Инструкция для INDESIT WIA 101

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background imageCIS

ÐÓÑÑÊÈÉ, 1

Ñîäåðæàíèå
Óñòàíîâêà, 2-3

Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2

Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé

ñåòè, 2-3

Ïåpâûé öèêë ñòèðêè, 3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 3

Îïèñàíèå  ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4

Èíäèêàòîðû, 5

Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6

Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 6

Òàáëèöà ïðîãðàìì, 6

Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7

Ôóíêöèè, 7

Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 8

Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 8

Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 8

Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9

Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 9

Óòèëèçàöèÿ, 9

Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû,

 9

Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà, 10

Óõîä çà  ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 10

Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10

Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 10

×èñòêà íàñîñà, 10

Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 10

Íåèñïðàâíîñòè

è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 11
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12

CIS

ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ

WIA 101

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè

Deutsch,13

DE

Românã,25

RO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS ÐÓÑÑÊÈÉ, 1 DE Deutsch,13 RO Românã,25 CIS Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2 Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, 2-3 Ïåpâûé öèêë ñòèðêè, 3 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 3 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5 Ïàíåëü
 • Страница 2 из 37
  Óñòàíîâêà +15 Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
 • Страница 3 из 37
  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèðêè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðîãðàììå 90°C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè WIA 101 øèðèíà 59,5 ñì âûñîòà 85 ñì ãëóáèíà 52,5 ñì Çàãðóçêà 1 - 5
 • Страница 4 из 37
  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ Èíäèêàòîð ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ +15 Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Èíäèêàòîðû Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ äëÿ çàãðóçêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà è ñìÿã÷èòåëåé (ñì. ñ. 8). Èíäèêàòîðû: ñëóæàò äëÿ êîíòðîëÿ âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû
 • Страница 5 из 37
  Èíäèêàòîðû CIS Óñòàíîâêà Èíäèêàòîðû ñîîáùàþò ïîëüçîâàòåëþ âàæíûå ñâåäåíèÿ. Çíà÷åíèå èíäèêàòîðîâ: Òåêóùàÿ ôàçà öèêëà:  ïðîöåññå öèêëà ñòèðêè èíäèêàòîðû áóäóò çàãîðàòüñÿ îäèí çà äðóãèì, ïîêàçûâàÿ ôàçó âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû: Îïèñàíèå Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà/Ñòèðêà Ïîëîñêàíèå Îòæèì Ïðîãðàììû Ïðèìå÷àíèå:
 • Страница 6 из 37
  Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû +15 4. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó, íàæàâ êíîïêó ÏÓÑÊ/ÏÀÓÇÀ. Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü çàäàííûé öèêë, ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó ÏÐÎÃÐÀÌÌ/ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ, äîæäèòåñü ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ â ïîëîæåíèå âêëþ÷åíèÿ è çàòåì îòêëþ÷åíèÿ âñåõ èíäèêàòîðîâ. Åñëè âû íå
 • Страница 7 из 37
  Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè Ôóíêöèè Ïðèìå÷àíèå: ×àñòîå ìèãàíèå êíîïêè îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ìîæåò áûòü àêòèâèðîâàíà äëÿ çàäàííîé ïðîãðàììû. Èñïîëüçîâàíèå Äîñòóïíà ñ ïðîãðàììàìè: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Áûñòðàÿ Ñòèðêà Ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà ñòèðêè ïðèìåðíî íà 30%. Ñîêðàùàåò ñêîðîñòü
 • Страница 8 из 37
  Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ +15 Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. 1 2 3 Âûäâèíüòå
 • Страница 9 из 37
