Инструкция для INDESIT WISE 127 X

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

GB

English,1

Contents

Installation, 2-3

Unpacking and levelling, 2

Electric  and  water  connections,  2-3

The first wash cycle, 3

Technical  details,  3

Washing machine description, 4-5

Control panel, 4

Display, 5

“MEMO”  Programme,  5

Starting and Programmes, 6

Briefly: how to start a programme, 6

Programme  table,  6

Personalisations, 7

Setting the spin cycle, 7

Setting the Delay Timer, 7

Setting  the  temperature,  7

Functions,  7

Detergents and laundry, 8

Detergent  dispenser,  8

Bleach  cycle,  8

Preparing your laundry, 8

Special items, 8

Precautions and advice, 9

General  safety,  9

Disposal, 9

Saving  energy  and  respecting  the  environment,  9

Care and maintenance, 10

Cutting off the water or electricity supply, 10

Cleaning your appliance, 10

Cleaning  the  detergent  dispenser,  10

Caring for your appliance door and drum, 10

Cleaning the pump, 10

Checking  the  water  inlet  hose,  10

Troubleshooting, 11

Service, 12

Before calling for Assistance, 12

WASHING  MACHINE

WISE 127 X

Instructions for use

GB

Èeský,25

CZ

Slovenšèina,13

SL

Românã,37

RO

Magyar,49

HU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB English,1 RO Românã,37 SL Slovenšèina,13 HU Magyar,49 CZ Èeský,25 GB Installation, 2-3 Unpacking and levelling, 2 Electric and water connections, 2-3 The first wash cycle, 3 Technical details, 3 Washing machine description, 4-5 Control panel, 4
 • Страница 2 из 61
  Installation Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Should the appliance be sold, transferred or moved, make sure the instruction manual accompanies the washing machine to inform the new owner as to its operation and features. GB Read these instructions carefully:
 • Страница 3 из 61
   Do not use extensions or multiple sockets. Connecting the drain hose The power supply cable must never be bent or dangerously compressed. The power supply cable must only be replaced by an authorised serviceman. GB Installation 65 - 100 cm Connect the drain hose, without bending it, to a
 • Страница 4 из 61
  Washing machine description Control panel FUNCTION GB Buttons START/RESET button START/STOP button Display Detergent dispenser Control knob TEMPERATURE button SPIN button Detergent dispenser to add detergent and fabric softener (see page 8). SPIN button to adjust the spin speed or exclude it
 • Страница 5 из 61
  Display GB Description Once you have pressed the START/RESET button to start the programme, the display will indicate the amount of time left until the end of the wash cycle. If a delayed start has been set (using the Delay Timer, see page 7), the delay time will be indicated on the display.
 • Страница 6 из 61
  Starting and Programmes Briefly: starting a programme GB 5. Add the detergent and any fabric softener (see page 8). 6. Start he programme by pressing the START/RESET button. To cancel it, keep the START/RESET button pressed for at least 2 seconds. 7. When the programme has ended, the word END is
 • Страница 7 из 61
  Personalisations FUNCTION buttons Setting the spin cycle Programmes Press the button and you will see the word OFF on the display, while the relative symbol flashes. Press the button again and "1h" appears, that is, a delay of one hour (this can reach up to 24h); stop on the "desired" delay; after
 • Страница 8 из 61
  Detergents and laundry Detergent dispenser Preparing your laundry Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent won't necessarily make for a more efficient wash, and may in fact cause build up on the interior of your appliance and even pollute the
 • Страница 9 из 61
  Precautions and advice The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. General safety Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct
 • Страница 10 из 61
