Инструкция для INDESIT K6G21S/R, K6G21/R, K6G21S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Cucina
Installazione e uso

Cooker
Installation and use

Êóõ

o

íí

a

ÿ

 

ïëèòà

Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå

Konyhabútor
Beépítés és használat

Aragaz

Instalare ºi utilizare
Ãîòâàðñêà ïå÷êà

Ìîíòàæ è óïîòðåáà

K6G21/R
K6G21S/R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  Cucina Installazione e uso Cooker Installation and use Êóõoííaÿ ïëèòà Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå Konyhabútor Beépítés és használat Aragaz Instalare ºi utilizare Ãîòâàðñêà ïå÷êà Ìîíòàæ è óïîòðåáà K6G21/R K6G21S/R
 • Страница 2 из 69
  Cucina con forno gas e grill gas Istruzioni per l'installazione e l'uso 3 Cooker with gas oven and gas grill Instructions for installation and use 13 Ïëèòà ñ ãàçîâîé äóõîâêîé è ãàçîâûì ãðèëåì Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 23 Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató
 • Страница 3 из 69
  Avvertenze Per garantire l’efficienza e la sicurezza di questo elettrodomestico: • rivolgetevi esclusivamente a centri di assistenza tecnica autorizzati • richiedete sempre l’utilizzo di parti di ricambio originali 14 Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato
 • Страница 4 из 69
  Istruzioni per l’installazione Le istruzioni che seguono sono rivolte all’installatore qualificato affinchè compia le operazioni di installazione regolazione e manutenzione tecnica nel modo più corretto e secondo le norme in vigore. Importante: qualsiasi intervento di regolazione, manutenzione etc.
 • Страница 5 из 69
  solamente tramite tubo metallico flessibile conforme alla UNI-CIG 9891. st’ultimo dovrà mantenere una distanza minima dal piano di 700 mm (millimetri). I mobili adiacenti alla cappa dovranno mantenere una distanza minima dal piano di 420 mm. come da Fig. C e D. 900 mm. 420 mm. 420 mm. Min. Min.
 • Страница 6 из 69
  N.B.: nel caso dei gas liquidi, la vite di regolazione dovrà essere avvitata a fondo. c) Regolazione minimi dei bruciatori del piano: • portare il rubinetto sulla posizione di minimo; • togliere la manopola ed agire sulla vite di regolazione posta all’interno o di fianco all’astina del rubinetto
 • Страница 7 из 69
  Caratteristiche dei bruciatori ed ugelli Tabella 1 Bruciatore Gas liquido Diametro (mm) Potenza termica kW (p.c.s.*) By-pass 1/100 Ugello 1/100 Gas naturale Portata* g/h Ugello 1/100 Nomin. Ridot. (mm) (mm) *** ** Portata* l/h (mm) Rapido (Grande) (R) 100 3,00 0,7 41 86 218 214 116 286 Semi Rapido
 • Страница 8 из 69
  La cucina con forno gas e grill gas J A B C E D M P L K G O N F A B C D E F G J Piano di contenimento eventuali trabocchi Bruciatore a gas Dispositivo di accensione istantanea elettronica Griglia del piano di lavoro Cruscotto Piedini regolabili Leccarda o piatto di cottura Dispositivo di sicurezza
 • Страница 9 из 69
  Le diverse funzioni presenti nella cucina Attenzione: Utilizzare il primo ripiano dal basso solamente nel caso di cotture con girarrosto (ove presente). Per le altre cotture non utilizzate mai il primo ripiano dal basso e non appoggiate mai oggetti sul fondo del forno mentre state cuocendo perchè
 • Страница 10 из 69
  Consigli pratici per l’uso dei bruciatori Al fine di ottenere il massimo rendimento è utile ricordare quanto segue: • utilizzare recipienti adeguati a ciascun bruciatore (vedere tabella) alfine di evitare che le fiamme fuoriescano dal fondo dei recipienti. • utilizzare solamente recipienti a fondo
 • Страница 11 из 69
  Consigli pratici per la cottura Il forno mette a vostra disposizione una vasta gamma di possibilità che consentono di cuocere ogni cibo nella maniera migliore. Con il tempo potrete sfruttare al meglio questo versatile apparecchio di cottura, pertanto le note riportate di seguito sono solamente
 • Страница 12 из 69
  Manutenzione rubinetti gas Con il tempo può verificarsi il caso di un rubinetto che si blocchi o presenti difficoltà nella rotazione, pertanto sarà necessario provvedere alla sostituzione del rubinetto stesso. N.B.: Questa operazione deve essere effettuata da un tecnico autorizzato dal costruttore.
