Инструкция для INDESIT K3E11/R, K3E11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

K3E11/R

sporák

instalace a použití

Sporák
Návod na inštaláciu a použitie

Ïëèòà è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è

ýêñïëóàòàöèè

Konyhabútor
Beépítés és használat

Ãîòâàðñêà ïå÷êà

Ìîíòàæ è óïîòðåáà

Cooker
Installation and use

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 50
  Cooker Installation and use Ïëèòà è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè sporák instalace a použití Ãîòâàðñêà ïå÷êà Ìîíòàæ è óïîòðåáà Konyhabútor Beépítés és használat Sporák Návod na inštaláciu a použitie K3E11/R
 • Страница 2 из 50
  Cooker with electric oven and ceramic hob Instructions for installation and use Ïëèòà ñ ýëåêòðè÷åñêîé äóõîâêîé Èíñòðóêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ è îáñëóæèâàíèþ CZ Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Ãîòâàðñêà ïå÷êà ñ åëåêòðè÷åñêà ôóðíà Èíñòðóêöèè çà ìîíòàæ è óïîòðåáà 3 11 18 28 HU SK
 • Страница 3 из 50
  Important safety warnings To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend: • call only the Service Centers authorized by the manufacturer • always use original Spare Parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 This appliance is intended for nonprofessional use within the home.
 • Страница 4 из 50
  Installation The following instructions should be read by a qualified technician to ensure that the appliance is installed, regulated and technically serviced correctly in compliance with current regulations. Important: disconnect the cooker from the electricity when making any adjustement,
 • Страница 5 из 50
  Technical Specifications % Oven Dimensions (WxDxH) 39x44x34 cm Volume This appliance conforms with the following European Economic Community directives: 58 lt Oven absorption Max - 2100 W - Electric Hob Fast Ø 145 mm: 1500 W Fast Ø 180 mm: 2000 W - 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent
 • Страница 6 из 50
  The cooker with electric oven and electric hob A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N. Tray for Catching Overflows Electric Plates Control Panel Oven Racks Dripping Pan or Baking Sheet Adjustable Feet or Legs Selector Knob The green pilot lamp Electric plate knob Thermostat Light Timer Knob Thermostat
 • Страница 7 из 50
  The different functions and uses of the oven The various functions included in the cooker are selected by operating the control devices located on the cooker control panel. 3. The Top Heating element - Knob “G” setting: - Knob “N” setting: anywhere between 50°C and Max The oven light turns on and
 • Страница 8 из 50
  To avoid heat dispersion and damage to the plates, recommend using cooking vessels with flat bottoms in diameters which are not smaller than the plate diameter. Table shows the correspondence between the position indicated on the knobs and the use for which the plates advised. Setting Timer Knob To
 • Страница 9 из 50
  meat in the centre of the grid and put a spill-tray underneath to catch grease drips. Insert the grid so that it is in the middle of the oven. If more heat from below is required, use the 1° bottom shelf. Important: always use the grill with the oven door closed. This will allow you both to obtain
