 23 из 53
  Practische raadgevingen voor het koken Het bakken van taarten Bij het bakken van taarten moeten deze altijd in een voorverwarmde oven worden geplaatst; de oven is na ongeveer 15 minuten voorverwarmd. De temperatuur is gewoonlijk 160°C. Open de ovendeur niet tijdens het bakken om inzakken van de
 • Страница 24 из 53
  Sluit de stroom af voordat u enige handeling uitvoert. Voor een lange levensduur van het fornuis is het belangrijk dat dit regelmatig wordt schoongemaakt. Onthoud het volgende: • • • • • Het vervangen van de ovenlamp • Sluit de stroom van de oven af door middel van de schakelaar die de installatie
 • Страница 25 из 53
  Practische raadgevingen voor het koken Positie keuzeknop Gerecht G 1 Statische oven a Gewi- Ovenstand cht van beneden (kg) af Tijdsduur voorverwarmen (minuten) Positie thermostaatknop Kooktijd (minuten) H Lasagna Cannelloni Pastaschotel Kalfsvlees Kip Eend Konijn Varkensvlees Lam Makreel Ingepakte
 • Страница 26 из 53
  K 300 E.C/R Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim
 • Страница 27 из 53
  Dùležité Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám: l Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem l Vždy používat originální náhradní díly. 1 Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití v domácnostech. 2 Tyto pokyny platí jen pro
 • Страница 28 из 53
  Instalace Následující pokyny jsou urèeny pro odborné pracovníky, aby podle platných ustanovení mohli provádìt instalaci, seøízení a technickou údržbu zaøízení. 400V 3N~ H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363 Dùležité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích prací nebo údržby odpojte zaøízení od sítì. 400V
 • Страница 29 из 53
  Technické údaje 7 Rozmìry trouby (š × h × v): 39 × 44 × 34 cm Objem trouby: 58 litrù Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS: Maximální pohlcení – trouba: 2100 W - Varná deska s elektrickými plotýnkami: Standardní Æ 145 mm: 1000 W Rychlá Æ 145 mm: 1500 W Standardní Æ 180 mm: 1500 W - Max.
 • Страница 30 из 53
  Návod k používání zaøízení 3. Gril Rùzné peèící režimy, kterými je trouba vybavena, lze volit pomocí regulaèních knoflíkù umístìných na ovládacím panelu. - Poloha knoflíku „G”: D - Poloha knoflíku „N”: Max Zapne se svìtlo trouby a gril s infraèerveným záøením. Také se zapne otáèivý motor grilu. Pøi
 • Страница 31 из 53
  pøípadnému poškození plotýnek, doporuèujeme používat nádoby s rovným dnem a prùmìrem, minimálnì stejnì velkým, jako je prùmìr plotýnky. V tabulce 1 jsou uvedeny pøíklady použití plotýnek pøi nastavení regulaèních knoflíkù na odpovídající stupeò. Poloha Než zaènete elektrické plotýnky používat,
 • Страница 32 из 53
  Obvyklé èištìní a údržba Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby · Troubu odpojte od sítì; · Odšroubujte sklenìný kryt žárovky; · Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou (300°C) žárovkou s následujícími parametry: - Napìtí 230 V - Pøíkon 25 W - Závit E14 · Zašroubujte zpìt sklenìný
 • Страница 33 из 53
  Praktické rady pøi peèení Poloha knofl. volby režimu Pøipravovaný pokrm Hmot. (kg) Poloha roštu (odspodu) Doba pøedehøevu (min) 2,5 2 5 200 45-50 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 1,5 1 1 0,5 1,1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 15 10 10 200 200 180 200 180 180 180 180 180
 • Страница 34 из 53
  Seznam servisních støedisek je uveden na internetových stránkách: http://www.merloni.cz http://www.indesit.cz http://www.ariston.cz Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: 02/71 74 20 67 Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská
 • Страница 35 из 53
  ÐñïåéäïðïéÞóåéò Ãéá íá äéáóöáëéóôåß ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé ç áóöÜëåéá áõôÞò ôçò çëåêôñéêÞò óõóêåõÞò: • áðåõèõíèåßôå óå åîïõóéïäïôçìÝíá êÝíôñá ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò • íá æçôÜôå ðÜíôá ôç ÷ñÞóç áõèåíôéêþí áíôáëëáêôéêþí 1 H óõóêåõÞ áõôÞ ó÷åäéÜóôçêå ãéá ìç åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç, óôï åóùôåñéêü êáôïéêßáò.