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè • Äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííîå èçäåëèå ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ýëåêòðîïðèáîðîì, íå ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Çàïðåùàåòñÿ ìîäèôèöèðîâàòü åãî ôóíêöèè. • Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé ìàøèíû, åñëè âàøè ðóêè èëè íîãè ñûðûå;
 • Страница 10 из 37
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä +15 Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà ×èñòêà íàñîñà • Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà,
 • Страница 11 из 37
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ  ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé cåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 12), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå
 • Страница 12 из 37
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé cåðâèñíûé öåíòð: • Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 11). • Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû. •  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé cåðâèñíûé öåíòð ïî
 • Страница 13 из 37
  Bedienungsanleitungen WASCHVOLLAUTOMAT INHALTSVERZEICHNIS DE Deutsch DE Installation, 14-15 Auspacken und Aufstellen, 14 Wasser- und Elektroanschlüsse, 14-15 Erster Waschgang, 15 Technische Daten, 15 Beschreibung des Waschvollautomaten, 16-17 Schalterblende, 16 Kontrollleuchten, 17 Inbetriebnahme
 • Страница 14 из 37
  Installation Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs oder Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die Möglichkeit hat,
 • Страница 15 из 37
  Anschluss des Ablaufschlauches DE Mehrfachstecker. Das Kabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt werden. Installation 65 - 100 cm Schließen Sie den Ablaufschlauch, ohne ihn dabei zu krümmen, an eine Ablaufleitung, oder an einen in der Wand in einer Mindesthöhe von 65 - 100 cm angelegten Ablauf
 • Страница 16 из 37
  Beschreibung des Waschvollautomaten DE Schalterblende Taste FUNKTIONEN Kontrollleuchte FÜLLFENSTER GESPERRT Taste START/PAUSE Wahlschalter Waschmittelschublade Waschmittelschublade: für Waschmittel und Zusätze (siehe Seite 20). Kontrollleuchten: Zur Kontrolle des Waschprogrammablaufs. Tasten
 • Страница 17 из 37
  Kontrollleuchten DE Installation Die Kontrollleuchten liefern wichtige Hinweise. Sie signalisieren: Laufende Programmphase: Während des Waschprogrammablaufs leuchten die Kontrollleuchten nach und nach auf und zeigen so den jeweiligen Stand an. Beschreibung Vorwäsche/Hauptwäsche Spülen Schleudern
 • Страница 18 из 37
  Inbetriebnahme und Programme Kurz zusammengefasst: Waschprogramm starten DE Soll der gewählte Waschzyklus unterbrochen werden, drehen Sie den Schalter PROGRAMME/ und warten ab, bis sämtliche EIN-AUS auf Kontrollleuchten aufleuchten und wieder erlöschen. Wird kein anderes Programm eingestellt,
 • Страница 19 из 37
  Individualisierungen Funktionen Anmerkung: Sollte die Taste jedoch auf Blinklicht schalten, bedeutet dies, dass die Funktion zu dem eingestellten Programm nicht zugeschaltet werden kann. Verringert die Schleudergeschwindigkeit. Alle, mit Ausnahme 10 und Abpumpen. Waschprogramme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • Страница 20 из 37
  Waschmittel und Wäsche Waschmittelschublade Besondere Wäscheteile Ein gutes Waschergebnis hängt auch von einer korrekten Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe Dosierung bedeutet nicht unbedingt reinere Wäsche, sie trägt nur dazu bei, die Maschineninnenteile zu verkrusten und die Umwelt zu belasten.
 • Страница 21 из 37
  Vorsichtsmaßregeln und Hinweise Allgemeine Sicherheit • Dieses Gerät wurde für den nicht professionellen Einsatz im privaten Haushalt konzipiert und seine Funktionen dürfen nicht verändert werden. • Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind, und auch nicht mit nassen oder feuchten Händen
 • Страница 22 из 37
  Reinigung und Pflege Wasser- und Stromversorgung abstellen DE • Wasserhahn nach jedem Waschvorgang zudrehen. Hierdurch wird der Verschleiß der Wasseranlage verringert und Wasserlecks vorgebeugt. • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Waschvollautomaten reinigen. Reinigung der
 • Страница 23 из 37
  Störungen und Abhilfe Es kann immer einmal vorkommen, dass Ihr Waschvollautomat nicht funktioniert. Bevor Sie sich an den Technischen Kundendienst wenden (siehe Seite 24), vergewissern Sie sich zuerst, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben können. Ziehen Sie hierzu