 • Страница 10 из 50
  Cooking advice Selection knob setting Foods Wt. (Kg) Cooking position from bottom Heating time (minutes) Thermostat knob Cooking time (minutes) 1 Static Lasagne Cannelloni Pasta bakes au gratin Veal Chicken Duck Rabbit Pork Lamb Mackerel Red porgy Trout baked in paper Napolitan pizza Biscuits or
 • Страница 11 из 50
  Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðàáîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå îáîðóäîâàíèå íà óëèöå. Ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ðàçîãðåâà ïèùè â
 • Страница 12 из 50
  Óñòàíîâêà Ýòîò ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíèêîâ è ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ ïëèòû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âàæíî: ïåðåä ëþáûìè ðàáîòàìè ïî íàëàäêå, îáñëóæèâàíèþ è ò.ï. îòêëþ÷èòå ïëèòó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Ïàðàìåòðû ïèòàþùåãî
 • Страница 13 из 50
  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè % ÄÓÕÎÂÊÀ Ðàçìåðû (Øèðèíà x Ãëóáèíà x Âûñîòà) 39x44x34 ñì Îáúåì Ýòî îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà: - 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè; - 89/336/EEC îò 03/05/89 (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
 • Страница 14 из 50
  Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè 3. Ãðèëü Äëÿ âûáîðà ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé ïëèòû ñëóæàò ðóêîÿòêè è êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. - Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè G: - Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè N: ëþáîå ìåæäó 50°C è Max Âíèìàíèå: ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì äóõîâêè è ãðèëÿ ïðîêàëèòå ïóñòóþ äóõîâêó â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ñ îòêðûòîé
 • Страница 15 из 50
  Çåëåíûé èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê (H) èñïîëüçîâàòü ïîñóäó ñ ïëîñêèì äíîì, äèàìåòð êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò äèàìåòð êîíôîðêè. Ï çè öèÿ î Èíäèêàòîð ãîðèò, êîãäà âêëþ÷åíà õîòÿ áû îäíà ýëåêòðè÷åñêàÿ êîíôîðêà. Îá û ÷íà ÿ èëè á û ðà ÿ ê îíô ðêà ñò î 0  û ë þ÷ å î ê í 1 Ï ðèãîòî âë å è åî âî ùå , ð û
 • Страница 16 из 50
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ïåðåä ÷èñòêîé èëè ëþáûìè îïåðàöèÿìè ïî óõîäó çà ïëèòîé îòñîåäèíèòå åå îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî òùàòåëüíî è ðåãóëÿðíî åãî ÷èñòèòü, èìåÿ â âèäó, ÷òî: • Äëÿ ÷èñòêè íå èñïîëüçîâàòü ïàðîâûå àãðåãàòû. • Ýìàëèðîâàííûå ÷àñòè è
 • Страница 17 из 50
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè 1. Ñòàòè÷íàÿ äóõîâêà Áëþäî Ëàçàíüÿ Kàíåëëîíè Çàïå÷åííàÿ ëàïøà Òåëÿòèíà Kóðèöà Óòêà Kðîëèê Ñâèíèíà Áàðàíèíà Ñêóìáðèÿ Ôîðåëü,çàïå÷åííàÿ â ïàêåòå Íåàïîëèòàíñêàÿ ïèööà Áèñêâèòû èëè ïå÷åíüå Ïèðîã,òîðò ñ ôðóêòàìè Íåñëàäêèé ïèðîã Äðîææåâîé
 • Страница 18 из 50
  K3E11/R Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti Indesit Company spa. Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm,
 • Страница 19 из 50
  Dùležité Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám: l Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem l Vždy používat originální náhradní díly. 1 Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití v domácnostech. 2 Tyto pokyny platí jen pro
