Инструкция для INDESIT PWE 7107S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

23

KZ

Ақаулықтарды жою

Кір жуғыш машина кейде жұмыс істемей қалуы мүмкін. Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласпас бұрын 

(«Қызмет көрсету» тарауын қараңыз), төмендегі тізімді қолдана отырып ақаулықты оңай шешу мүмкін емес 

екендігіне көз жеткізіңіз.

Ақаулық:

Кір жуғыш машина қосылмайды.

Жуу циклы басталмайды.

Кір жуғыш машинаға су 

толтырылмайды («H2O» мәтіні 

дисплейде жыпылықтайды).

Кір жуғыш машина сумен толып, 

оны ағызып тұра береді.

Кір жуғыш машина суды 

ағызбайды не сықпайды.

Кір жуғыш машина сығу циклы 

барысында көп дірілдейді.

Кір жуғыш машинадан су ағады.

«Опция» және БАСТАУ/ТОҚТАТА 

ТҰРУ индикатор шамдары жылдам 

жыпылықтайды және дисплейде қате 

коды көрсетіледі (мысалы, F-01, F-..).

Тым көп көбік болады.

Ықтимал себептері / шешімдері:

•  Құрылғы розеткаға толығымен қосылмаған немесе түйісу үшін жеткілікті емес.

•  Үйде ток жоқ.

•  Кір жуғыш машина есігі дұрыс жабылмаған. 

•  ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі басылмаған.

•  БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі басылмаған.

•  Су шүмегі ашылмаған.

•  Кешіктіріп бастау орнатылған.

•  Судың кіріс түтігі шүмекке қосылмаған.

•  Түтік майыстырылған.

•  Су шүмегі ашылмаған.

•  Үйде су жоқ.

•  Қысым тым төмен.

•  БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі басылмаған.

•  Ағызу түтігі еденнен 65-100 см биіктікте орналастырылмаған («Орнату» 

тарауын қараңыз).

•  Түтіктің бос шеті су астында («Орнату» тарауын қараңыз).

•  Қабырғадағы канализация жүйесі сапун құбырымен жабдықталмаған.

Осы тексерулерден кейін де проблема шешілмесе, су шүмегін жауып, 

құрылғыны өшіріңіз де, Техникалық көмек беру қызметіне хабарласыңыз. 

Егер ғимараттың жоғарғы қабаттарының бірінде тұратын болсаңыз, суды 

ағызуға байланысты проблемалар болуы мүмкін, оның нәтижесінде кір жуғыш 

машина сумен толып, оны ағызып тұра беруі мүмкін. Дүкендерде арнайы 

ағызуға қарсы клапандар бар, олар бұл проблеманы шешуге көмектеседі.
•  Жуу циклында ағызу жоқ: кейбір циклдар үшін суды ағызу үзерісін қолмен 

қосу қажет.

•  ОҢАЙ ҮТІКТЕУ опциясы қосылған: Жуу циклын аяқтау үшін БАСТАУ/

ТОҚТАТА ТҰРУ түймесін басыңыз («Жуу циклдары мен опциялары»).

•  Ағызу түтігі майысқан («Орнату» тарауын қараңыз).

•  Ағызу түтігі бітелген.

•  Орнату кезінде барабанның бұғаты дұрыс алынбаған («Орнату» тарауын қараңыз).

•  Кір жуғыш машина түзу емес («Орнату» тарауын қараңыз).

•  Кір жуғыш машина шкафтар мен қабырғалар арасына қойылған 

(«Орнату» тарауын қараңыз).

•  Судың кіріс түтігі дұрыс бұралып мықталмаған («Орнату» тарауын қараңыз).

•  Жуғыш зат тартпасы бітелген (оны тазалау туралы нұсқауларды «Күтім 

көрсету және техникалық қызмет көрсету» тарауынан қараңыз).

•  Ағызу түтігі дұрыс бекітілмеген («Орнату» тарауын қараңыз).

•  Құрылғыны өшіріп, оны токтан ағытыңыз, одан кейін шамамен 1 минут 

күтіңіз де, оны қайтадан қосыңыз.

  Проблема шешілмесе, Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласыңыз.

•  Жуғыш зат кір жуғыш машинаға қолайлы емес (онда «кір жуғыш 

машиналарға арналған», «қолмен жууға және кір жуғыш машинаға 

арналған» немесе осыған ұқсас жазу болуы керек).