 • Страница 24 из 37
  Kundendienst Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden: • Kontrollieren Sie zuerst, ob das Problem nicht allein gelöst werden kann (siehe Seite 23); • Starten Sie das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Störung auch wirklich behoben wurde; • Ist dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie
 • Страница 25 из 37
  INSTRUCÞIUNI DE FOLOSIRE MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE Sumar RO Românã RO Instalare, 26-27 Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea, 26 Legãturi hidraulice ºi electrice, 26-27 Primul ciclu de spãlare, 27 Date tehnice, 27 Descrierea maºinii de spãlat, 28-29 Panoul de control, 28 Indicatoare luminoase, 29 Pornire
 • Страница 26 из 37
  Instalare Este important sã se pãstreze acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinþei, acesta trebuie sã rãmânã împreunã cu maºina de spãlat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele
 • Страница 27 из 37
  Conectarea tubului de evacuare RO Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. Instalare 65 - 100 cm Conectaþi tubul de evacuare, fãrã a-l îndoi, la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare în zid, situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt; Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. 
 • Страница 28 из 37
  Descrierea maºinii de spãlat Panoul de control RO Taste/butoane de FUNCÞIONARE Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul START/PAUZÃ Sertarul detergenþilor Sertarul detergenþilor: pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (vezi pag. 32). Indicatoare luminoase: pentru a putea urmãri derularea programului de
 • Страница 29 из 37
  Indicatoare luminoase RO Instalare Indicatoarele luminoase furnizeazã informaþii importante, dupã cum urmeazã: Fazã în curs: Pe durata ciclului de spãlare, indicatoarele luminoase se vor aprinde în mod progresiv pentru a indica starea de avansare: Descriere Prespãlare/Spãlare Clãtire Centrifugare
 • Страница 30 из 37
  Pornire ºi Programe Pe scurt: pornirea unui program RO rotiþi selectorul de PROGRAME/PORNIREºi aºteptaþi ca toate OPRIRE pe poziþia indicatoarele sã se aprindã ºi apoi sã se stingã. Dacã nu alegeþi un alt program, indicatorul HUBLOU BLOCAT va rãmâne aprins circa 1 minut. 5. La sfârºitul programului
 • Страница 31 из 37
  Personalizãri Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unor rezultate excepþionale (o calitate îmbunãtãþitã a spãlãrii-rufe curate, etc.). Pentru a activa aceste funcþii, procedaþi astfel: 1. apãsaþi butonul aferent funcþiei dorite, þinând cont de
 • Страница 32 из 37
  Detergenþi ºi rufe albe Sertarul detergenþilor RO Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea corectã a detergentului: cu un exces de detergent nu se spalã în mod mai eficace ºi se contribuie la încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea mediului înconjurãtor. 1 2 3
 • Страница 33 из 37
  Precauþii ºi sfaturi • Aruncarea maºinii de spãlat vechi: înainte de a o arunca, faceþi-o inutilizabilã tãindu-i cablul de alimentare electricã ºi scoþându-i hubloul. Protecþie generalã Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor • Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de persoane adulte
 • Страница 34 из 37
  Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea pompei • Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se limiteazã astfel uzare instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor. RO Maºina de spãlat este echipatã cu o pompã autocurãþãtoare
 • Страница 35 из 37
  Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Îaninte de a telefona la Asistenþã (vezi pag. 36), verificaþi dacã aceastã problemã nu poate fi remediatã de dvs., astfel: RO Cauze posibile / Rezolvare: Maºina de spãlat nu se aprinde. • Fiºa nu este introdusã sau nu a
 • Страница 36 из 37
  Asistenþã 195050477.00 02/2005 - Xerox Business Services Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa: • Verificaþi dacã anomalia poate fi rezolvatã de dvs. (vezi pag. 35); • Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat; • În caz contrar, vã recomandãm sã apelaþi la
 • Страница 37 из 37