 • Страница 20 из 50
  Instalace Následující pokyny jsou urèeny pro odborné pracovníky, aby podle platných ustanovení mohli provádìt instalaci, seøízení a technickou údržbu zaøízení. 400V 3N~ H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363 Dùležité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích prací nebo údržby odpojte zaøízení od sítì. 400V
 • Страница 21 из 50
  Technické údaje % Rozmìry trouby (š × h × v): 39 × 44 × 34 cm Objem trouby: 58 litrù Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS: Maximální pohlcení – trouba: 2100 W - Varná deska s elektrickými plotýnkami: Rychlá ∅ 145 mm: 1500 W Rychlá ∅ 180 mm: 2000 W - Max. pohlcení – varná deska: - 7000
 • Страница 22 из 50
  Sporák s elektrickou troubou A B C D E F G H I Záchytný žlábek Elektrické plotýnky Ovládací panel Rošt Peèící plech zachycující odkapávající omastek Nastavitelné nohy Knoflík pro výbìr režimu Indikátor provozu trouby Regulaèní knoflíky pro ovládání elektrických plotýnek varné desky L Indikátor
 • Страница 23 из 50
  Návod k používání zaøízení Rùzné peèící režimy, kterými je trouba vybavena, lze volit pomocí regulaèních knoflíkù umístìných na ovládacím panelu. vysoká teplota pøímo, takže výsledkem je pokrm na povrchu dobøe upeèený a uvnitø šavnatý a køehký. Pozor: Pøed prvním použitím trouby a grilu troubu
 • Страница 24 из 50
  regulaèních knoflíkù na odpovídající stupeò. kontrolka se rozsvítí vždy, když je zapnuto jakékoliv elektrické topné tìleso varné desky. Než zaènete elektrické plotýnky používat, zahøejte je na maximální teplotu a nechejte je takto zahøáté po dobu cca 4 minuty, nepokládejte na nì žádné nádoby. Bìhem
 • Страница 25 из 50
  Obvyklé èištìní a údržba Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby • Troubu odpojte od sítì; • Odšroubujte sklenìný kryt žárovky; • Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou (300°C) žárovkou s následujícími parametry: - Napìtí 230 V - Pøíkon 25 W - Závit E14 • Zašroubujte zpìt sklenìný
 • Страница 26 из 50
  Praktické rady pøi peèení Poloha knofl. volby režimu Pø ipravovaný pokrm Hmot. (kg) Poloha roštu (odspodu) Doba pø edehø evu (min) 2,5 2 5 200 45-50 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 1,5 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 200 200 180 200 180 180 180 180 180 180 180 30-35 30-35
 • Страница 27 из 50
  Seznam servisních støedisek je uveden na internetových stránkách: http://www.indesit.cz Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: 02/71 74 20 67 Indesit Company s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.indesit.com Indesit Company spa viale
 • Страница 28 из 50
  Ïðåïîðúêè çà áåçîïàñíîñò Çà ãàðàíòèðàíå íà åôåêòèâíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà íà óðåäà, íèå ïðåïîðú÷âàìå: • îáàæäàéòå ñå ñàìî íà îòîðèçèðàíè îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñåðâèçíè öåíòðîâå • èçïîëçâàéòå âèíàãè îðèãèíàëíè ðåçåðâíè ÷àñòè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Òîçè óðåä íå å ïðîôåñèîíàëåí è å ïðåäíàçíà÷åí
 • Страница 29 из 50
