Инструкция для INDESIT SISL 106, MOON SISL 106

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GB

GB

1

English, 1

Contents

Installation, 2-3

Unpacking and levelling

Connecting  the  electricity  and  water  supplies

Technical  details

Description of the machine, 4-5

Self-cleaning  detergent  dispenser  drawer

Control panel

Load  balancing  system

Running a wash cycle, 6

Wash programmes, 7

Detergents and laundry, 8

Preparing  the  laundry

Washing  recommendations

Precautions and advice, 9

General  safety

Disposal

Saving  energy  and  respecting  the  environment

Drip-tray  system

Care and maintenance, 10

Cutting off the water or electricity supply

Cleaning  the  machine

Cleaning  the  detergent  dispenser  drawer

Caring for the door and drum of your appliance

Cleaning the pump

Checking  the  water  inlet  hose

Troubleshooting, 11

Service, 12

WASHING  MACHINE

SISL 106

Instructions for use

GB

Polski

,13

PL

Românã

,25

RO

Èeský,37

CZ

Ðóññêèé,49

CIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB English, 1 PL Polski,13 RO Românã,25 GB Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical details GB Description of the machine, 4-5 CZ Èeský,37 CIS Ðóññêèé,49 Self-cleaning detergent dispenser drawer
 • Страница 2 из 61
  Installation GB This instruction manual should be kept in a safe place for future reference. If the appliance is sold, transferred or moved, make sure that the instruction manual remains with the machine so that the new owner is able to familiarise himself/herself with its operation and features.
 • Страница 3 из 61
   Do not use extension cords or multiple sockets. Connecting the drain hose 65 - 100 cm Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; GB The cable should not be bent or compressed. GB The power supply cable must
 • Страница 4 из 61
  Description of the machine GB CONTROL PANEL PORTHOLE DOOR HANDLE PORTHOLE DOOR ACCESS PANEL FOR THE DRAIN PUMP ADJUSTABLE FEET Self-cleaning detergent dispenser drawer This washing machine is fitted with an innovative selfcleaning detergent drawer which enhances the quality of each wash. The drawer
 • Страница 5 из 61
  Control panel GB ON/OFF button WASHING TIME INDICATOR lights GB DOOR LOCKED red indicator light START DAILY WASH 30’ PROGRAMME button START WHITE COTTON PROGRAMME button START DELICATES PROGRAMME button ON/OFF button: press this to switch the machine on or off. When the machine is switched on, the
 • Страница 6 из 61
  Running a wash cycle GB Note: Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, using the programme. 1. SWITCH ON THE MACHINE by pressing the ON/ OFF button. The icons for the START PROGRAMME buttons begin to flash and
 • Страница 7 из 61
  Wash programmes B u tto n F abr ics M ax . lo ad (kg ) Te m pe rature S p in speed (rp m ) C y cle du ratio n (m inu te s) 4,5 6 0°C 10 0 0 15 0 W as h cycle, rin s e cycles , in termediate an d fin al s pin cycles 3 40 °C 10 0 0 10 4 W as h cycle, rin s e cycles an d delicate s pin cycle 1 3 0°C 6
 • Страница 8 из 61
  Detergents and laundry GB Preparing the laundry • Divide the laundry according to: - the type of fabric/the symbol on the label; - the colours: separate coloured garments from whites. • Empty all garment pockets and check the buttons. • Do not exceed the load values indicated for the “Wash
 • Страница 9 из 61
  Precautions and advice This machine was designed and constructed in accordance with international safety regulations. The following information is provided for safety reasons and must therefore be read carefully. General safety • This appliance was designed for domestic use only. • The machine
 • Страница 10 из 61
  Care and maintenance GB Cutting off the water and electricity supply Caring for the door and drum of your appliance • Turn off the water tap after every wash. This will limit wear on the hydraulic system in the machine and help to prevent leaks. • Always leave the porthole door ajar in order to
 • Страница 11 из 61
  Troubleshooting Your washing machine could occasionally fail to work. Before contacting the Technical Assistance Centre (see “Service”), make sure that the problem is not easily solved using the following list. GB Problem: Possible causes / Solutions: GB The washing machine does not switch on. •