 • Страница 13 из 69
  Important safety warnings To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend: • call only the Service Centers authorized by the manufacturer • always use original Spare Parts 1 These instructions are only for those countries whose symbols appear in the booklet and on the
 • Страница 14 из 69
  Installation subject to heat produced by external sources (ovens, fireplaces, stoves, etc. ) which are able to increase the temperature of the cylinder above 50°C. The following instructions should be read by a qualified technician to ensure that the appliance is installed, regulated and
 • Страница 15 из 69
  420 mm. 900 mm. Min. 420 mm. Min. Min. 420 mm. Min. min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood 420 mm. Min. 600 mm. min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood HOOD HOOD Min. Tight control Important: when installation has been completed, check the pipe fitting for leaks with a soapy
 • Страница 16 из 69
  quickly from high to low. d) Regulating the primary air of the burners: The primary air of the burners requires no regulation. Adapting to different types of gas In order to adapt the oven to a different type of gas with respect to the gas for which it was manufactured (indicated on the label),
 • Страница 17 из 69
  Burner and nozzle characteristics Table 1 Burner Liquid Gas Diameter (mm) Thermal Power kW (p.c.s.*) By-Pass Nozzle 1/100 1/100 Natural Gas Flow* g/h Nozzle 1/100 Flow* Nozzle Flow* l/h 1/100 l/h (mm) Nominal Reduced (mm) (mm) *** ** (mm) Fast (Large)(R) 100 3,00 0,7 41 86 218 214 116 286 143 286
 • Страница 18 из 69
  The cooker with gas oven and gas grill J A B C E D M P L K G O N F A B C D E F G J Tray for Catching Overflows Gas Burner Instantaneous Electronic Lighting Device Top Grate Control Panel Adjustable Feet or Legs Dripping Pan or Baking Sheet Safety Device (only on a few models) K L M N O Oven Rack
 • Страница 19 из 69
  The different functions and uses of the oven The various functions included in the cooker are selected by operating the control devices located on the cooker control panel. The oven and grill knob (M) This knob is used to select the different functions of the oven and choose the right cooking
 • Страница 20 из 69
  Practical Advice on Using the Burners To use the burners as efficiently as possible, some basic guidelines should be followed: • Use cookware that is the right size for each burner (see table) in order to prevent the flame from spreading beyond the bottom of the cookware. • Only use cookware with
 • Страница 21 из 69