  Care and maintenance Cutting off the water or electricity supply GB • Turn off the water tap after every wash. This will limit the wear of your appliance's water system and also prevent leaks. • Unplug your appliance when cleaning it and during all maintenance operations. Cleaning your appliance
 • Страница 11 из 61
  Troubleshooting Your washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 12), make sure the problem can't easily be solved by consulting the following list. The wash cycle won't start. • The appliance door is not shut properly (the word DOOR is displayed). button has not
 • Страница 12 из 61
  Service Before calling for Assistance: • Check whether you can solve the problem on your own (see page 11); • Restart the programme to check whether the problem has been solved; • If this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone number provided on the
 • Страница 13 из 61
  Navodila za uporabo PRALNI STROJ Vsebina SL Slovenšèina SL Namestitev, 14-15 Odstranitev embalaže in izravnavanje, 14 Prikljuèitev na vodovodno in elektrièno napeljavo, 14-15 Prvo pranje, 15 Tehnièni podatki, 15 Opis pralnega stroja, 16-17 Upravljalna plošèa, 16 Prikazovalnik, 17 Program “MEMO”, 17
 • Страница 14 из 61
  Namestitev Shranite to knjižico, da jo boste lahko po potrebi uporabili. Èe boste pralni stroj prodali, ga nehali uporabljati ali premestili drugam, naj bo knjižica pri njem, tako da se bo novi lastnik lahko seznanil z delovanjem in ustreznimi opozorili. SL Pozorno preberite navodila. Našli
 • Страница 15 из 61
   Ne uporabljajte podaljškov in razdelivcev. Namestitev odtoène cevi SL Kabel naj ne bo prepognjen ali stisnjen. Namestitev 65 - 100 cm Odtoèno cev, ki ne sme biti prepognjena, prikljuèite na odtoèni sistem ali na odtok na zidu, ki sta v višini 65 100 cm od tal; Elektrièni kabel lahko zamenja
 • Страница 16 из 61
  Opis pralnega stroja Upravljalna plošèa SL Tipka Tipke FUNKCIJ START/RESET Tipka VKLOP/IZKLOP Prikazovalnik Predal za pralna sredstva Gumb Tipka Tipka CENTRIFUGA TEMPERATURA Tipka DELAY TIMER Predal za pralna sredstva za odmerjanje detergentov in dodatkov (glej str. 20). Tipke FUNKCIJ: za
 • Страница 17 из 61
  Prikazovalnik SL Prikazovalnik služi za programiranje pranja (glej str. 19), poleg tega pa nas tudi sproti obvešèa o poteku pranja. Namestitev Ko pritisnemo na tipko START/RESET za zagon pralnega programa, se na prikazovalniku pokaže èas, ki bo potreben do konca pranja. Èe je nastavljena zakasnitev
 • Страница 18 из 61
  Zagon in razlièni pralni programi Na kratko: kako zagnati program pranja SL 4. Izberite funkcije po želji (glej str. 19). 5. Vstavite detergent in dodatke (glej str. 20). 6. Poženite program s pritiskom na tipko START/ RESET. Za preklic držite tipko START/RESET najmanj 2 sekundi. 7. Ob zakljuèku
 • Страница 19 из 61
  Posebne nastavitve Tipke FUNKCIJ Nastavitev centrifuge Opis Funkcija delay timer SL Namestitev Èe je ob vkljuèitvi pralnega stroja GUMB naravnan na program, ki omogoèa nastavitev hitrosti centrifuge, znak miruje (ne se pokaže maksimalna hitrost utripa). Ob pritisku na tipko centrifuge, ki jo
 • Страница 20 из 61
  Pralna sredstva in perilo Predal za pralna sredstva Priprava perila Dobri uèinki pranja so odvisni tudi od pravilnega odmerjanja pralnih sredstev. Èe z njimi pretiravamo, perilo ni niè bolje oprano, poveèamo pa verjetnost nastajanja usedlin v pralnem stroju in onesnaževanje okolja. SL • Perilo
 • Страница 21 из 61
  Opozorila in nasveti Ta pralni stroj je izdelan po mednarodnih varnostnih predpisih. Pozorno preberite naslednja opozorila, ki so zapisana zaradi veèje varnosti. • Ta naprava je bila zasnovana za uporabo v gospodinjstvu in ne za profesionalno uporabo. Zaradi tega ne smete spreminjati funkcij
 • Страница 22 из 61
  Vzdrževanje in èišèenje Odklop vodovodne in elektriène napeljave Èišèenje èrpalke • Po vsakem pranju zaprite pipo za dotok vode. Tako zmanjšate izrabo vodovodnega sistema v pralnem stroju in prepreèite, da bi voda odtekala. SL V pralnem stroju je èrpalka, ki se èisti sama in ne potrebuje rednega