 • Страница 12 из 61
  Service Before calling for Assistance: • Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”); • Restart the programme to check whether the problem has been solved; • If it has not, contact the Authorised Technical Assistance Service. GB If the machine has been installed or used
 • Страница 13 из 61
  Instrukcja obs³ugi PRALKA Spis treœci PL Polski PL Instalacja, 14-15 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne Opis maszyny, 16-17 Samooczyszczaj¹ca siê szufladka na œrodki pior¹ce Panel sterowania System równowa¿enia za³adunku W jaki sposób wykonaæ
 • Страница 14 из 61
  Instalacja PL Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê aby móc z niej skorzystaæ w ka¿dej chwili. W przypadku sprzeda¿y, odst¹pienia lub przeniesienia pralki w inne miejsce, nale¿y zadbaæ o przekazanie ksi¹¿eczki wraz z maszyn¹, aby nowy w³aœciciel móg³ zapoznaæ siê z dzia³aniem urz¹dzenia i z
 • Страница 15 из 61
  Pod³¹czenie przewodu odp³ywowego 65 - 100 cm Pod³¹czyæ przewód odp³ywowy, nie zginaj¹c go, do rury œciekowej lub do otworu odp³ywowego w œcianie, które powinny znajdowaæ siê na wysokoœci od 65 do 100 cm od pod³ogi; Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani rozga³êziaczy. PL Kabel nie powinien byæ pogiêty ani
 • Страница 16 из 61
  Opis maszyny PL PANEL STEROWANIA UCHWYT OKR¥G£YCH DRZWICZEK DRZWICZKI DRZWICZKI DOSTÊPU DO POMPY ODPROWADZAJ¥CEJ WODÊ REGULOWANE NÓ¯KI Samooczyszczaj¹ca siê szufladka na œrodki pior¹ce Pralka ta wyposa¿ona jest w innowacyjn¹ samooczyszczaj¹c¹ siê szufladkê na œrodki pior¹ce, która umo¿liwia poprawê
 • Страница 17 из 61
  Panel sterowania Kontrolki WSKAZUJ¥CE CZAS PRANIA Przycisk PL W£¥CZANIA/ WY£¥CZANIA Czerwona kontrolka ZABLOKOWANIA OKR¥G£YCH DRZWICZEK Przycisk URUCHOMIENIA SZYBKI PROGRAMU 30’ Przycisk URUCHOMIENIA PROGRAMU DELIKATNE Przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA: wcisn¹æ go, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ maszynê.
 • Страница 18 из 61
  W jaki sposób wykonaæ cykl prania PL Uwaga: Po zainstalowaniu pralki, przed przyst¹pieniem do jej u¿ytkowania, nale¿y wykonaæ jeden cykl prania ze œrodkiem pior¹cym, lecz bez . wsadu, nastawiaj¹c program 1. W£¥CZYÆ MASZYNÊ naciskaj¹c przycisk W£¥CZANIA/WY£¥CZANIA . Ikony przycisków URUCHOMIENIA
 • Страница 19 из 61
  Programy prania Tasta R odzaj tkanin y oraz stopieñ zabrudzenia £adune k m aks. (kg) B IA£E B AW E £N A Bawe³niane bia³e 4,5 w ytrzym a³e K O LO R M IX 4 0° / £ATW E P RAS O W A N IE Bawe³niane i 3 syntetyczne ko lorowe D E LIK ATN E W e³na (delikatne 1 + odwirowanie koñcowe) Jedwab i zas³ony +
 • Страница 20 из 61
  Œrodki pior¹ce i bielizna PL Przygotowanie bielizny • Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug: - rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce. - kolorów: oddzieliæ tkaniny kolorowe od bia³ych. • Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki. • Nie przekraczaæ wartoœci maksymalnego ³adunku wskazanych w “Programy
 • Страница 21 из 61
  Zalecenia i œrodki ostro¿noœci Pralka ta zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Ostrze¿enia te zosta³y tu zamieszczone ze wzglêdów bezpieczeñstwa i nale¿y je uwa¿nie przeczytaæ. Dodatkowe informacje dotycz¹ce prawid³owej utylizacji
 • Страница 22 из 61
  Utrzymanie i konserwacja PL Od³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Dbanie o okr¹g³e drzwiczki oraz bêben • Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu. Zmniejsza siê w ten sposób zu¿ycie instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje siê niebezpieczeñstwo przecieków. • Drzwiczki pralki nale¿y zawsze
 • Страница 23 из 61
  Nieprawid³owoœci w dzia³aniu i sposoby ich usuwania Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz “Serwis Techniczny”) nale¿y sprawdziæ, czy problemu nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ przy pomocy poni¿szego wykazu. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Mo¿liwe
 • Страница 24 из 61