  Cooking advice The oven offers a wide range of alternatives which allow you to cook any type of food in the best possible way. With time you will learn to make the best use of this versatile cooking appliance and the following directions are only a guideline which may be varied according to your
 • Страница 22 из 69
  Gas tap maintenance The taps may jam in time or they may become difficult to turn. If so, the tap itself must be replaced. N.B.: This operation must be performed by a technician authorised by the manufacturer. Food to be cooked Wt. (Kg) Cooking position of shelves from bottom Temperature (°C)
 • Страница 23 из 69
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè äàííîãî áûòîâîãî ýëåêòðîïðèáîðà: • îáðàùàéòåñü òîëüêî â óïîëíîìî÷åííûå öåíòðû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ • âñåãäå òðåáóéòå óñòàíîâêó îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé 14 Äàííîå èçäåëèå äîëæíî èñïîëüçîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ, äëÿ
 • Страница 24 из 69
  Èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó Ïðèâåäåííûå íèæå èíñòðóêöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ ìîíòàæíèêîâ äëÿ íàèáîëåå ïðàâèëüíîãî âûïîëíåíèÿ ìîíòàæà, ðåãóëÿöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ. Âàæíî: ëþáàÿ îïåðàöèÿ ïî ðåãóëÿöèè, òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ò.ä. äîëæíà
 • Страница 25 из 69
  ìîæíî áûòü ëåãêî ïðîèçâåñòè ïðîâåðêó åãî ñîñòîÿíèÿ ïî âñåé äëèíå; Ïðîâåðüòå ïëîòíîñòü ïîñàäêè øëàíãà ñ îáåèõ ñòîðîí è çàôèêñèðóéòå åãî çàæèìàìè. Åñëè õîòÿ áû îäíî èç ïðèâåäåííûõ âûøå òðåáîâàíèé íå óäàåòñÿ âûïîëíèòü, èñïîëüçóéòå ãèáêèå ìåòàëëèçèðîâàííûå òðóáû. Åñëè ïëèòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ïðàâèëàì,
 • Страница 26 из 69
  a) Çàìåíèòå èìåþùèéñÿ øòóöåð íà äðóãîé, èç óïàêîâêè «âñïîìîãàòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè ê êóõîííîé ïëèòå». Âíèìàíèå: Íà øòóöåðå äëÿ ñæèæåííîãî ãàçà ïðîøòàìïîâàí íîìåð 8, à íà øòóöåðå äëÿ ìåòàíà – íîìåð 13). Âñåãäà èñïîëüçóéòå íîâóþ óïëîòíèòåëüíóþ ïðîêëàäêó. b) Ïîðÿäîê çàìåíû ôîðñóíîê êîíôîðîê íà
 • Страница 27 из 69
  V I Ðèñ. Å Ðèñ. F Ðåãóëÿöèÿ ïåðâè÷íîãî âîçäóõà ãîðåëêè äóõîâêè è ãðèëÿ Ãîðåëêà äóõîâîãî øêàôà íå íóæäàåòñÿ â êàêîé-ëèáî ðåãóëÿöèè ïåðâè÷íîãî âîçäóõà. Âíèìàíèå Ïî çàâåðøåíèè îïåðàöèè çàìåíèòå ñòàðóþ ýòèêåòêó òàðèðîâàíèÿ íà íîâóþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ íîâîìó òèïó èñïîëüçóåìîãî ãàçà. Ýòèêåòêó ìîæíî
 • Страница 28 из 69
  Õàðàêòåðèñòèêè ãàçîâûõ ãîðåëîê è ôîðñóíîê Òàáëèöà 1 Ñæèæåííûé ãàç Ãîðåëêà Äèàìåòð (ìì) Òåïëîòâîðíàÿ ñïîñîáíîñòü êÂò (p.c.s.*) Áàéïàñ Ôîðñóíêà 1/100 1/100 Ïðèðîäíûé ãàç Ðàñõîä* ã/÷àñ Ôîðñóíêà Ðàñõîä* Ôîðñóíêà Ðàñõîä* 1/100 ë/÷àñ 1/100 ã/÷àñ Íîìèí. Ñîêðàù. (ìì) (ìì) *** ** (ìì) (ìì) Áûñòðàÿ