 • Страница 23 из 61
  Motnje in njihovo odpravljanje Lahko se zgodi, da pralni stroj ne deluje. Preden se obrnete na servis (glej str. 24), preverite s pomoèjo naslednjega seznama, èe gre za katero od naštetih lahko odpravljivih motenj. Možni vzroki / rešitve: • Vtikaè ni vstavljen v vtiènico elektriène napeljave
 • Страница 24 из 61
  Pomoè Preden poklièete pooblašèeni servis: • Poglejte, èe lahko motnjo odpravite sami (glej str. 23); • Ponovno poženite program, da preverite, ali je bila motnja odpravljena; • V nasprotnem primeru poklièite pooblašèeni servis na telefonsko številko, ki je zapisana na garancijskem listu. SL Ne
 • Страница 25 из 61
  Návod k použití PRAÈKA Obsah CZ Èeský CZ Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje, 27 Popis praèky, 28-29 Ovládací panel, 28 Displej, 29 Program “MEMO”, 29 Uvedení do chodu a programy,
 • Страница 26 из 61
  Instalace Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování anebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v blízkosti praèky, aby mohl posloužit novému majiteli pøi seznámení se s èinností a s pøíslušnými upozornìními. C Z Pozornì si
 • Страница 27 из 61
   Nepoužívejte prodlužovaní kabely a rozvodky. Pøipojení odtokové hadice C Z Kabel nesmí být ohnut anebo stlaèen. Instalace 65 - 100 cm Pøipojte vypouštìcí hadici, k odpadovému potrubí anebo k odpadu ve stìnì, nacházejícímu se od 65 do 100 cm nad zemí; zamezte jejímu ohybu; Výmìna kabelu musí
 • Страница 28 из 61
  Popis praèky Ovládací panel C Z FUNKÈNÍ tlaèítka Tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ Tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT Displej Dávkovaè pracích prostøedkù Otoèný voliè Tlaèítko Tlaèítko OSTØEÏOVÁNÍ TEPLOTA Tlaèítko ODLOŽENÝ START Dávkovaè pracích prostøedkù slouží k dávkování pracích prostøedkù a pøídavných
 • Страница 29 из 61
  Displej C Z Kromì toho, že je velice užiteèným nástrojem pro nastavení zaøízení (viz str. 31), poskytuje displej informace o pracím cyklu. Instalace Po stisknutí tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ pro spuštìní nastaveného pracího programu, se na displeji objeví doba zbývající do konce pracího cyklu.
 • Страница 30 из 61
  Uvedení do chodu a programy Ve zkratce: uvedení pracího programu do chodu C Z 5. Naplòte dávkovaè pracími a pøípadnì také pøídavnými prostøedky (viz str. 32). 6. Uveïte nastavený prací program do chodu stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ. Vynulování nastaveného programu se vykonává stisknutím
 • Страница 31 из 61
  Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele FUNKÈNÍ tlaèítka Nastavení rychlosti odstøeïování V pøípadì, že se pøi zapnutí praèky nachází OTOÈNÝ VOLIÈ v poloze odpovídající programu, jehož souèástí je i odstøeïování, bude zobrazena, aniž by blikala. Po stisknutí tlaèítka ikona se zobrazí maximální
 • Страница 32 из 61
  Prací prostøedky a prádlo Dávkovaè pracích prostøedkù C Z Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracích prostøedkù: použití jejich nadmìrného množství snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbì vodního kamene na vnitøních èástech praèky a zneèištìní životního prostøedí. 4 1 2 3 Pøi
 • Страница 33 из 61
  Opatøení a rady dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol “pøeškrtnuté popelnice” na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Základní bezpeènostní pokyny Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého
 • Страница 34 из 61
  Údržba a péèe Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení C Z • Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení praèky a ke snížení nebezpeèí úniku vody. • Pøed zahájením èištìní praèky a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního kabelu
 • Страница 35 из 61
  Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že praèka nebude fungovat. Pøed telefonickým kontaktováním servisní služby (viz str. 36), zkontrolujte prostøednictvím následujícího seznamu, zda se nejedná o jednoduše odstranitelný problém. Možné pøíèiny / Zpùsob jejich odstranìní: • Zástrèka není