 • Страница 36 из 53
  Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç Ïé ïäçãßåò ðïõ áêïëïõèïýí áðåõèýíïíôáé óôïí åðáããåëìáôßá ðïõ èá åêôåëÝóåé ôçí åãêáôÜóôáóç, ñýèìéóç êáé ôå÷íéêÞ óõíôÞñçóç ìå ôïí ðëÝï ïñèü ôñüðï êáé óýìöùíá ìå ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò. Óçìáíôéêü: ïðïéáäÞðïôå åðÝìâáóç ñýèìéóçò, óõíôÞñçóçò êëð. ðñÝðåé íá åêôåëåßôáé ìå
 • Страница 37 из 53
  ôïðïèåôçìÝíï ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå óå êáíÝíá óçìåßï ôïõ ç èåñìïêñáóßá íá ìçí õðåñâáßíåé åêåßíç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáôÜ 50°C. Ðñéí ðñáãìáôïðïéÞóåôå ôç óýíäåóç âåâáéùèåßôå ïôé: • ç âáëâßäá ñýèìéóçò êáé ç ïéêéáêÞ åãêáôÜóôáóç ìðïñïýí íá õðïóôïýí ôï öïñôßï ôçò óõóêåõÞò (âëÝðå ðéíáêßäá ÷áñáêôçñéóôéêþí)· •
 • Страница 38 из 53
  Ç êïõæßíá ìå çëåêôñéêü öïýñíï A B C D E F G H I L M N ÅðéöÜíåéá óõãêñÜôçóçò åíäå÷ïìÝíùí îå÷åéëéóìÜôùí ÇëåêôñéêÝò åóôßåò Ôáìðëþ ÐëÝãìá åðéðÝäïõ ôïõ öïýñíïõ ËéðïóõëëÝêôçò Þ ðéÜôï øçóßìáôïò Ñõèìéæüìåíá ðïäáñÜêéá ÅðéëïãÝáò öïýñíïõ Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ëåéôïõñãßáò ôùí çëåêôñéêþí åóôéþí Åðéëïãåßò åíôïëþí
 • Страница 39 из 53
  Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Ç åðéëïãÞ ôùí äéáöüñùí ëåéôïõñãéþí ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç êïõæßíá ðñáãìáôïðïéåßôáé åíåñãþíôáò óôá óõóôÞìáôá êáé üñãáíá åíôïëþí ðïõ âñßóêïíôáé óôç ìåôþðç ôçò. ðïõ áðáéôïýí Ýíá áðáëü åðéöáíåéáêü ÷ñþìá. Óçìåéþíåôáé üôé ç èÝóç áõôÞ äåí åðéôñÝðåé ôçí åðßôåõîç ôçò ìÝãéóôçò èåñìïêñáóßáò óôï
 • Страница 40 из 53
  Ôï åíäåéêôéêü öùôÜêé ôïõ èåñìïóôÜôç ôïõ öïýñíïõ (L) Äåß÷íåé ôç öÜóç èÝñìáíóçò ôïõ ßäéïõ, ôï óâÞóéìü ôïõ óçìáôïäïôåß ôçí åðßôåõîç ôçò ôåèåßóáò, ìå ôïí åðéëïãÝá, èåñìïêñáóßáò óôï åóùôåñéêü ôïõ öïýñíïõ. Óôï óçìåßï áõôü ôï äéáäï÷éêü áíáâïóâÞóéìï ôçò ëõ÷íßáò áõôÞò äåß÷íåé üôé ï èåñìïóôÜôçò äïõëåýåé
 • Страница 41 из 53
  ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôï øÞóéìï ØÞóéìï ôùí ãëõêþí Óôï øÞóéìï ôùí ãëõêþí íá öïõñíßæåôå ðÜíôá óå æåóôü öïýñíï, ðåñéìÝíïíôáò ôï ôÝëïò ôçò ðñïèÝñìáíóçò (ðåñßðïõ 10-15 ëåðôÜ). Ïé èåñìïêñáóßåò êõìáßíïíôáé ðåñßðïõ óôïõò 160°C200°C. Mçí áíïßãåôå ôçí ðüñôá êáôÜ ôï øÞóéìï, ãéá ôçí áðïöõãÞ ôïõ “êáèßóìáôïò”
 • Страница 42 из 53
  ÊáíïíéêÞ óõíôÞñçóç êáé êáèáñéüôçôá ôçò êïõæßíáò ÁíôéêáôÜóôáóç ëõ÷íßáò öïýñíïõ · ÁðïóõíäÝóôå ôïí öïýñíï áðü ôï ñåýìá ìÝóù ôïõ ïìïéïãåíÞ äéáêüðôç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá ôçí óýíäåóç ôïõ öïýñíïõ óôï çëåêôñéêü äßêôõï Þ âãÜëôå ôïí áðü ôçí ìðñßæá áí åßíáé ðñïóâÜóéìç. · Îåâéäþóôå ôï ãõÜëéíï êÜëõììá ôçò
 • Страница 43 из 53
  ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôï øÞóéìï ÈÝóç åðéëïãÝá G 1 Óôáôéêüò a ÔñïöÞ ãéá ìáãåßñåìá ËáæÜíéá Ê Káíåëüíéá ÆõìáñéêÜ ëåðôÜ Ìïó÷Üñé Ê Kïôüðïõëï ÐÜðéá Ê KïõíÝëé ×ïéñéíü ÁñíÜêé Óêïõìðñß ÓêïõìðñéÜ ÐÝóôñïöá óå ðåñéôýëéãìá Ðßôóá íáðïëéôÝí Ìðéóêüôá êáé êïõëïõñÜêéá ÔÜñôåò êáé ãëõêÜ êÝéê ÷ùñßò æýìç ÁëìõñÜ êÝéê Ê