 • Страница 29 из 69
  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ðàáî÷èå ãàáàðèòíûå ðàçìåðû äóõîâîãî øêàôà: øèðèíà 43.8 cì Íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà ýëåêòðîïèòàíèÿ: ñì. òàáëè÷êó ñ òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ãëóáèíà 43.8 cì âûñîòà 31 ñì. Ãîðåëêè: íàñòðàèâàþòñÿ íà âñå òèïû ãàçà, óêàçàííûå íà ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå èçäåëèÿ Ðàáî÷àÿ ¸ìêîñòü
 • Страница 30 из 69
  Ðàçíûå ôóíêöèè êóõîííîé ïëèòû Âíèìàíèå: Èñïîëüçóéòå ïåðâûé íèæíèé óðîâåíü òîëüêî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä íà âåðòåëå (òàì, ãäå îí èìååòñÿ). Äëÿ äðóãèõ ôóíêöèé íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ñàìûé íèæíèé óðîâåíü è íèêîãäà íå ïîìåùàéòå íèêàêèõ ïðåäìåòîâ íà äíî äóõîâîãî øêàôà â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ, òàê êàê
 • Страница 31 из 69
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ ãîðåëîê Äëÿ ìàêñèìàëüíîé îòäà÷è ñëåäóåò ïîìíèòü ñëåäóþùåå: • äëÿ êàæäîé êîíôîðêè èñïîëüçóéòå ïîäõîäÿùóþ ïîñóäó (ñìîòðè òàáëèöó) ñ òåì, ÷òîáû ïëàìÿ êîíôîðêè íå âûõîäèëî çà ïðåäåëû äíè ïîñóäû. • èñïîëüçóéòå ïîñóäó òîëüêî ñ ïëîñêèì äíîì. • â ìîìåíò çàêèïàíèÿ
 • Страница 32 из 69
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä Äóõîâêà äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ øèðîêîé ãàììû ôóíêöèé, ïîçâîëÿþùèõ ïðèãîòîâèòü ëþáûå áëþäà îïòèìàëüíûì îáðàçîì. Ñî âðåìåíåì âû íàó÷èòåñü îïòèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ýòî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå èçäåëèå, ïîýòîìó ïðèâåäåííûå íèæå ñîâåòû ÿâëÿþòñÿ òîëüêî îáùèìè
 • Страница 33 из 69
  Ðåãóëÿðíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ÷èñòêà êóõîííîé ïëèòû Ïåðåä íà÷àëîì êàêîé-ëèáî îïåðàöèè îòñîåäèíèòå êóõîííóþ ïëèòó îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ. Äëÿ äëèòåëüíîãî ñðîêà ñëóæáû êóõîííîé ïëèòû âàæíî ðåãóëÿðíî ïðîèçâîäèòü åå òùàòåëüíóþ îáùóþ ÷èñòêó, ó÷èòûâàÿ ñëåäóþùåå: · íå èñïîëüçîâàòü ïàðîâûå àãðåãàòû
 • Страница 34 из 69
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä â äóõîâîì øêàôó Áëþ ä î Âå ñ (êã) òå ì ï å ðàò÷ðà Âðå ìÿ ä î ï îä à÷è (ìèí ) Âðå ìÿ ï ð èãî òîâ ëå íè ÿ (ìèí ) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 - 75 -80 75 -80 75 -80 1.7 1.5 3.0 1.8 2.0 2.1 1.8 6 6 10 -M ax 7 7 7 7 - 85 -90 11 0-1 15 95 -10 0 12 0-1 25 10 5-1 10 10 0-1
 • Страница 35 из 69
  Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében kérjük, figyeljen a következõkre: · kizárólag a jótállási jegyen felsorolt szervizeinkhez forduljon! · ragaszkodjon eredeti alkatrészek beszereléséhez! 12. Ne takarja le a nyílásokat és réseket a
