Инструкция для INDESIT K3C11/R, K3C11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Cooker
Installation and use

sporák

instalace a použití

K3C11/R

Sporák
Návod na inštaláciu a použitie

Ïëèòà è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è

ýêñïëóàòàöèè

Konyhabútor
Beépítés és használat

Ãîòâàðñêà ïå÷êà

Ìîíòàæ è óïîòðåáà

Cocina
Instalación y uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  Cooker Installation and use Ïëèòà è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè sporák instalace a použití Ãîòâàðñêà ïå÷êà Ìîíòàæ è óïîòðåáà Konyhabútor Beépítés és használat Sporák Návod na inštaláciu a použitie Cocina Instalación y uso K3C11/R
 • Страница 2 из 69
  Cooker with electric oven and ceramic hob Instructions for installation and use Ïëèòà ñ ýëåêòðè÷åñêîé äóõîâêîé è ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòüþ Èíñòðóêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ è îáñëóæèâàíèþ CZ Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Ãîòâàðñêà ïå÷êà ñ åëåêòðè÷åñêà ôóðíà è êåðàìè÷åí
 • Страница 3 из 69
  Caution In order to guarantee that your appliance operates in a safe and efficient manner: • seek help only from authorised technical assistance centres; • always insist on the use of original spare parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 This appliance was designed for domestic use inside the
 • Страница 4 из 69
  Installation The following instructions should be read by a qualified technician to ensure that the appliance is installed, regulated and technically serviced correctly in compliance with current regulations. Important: disconnect the cooker from the electricity when making any adjustement,
 • Страница 5 из 69
  Technical Specifications Oven Dimensions (WxDxH) Volume Oven absorption Max % 39x44x34 cm 58 lt 2100 W Ceramic Hob Front Left Back Left Back Right Front Right Hob Ceramic absorption Max This appliance conforms with the following European Economic Community directives: 1200 W 1700 W 1200 W 1700 W
 • Страница 6 из 69
  The cooker with electric oven and ceramic hob D. Dripping Pan or Baking Sheet E. Control Panel F. Adjustable Feet or Legs G. Selector Knob H. The green pilot lamp I. The control knobs for the electric plates K. Oven Rack L. Thermostat Light M. Timer Knob N. Thermostat Knob N K D F L M E H G I 6
 • Страница 7 из 69
  The different functions and uses of the oven The various functions included in the cooker are selected by operating the control devices located on the cooker control panel. 3. The Top heating element - Knob “G” setting: - Knob “N” setting: anywhere between 50°C and Max The oven light turns on and
 • Страница 8 из 69
  Cooking advice The oven offers a wide range of alternatives which allow you to cook any type of food in the best possible way. With time you will learn to make the best use of this versatile cooking appliance and the following directions are only a guideline which may be varied according to your
 • Страница 9 из 69
  User’s instructions the ceramic hob Description The hobs have been provided with radiant electric heaters. These heaters are incorporated under the surface of the hob as zones which redden while they are in use. A. Cooking area (A). B. A lights which indicate whether the corresponding heaters are
 • Страница 10 из 69
  Cooking advice Selection knob setting Foods Wt. (Kg) Cooking position from bottom Heating time (minutes) Thermostat knob Cooking time (minutes) 1 Static Lasagne Cannelloni Pasta bakes au gratin Veal Chicken Duck Rabbit Pork Lamb Mackerel Red porgy Trout baked in paper Napolitan pizza Biscuits or
 • Страница 11 из 69
