Инструкция для INDESIT PWE 7128 S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

CIS

Ðóññêèé,  1

CIS

ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ

Ñîäåðæàíèå

Ìîíòàæ, 2-3

Ðàñïàêîâêà  è  âûðàâíèâàíèå

Âîäîïðîâîäíîå  è  ýëåêòðè÷åñêîå  ïîäñîåäèíåíèå

Ïåðâûé öèêë ñòèðêè

Òåõíè÷åñêèå  äàííûå

Îïèñàíèå  ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5

Êîíñîëü  óïðàâëåíèÿ

Äèñïëåé

Öèêë ñòèðêè, 6

Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå

ôóíêöèè, 7

Òàáëèöà ïðîãðàìì

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ìîéêè

Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è áåëüå, 8

ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà

Ïîäãîòîâêà áåëüÿ

Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû

Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè, 9

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

Óòèëèçàöèÿ

Îòêðûâàíèå  ëþêà  âðó÷íóþ

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà

Ïîðÿäîê ÷èñòêè ñòèðàëüíîé ìàøèíû

×èñòêà ÿ÷åéêè äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà

Ïîðÿäîê  ÷èñòêè  íàñîñà

Ïðîâåðêà  øëàíãà  ïîäà÷è  âîäû

Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ

óñòðàíåíèÿ, 11

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12

PWE 7128 S

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

English,13

GB

UK

Óêðà¿íñüêà,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS Ðóññêèé, 1 GB English,13 UK Óêðà¿íñüêà,25 CIS Ìîíòàæ, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Âîäîïðîâîäíîå è ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå Ïåðâûé öèêë ñòèðêè Òåõíè÷åñêèå äàííûå Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5 Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ Äèñïëåé Öèêë ñòèðêè,
 • Страница 2 из 37
  Óñòàíîâêà CIS Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî Òî÷íîå âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíîñòü ñòèðàëüíîé ìàøèíû, ïîìîãàåò èçáåæàòü åå âèáðàöèé è ñìåùåíèé â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.  ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà êîâåð èëè êîâðîâîå ïîêðûòèå îòðåãóëèðîâàòü íîæêè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîä
 • Страница 3 из 37
  Ïðèñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà 65 - 100 cm Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã, íå ñãèáàÿ åãî, ê ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó èëè ê íàñòåííîìó ñëèâó, ðàñïîëîæåííîìó íà âûñîòå 65 – 100 ñì îò ïîëà. Íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè è òðîéíèêè. Ñåòåâîé êàáåëü èçäåëèÿ íå äîëæåí áûòü ñîãíóò CIS èëè ñæàò. Çàìåíà ñåòåâîãî
 • Страница 4 из 37
  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû CIS Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàòîð ËÞÊ Êíîïêà ON/OFF Êíîïêè ñ èíäèêàòîðàìè Êíîïêà ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÄÈÑÏËÅÉ ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà ÐÓÊÎßÒÊÀ ÂÛÁÎÐÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌ Êíîïêà ÎÒÆÈÌ Êíîïêà ñ èíäèêàòîðîì START/PAUSE Êíîïêà ÒÀÉÌÅÐ ÎÒÑÐÎ×ÊÈ ß÷åéêè äëÿ ñòèðàëüíîãî
 • Страница 5 из 37
  Äèñïëåé CIS B A C Äèñïëåé ñëóæèò äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìàøèíû è ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ìíîæåñòâî ñâåäåíèé.  ñåêòîðå A ïîêàçûâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàçëè÷íûõ èìåþùèõñÿ ïðîãðàìì è, ïîñëå çàïóñêà öèêëà, âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû. Åñëè áûë çàäàí ÒÀÉÌÅÐ ÎÒÑÐÎ×ÊÈ, íà äèñïëåå