 • Страница 36 из 69
  24.A készülék használata közben a fûtõelemek és a sütõajtó egyes részei nagyon magas hõmérsékletet érhetnek el. Ne érintse meg ezeket az elemeket és tartsa távol a gyermekeket! 25.A gázkészülékeknek megfelelõ szellõzésre van szükségük a helyes mûködéshez. Tartsa be a “Készülék elhelyezése “ címû
 • Страница 37 из 69
  e) A tûzhely hátsó oldalával érintkezõ falnak tûzálló anyagból kell lennie. Gáz csatlakoztatás A tûzhely gáz-csatlakoztatását csak a GKM EKM által nyilvántartásba vett szakképzett gázszerelõ végezheti. A helytelen üzembe helyezésbõl adódó károkért a gyártó semmilyen felelõsséget nem vállal. A
 • Страница 38 из 69
  c) Az égõ minimum beállítása · Forgassa a csapot minimum pozícióra! · Távolítsa el a gombot és állítsa be a szabályzó csavart, amíg a láng kicsi, de állandó! Megjegyzés: Folyékony gáz esetén a szabályzó csavart teljesen be kell csavarni. · Gyõzõdjön meg arról, hogy a láng nem alszik el, amikor a
 • Страница 39 из 69
  A sütõ égõ primer levegõjének szabályozása A sütõ égõ primer levegõjét nem szükséges beállítani. Fontos A mûvelet befejezése után cserélje ki a régi azonosító matricát egy másikra, amely az új gáztípust jelzi! A matrica a szervizszolgálatnál szerezhetõ be. Megjegyzés Abban az esetben, ha a használt
 • Страница 40 из 69
  Gázégo és gázfúvóka jellemzo adatai 1. táblázat (csak Magyarországi használatra vonatkozik Égõ Gyors (nagy) (R) Közepes (közepes) (S) Segéd égõ (kicsi) (A) Sütõ: Grill: Névleges csatlakozási nyomás: S R G 20 (2H) Névl. Fúvóka hõterhelés méret kW (mm) 3,30 1,16 G 25.1(2S) Névl. Fúvóka hõterhelés
 • Страница 41 из 69
  A tûzhely leírása J A B C E D M P L K G O N F A Zsírfelfogó tepsi B Gázégõk C Elektromos gyújtó D Edénytartó rács E Kapcsoló tábla F Állítható lábacska vagy láb G Serpenyõ vagy sütõ tepsi J Égésbiztosító K Sütõ rács L Elektromos gyújtó az égõkhöz M Sütõ és grillvezérlõ gomb N A tûzhely gázégõinek
 • Страница 42 из 69
  A készülék használata Az ételeket (edények, alumínium fólia stb.) mindig a sütõrácsra tegye, amely a készülék tartozéka, és amelyet a vezetõ sínekbe kell betolni! A tûzhely különbözõ funkciói a kapcsolótáblán található gombok használatával hozhatók mûködésbe. A tûzhely gázégõinek vezérlõ gombjai
 • Страница 43 из 69
  Praktikus tanácsok az égõk használatához Fontos megjegyzés: Abban az esetben, ha a sütõ vagy a grill lángja véletlenül kialudna, zárja el a vezérlõgombot és várjon legalább 1 percig, mielõtt megpróbálná újra meggyújtani az égõt! A legjobb teljesítmény elérése érdekében ügyeljen a következõkre: ·