  Routine maintenance and cleaning of the oven Disconnect the oven from the source of electricity before performing any maintenance or cleaning. To ensure a long life for your oven, clean it frequently and carefully, keeping in mind that: • Do not use steam equipment to clean the appliance. • the
 • Страница 12 из 69
  Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðàáîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå îáîðóäîâàíèå íà óëèöå. Ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ðàçîãðåâà ïèùè â
 • Страница 13 из 69
  Óñòàíîâêà êîãî ñîåäèíåíèÿ (ñì. ñëåäóþùóþ òàáëèöó, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ è ïåðåìû÷åê äëÿ àäàïòàöèè ýëåêòðîïëèò ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, à Ýòîò ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíèêîâ è ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ ïëèòû â ñîîòâåòñòâèè
 • Страница 14 из 69
  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÄÓÕÎÂÊÀ Ðàçìåðû (Øèðèíà x Ãëóáèíà x Âûñîòà) % 39x44x34 ñì Îáúåì 58 ë Ìîùíîñòü äóõîâêè (max) Ýòî îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà: - 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè; - 89/336/EEC îò
 • Страница 15 из 69
  Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè Äëÿ âûáîðà ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé ïëèòû ñëóæàò ðóêîÿòêè è êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. 3. ÃÐÈËÜ - Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè G: - Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè N: Âíèìàíèå: ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì äóõîâêè è ãðèëÿ ïðîêàëèòå ïóñòóþ äóõîâêó â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ñ îòêðûòîé äâåðöåé, óñòàíîâèâ
 • Страница 16 из 69
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû Øèðîêèé äèàïàçîí ôóíêöèé äóõîâêè ïîçâîëÿåò ïðèãîòîâèòü ïèùó íàèëó÷øèì ñïîñîáîì. Ñî âðåìåíåì Âû ïðèîáðåòåòå ñîáñòâåííûé îïûò, êîòîðûé ïîçâîëèò íàèáîëåå ïîëíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, Âàì ïîìîãóò ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè: Ïðèãîòîâëåíèå ðûáû è ìÿñà ×òîáû
 • Страница 17 из 69
  Èñïîëüçîâàíèå ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè Îïèñàíèå Èñïîëüçîâàíèå ïîñóäû íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü îáîðóäîâàíà ðàäèàëüíûìè êîíôîðêàìè, âñòðîåííûìè ïîä ïîâåðõíîñòü êàê çîíû íàãðåâà, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ êðàñíûìè âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ. A. Îáëàñòè äëÿ ãîòîâêè (A). Â.
 • Страница 18 из 69
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ïåðåä ëþáîé îïåðàöèåé ïî óõîäó è ÷èñòêå îòêëþ÷àéòå äóõîâêó è ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Äóõîâêà Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî òùàòåëüíî è ðåãóëÿðíî åãî ÷èñòèòü, èìåÿ â âèäó, ÷òî: Ýìàëèðîâàííûå ÷àñòè è ñàìîî÷èùàþùèåñÿ ïîâåðõíî• ñòè ìîéòå
 • Страница 19 из 69
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè 1. Ñòàòè÷íàÿ äóõîâêà Áëþäî Ëàçàíüÿ Kàíåëëîíè Çàïå÷åííàÿ ëàïøà Òåëÿòèíà Kóðèöà Óòêà Kðîëèê Ñâèíèíà Áàðàíèíà Ñêóìáðèÿ Ôîðåëü,çàïå÷åííàÿ â ïàêåòå Íåàïîëèòàíñêàÿ ïèööà Áèñêâèòû èëè ïå÷åíüå Ïèðîã,òîðò ñ ôðóêòàìè Íåñëàäêèé ïèðîã Äðîææåâîé
 • Страница 20 из 69
  Indesit Company spa Ñðîê ñëóæáû 10 ëåò ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ, íå óõóäøàþùèå ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ. Íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè. Ïðîèçâîäèòåëü íå
 • Страница 21 из 69
  K 3C11/R Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším
 • Страница 22 из 69
  Dùležité Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám: l Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem l Vždy používat originální náhradní díly. 1 Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití v domácnostech. 2 Tyto pokyny platí jen pro