 • Страница 6 из 37
  Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ öèêëà ñòèðêè CIS 1. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈÍÛ. Íàæìèòå êíîïêó ; èíäèêàòîð START/PAUSE ðåäêî ìèãàåò ñèíèì öâåòîì. 2. ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÁÅËÜß. Îòêðîéòå ëþê ìàøèíû. Çàãðóçèòå â áàðàáàí áåëüå, íå ïðåâûøàÿ ìàêñèìàëüíûé äîïóñòèìûé âåñ, óêàçàííûé â òàáëèöå ïðîãðàìì íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå. 3.
 • Страница 7 из 37
  Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè Ïðîãðàììû Òàáëèöà ïðîãðàìì Ìàêñ. òåìï. (°C) Îïèñàíèå ïðîãðàììû Ìàêñ. ñêîðîñòü (îáîðîòîâ â ìèíóòó) Ñòèðàëüíûå âåùåñòâà è äîáàâêè Îï Ïðåäâ Îòá Ñò îëà àðèòå åëè èð ñêè ëüíàÿ âàò âàò êà ìîéêà åëü åëü Ìàêñ. çàãðó çêà (êã) CIS Ïðîä îëæèò -òü öèêëà Smart Õ/á èçäåëèÿ ñ
 • Страница 8 из 37
  Ñòèðàëüíûå âåùåñòâà è òèïû áåëüÿ CIS ß÷åéêà äëÿ ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà: èçáûòîê ñòèðàëüíîãî âåùåñòâà íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ, ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ñòèðàëüíîé ìàøèíû è
 • Страница 9 из 37
  Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè ïî áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè. Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè • Äàííîå èçäåëèå
 • Страница 10 из 37
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà • Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ìàøèíû è ñîêðàùàåòñÿ ðèñê óòå÷åê. 2. îòâèíòèòå êðûøêó, ïîâåðíóâ åå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (ñì. ñõåìó): íåáîëüøàÿ
 • Страница 11 из 37
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Åñëè âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, ñëåäóÿ ðåêîìåíäàöèÿì, ïðèâåäåííûì â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå. Íåèñïðàâíîñòè: Âîçìîæíûå ïðè÷èíû /
 • Страница 12 из 37
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå CIS Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Ñåðâèñíîå Îáñëóæèâàíèå: • Ïðîâåðüòå, íåëüçÿ ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. “Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ”); • Âíîâü çàïóñòèòå ïðîãðàììó äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû; •  ñëó÷àå íåóäà÷è îáðàòèòåñü â Öåíòð Ñåðâèñíîãî
 • Страница 13 из 37
  Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB English GB Installation, 14-15 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description of the washing machine, 16-17 Control panel Display Running a wash cycle, 18 Wash cycles and options,
 • Страница 14 из 37
  Installation GB This instruction manual should be kept in a safe place for future reference. If the washing machine is sold, transferred or moved, make sure that the instruction manual remains with the machine so that the new owner is able to familiarise himself/herself with its operation and
 • Страница 15 из 37
   The cable should not be bent or compressed. Connecting the drain hose 65 - 100 cm Connect the drain hose, without bending it, to a drain duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; GB The power supply cable must only be replaced by authorised technicians. Warning! The
 • Страница 16 из 37
  Description of the washing machine GB Control panel OPTION ON/OFF button TEMPERATURE button button s and indicator lights DOOR LOCKED indicator light DISPLAY Detergent dispenser drawer WASH CYCLE SELECTOR KNOB SPIN button DELAYED START button START/PAUSE button and indicator light Detergent