•  Тым көп жуғыш зат қолданылған.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  Руководство по эксплуатации СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА Содержание CIS Русский,1 KZ ҚАЗАҚША,13 CIS Монтаж, 2-3 Распаковка и выравнивание Подключение к водопроводной и электрической сети Первый цикл стирки Технические данные Описание стиральной машины, 4-5 Консоль управления Дисплей Цикл стирки, 6 Программы и
 • Страница 2 из 25
  Установка CIS ! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте со стиральной машиной в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания. ! Внимательно прочитайте
 • Страница 3 из 25
  Присоединение сливного шланга 65 - 100 cm Подсоедините сливной шланг, не сгибая его, к сливному трубопроводу или к настенному сливу, расположенному на высоте 65 – 100 см от пола. или поместите конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив прилагающуюся направляющую к крану (см. схему). Свободный
 • Страница 4 из 25
  Описание стиральной машины CIS Консоль управления Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Индикатор ЛЮК Кнопки с индикаторами ЗАБЛОКИРОВАН Кнопка ТЕМПЕРАТУРА ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЙ Ячейка для стирального вещества РУКОЯТКА ВЫБОРА ПРОГРАММ Кнопка ОТЖИМ Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА Кнопка ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ Ячейки для стирального
 • Страница 5 из 25
  Дисплей CIS B A C Дисплей служит для программирования машины и предоставляет пользователю множество сведений. В секторе A показывается продолжительность различных имеющихся программ и, после запуска цикла, время, остающееся до завершения программы. Если был задан ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ, на дисплее
 • Страница 6 из 25
  Порядок выполнения цикла стирки CIS 1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ. Нажмите кнопку ; индикатор ПУСК/ПАУЗА редко мигает синим цветом. 2. ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ. Откройте люк машины. Загрузите в барабан белье, не превышая максимальный допустимый вес, указанный в таблице программ на следующей странице. 3.
 • Страница 7 из 25
  Программы и дополнительные функции Программы Таблица программ Описание программы Стиральные вещества и добавки Макс. Макс. ПродМакс. скорость загру- олжитть темп. (°C) (оборотов Предвзка (кг) цикла в минуту) арительная Стирка Отбели- Ополаскиватель ватель мойка 90° 1000   -  7 2 Хлопок:
 • Страница 8 из 25
  Стиральные вещества и типы белья CIS Ячейка для стирального вещества Специальные программы Хороший результат стирки зависит также от правильной дозировки стирального вещества: избыток стирального вещества не гарантирует более эффективную стирку, напротив, способствует образованию налетов внутри
 • Страница 9 из 25
  Предосторожности и рекомендации ! Стиральная машина спроектирована и изготовлена в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности. Общие требования безопасности • После использования
 • Страница 10 из 25
  Техническое обслуживание и уход CIS Отключение воды и электрического тока • Перекрывайте водопроводный кран после каждой стирки. Таким образом сокращается износ водопроводной системы машины и сокращается риск утечек. • Выньте штепсельную вилку из электро розетки в процессе чистки и технического
 • Страница 11 из 25
  Неисправности и методы их устранения Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания (см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, приведенным в следующем перечне. Неисправности: Возможные причины /
 • Страница 12 из 25
  Сервисное обслуживание CIS Ìû çàáîòèìñÿ î ñâîèõ ïîêóïàòåëÿõ è ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå íàèáîëåå êà÷åñòâåííûì. Ìû ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåì íàøè ïðîäóêòû, ÷òîáû ñäåëàòü Âàøå îáùåíèå ñ òåõíèêîé ïðîñòûì è ïðèÿòíûì. Óõîä çà òåõíèêîé Ïðîäëèòå ñðîê ýêñïëóàòàöèè è ñíèçüòå âåðîÿòíîñòü
 • Страница 13 из 25