 • Страница 23 из 69
  Instalace Následující pokyny jsou urèeny pro odborné pracovníky, aby podle platných ustanovení mohli provádìt instalaci, seøízení a technickou údržbu zaøízení. Dùležité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích prací nebo údržby odpojte zaøízení od sítì. 400 3N H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363 1 3 1
 • Страница 24 из 69
  Technické údaje Trouba Rozmìry % 39 × 44 × 34 cm Objem 58 litrù Max. pohlcení tepla v troubì 2100 W Sklokeramická varná deska Pøední levá varná zóna 1700 W Zadní pravá varná zóna Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS: 1200 W Zadní levá varná zóna 1200 W Pøední pravá varná zóna 1700 W
 • Страница 25 из 69
  Sporák s elektrickou troubou D E F G H K I L M N Plech na odkapávání, popø. peèící plech Ovládací panel Nastavitelné nohy Knoflík volby peèících režimù Zelená kontrolka (Indikátor zahøívání elektrické plotýnky) Peèící rošt Regulaèní knoflíky elektrických plotýnek Indikátor zahøívání trouby Tlaèítko
 • Страница 26 из 69
  Návod k používání zaøízení Rùzné peèící režimy, kterými je trouba vybavena, lze volit pomocí regulaèních knoflíkù umístìných na ovládacím panelu. 3. Gril - Poloha knoflíku „G”: - Poloha knoflíku „N”: mezi 50°C a Max Zapne se svìtlo trouby a gril s infraèerveným záøením. Také se zapne otáèivý motor
 • Страница 27 из 69
  Praktické rady pøi peèení Peèení ryb a masa Trouba Vám nabízí rùzné zpùsoby umožòující pøipravit jakýkoliv druh pokrmu co nejlepším zpùsobem. Postupem èasu se jistì nauèíte maximálnì využívat všech výhod tohoto všestranného sporáku. Následující pokyny jsou pouze orientaèní, v pøípadì potøeby je
 • Страница 28 из 69
  Pokyny k používání keramické varné desky Používání keramické varné desky Chcete–li s varnou deskou dosahovat optimálních výsledkù, øiïte se pøi pøípravì pokrmù následujícími pokyny: • Pro vaøení na sklokeramické varné desce lze používat všechny typy pánví a hrncù. Jejich dno ovšem musí být
 • Страница 29 из 69
  Obvyklé èištìní a údržba Pøed každým èištìním vypnìte sporák ze sítì. Pro dosažení dlouhé životnosti pøístroje je nezbytnì nutné jej pravidelnì celý vyèistit. Dbejte však na následující pokyny: • Necistete prostrednictvím zarízení využívajících páru. • Smaltované èásti a samoèistící panely omývejte
 • Страница 30 из 69
  Praktické rady pøi peèení Poloha knofl. volby režimu Pøipravovaný pokrm Doba vaøení Knoflík (min.) termostatu Hmot. (kg) Poloha roštu (odspodu) Doba pøedehøevu (min) 2,5 2 5 200 45-50 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 1,5 1 1 0,5 1,1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 15 10 10
 • Страница 31 из 69
  Seznam servisních støedisek je uveden na internetových stránkách: http://www.indesit.cz Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: 02/71 74 20 67 Indesit Company s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.indesit.com Indesit Company spa viale
 • Страница 32 из 69
  ÌÅÐËÎÍÈ Èíäåçèò Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÖÅÍÒÚÐ – ÈÍÒÅÐÏÐÅÄ Áóë. Äðàãàí Öàíêîâ ¹ 36, îôèñ 412, ÑÎÔÈß 1057 Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ, åêñïëîàòàöèÿ è ïîäðúæêà Ãîòâàðñêà ïå÷êà ñ åëåêòðè÷åñêà ôóðíà è êåðàìè÷åí ïëîò K3C11/R Ïðåäè âêëþ÷âàíå íà óðåäà â åêñïëîàòàöèÿ ïðî÷åòè âíèìàòåëíî! 32
 • Страница 33 из 69
  Ïðåïîðúêè çà áåçîïàñíîñò Çà ãàðàíòèðàíå íà åôåêòèâíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà íà óðåäà, íèå ïðåïîðú÷âàìå: • îáàæäàéòå ñå ñàìî íà îòîðèçèðàíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñåðâèçíè öåíòðîâå • èçïîëçâàéòå âèíàãè îðèãèíàëíè ðåçåðâíè ÷àñòè 14 Íå ñìåíÿéòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë ñàìè. Àêî òîâà ñå îêàæå íåîáõîäèìî, ïîòúðñåòå