 • Страница 17 из 37
  Display GB B A C The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information. The duration of the available wash cycles and the remaining time of a running cycle appear in section A; if the DELAYED START option has been set, the countdown to the start of the selected
 • Страница 18 из 37
  Running a wash cycle GB 1. SWITCH THE MACHINE ON. Press the button; the START/PAUSE indicator light will flash slowly in a blue colour. 2. LOAD THE LAUNDRY. Open the porthole door. Load the laundry, making sure you do not exceed the maximum load value indicated in the table of programmes and wash
 • Страница 19 из 37
  Wash cycles and options Wash cycles Table of programmes and wash cycles 1 2 2 3 4 5 Sm art c ycles C ottons w ith Pre-w ash: extrem ely soiled whites. W hite Cottons: extrem ely soiled whites. W hite Cottons (1): heavily soiled whites and resistant colours. W hite Cottons (2): heavily soiled whites
 • Страница 20 из 37
  Detergents and laundry GB Detergent dispenser drawer Special wash cycles Successful washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent will not necessarily result in a more efficient wash, and may in fact cause build up on the inside of your appliance and
 • Страница 21 из 37
  Precautions and tips This washing machine was designed and constructed in accordance with international safety regulations. The following information is provided for safety reasons and must therefore be read carefully. General safety • This appliance was designed for domestic use only. • The
 • Страница 22 из 37
  Care and maintenance GB Cutting off the water and electricity supplies • Turn off the water tap after every wash cycle. This will limit wear on the hydraulic system inside the washing machine and help to prevent leaks. 2. Unscrew the lid by rotating it anti-clockwise (see figure): a little water
 • Страница 23 из 37
  Troubleshooting Your washing machine could occasionally fail to work. Before contacting the Technical Assistance Service (see “ Service”), make sure that the problem cannot be not solved easily using the following list. GB Problem: Possible causes / Solutions: The washing machine does not switch
 • Страница 24 из 37
  Service GB Before contacting the Technical Assistance Service: • Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”). • Restart the wash cycle to check whether the problem has been solved. • If this is not the case, contact an authorised Technical Assistance Centre. Always
 • Страница 25 из 37
  Äîâiäíèê êîðèñòóâà÷à ÏÐÀËÜÍÀ ÌÀØÈÍÀ Çì³ñò UK Óêðà¿íñüêà UK Âñòàíîâëåííÿ, 26-27 Ðîçïàêóâàííÿ é âèðiâíþâàííÿ ϳäêëþ÷åííÿ âîäè é åëåêòðîåíåð㳿 Ïåðøèé öèêë ïðàííÿ Òåõíi÷íi äàíi Îïèñ ïðàëüíî¿ ìàøèíè, 28-29 Ïàíåëü êîìàíä Äèñïëåé ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ, 30 Ïðîãðàìè é îïö³¿, 31 Òàáëèöÿ ïðîãðàì Îïö³¿
 • Страница 26 из 37
  Âñòàíîâëåííÿ UK Çáåð³ãàéòå äàíó áðîøóðó, ùîá ìàòè íàãîäó çâåðíóòèñÿ äî íå¿ ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Ó ðàç ïðîäàæó, ïåðåäà÷³ ³íø³é îñîá³ àáî ïåðå¿çäó ïåðåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî ³íñòðóêö³ÿ ïåðåáóâຠðàçîì ³ç ïðàëüíîþ ìàøèíîþ é íîâèé âëàñíèê ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç ¿¿ ïðèíöèïàìè ðîáîòè é â³äïîâ³äíèìè
 • Страница 27 из 37