 • Страница 44 из 69
  Sütési tanácsok A sütõ számos alternatívát kínál, hogy bármelyik ételt a lehetõ legjobban készíthesse el. Idõvel meg fogja tanulni, hogyan érheti el a legjobb eredményeket a sütõvel. A következõ tanácsok csak tájékoztató jellegûek, amelyek a személyes tapasztalatai és ízlése szerint eltérhetnek. A
 • Страница 45 из 69
  A csapok bezsírozása A csapok idõvel beragadhatnak vagy nehézzé válik az elfordításuk. Ha ez megtörténik, ki kell cserélni azokat. Figyelem: Ezt a mûveletet csak a gyártó által engedélyezett szakember végezheti. Az étel fajtája Tészták Lasagne Cannelloni Sült tészta Húsok Borjú Csirke Pulyka Kacsa
 • Страница 46 из 69
  MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE PENTRU Pentru a garanta eficienþa ºi siguranþa acestui produs electrocasnic vã sfãtuim sã urmaþi aceste indicaþii : - adresaþi-vã exclusiv centrelor de asistenþã tehnicã autorizate - solicitaþi întotdeauna piese de schimb originale 1 Acest aparat a fost conceput
 • Страница 47 из 69
  Instrucþiuni pentru instalare c) Utilizarea intensivã sau prelungitã a aparatului poate necesita o aerisire suplimentarã, de exemplu deschiderea unei ferestre sau o aerisire mai eficientã, îmbunãtãþind astfel ventilaþia. d) Gazul petrolier lichefiat, mai greu decât aerul, coboarã spre sol. Prin
 • Страница 48 из 69
  extremitãþi ale sale ºi fixaþi-l cu coliere de fixare conform normelor în vigoare. Dacã vreuna dintre aceste condiþii nu poate fi respectatã, va trebui sã utilizaþi furtune metalice flexibile. Dacã aragazul este instalat conform condiþiilor clasei 2, subclasa 1, conexiunea la reþeaua de gaz trebuie
 • Страница 49 из 69
  b) Reglarea minimelor : · Poziþionaþi robinetul de gaz pe poziþia “ Max ”, timp de 10 min., dupã care treceþi pe poziþia “ Min ” · Scoateþi butonul · Scoateþi rondela fixatã pe partea frontalã · Manevraþi ºurubul de reglaj (situat lateral tijei robinetului) pânã obþineþi o flacãrã micã ºi uniformã
 • Страница 50 из 69
  Caracteristici ale arzãtoarelor ºi duzelor (injectoarelor) Tabelul 1 Tipul arzãtorului Gaz lichefiat Diametru (mm) Putere KW (pcs*) Termicã Normala By-pass Ajutaj 1/100 1/100 (mm) (mm) Redusa Gaz Natural Debit Ajutaj 1/100 (mm) l/h *** Debit l/h ** Rapid (Mare)R 100 3 0,7 41 86 218 214 116 286 Semi
 • Страница 51 из 69
  CARACTERISTICI TEHNICE Cuptorul: Dimensiuni (LãþimexProfunzimexÎnãlþime) : 43x43x31 Volum cuptor:58 lt Acest cuptor este produs în conformitate cu urmãtoarele directive ale Comunitãþii Europene : - 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) cu urmãtoare modificãri - 89/336/CEE din 03/05/89