  Пайдалану нұсқаулығы КІР ЖУҒЫШ МАШИНА Мазмұны KZ Қазақша KZ Орнату, 14-15 Қаптамадан алу және түзулеу Ток пен суды қосу Бірінші жуу циклы Техникалық деректері Кір жуғыш машина сипаттамасы, 16-17 Басқару тақтасы Дисплей Жуу циклын іске қосу, 18 Жуу циклдары мен опциялары, 19 Бағдарламалар мен жуу
 • Страница 14 из 25
  Орнату KZ ! Бұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып қалмайтындай бір жерге сақтап қою керек. Кір жуғыш машина сатылса, тасымалданса немесе көшірілсе, нұсқаулық құрылғымен бірге болатынын қамтамасыз етіңіз, солайша жаңа иесі оның жұмысы мен мүмкіндіктерімен танысады. Құрылғы дұрыс түзулеу оған
 • Страница 15 из 25
  Ағызу түтігін жалғау 65 - 100 cm Ағызу түтігін майыстырмай, еденнен 65-100 см жоғары орналасқан ағызу құбырына немесе қабырғадағы канализация құбырына жалғаңыз; немесе, оны ваннаға, шұңғылшаға немесе шылапшынға салып, берілген түтікті шүмекке бекітіңіз (суретті қараңыз). Түтіктің шеті су астында
 • Страница 16 из 25
  Кір жуғыш машина сипаттамасы KZ Басқару тақтасы Опция түймелері ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі және индикатор шамдары ТЕМПЕРАТУРА түймесі ЕСІК ҚҰЛЫПТАУЛЫ индикатор шамы ДИСПЛЕЙ Жуғыш зат тартпасы ЖУУ ЦИКЛЫН ТАҢДАУ ТҰТҚАСЫ СЫҒУ түймесі КЕШІКТІРІП БАСТАУ түймесі БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесі және индикатор шамы
 • Страница 17 из 25
  Дисплей KZ B A C Дисплей құрылғыны бағдарламалаған кезде пайдалы және өте көп ақпарат береді. Бар жуу циклдарының мерзімі мен іске қосылған циклдың аяқталуына дейін қалған уақыт A бөлімінде көрсетіледі; КЕШІКТІРІП БАСТАУ опциясы орнатылған болса, таңдалған жуу циклының басталуына дейінгі кері санақ
 • Страница 18 из 25
  Жуу циклын іске қосу KZ 1. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСЫҢЫЗ. түймесін басыңыз; БАСТАУ/ТОҚТАТА ТҰРУ индикатор шамы көк түспен баяу жыпылықтайды. 2. КІРЛЕРДІ САЛЫҢЫЗ. Есікті ашыңыз. Келесі беттегі бағдарламалар мен жуу циклдарының кестесінде көрсетілген ең көп жүк мәнінен асып кетпеуге назар аударып, кірлерді
 • Страница 19 из 25
  Жуу циклдары мен опциялары Жуу циклдары Бағдарламалар мен жуу циклдарының кестесі Жуу циклының сипаттамасы Ең Жуғыш заттар Ең жоғ. жоғ. жылдамдық темп. Мата (айн/мин) Алдын- Негізгі Ағартқыш (°C) ала жуу жуу кондиционері Ең жоғ. жүк (кг) 90° 1000   -  7 2 Ақ мақта заттар: өте қатты кірленген ақ
 • Страница 20 из 25
  Жуғыш заттар мен кірлер KZ Жуғыш зат тартпасы Ойдағыдай жуу нәтижесіне қол жеткізу жуғыш заттың дұрыс мөлшеріне де байланысты болады: тым көп жуғыш зат қосылса, жуу міндетті түрде тиімдірек болмайды және шынында құрылғы ішінде қалдықтардың түзілуіне және қоршаған ортаны ластауға әкелуі мүмкін. !
 • Страница 21 из 25
  Сақтандырулар мен кеңестер ! Бұл кір жуғыш машина халықаралық қауіпсіздік ережелеріне сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ақпарат қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген және оны мұқият оқып шығу қажет. Жалпы қауіпсіздік • Бұл құрылғы тек үйде пайдаланылуға арналған. • Бұл құрылғы
 • Страница 22 из 25
  Күтім көрсету және техникалық қызмет көрсету KZ Су мен токты өшіру Алдыңғы камераға қол жеткізу үшін: • Әрбір жуу циклынан кейін су шүмегін жауып отырыңыз. Бұл кір жуғыш машинаның ішіндегі гидравликалық жүйенің тозуын шектейді және су ағып кетудің алдын алуға көмектеседі. • Кір жуғыш машинаны
 • Страница 23 из 25
  Ақаулықтарды жою Кір жуғыш машина кейде жұмыс істемей қалуы мүмкін. Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласпас бұрын («Қызмет көрсету» тарауын қараңыз), төмендегі тізімді қолдана отырып ақаулықты оңай шешу мүмкін емес екендігіне көз жеткізіңіз. KZ Ақаулық: Ықтимал себептері / шешімдері: Кір
 • Страница 24 из 25
  Қызмет көрсету 195088844.02 02/2011 - Xerox Fabriano KZ Техникалық көмек көрсету қызметіне хабарласпас бұрын: • Ақаулықты өзіңіз шеше алатыныңызды тексеріңіз («Ақаулықтарды жою» тарауын қараңыз). • Ақаулық шешілгенін тексеру үшін жуу циклын қайтадан бастаңыз. • Олай болмаса, өкілетті Техникалық
 • Страница 25 из 25