 • Страница 36 из 61
  Servisní služba Pøed pøivoláním servisní služby: • Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz str. 35); • Opìtovnì uveïte do chodu prací program, s cílem ovìøit, zda byla porucha odstranìna; • V opaèném pøípadì se obrate na autorizované centrum servisní služby, na telefonním
 • Страница 37 из 61
  INSTRUCÞIUNI DE FOLOSIRE MAªINà DE SPÃLAT RUFE Sumar RO Românã RO Instalare, 38-39 Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea, 38 Legãturi hidraulice ºi electrice, 38-39 Primul program de spãlare, 39 Date tehnice, 39 Descrierea maºinii de spãlat, 40-41 Panoul de control, 40 Display-ul, 41 Program “MEMO”,
 • Страница 38 из 61
  Instalare Este important sã se pãstreze acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreunã cu maºina de spãlat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele avertismente. RO
 • Страница 39 из 61
  Conectarea furtunului de evacuare RO Maºina nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16 grade. Instalare 65 - 100 cm Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi, la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt; Nu folosiþi prelungitoare ºi
 • Страница 40 из 61
  Descrierea maºinii de spãlat Panoul de control RO Taste FUNCÞIONARE Butonul START/RESET Butonul PORNIRE/OPRIRE Display-ul Sertarul detergenþilor Selectorul Butonul TEMPERATURÃ Butonul Turaþie Centrifugare Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.
 • Страница 41 из 61
  Display-ul RO Instalare Acesta este un instrument util pentru programarea maºinii (a se vedea pag. 43), furnizând totodatã informaþii cu privire la programul de spãlare. Descriere Dupã apãsarea butonului START/RESET pentru a porni programul, pe display este cronometratã durata rezidualã pânã la
 • Страница 42 из 61
  Pornire ºi Programe Pe scurt: pornirea unui program RO 4. Selectaþi eventuale funcþii (a se vedea pag. 43). 5. Vãrsaþi detergenþii ºi aditivii(a se vedea pag. 44). 6. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. Pentru a-l anula, þineþi apãsat butonul START/ RESET timp de cel puþin 2 secunde. 7.
 • Страница 43 из 61
  Personalizãri Taste FUNCÞIONARE Reglarea turaþiei de centrifugare Instalare Dacã la pornirea maºinii, SELECTORUL este poziþionat în RO dreptul unui program care prevede turaþia de centrifugare, apare fix. Apãsând butonul se vizualizeazã simbolul turaþia maximã permisã de centrifugare pentru
 • Страница 44 из 61
  Detergenþi ºi rufe albe Sertarul detergenþilor RO Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea corectã a detergentului: cu un exces de detergent nu se spalã mai eficient, ci se contribuie la încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea mediului înconjurãtor. 4 1 2 3 Extrageþi
 • Страница 45 из 61
  Precauþii ºi sfaturi • Aruncarea maºinii vechi de spãlat : înainte de a o arunca, fãceþi-o inutilizabilã tãindu-i cablul de alimentare electricã ºi scoþându-i hubloul. Protecþie generalã Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor • Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de persoane
 • Страница 46 из 61
  Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea pompei • Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor. RO Maºina de spãlat este echipatã cu o pompã autocurãþãtoare
 • Страница 47 из 61
  Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a telefona la Asistenþã (a se vedea pag. 48), verificaþi dacã aceastã problemã nu poate fi remediatã de dvs., astfel: Cauze posibile / Rezolvare: • ªtecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus în
 • Страница 48 из 61
  Asistenþã Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa: • Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. (a se vedea pag. 47); • Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat; • În caz contrar, vã recomandãm sã apelaþi la Unitatea de Service. RO Nu apelaþi