  Serwis Techniczny Przed skontaktowaniem siê z Serwisem Technicznym: • Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samodzielnie (patrz “Nieprawid³owoœci w dzia³aniu i sposoby ich usuwania”); • Ponownie uruchomiæ program i sprawdziæ, czy problem nie znikn¹³; • W przeciwnym razie wezwaæ Autoryzowany
 • Страница 25 из 61
  Instrucþiuni de folosire MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE Sumar RO Românã RO Instalare, 26-27 Dezambalare ºi punere la nivel Racorduri hidraulice ºi electrice Date tehnice Descrierea maºinii de spãlat, 28-29 Sertar detergent cu autocurãþare Panou de control Sistem de echilibrare a încãrcãturii Cum se
 • Страница 26 из 61
  Instalare RO Este important sã pãstraþi acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie sã fie înmânat împreunã cu maºina de spãlat, pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele
 • Страница 27 из 61
  Conectarea furtunului de evacuare 65 - 100 cm Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi, la o conductã sau la o gurã de evacuare în zid, situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt; Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. RO Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. Cablul de
 • Страница 28 из 61
  Descrierea maºinii de spãlat RO PANOUL DE COMANDà MÂNERUL UªII UªÃ UªA DE ACCES LA POMPA DE EVACUARE PICIOARE REGLABILE Sertar detergenþi, cu autocurãþare Aceastã maºinã de spãlat este dotatã cu un sertar inovativ de detergent, cu autocurãþare, pentru a îmbunãtãþi calitatea spãlãrii. Sertarul este
 • Страница 29 из 61
  Panoul de control Indicatoare Tasta RO PORNIRE/ OPRIRE DURATA DE SPÃLARE Indicator roºu UªÃ BLOCATà Tasta ACTIVARE PROGRAM RAPID 30’ Tasta ACTIVARE PROGRAM RUFE DELICATE Tasta PORNIRE/OPRIRE: apãsaþi-o pentru a porni sau opri maºina. Cu maºina pornitã, indicatoarele tastelor de activare a
 • Страница 30 из 61
  Cum se desfãºoarã un ciclu de spãlare RO Notã: Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un ciclu de spãlare numai cu detergent, fãrã rufe, . selectând programul 1. PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A MAªINII se face apãsând tasta PORNIRE/OPRIRE . Simbolurile tastelor ACTIVARE PROGRAM încep sã emitã un
 • Страница 31 из 61
  Programe de spãlare Tasta Þesut/Material Sarcina Max. (Kg) Temperaturã Centrifugã (rotaþii pe minut) Durata ciclului (minute) 4,5 60°C 1000 150 Spãlare, clãtiri, centrifugã intermediarã ºi finalã 40°C 1000 104 Spãlare, clãtiri ºi centrifugã delicatã 30°C 600 55 Spãlare, clãtiri ºi centrifugã
 • Страница 32 из 61
  Detergenþi ºi rufe albe RO Pregãtirea rufelor _ Subdivizaþi rufele în funcþie de: - tipul de þesãturã / simbolul de pe etichetã. - culori: separaþi rufele colorate de cele albe. _ Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii. _ Nu depãºiþi cantitatea maximã admisã, indicatã în “Programe de spãlare”.
 • Страница 33 из 61
  Precauþii ºi sfaturi Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã conform normelor internaþionale de siguranþã. Aceste avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie. Norme de protecþie ºi siguranþã generale _ Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
 • Страница 34 из 61
  Întreþinere ºi curãþare RO Excluderea apei ºi a curentului electric Întreþinerea uºii ºi a cuvei _ Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare: Se limiteazã astfel deteriorarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor. _ Lãsaþi mereu uºa întredeschisã
 • Страница 35 из 61
  Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a apela serviciul de Asistenþã (a se vedea “Asistenþa”), verificaþi dacã existã o problemã uºor de rezolvat: Anomalii: Cauze posibile / Soluþii: Maºina nu porneºte. • ªtecherul nu este introdus în prizã, sau nu
 • Страница 36 из 61
  Asistenþã Înainte de a lua legãtura cu Serviciul de Asistenþã: • Verificaþi dacã puteþi remedia singuri anomalia (a se vedea Anomalii ºi remedii); • Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat; • În caz contrar, apelaþi Serviciul de Asistenþã Autorizat. RO Dacã
 • Страница 37 из 61
  Návod k použití PRAÈKA Obsah CZ Èesky CZ Instalace, 38-39 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 40-41 Samoèisticí dávkovaè pracích prostøedkù Ovládací panel Systém automatického vyvážení náplnì Jak provést prací