 • Страница 44 из 53
  Ïðåïîðúêè çà áåçîïàñíîñò Çà ãàðàíòèðàíå íà åôåêòèâíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà íà óðåäà, íèå ïðåïîðú÷âàìå: • îáàæäàéòå ñå ñàìî íà îòîðèçèðàíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñåðâèçíè öåíòðîâå • èçïîëçâàéòå âèíàãè îðèãèíàëíè ðåçåðâíè ÷àñòè 1 Òîçè óðåä íå å ïðîôåñèîíàëåí è å ïðåäíàçíà÷åí ñàìî çà äîìàøíà óïîòðåáà. 2 Òàçè
 • Страница 45 из 53
  Ìîíòàæ Íàñòîÿùèòå èíñòðóêöèè ñå îòíàñÿò åäèíñâåíî çà êâàëèôèöèðàíèÿ åõíèê, êîéòî ùå èçâúðøè ìîíòàæà è ðåãóëèðàíåòî íà Âàøàòà ïå÷êà, ùå ÿ ïîääúðæà â èçïðàâíî ñúñòîÿíèå ñïîðåä äåéñòâàùèòå â ñðàíàòà íîðìè è ñòàíäàðòè. Âàæíî:âñÿêà ïîïðàâêà, ïî÷èñâàíå è ðåãóëèðàíå íà óðåäà èçâúðøâàéòå ñëåä êàòî ñòå ãî
 • Страница 46 из 53
  Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðñòèêè 7 Ôóðíà Ðàçìåðè (ØxÄxÂ) 39x44x34 cm Îáåì Òîçè óðåä å ïðîåêòèðàí â ñúîòâåòñòâèå ñ äèðåêòèâèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç êàêòî ñëåäâà: 58 ë Ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò íà ôóðíàòà 2100 W - 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèñêî íàïðåæåíèå) è ïîñëåäâàëèòå ïðîìåíè; - 89/336/EEC îò 03/05/89
 • Страница 47 из 53
  Ôóíêöèè è íà÷èíè íà ðàáîòà ñ ôóðíàòà 3. Ïå÷åíå íà ãðèë Ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ïå÷êàòà ñå ðåãóëèðàò îò êëþ÷îâåòå íà êîìàíäíîòî òàáëî. - Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à“G”: D - Ïîçèöèÿ íà òåðìîñòàòà “N” : Max Âêëþ÷âà ñå îñâåòëåíèåòî è èíôðà-÷åðâåíèÿò íàãðåâàòåë. Ìîòîð÷åòî çàâúðòà øèøà. Ïå÷åíåòî íà òàçè âèñîêà
 • Страница 48 из 53
  ïëîñêè äúíà è äèàìåòúð íå ïî-ìàëúê îò òîçè íà êîòëîíà. Òàáëèöàòà ïîêàçâà ñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó ïîçèöèèòå íà êëþ÷à çà êîòëîíèòå è ÿñòèÿòà êîèòî ìîãàò äà ñå ïðèãîòâÿò. Çåëåíà ïèëîòíà ëàìïà (H) Ñâåòè êîãàòî å âêëþ÷åí íÿêîé îò êîòëîíèòå. Òàéìåð (M) Çà äà èçïîëçâàòå òàéìåðà å íåîáõîäèìî ïúðâîíà÷àëíî äà
 • Страница 49 из 53
  Ïå÷åíå íà ãðèël Êîãàòî èçïîëçâàòå ïå÷åíå íà ãðèë, ïðåïîðú÷âàìå ïå÷åíå íà ìàêñèìàëíà òåìïåðàòóðà, ïðè êîåòî ñå èçïîëçâà îïòèìàëíî èíôðà÷åðâåíîòî ëú÷åíèå. Ïðè íåîáõîäèìîñò ìîæåòå äà ïîëçâàòå è ïå÷åíå íà ïîíèñêà òåìïåðàòóðà. Ïðè ïå÷åíå íà ãðèë, ïîñòàâåòå ðåøåòêàòà íà íàé-íèñêàòà ñòåïåí (âèæ òàáëèöà çà
 • Страница 50 из 53
  Ïðàêòè÷íè ñúâåòè çà ïå÷åíå Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à íà ôóðíàòà Âèä ÿñòèå 1 Ñòàòè÷íî Ëàçàíÿ êàíåëîíè Çàïå÷åíè ìàêàðîíè Òåëåøêî Ïèëåøêî Ïàòåøêî Çàåøêî Ñâèíñêî Àãíåøêî Ñêóìðèÿ ×åðâåíî ìåñî Ïúñòúðâà â õàðòèÿ Íåàïîëèòàíñêà ïèöà Áèñêâèòè è áèøêîòè Ìàñëåíêè Ê êîçóíàöè Ïëîäîâ ïàé Òåãëî (Kg) Ñòåïåí íà ôóðíàòà
 • Страница 51 из 53
  51
 • Страница 52 из 53
  Merloni Elettrodomestici Cucina con forno e piano elettrico (Russia) 05/03 - 195038900.00 Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel +39 0732 6611 Fax +39 0732 662501 www.merloni.com
 • Страница 53 из 53