 • Страница 34 из 69
  Ìîíòàæ Íàñòîÿùèòå èíñòðóêöèè ñå îòíàñÿò åäèíñòâåíî çà êâàëèôèöèðàíèÿ åõíèê, êîéòî ùå èçâúðøè ìîíòàæà è ðåãóëèðàíåòî íà Âàøàòà ïå÷êà, ùå ÿ ïîääúðæà â èçïðàâíî ñúñòîÿíèå ñïîðåä äåéñòâàùèòå â ñðàíàòà íîðìè è ñòàíäàðòè. Âàæíî:âñÿêà ïîïðàâêà, ïî÷èñâàíå è ðåãóëèðàíå íà óðåäà èçâúðøâàéòå ñëåä êàòî ñòå ãî
 • Страница 35 из 69
  Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðñòèêè Ôóðíà Ðàçìåðè (ØxÄxÂ) Îáåì Ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò íà ôóðíàòà % 39x44x34 cm 58ë 2100W Êåðàìè÷íè êîòëîíè Ïðåäåí ëÿâ Çàäåí ëÿâ Çàäåí äåñåí Ïðåäåí äåñåí Ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò íà êåðàìè÷íèÿ ïëîò Òîçè óðåä å ïðîåêòèðàí â ñúîòâåòñòâèå ñ äèðåêòèâèòå íà Åâðîïåéñêèÿ
 • Страница 36 из 69
  Êàê äà èçïîëçâàòå óðåäà Ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ïå÷êàòà ñå ðåãóëèðàò îò êëþ÷îâåòå íà êîìàíäíîòî òàáëî. 3. Ïå÷åíå íà ãðèë - Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à“G”: - Êëþ÷à íà òåðìîñòàòà “N” : ìåæäó 50°C è Max Âêëþ÷âà ñå îñâåòëåíèåòî è èíôðà-÷åðâåíèÿò íàãðåâàòåë. Ìîòîð÷åòî çàâúðòà øèøà. Ïå÷åíåòî íà òàçè âèñîêà
 • Страница 37 из 69
  Òàéìåð (M) Çà äà èçïîëçâàòå òàéìåðà å íåîáõîäèìî ïúðâîíà÷àëíî äà íàïðàâèòå ïúëíî çàâúðòàíå íà êëþ÷ “M” â ïîñîêà íà ÷àñîâíèêîâàòà ñòðåëêà "; à ïîñëå äà äà ãî âúðíåòå íàçàä #, äî äîñòèãàíå íà æåëàíîòî âðåìå ïðåç êîåòî ôóðíàòà ùå ðàáîòè, òàêà ÷å áðîÿ íà ìèíóòèòå îáîçíà÷åí âúðõó òàéìåðà äà ñúâïàäà ñúñ
 • Страница 38 из 69
  Èíñòðóêöèè çà ðàáîòà ñ ïëîòà îò ñòúêëîêåðàìèêà Îïèñàíèå Ïëîòúò îò ñòúêëîêåðàìèêà å ñíàáäåí ñ ðàäèàëíè åëåêòðè÷åñêè íàãðåâàòåëè. Òåçè íàãðåâàòåëè ñà ìîíòèðàíè ïîä ñòúêëîòî, êàòî îôîðìÿò çîíè, êîèòî ïî÷åðâåíÿâàò ïðè âêëþ÷âàíå. A. Òåðìè÷íè çîíè (A). B. Ñèãíàëíè ëàìïè, êîèòî ïîêàçâàò äàëè ñúîòâåòíèÿ
 • Страница 39 из 69
  Ïðàêòè÷íè ñúâåòè çà ïå÷åíå Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à íà ôóðíàòà Âèä ÿñòèå Òåãëî (Kg) Ñòåïåí íà ôóðíàòà îòäîëó Âðåìå çà çàãðÿâàíå (ìèí) Ïîç. íà òåðìîñòàòà Âðåìå çà ïå÷åíå (ìèíóòè) 1 Ñòàòè÷íî Ëàçàíÿ êàíåëîíè Çàïå÷åíè ìàêàðîíè Òåëåøêî Ïèëåøêî Ïàòåøêî Çàåøêî Ñâèíñêî Àãíåøêî Ñêóìðèÿ ×åðâåíî ìåñî Ïúñòúðâà â
 • Страница 40 из 69
  Åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå è ïîääúðæàíå íà ïå÷êàòà Ïðåäè âñÿêà îïåðàöèÿ ïî ïî÷èñòâàíå, èçêëþ÷åòå ïå÷êàòà îò êîíòàêòà. Çà äà óäúëæèòå æèâîòà íà Âàùèÿ óðåä å íåîáõîäèìî åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå è ïîääúðæàíå: • • • • •  ñëó÷àé, ÷å àëóìèíèåâî ôîëèî èëè ïëàñòìàñîâè ÷àñòèöè ñå ðàçòîïÿò âúðõó ïëîòà, òå òðÿáâà
 • Страница 41 из 69
  Fontos biztonsági figyelmeztetések • • Az elektromos háztartási készülék HATÉKONYSÁGÁNAK és BIZTONSÁGÁNAK garantálása érdekében: kizárólag hivatalos márkaszervizhez forduljon kérje mindig eredeti cserealkatrészekhez használatát 14 A készülék hálózati kábelének cseréjét a felhasználó nem végezheti
 • Страница 42 из 69
  Üzembe helyezés Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások legmegfelelõbb betartásával. Fontos: mielõtt bármilyen karbantartási, beállítási stb. mûveletet végez,
 • Страница 43 из 69
  Mûszaki jellemzõk Sütõ Méretek (SzélességxMélységxMagasság) 39x44x34 cm Ûrtartalom 58 liter Sütõ maximális energiafelvétele 2100 W Kerámia fõzõlap Bal elsõ 1200 W Bal hátsó 1700 W Jobb hátsó 1200 W Jobb elsõ 1700 W A kerámia fõzõlap energiafelvétele max. 5800 W % A készülék megfelel az alábbi uniós
 • Страница 44 из 69
  A tûzhely használata és funkciói A tûzhely különféle funkciói a kapcsolótáblán található funkció és szabályzó gombok segítségével választhatóak ki. Figyelem: Elsõ bekapcsoláskor javasoljuk, hogy mûködtesse a sütõt üresen körülbelül fél óráig maximumra állított termosztáttal és csukott ajtó mellett.