  Ìîíòàæ Íàñòîÿùèòå èíñòðóêöèè ñå îòíàñÿò åäèíñâåíî çà êâàëèôèöèðàíèÿ åõíèê, êîéòî ùå èçâúðøè ìîíòàæà è ðåãóëèðàíåòî íà Âàøàòà ïå÷êà, ùå ÿ ïîääúðæà â èçïðàâíî ñúñòîÿíèå ñïîðåä äåéñòâàùèòå â ñðàíàòà íîðìè è ñòàíäàðòè. Âàæíî:âñÿêà ïîïðàâêà, ïî÷èñâàíå è ðåãóëèðàíå íà óðåäà èçâúðøâàéòå ñëåä êàòî ñòå ãî
 • Страница 30 из 50
  Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðñòèêè % Ôóðíà Ðàçìåðè (ØxÄxÂ) 39x44x34 cm Îáåì Òîçè óðåä å ïðîåêòèðàí â ñúîòâåòñòâèå ñ äèðåêòèâèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç êàêòî ñëåäâà: 58 ë Ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò íà ôóðíàòà 2100 W - 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèñêî íàïðåæåíèå) è ïîñëåäâàëèòå ïðîìåíè; - 89/336/EEC îò 03/05/89
 • Страница 31 из 50
  Ôóíêöèè è íà÷èíè íà ðàáîòà ñ ôóðíàòà 3. Ïå÷åíå íà ãðèë Ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ïå÷êàòà ñå ðåãóëèðàò îò êëþ÷îâåòå íà êîìàíäíîòî òàáëî. - Ïîçèöèÿ íà êëþ÷à“G”: - Êëþ÷à íà òåðìîñòàòà “N” : ìåæäó 50°C è Max Âêëþ÷âà ñå îñâåòëåíèåòî è èíôðà-÷åðâåíèÿò íàãðåâàòåë. Ìîòîð÷åòî çàâúðòà øèøà. Ïå÷åíåòî íà òàçè
 • Страница 32 из 50
  Òàáëèöàòà ïîêàçâà ñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó ïîçèöèèòå íà êëþ÷à çà êîòëîíèòå è ÿñòèÿòà êîèòî ìîãàò äà ñå ïðèãîòâÿò. Ïðåäè äà èçïîëçâàòå êîòëîíèòå çà ïúðâè ïúò, îñòàâåòå ãè âêëþ÷åíè íà ìàêñèìàëíà ñòåïåí â ïðîäúëæåíèå íà 4 ìèíóòè áåç äà ïîñòàâÿòå îòãîðå íèêàêâè ñúäîâå. Òàçè ïðåäâàðèòåëíà ïîäãîòîâêà ñå
 • Страница 33 из 50
  îïòèìàëíî èíôðà÷åðâåíîòî ëú÷åíèå. Ïðè íåîáõîäèìîñò ìîæåòå äà ïîëçâàòå è ïå÷åíå íà ïîíèñêà òåìïåðàòóðà. Ïðè ïå÷åíå íà ãðèë, ïîñòàâåòå ðåøåòêàòà íà íàé-íèñêàòà ñòåïåí (âèæ òàáëèöà çà ïîëçâàíå íà ôóðíàòà), à íàé-îòäîëó ñëîæåòå òàâè÷êà çà ñúáèðàíå íà ìàçíèíàòà, êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå èçáÿãâà èçòè÷àíå íà
 • Страница 34 из 50
  Ïðàêòè÷íè ñúâåòè çà ïå÷åíå Ï îëîæíèåíà å ïðîãð àòîð àì à (ïðå êëþ àòå â ÷â ëÿ) Õ ðàíà çà ãîòâå å í Òå ãëî (êã) Í î íà èâ ðåø òêàòà å çà ïå í åîò ÷å ä íà îëó ãîðå Âðå çà ìå ïðå òîïëÿíå (ìèíóòè) Ï îëîæíèåíà å à ïðîãð àòîð àì (òå ðìîðå ãóëàòîð à) Âðå çà ìå ïå í å ÷å (ìèíóòè) 1 Ð íîìå àâ ðíà ô óðíà (Í
 • Страница 35 из 50
  Fontos biztonsági figyelmeztetések • • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Az elektromos háztartási készülék HATÉKONYSÁGÁNAK és BIZTONSÁGÁNAK garantálása érdekében: kizárólag hivatalos márkaszervizhez forduljon kérje mindig eredeti cserealkatrészekhez használatát Ezt a készüléket otthoni, háztartási
 • Страница 36 из 50
  Üzembe helyezés Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások legmegfelelõbb betartásával. Fontos: mielõtt bármilyen karbantartási, beállítási stb. mûveletet végez,
 • Страница 37 из 50
  Mûszaki jellemzõk A készülék megfelel az alábbi uniós szabványoknak: Sütemények Méretek (SzélességxMélységxMagasság) - 39x44x34 cm - Ûrtartalom - 58 liter 73/02/19 CEE 73/23 (Alacsony feszültség) és az azt követõ módosítások; 89/05/03 CEE 89/336 (Elektromágneses kompatibilitás) és az azt követõ
 • Страница 38 из 50
  A tûzhely használata és funkciói A tûzhely különféle funkciói a kapcsolótáblán található funkció és szabályzó gombok segítségével választhatóak ki. 3. Felsõ fûtõszál - Állítsa a “G” gombot az alábbi állásra: - Állítsa az “N” gombot az alábbi állásra: 50°C és a Max állás között választható.
 • Страница 39 из 50