 • Страница 52 из 69
  Diverse funcþii ale aragazului funcþiune. Atenþie: Utilizaþi primul nivel de jos al cuptorului doar în cazul coacerilor la rotisor (dacã este prevãzut). La celelalte modalitãþi de gãtire nu utilizaþi niciodatã primul nivel de jos ºi nu depozitaþi niciodatã obiecte pe fundul cuptorului în timp ce
 • Страница 53 из 69
  poziþionând între uºã ºi partea de sus a acesteia un suport (notat cu litera „D”, în figura alãturatã) care împiedicã supraîncãlzirea butoanelor ºi selectoarelor aragazului. D Butonul pentru iluminarea cuptorului (O) Este indicat prin simbolul I ºi vã permite sã urmãriþi procesul de coacere, fãrã a
 • Страница 54 из 69
  Sfaturi practice pentru procesul de coacere Cuptorul oferã o gamã largã de posibilitãþi care vã permit sã gãtiþi orice tip de mâncare conform celei mai potrivite metode. Cu timpul veþi gãsi cele mai bune soluþii pentru fiecare reþetã, aceste sfaturi fiind doar orientative ºi putând fi adaptate în
 • Страница 55 из 69
  Ungerea robinetelor Se recomandã în cazul blocãrii sau al dificultãþilor înºurubãrii. N.B: Aceastã operaþie trebuie efectuatã de cãtre personalul calificat. Sfaturi practice pentru coacerea la cuptor Alimente de gãtit Greutate Poziþie coacere Temperaturã (Kg) niveluri începând (°C) de jos Timp de
 • Страница 56 из 69
  ÌÅÐËÎÍÈ Èíäåçèò Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÖÅÍÒÚÐ – ÈÍÒÅÐÏÐÅÄ Áóë. Äðàãàí Öàíêîâ ¹ 36, îôèñ 412, ÑÎÔÈß 1057 Èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ, åêñïëîàòàöèÿ è ïîäðúæêà Ãîòâàðñêà ïå÷êà ñ ôóðíà è ãðèë íà ãàç K6G21/R K6G21S/R Ïðåäè âêëþ÷âàíå íà óðåäà â åêñïëîàòàöèÿ ïðî÷åòè âíèìàòåëíî! 56
 • Страница 57 из 69
  Ïðåïîðúêè Çà ãàðàíòèðàíå äîáðàòà ðàáîòà è áåçîïàñíîñò íà òîçè åëåêòðîäîìàêèíñêè óðåä: • îáðúùàèòå ñå ñàìî êúì îòîðèçèðàíè òåõíè÷åñêè ñåðâèçè • èçèñêâàèòå óïîòðåáàòà ñàìî íà îðèãèíàëíè ðåçåðâíè ÷àñòè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Èíñòðóêöèèòå ñà âàëèäíè ñàìî çà ñòðàíèòå, ÷èèòî ñèìâîëè ôèãóðèðàò â
 • Страница 58 из 69
  Èíñòðóêöèè çà ìîíòàæ Ñëåäâàùèòå èíñòðóêöèè ñå îòíàñÿò çà êâàëèôèöèðàí èíñòàëàòîð, êîèòî ùå èçâúðøè ìîíòàæà, íàñòðîèêàòà è òåõíè÷åñêàòà ïîääðúæêà ïî íàè-òî÷íèÿ íà÷èí è ñúãëàñíî äåèñòâàùèòå íîðìè. Âàæíî: Âñÿêà íàñòðîèêà, ïîääðúæêà è ò.í. òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà, êîãàòî ïå÷êàòà å èçêëþ÷åíà îò
 • Страница 59 из 69
  HOOD Min. 420 mm. 900 mm. min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood 420 mm. Min. Min. 420 mm. Min. Ôèã. C min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood 420 mm. 600 mm. Min. Min. HOOD Ôèã. D Ñâúðçâàíå ñúñ çàõðàíâàíåòî ñ ãàç Ñâúðçâàíåòî íà ïå÷êàòà êúì òðúáàòà çà çàõðàíâàíå ñ ãàç èëè êúì