 • Страница 45 из 69
  Sütési tanácsok A sütõ számos lehetõséget kínál, hogy minden ételt a lehetõ legfinomabban készítsen el. Idõvel meg fogja tanulni, hogyan használhatja legjobban a sütõt, így az alábbi tanácsok csupán tájékoztató jellegûek, melyeket személyes tapasztalataival kibõvíthet. Hal és hús sütése Fehér
 • Страница 46 из 69
  Útmutató a kerámia fõzõlap használatához Leírás A fõzõlapok alatt elektromos hõsugárzó elemek vannak beépítve (ezek a részek válnak mûködés közben pirossá). A. Fõzési zóna (A). B. Ezek a lámpák jelzik, ha a fûtõelemek hõmérséklete 60° C felett van, akkor is, ha a fõzõlap ki van kapcsolva. A
 • Страница 47 из 69
  Sütési tanácsok Súly (kg) Sütõ aljától számított sütési szint Sütési idõ (perc) Hõfokszabályzó tekerõgombja Sütési idõ (perc) 2,5 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 1,5 1 1 0,5 1,1 1 0,5 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 15 10 10 10 10 10 200 200 200 180 200 180 180
 • Страница 48 из 69
  A sütõ mindennapi karbantartása és tisztítása Mindenféle tisztítási és karbantartási munkálat elõtt áramtalanítsa a készüléket.A tûzhely lehetõ leghosszabb élettartamának biztosítása érdekében, rendszeresen gondosan tisztítsa meg figyelembe véve az alábbiakat: • A tisztításhoz ne használjon gõzzel
 • Страница 49 из 69
  Dôležité bezpecnostné upozornenia Kvôli zaisteniu ÚCINNOSTI a BEZPECNOSTI tohto elektrospotrebica: • sa obracajte výhradne na autorizované strediská servisnej služby • zakaždým vyžadujte použitie originálnych náhradných dielov nesmú byt v žiadnom prípade uzatvorené alebo upchaté. 14 Napájací kábel
 • Страница 50 из 69
  Inštalácia Nižšie uvedené pokyny sú urcené kvalifikovanému inštalatérovi; budú mu nápomocné pre optimálne vykonanie operácii, spojené s inštaláciou, reguláciou a technickou údržbou; tieto operácie tak budú taktiež v súlade s platnými normami. Dôležitá informácia: Pred vykonaním akejkolvek operácie
 • Страница 51 из 69
  Technické údaje Rúra Rozmery (LxPxH): Varný priestor Max. príkon rúry Keramická varná doska Vpredu vlavo Vzadu vlavo Vzadu vpravo Vpredu vpravo Max. príkon keramickej varnej dosky Toto zariadenie bolo vyrobené v zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej únie: 39x44x34 cm 58 l 2100 W - 1200 W 1700
 • Страница 52 из 69
  Použitie a funkcie rúry Volba jednotlivých funkcií sporáka sa vykonáva prostredníctvom ovládacích prvkov a zariadení, umiestnených na jeho ovládacom paneli. 3. Horný vyhrievací clánok - Poloha otocného gombíka “G”: - Poloha otocného gombíka “N”: medzi 50°C a Max. Slúži na zapnutie osvetlenia,
 • Страница 53 из 69
  Rady pre pecenie Vaša rúra ponúka širokú škálu možností pre pecenie všetkých jedál optimálnym spôsobom. Casom budete môct co najlepšie využit toto univerzálne zariadenie urcené na pecenie a preto nižšie uvedené poznámky slúžia len ako indikácia k rozšíreniu vašich osobných skúseností. Pecenie rýb a
 • Страница 54 из 69
  Pokyny pre používanie keramickej varnej dosky Popis Varné dosky sú vybavené zbudovanými elektrickými ohrievacími vyžarovacími clánkami, umiestenými pod varnou doskou (zóny, ktoré sa pocas cinnosti sfarbia do cervena). A Varná zóna (A). B. Kontrolky, ktoré signalizujú, ci teplota príslušných
 • Страница 55 из 69
  Rady pre pecenie Poloha otoèného gombíka vo¾by Potraviny 1 Statický ohrev Lasagne Cannelloni Gratínované cestoviny e¾acie Kurèa Kaèka Králik Bravèové Jahòacie Makrela Makrely Pstruh v alobale Neapolská pizza Sušienky a koláèe Taštièky a nekysnuté sladké torty Slané torty Kysnuté torty Ovocné torty