  Ïi䒺äíàííÿ øëàíãó çëèâà âîäè 65 - 100 cm Ïi䒺äíàéòå çëèâíèé øëàíã, íå çãèíàþ÷è éîãî, äî êàíàë³çàö³¿ àáî äî çëèâíîãî îòâîðó ó ñò³í³ íà âèñîò³ â³ä 65 äî 100 ñì â³ä ï³äëîãè. Êîëè ìàøèíó âæå âñòàíîâëåíî, çàáåçïå÷òå â³ëüíèé äîñòóï äî åëåêòðè÷íî¿ ðîçåòêè. UK Íå âèêîðèñòîâóéòå ïîäîâæóâà÷³ é
 • Страница 28 из 37
  Îïèñ ïðàëüíî¿ ìàøèíè UK Ïàíåëü êîìàíä Êíîïêà ON/OFF Êíîïêè ç iíäèêàòîðíèìè ëàìïàìè ÎÏÖIß Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Iíäèêàòîðíà ëàìïà ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÎÂÀÍÎ ÄÈÑÏËÅÉ Êàñåòà ç ïðàëüíèì çàñîáîì ÐÓ×ÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌ Êíîïêà ÂIÄÆÈÌÓ Êíîïêà Êíîïêà ç iíäèêàòîðíîþ ëàìïîþ START/ PAUSE ÂIÄÑÒÐÎ×ÅÍÈÉ ÏÓÑÊ Êàñåòà ç ïðàëüíèì çàñîáîì:
 • Страница 29 из 37
  Äèñïëåé UK B A C Äèñïëåé º çðó÷íèì äëÿ ïðîãðàìóâàííÿ ìàøèíè; âií íàäຠðiçíîìàíiòíó iíôîðìàöiþ.  ðîçäiëi A âiäîáðàæóºòüñÿ òðèâàëiñòü ðiçíèõ íàÿâíèõ ïðîãðàì; ïðè ðîçïî÷àòîìó öèêëi – â³äîáðàæóºòüñÿ ÷àñ, ÿêèé çàëèøèâñÿ äî çàâåðøåííÿ öüîãî öèêëó; ÿêùî âñòàíîâëåíî ÂIÄÑÒÐÎ×ÅÍÈÉ ÏÓÑÊ, âiäîáðàæóºòüñÿ ÷àñ,
 • Страница 30 из 37
  ßê çä³éñíþâàòè öèêë ïðàííÿ UK 1. Ó²ÌÊÍÓÒÈ ÌÀØÈÍÓ. Íàòèñíóòè êíîïêó ; iíäèêàòîðíà ëàìïà START/PAUSE áëèìàòèìå ñèíiì ñâiòëîì ç ïîâiëüíèìè iíòåðâàëàìè. 2. ÇÀÂÀÍÒÀÆÈÒÈ Á²ËÈÇÍÓ. Âiäêðèòè ëþê. Çàâàíòàæèòè á³ëèçíó, íàìàãàþ÷èñü íå ïåðåâèùèòè ê³ëüê³ñòü á³ëèçíè, çàçíà÷åíó â òàáëèö³ ïðîãðàì íà íàñòóïí³é
 • Страница 31 из 37
  Ïðîãðàìè é îïö³¿ Ïðîãðàìè Òàáëèöÿ ïðîãðàì Ìàêñ. òåìï. (ºÑ) Îïèñ ïðîãðàìè Ìàêñ. øâèäê iñòü (îáåðò iâ çà õâèëè íó) Ïðàëüíi çàñîáè òà äîäàòêîâi çàñîáè Ïîï Ïî ³ä åðå Ïð ì’ÿ á³ë äíº àí êøó þâ ïðà íÿ âà÷ à÷ ííÿ UK Ìàêñ. çàâàí òàæå ííÿ (êã) Òðèâà ëiñòü öèêëó Smart 1 Áàâîâíà ç ïîïåðåäíiì ïðàííÿì: âêðàé
 • Страница 32 из 37
  Ïðàëüí³ çàñîáè ³ á³ëèçíà UK Êàñåòà ç ïðàëüíèì çàñîáîì Äîáðèé ðåçóëüòàò ïðàííÿ çàëåæèòü òàêîæ âiä ïðàâèëüíîãî äîçóâàííÿ ïðàëüíîãî çàñîáó: íàäëèøîê ïðàëüíîãî çàñîáó ïðèâåäå äî íååôåêòèâíîãî ïðàííÿ òà ñïðèÿòèìå óòâîðåííþ íàêèïó âñåðåäåíi ïðàëüíî¿ ìàøèíè, à òàêîæ çàáðóäíåííþ äîâêiëëÿ. Íå
 • Страница 33 из 37
  Çàïîá³æí³ çàõîäè òà ïîðàäè Ïðîåêòóâàííÿ òà âèðîáíèöòâî ìàøèíè çäiéñíåíî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ì³æíàðîäíèõ íîðì áåçïåêè. Öi ïîïåðåäæåííÿ íàäàþòüñÿ çàäëÿ âàøî¿ áåçïåêè: óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç íèìè. Çàãàëüíà áåçïåêà • Äàíèé ïðèëàä ðîçðîáëåíèé âèêëþ÷íî äëÿ ïîáóòîâîãî âèêîðèñòàííÿ. • Ìàøèíà ìàº
 • Страница 34 из 37
  Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà äîãëÿä UK ßê â³äêëþ÷èòè âîäó é åëåêòðè÷íå æèâëåííÿ 2. â³äêðóò³òü êðèøêó, îáåðòàþ÷è ¿¿ ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè (äèâ. ìàëþíîê): âèòîê íåçíà÷íî¿ êiëüêîñòi âîäè º íîðìàëüíèì; • Çàêðèâàéòå âîäîïðîâ³äíèé êðàí ï³ñëÿ êîæíîãî ïðàííÿ. Ó òàêèé ñïîñ³á çìåíøóºòüñÿ çíîñ ã³äðàâë³÷íî¿
 • Страница 35 из 37
  Íåñïðàâíîñò³ òà çàñîáè ¿õ óñóíåííÿ Ìîæå òðàïèòèñÿ òàê, ùî ïðàëüíà ìàøèíà íå ïðàöþâàòèìå. Ïåðø íiæ çàòåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð (äèâ. “Äîïîìîãà”), ïåðåâ³ðòå, ÷è íå º äàíà íåñïðàâí³ñòü ïðîáëåìîþ, ùî ëåãêî âèð³øóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ íàâåäåíîãî íèæ÷å ñïèñêà. Íåñïðàâíîñò³: Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè/гøåííÿ:
 • Страница 36 из 37
  Äîïîìîãà 195076773.00 03/2009 - Xerox Fabriano UK Ïåðø í³æ çàòåëåôîíóâàòè ó Ñåðâiñíèé öåíòð: • Ïåðåâ³ðòå, ÷è ìîæíà ñàìîñò³éíî âèð³øèòè ïðîáëåìó (äèâ. “Íåñïðàâíîñò³ ³ çàñîáè ¿õ óñóíåííÿ”); • Çàïóñò³òü ïðîãðàìó ïîâòîðíî, ùîá ïåðåâ³ðèòè ÷è óñóíåíî íåñïðàâí³ñòü; • ßêùî íåñïðàâíiñòü íå óñóíåíî,
 • Страница 37 из 37