  fõzõlapok megkülönböztethetõek a többitõl a közepükön található piros pont, az automatikus fõzõlapok pedig a közepükön található alumínium karika segítségével). A hõveszteség elkerülése és a fõzõlapok sérülésének elkerülése érdekében javasoltjuk, hogy fõzéshez mély és a fõzõlap átmérõjénél nem
 • Страница 40 из 50
  összegyûjtéséhez. Helyezze a rácsot a sütõ közepébe. Ha a sütés több hõt kíván alulról, használja a legalsó szintet. Fontos: a grillezést csukott sütõajtó mellett végezze. Ezzel a kitûnõ eredményeket jelentõs energia megtakarítással (kb. 10%) ötvözheti. Az 1. táblázatban megtalálja a legjobb sütési
 • Страница 41 из 50
  Sütési tanácsok Sütési idõ (perc) Hõfokszabályzó tekerõgombja Sütési idõ (perc) 2,5 2,5 2,0 1,7 1,5 1,8 2 2,1 1,8 1,1 1,5 Sütõ aljától számított sütési szint 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 200 200 200 180 200 180 180 180 180 180 180 45-50 30-35 30-35 60-70 80-90 90-100 70-80
 • Страница 42 из 50
  Dôležité bezpecnostné upozornenia Kvôli zaisteniu ÚCINNOSTI a BEZPECNOSTI tohto elektrospotrebica: • sa obracajte výhradne na autorizované strediská servisnej služby • zakaždým vyžadujte použitie originálnych náhradných dielov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tento spotrebic bol navrhnutý na
 • Страница 43 из 50
  Inštalácia Nižšie uvedené pokyny sú urcené kvalifikovanému inštalatérovi; budú mu nápomocné pre optimálne vykonanie operácii, spojené s inštaláciou, reguláciou a technickou údržbou; tieto operácie tak budú taktiež v súlade s platnými normami. Dôležitá informácia: Pred vykonaním akejkolvek operácie
 • Страница 44 из 50
  Technické údaje Toto zariadenie bolo vyrobené v zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej únie: - 73/23/EHS z 19/02/73 (Nízke napätie) v znení neskorších úprav; - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v znení neskorších úprav; - 93/68/EHS z 22/07/93 v znení neskorších úprav. Rúra
 • Страница 45 из 50
  Použitie a funkcie rúry Volba jednotlivých funkcií sporáka sa vykonáva prostredníctvom ovládacích prvkov a zariadení, umiestnených na jeho ovládacom paneli. polohe, s výnimkou prípadov, ktoré vyžadujú teploty nižšie alebo rovnajúce sa 180 °C. 3. Horný vyhrievací clánok Upozornenie: Pri prvom
 • Страница 46 из 50
  Otocné gombíky ovládania elektrických platniciek varnej plochy (I) Sporáky môžu byt sériovo vybavené rýchlymi a automatickými elektrickými platnickami v rôznych kombináciách (rýchle platnicky sa od ostatných líšia cervenou bodkou v strede a automatické platnicky tým, že majú v strede hliníkový
 • Страница 47 из 50
  zachytenie odkvapkávajúceho tuku. Rošt vložte doprostred rúry. Ak pecenie vyžaduje viac tepla zospodu, použite prvú úroven odspodu. Dôležitá informácia: Na grile pecte vždy pri zavretých dvierkach. Výsledkom je okrem lepšieho upecenia, taktiež výrazné ušetrenie energie (približne 10%). V tabulke 1
 • Страница 48 из 50
  Rady pre pecenie Poloha otoèného gombíka vo¾by 1 Statický ohrev 2 Dno sporáku 3 Vrchný ohrev Potraviny Lasagne Cannelloni Gratínované cestoviny e¾acie Kurèa Kaèka Králik Bravèové Jahòacie Makrela Makrely Pstruh v alobale Neapolská pizza Sušienky a koláèe Taštièky a nekysnuté sladké torty Slané
 • Страница 49 из 50
 • Страница 50 из 50