 • Страница 38 из 61
  Instalace CZ Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování zaøízení se ujistìte, že návod zùstane uložen v jeho blízkosti, aby mohl posloužit novému majiteli pøi seznámení se s èinností a s pøíslušnými upozornìními. Dokonalé
 • Страница 39 из 61
   Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky. Pøipojení vypouštìcí hadice 65 - 100 cm Pøipojte vypouštìcí hadici k odpadovému potrubí nebo k odpadu ve stìnì, který se nachází od 65 do 100 cm nad zemí; zamezte jejímu ohybu; CZ Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený. Výmìna kabelu musí být svìøena
 • Страница 40 из 61
  Popis zaøízení OVLÁDACÍ PANEL CZ RUKOJE DVÍØEK DVÍØKA DVÍØKA PRO PØÍSTUP K VYPOUŠTÌCÍMU ÈERPADLU NASTAVITELNÉ NOŽKY Samoèisticí dávkovaè pracích prostøedkù Tato praèka je vybavena inovaèním samoèisticím dávkovaèem pracích prostøedkù, který je schopen zlepšit kvalitu praní. Dávkovaè se nachází
 • Страница 41 из 61
  Ovládací panel Kontrolky ZNÁZORNÌNÍ PRACÍ DOBY CZ Tlaèítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Èervená kontrolka SIGNALIZACE ZABLOKOVANÝCH DVÍØEK Tlaèítko SPUŠTÌNÍ PROGRAMU RYCHLÉ PRANÍ 30’ Tlaèítko SPUŠTÌNÍ PROGRAMU JEMNÉ Tlaèítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: jeho stisknutí slouží k zapnutí a vypnutí zaøízení. Pøi zapnutém
 • Страница 42 из 61
  Jak provést prací cyklus CZ Poznámka: Po instalaci zaøízení je tøeba ještì pøed jeho bìžným použitím provést jeden zkušební . cyklus s pracím prostøedkem a bez náplnì 1. ZAPNÌTE ZAØÍZENÍ stisknutím tlaèítka ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ . Ikony tlaèítek SPUŠTÌNÍ PROGRAMU zaènou blikat a kontrolky ZNÁZORNÌNÍ
 • Страница 43 из 61
  Prací programy Tlaèítko Tkanin y M ax. náplò (kg) Teplota O d støeï o ván í (otáèky za m inutu) Doba c yklu (v m inutách) 4,5 60°C 1000 150 Praní, m áchání, prùbìžné a závìreèné odstøeïování 1000 104 Praní, m áchání a odstøeïování pro choulostivé prádlo 600 55 Praní, m áchání a odstøeïování pro
 • Страница 44 из 61
  Prací prostøedky a prádlo CZ Pøíprava prádla • Roztøiïte prádlo podle: - druhu tkaniny / symbolu na visaèce. - barvy: oddìlte barevné prádlo od bílého. • Vyprázdnìte kapsy a zkontrolujte knoflíky. • Nepøekraèujte hodnoty maximální náplnì, uvedené v èásti “Prací programy”. Kolik váží prádlo? 1 1 1 1
 • Страница 45 из 61
  Opatøení a rady Praèka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpeènostním pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je tøeba si je pozornì pøeèíst. Základní bezpeènostní pokyny • • • Toto zaøízení bylo navrženo výhradnì pro použití v domácnosti.
 • Страница 46 из 61
  Údržba a péèe CZ Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení • Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení rozvodu vody a ke snížení nebezpeèí úniku vody. • Pøed zahájením èištìní zaøízení a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního
 • Страница 47 из 61
  Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve, než kontaktujete servisní službu (viz “Servisní služba”), zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyøešit s pomocí následujícího seznamu. Poruchy: Možné pøíèiny / Zpùsob jejich odstranìní: Praèku
 • Страница 48 из 61
  Servisní služba Pøed pøivoláním servisní služby: • Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz “Poruchy a zpùsob jejich odstranìní“); • Opìtovnì uveïte do chodu prací program, abyste ovìøili, zda byla porucha odstranìna; • V pøípadì negativního výsledku se obrate na Servisní
 • Страница 49 из 61
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS Ðóññêèé CIS Óñòàíîâêà, 50-51 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Ïîäêëþ÷åíèå ê õîëîäíîé âîäå è ýëåêòðîñåòè Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 52-53 Ñàìîî÷èùàþùèéñÿ ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Ñèñòåìà
 • Страница 50 из 61
  Óñòàíîâêà CIS Ñîõðàíèòå ðóêîâîäñòâî êàê èñòî÷íèê ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáîðóäîâàíèþ.  ñëó÷àå ïåðååçäà, ïðîäàæè èëè ïåðåäà÷è ìàøèíû íîâîìó âëàäåëüöó îíî äîëæíî áûòü â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðóêîâîäñòâî: â íåì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ ïî áåçîïàñíîé