 • Страница 49 из 61
  Használati utasítás MOSÓGÉP Összefoglalás HU Magyar HU Üzembehelyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 50 Víz és elektromos csatlakozás, 50-51 Elsõ mosási ciklus, 51 Mûszaki adatok, 51 Mosógép leírása, 52-53 Vezérlõpanel, 52 Kijelzõ, 53 “MEMO” Program, 53 Indítás és Programok, 54 Röviden:
 • Страница 50 из 61
  Üzembehelyezés E kézikönyv megõrzése azért fontos, hogy bármikor elõvehesse, és megnézhesse. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e használati utasítás a géppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a mosógép funkcióit és az ezekre
 • Страница 51 из 61
  A leeresztõcsõ csatlakoztatása HU Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva. Üzembehelyezés 65 - 100 cm A leeresztõcsövet csatlakoztassa lefolyóhoz vagy a padlótól 65 és 100 cm közötti magasságban lévõ fali lefolyószifonhoz anélkül, hogy megtörné, Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. A
 • Страница 52 из 61
  A mosógép leírása Vezérlõpanel FUNKCIÓ billentyûk HU START/RESET billentyû BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS billentyû Kijelzõ Mosószeradagoló fiók Tárcsa HÕMÉRSÉKLET billentyû CENTRIFUGA billentyû Mosószeradagoló fiók a mosószerek és adalékszerek betöltésére (lásd 56. oldal). CENTRIFUGA billentyû a
 • Страница 53 из 61
  Kijelzõ HU Üzembehelyezés A mosógép programozásán kívül (lásd 55. old.), a kijelzõ a mosási ciklussal kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál. Az után, hogy a program elindításához megnyomta a START/RESET billentyût, a kijelzõn a ciklus végéig hátlalévõ idõ látható. Abban az esetben, ha az
 • Страница 54 из 61
  Indítás és Programok Röviden: egy program elindítása 4. A lehetséges funkciók kiválasztása (lásd old. 55). 5. Töltse be a mosószert és az adalékokat (lásd 56. oldal). 6. A START/RESET billentyû megnyomásával indítsa el a programot. A törléshez tartsa nyomva a START/RESET billentyût legalább 2
 • Страница 55 из 61
  Program módosítások FUNKCIÓ billentyûk Centrifugálás beállítása Ha a mosógép bekapcsolásakor a TÁRCSA olyan programra van állítva, amelynél a centrifugálást be kell állítani, az ikon gomb megnyomásával megjelenik a folyamatosan világít. Az beállított programra vonatkozó maximális centrifugálási
 • Страница 56 из 61
  Mosószerek és mosandók Mosószeradagoló fiók HU A mosás eredményessége függ a mosószer helyes adagolásától is: ha túl sokat adagol belõle, a mosás nem lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képzõdjön a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi. 4 1 2 3 Húzza ki a
 • Страница 57 из 61
  Óvintézkedések és tanácsok A mosógépet a nemzetközi biztonsági Általános biztonság • Ezt a készüléket egyfajta háztartási és nem professzionális használatra tervezték, és a funkcióit megváltoztatni nem szabad. Környezetvédelem Környezetvédelmet szolgáló technológia Ha az ajtó üvegén keresztül
 • Страница 58 из 61
  Karbantartás és törõdés A víz elzárása és az elektromos áram kikapcsolása HU • Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így kíméli a mosógép vízrendszerét, és megszünteti a vízszivárgás kockázatát. • Húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, amikor a mosógépet tisztítja vagy karbantartást
 • Страница 59 из 61
  Rendellenességek és elhárírásuk Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Mielõtt felhívná a Szervizt (lásd 60. oldal) ellenõrizze, hogy nem olyan problémáról van szó, amely a következõ lista segítségével egyszerûen megoldható. • A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem eléggé
 • Страница 60 из 61
  Szerviz 195042779.01 05/2005 - Xerox Business Services Mielõtt a Szervizhez fordulna: • Gyõzõdjön meg arról, hogy a hibát nem tudja maga is elhárítani (lásd 59. oldal); • Újból indítsa el a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát; • Ellenkezõ esetben forduljon a megbízott Szakszervizhez: a
 • Страница 61 из 61