 • Страница 56 из 69
  Pravidelná údržba a cistenie sporáku Skôr, ako vykonáte akúkolvek operáciu údržby alebo cistenia, odpojte sporák od zdroja elektrickej energie. Aby sporák vydržal co najdlhšie, cistite ho pravidelne a starostlivo a vždy pamätajte na následovné: • Na cistenie nepoužívajte zariadenia používajúce
 • Страница 57 из 69
  Advertencias Para garantizar la eficiencia y la seguridad de este electrodoméstico: • llame exclusivamente a centros de asistencia técnica autorizados • solicite siempre el uso de repuestos originales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Este aparato ha sido concebido para un uso no profesional en
 • Страница 58 из 69
  Instalación Las instrucciones siguientes están destinadas a un instalador calificado para que pueda efectuar las operaciones de instalación, regulación y mantenimiento técnico, correctamente y conforme a las normas vigentes Importante: desconecte siempre la cocina de la alimentación eléctrica antes
 • Страница 59 из 69
  Características Técnicas Horno Dimensiones (LxPxH) 39x41x34 cm Volumen 58 l. Absorción horno Máx 2100 W Encimera de cerámica Delantera izquierda 1200 W Posterior izquierda 1700 W Posterior derecha 1200 W Delantera derecha 1700 W Absorción de la encimera de cerámica Máx 5800 W % ENERGY LABEL Norma
 • Страница 60 из 69
  La cocina con horno eléctrico y encimera de vitrocerámica E D. Grasera o plato de cocción E. Panel de mando F. Patas regulables G. Mando de selección H. Piloto verde I. Mandos de las placas eléctricas K. Parrilla del horno L. Piloto del termostato M. Mando del temporizador N. Mando del termostato K
 • Страница 61 из 69
  Uso y funciones del horno La selección de las diferentes funciones que ofrece la cocina se efectúa accionando los dispositivos y órganos de control situados en el panel de mandos de la misma. 3. Elemento productor de calor superior - Posición del mando “G”: - Posición del mando “N”: a elección
 • Страница 62 из 69
  Consejos para la cocción Cocción del pescado y de la carne Con carnes blancas, aves y pescados, utilice temperaturas bajas. (150°C-175°C). Con carnes rojas, cuando se desean bien cocidas y doradas por fuera, conservando sus jugos sabrosos, conviene iniciar con una temperatura alta (200-220°C) por
 • Страница 63 из 69
  Instrucciones sobre el uso de la encimera de cerámica • En las encimeras de vitrocerámica es posible utilizar todos los tipos de ollas y sartenes. No obstante, su superficie inferior debe ser perfectamente plana. Naturalmente, mientras más grueso sea el fondo de la olla o de la sartén, más
 • Страница 64 из 69
  Consejos para la cocción Posición del mando de selección 1 Convencional 2 Fondo del horno Alimentos Peso (Kg) Lasañas Canelones Fideos al horno Ternera Pollo Pato Conejo Cerdo Cordero Caballa Dentón Trucha envuelta Pizza napolitana Bizcochos y pastelillos Flan y tortas dulces no leudadas Tortas
 • Страница 65 из 69
  Mantenimiento periódico y limpieza del horno Desconecte el horno de la fuente de electricidad antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza. Para que el horno dure el mayor tiempo posible, límpielo frecuentemente y con cuidado, teniendo en cuenta siempre que: • Para la limpieza
 • Страница 66 из 69
  66
 • Страница 67 из 69
  67
 • Страница 68 из 69
  07/07 - 195048011.02 viale Aristide Merloni, 47 60044 Fabriano (AN) Italy tel. +39 0732 6611 www.indesit.com
 • Страница 69 из 69