 • Страница 51 из 61
  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà 65 - 100 cm Ïîäñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã, òàê ÷òîáû îí íå áûë èçîãíóò, ê ñëèâíîìó òðóáîïðîâîäó èëè ñëèâíîìó îòâåðñòèþ â ñòåíå, ðàñïîëîæåííîìó íà âûñîòå 65-100 ñì îò ïîëà. Ïèòàþùèé êàáåëü íå äîëæåí áûòü ïåðåêðó÷åí èëè ïåðåæàò (íàõîäèòüñÿ ïîä ìàøèíîé ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ).
 • Страница 52 из 61
  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû CIS ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÓ×ÊÀ ÄÂÅÐÖÛ ÄÂÅÐÖÀ ÇÀÃÐÓÇÎ×ÍÎÃÎ ËÞÊÀ ÏÀÍÅËÜ ÄËß ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÑËÈÂÍÎÌÓ ÍÀÑÎÑÓ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÍÎÆÊÈ Ñàìîî÷èùàþùèéñÿ ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Ýòà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îñíàùåíà óñîâåðøåíñòâîâàííûì ñàìîî÷èùàþùèìñÿ ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, êîòîðûé
 • Страница 53 из 61
  Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Èíäèêàòîðû ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÒÈÐÊÈ Êíîïêà ÇÀÏÓÑÊ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÁÛÑÒÐÀß ÑÒÈÐÊÀ, 30 ìèí. Êíîïêà ÇÀÏÓÑÊ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄÅËÈÊÀÒÍÛÅ ÒÊÀÍÈ Êíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈß/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß: ñëóæèò äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ìàøèíû. Ïðè âêëþ÷åíèè ìàøèíû êíîïêè çàïóñêà ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì íà÷èíàþò ìèãàòü, à èíäèêàòîðû
 • Страница 54 из 61
  Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ñòèðêè CIS Ïðèìå÷àíèå: Ïîñëå óñòàíîâêè, ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì ìàøèíû çàïóñòèòå öèêë ñòèðêè ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì, íî áåç áåëüÿ, óñòàíîâèâ . ïðîãðàììó Ðèñóíîê ñáîêó îòíîñèòñÿ ê ñèòóàöèè, êîãäà öèêë âûïîëíåí ïðèìåðíî íà 50%. 1. ÂÊËÞ×ÈÒÅ ÌÀØÈÍÓ, íàæàâ êíîïêó ÂÊËÞ×ÅÍÈß/
 • Страница 55 из 61
  Ïðîãðàììû ñòèðêè Êíîïêà Òêàíè Ìàêñ. çàãóðçêà (êã) Òåìïåðàòóðà Ñêîðîñòü îòæèìà (îá./ìèí.) Ïðîäîëæèòåëüíî ñòü öèêëà, ìèí. 4,5 60°C 1000 150 Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé îòæèì 104 Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå è äåëèêàòíûé îòæèì 55 Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå è äåëèêàòíûé îòæèì 50 Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå
 • Страница 56 из 61
  Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå CIS Ïîäãîòîâêà áåëüÿ • Ðàçáåðèòå áåëüå â ñîîòâåòñòâèè: - òèïîì òêàíè / ñèìâîëîì íà ýòèêåòêå; - öâåòîì: îòäåëèòå öâåòíîå áåëüå îò áåëîãî. • Âûíüòå âñå èç êàðìàíîâ è ïðîâåðüòå, õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû. • Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíûå íîðìû çàãðóçêè áàðàáàíà, óêàçàííûå â òàáë.
 • Страница 57 из 61
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ïðèâîäèìûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè. Îñíîâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè • Ýòî îáîðóäîâàíèå ïðåäíàçíà÷åíî òîëüêî äëÿ
 • Страница 58 из 61
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ÷åíèå âîäî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ Óõîä çà äâåðöåé è áàðàáàíîì ìàøèíû • Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê. • Ïîñëå êàæäîé ñòèðêè îñòàâëÿéòå äâåðöó
 • Страница 59 из 61
  Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ðàáîòàåò, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. "Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå"), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë - âîçìîæíî çäåñü Âû íàéäåòå ïðîñòîå ðåøåíèå ïðîáëåìû. Íåèñïðàâíîñòü: Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ðåøåíèå: Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå
 • Страница 60 из 61
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 195062429.00 04/2007 - Xerox Business Services Ïåðåä òåì, êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð: • Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé); • Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû; • Â
 • Страница 61 из 61