 • Страница 60 из 69
  • • • • ñâàëåòå êëþ÷à è çàâúðòåòå âèíòà çà ðåãóëèðàíå, ðàçïîëîæåí âúòðå èëè îòñòðàíè íà îñòà íà êðàíà, äîêàòî ïîñòèãíåòå ïîñòîÿíåí ìèíèìàëåí ïëàìúê. Çàáåëåæêà: Ïðè âòå÷íåíè ãàçîâå âèíòúò çà ðåãóëèðàíå òðÿáâà äà áúäå çàâèò äîêðàè. • ïðîâåðåòå äàëè ñ áúðçî çàâúðòàíå íà êðàíà îò ìàêñèìàëíî äî
 • Страница 61 из 69
  Õàðàêòåðèñòèêè íà ãîðåëêèòå è äþçèòå Òàáëèöà 1 Âòå÷í åí ãàç Äèàìåòúð (â mm) Ãîðåëêà Áúðç (ã îëÿì) (R) Ïîëóáúðç (ñðåäåí ) (S) Ïîìîùåí (ìàëúê) (A) Ôóðí à Ãðèë Íàëÿã å í à àí çàõðàí âàí å * ** *** Òîïëèí í à ìîùí îñò kW (p.c.s.*) Áàéïàñ 1/100 Äþçà 1/100 R K6 G21S/R K6 G21/R S A Äþçà 1/100 Ðàçõîä* l/h
 • Страница 62 из 69
  Òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè Ãîðåëêè: ïðèñïîñîáÿâàò ñå çà âñè÷êè âèäîâå ãàç, óêàçàíè íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà ñ òåõíè÷åñêèòå õàðàêòåðèñòèêè Ïîëåçíè ðàçìåðè íà ôóðíàòà: øèðî÷èíà 43,5 cm äúëáî÷èíà 43,5 cm âèñî÷èíà 31 cm Ïîëåçåí îáåì íà ôóðíàòà: ëèòðè 58 Ïîëåçíè ðàçìåðè íà êàñåòàòà çà ïðèòîïëÿíå: øèðî÷èíà
 • Страница 63 из 69
  Ôóíêöèè íà ãîòâàðñêàòà ïå÷êà Èçáèðàíåòî íà ðàçëè÷íèòå ôóíêöèè íà ãîòâàðñêàòà ïå÷êà ñå èçâúðøâà ñ ïðèáîðèòå çà óïðàâëåíèå, ðàçïîëîæåíè íà ïàíåëà çà óïðàâëåíèå. Êëþ÷îâå çà ðåãóëèðàíå ãàçòà íà êîòëîíèòå Çà âñåêè êëþ÷ å îòáåëÿçàíî ñúñ çàïúëíåíî êðúã÷å • êîè ãàçîâ êîòëîí óïðàâëÿâà. Çà äà çàïàëèòå åäèí
 • Страница 64 из 69
  Ïðàêòè÷åñêè ñúâåòè çà èçïîëçâàíå íà êîòëîíèòå Çà äà ïîñòèãíåòå ìàêñèìàëåí ÊÏÄ, å ïîëåçíî äà íàïîìíèì ñëåäíîòî: • èçïîëçâàèòå ãîòâàðñêè ñúäîâå, ïîäõîäÿùè çà âñåêè îòäåëåí êîòëîí (âèæ òàáëèöàòà), çà äà íå èçëèçà ïëàìúêúò èçâúí î÷åðòàíèÿòà íà äúíîòî íà ñúäîâåòå. • èçïîëçâàèòå ñàìî ñúäîâå ñ ïëîñêî
 • Страница 65 из 69
  Ïðàêòè÷åñêè ñúâåòè çà èçïîëçâàíå íà êîòëîíèòå Ôóðíàòà ïðåäîñòàâÿ ìíîãî âúçìîæíîñòè, çà äà ïå÷åòå âñÿêî ÿñòèå ïî-íàè-äîáðèÿ íà÷èí. Ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî ùå ìîæåòå äà èçïîëçâàòå ïî íàè-äîáðèÿ íà÷èí âúçìîæíîñòèòå íà ãîòâàðñêàòà ïå÷êà. Áåëåæêèòå ïî-íàòàòúê ñà ñàìî óêàçàíèÿ, êîèòî áèõòå ìîãëè äà
 • Страница 66 из 69
  Ïîääðúæêà íà êðàíîâå çà ãàç Ñ âðåìåòî ìîæå äà ñå îêàæå, ÷å íÿêîè îò êðàíîâåòå áëîêèðà èëè òðóäíî ñå çàâúðòà, çàòîâà å íåîáõîäèìî äà ãî çàìåíèòå. Çàáåëåæêà: Òàçè ñìÿíà òðÿáâà äà ñå íàïðàâè îò îòîðèçèðàíî òåõíè÷åñêî ëèöå. Ïðàêòè÷åñêè ñúâåòè çà ãîòâåíå íà ôóðíà ßñòèÿ çà ãîòâåí å Òåãëî (Kg) Íèâî í à
 • Страница 67 из 69
 • Страница 68 из 69
  Cucina con forno gas e grill gas (Russia) 06/05 - 195043616.02 viale Aristide Merloni, 47 60044 Fabriano (AN) Italy tel. +39 0732 6611 www.indesit.com
 • Страница 69 из 69