Инструкция для INDESIT WS 642 TX, ID9371B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Còèðàëüíàÿ ìàøèíà

Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
Washing machine

Instructions for installation and use

Pralka

Instrukcja instalacji i obs³ugi
Praèka

Návod k instalaci a použití
Práèka

Rady na lepšie pranie

WS 642 TX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  WS 642 TX Còèðàëüíàÿ ìàøèíà Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè Washing machine Instructions for installation and use Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití Práèka Rady na lepšie pranie
 • Страница 2 из 53
  CIS Còèðàëüíàÿ ìàøèíà Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 1 GB Washing machine Instructions for installation and use 13 PL Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi 25 CZ Praèka Návod k instalaci a použití 32 SK Práèka Rady na lepšie pranie 39
 • Страница 3 из 53
 • Страница 4 из 53
  Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü Ïðî÷èòàéòå, èçó÷èòå è èçâëåêèòå ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó! Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 11 ðàçäåëîâ. Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ ìíîæåñòâî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé ñòèðêè, óçíàåòå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû, íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì
 • Страница 5 из 53
  Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé Âû ñäåëàåòå áîëüøîå äåëî, åñëè ïåðåä ñòèðêîé ðàññîðòèðóåòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è öâåòó, ïðî÷èòàåòå ýòèêåòêè íà îòäåëüíûõ âåùàõ è ñìåøàåòå êðóïíûå âåùè ñ ìåëêèìè. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ. Ðàçáåðèòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è ïî óñòîé÷èâîñòè îêðàñêè. Áåëîå è öâåòíîå áåëüå ñòèðàéòå
 • Страница 6 из 53
  Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Óïðàâëÿÿ ìàøèíîé — ãëàâíîå ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî! D F E C Ðóêîÿòêà âûáîðà ïðîãðàìì Èñïîëüçóéòå ðóêîÿòêó äëÿ âûáîðà îäíîé èç 15 ïðîãðàìì ñòèðêè, ïîäõîäÿùóþ äëÿ òêàíè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè (ñì. òàáëèöó ïðîãðàìì íà ñòðàíèöàõ 4). Çàïîìíèòå: ðóêîÿòêó
 • Страница 7 из 53
  M ×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ? Ïðîãðàììû íà âñå ñëó÷àè æèçíè Òêàíè è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ Ïðîãðàììà Òåðìîñòàò ÌÑ/ïðåäâ. ñòèðêà ÌÑ/îñí. Ñìÿã÷- Äëèòåëñòèðêà èòåëü úíîñòú öèêëà (ìèí) Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå (ïðîñòú²íè, ñêàòåðòè è ò.ä) 1 MAX x x x 150 Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà â
 • Страница 8 из 53
  Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê îäåæäå, ýòî ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó îäåæäó.  ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íåñåò î÷åíü âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Âû äîëæíû
 • Страница 9 из 53
  M Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü Íå ñòèðàéòå â ìàøèíå. - âåòõèå, íåïðî÷íûå è “íåæíûå” âåùè. Åñëè âñå-òàêè òðåáóåòñÿ ïîñòèðàòü ýòè âåùè â ìàøèíå, ïîìåñòèòå èõ â ëüíÿíîé ìåøî÷åê; - ãëóáîêî îêðàøåííûå âåùè âìåñòå ñ áåëûìè âåùàìè. Íå ïðåâûøàéòå ðåêîìåíäîâàííûå íîðìû çàãðóçêè. Åñëè âû õîòèòå äîáèòüñÿ
 • Страница 10 из 53
  Äëÿ êà÷åñòâà ñòèðêè ýòî âàæíî Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ Ïåðâûé ñåêðåò ñàìûé ïðîñòîé — ðàñïðåäåëèòåëü îòêðûâàåòñÿ íàðóæó. Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçèðîâêà Ïîìíèòå, ÷òî æèäêèå ìîþùèå ìîþùèõ ñðåäñòâ è äîáàâîê ñðåäñòâà ïðèãîäíû äëÿ ñòèðêè îáû÷íî óêàçûâàåòñÿ èçãî- ïðè òåìïåðàòóðå äî 60°Ñ è äëÿ
 • Страница 11 из 53
  M Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå Ðàçáåðèòåñü ñ ïðîáëåìîé ñàìè... Âîçìîæíî âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòüþ, íî íå òîðîïèòåñü âûçûâàòü ìàñòåðà. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âû ñàìè ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîüáëåìû Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ. n Âñòàâëåíà ëè âèëêà â ðîçåòêó? Âû ìîãëè âûêëþ÷èòü
 • Страница 12 из 53
  Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå âîäû è îòæèìå. n Ïðåäïîëàãàåò ëè âûáðàííàÿ ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêèé ñëèâ?  íåêîòîðûõ ïðîãðàììà ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ. n Âêëþ÷åí ëè ðåæèì îñòàíîâêè ñ âîäîé â ìàøèíå? Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäïîëàãàåò ðó÷íîé ñëèâ âîäû èç ìàøèíû. n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé íàñîñ? Äëÿ ïðîâåðêè çàêðîéòå êðàí,
 • Страница 13 из 53
  M Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà Ïîçàáîòüòåñü î ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, è ó âàñ íå áóäåò ìíîãèõ ïðîáëåì. Ðàñïàêóéòå ìàøèíó. Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé.
 • Страница 14 из 53
  Óõîä è îáñëóæèâàíèå — ýòî ïðîñòî Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè Còèðàëüíàÿ ìàøèíà — âàø äðóã íà äîëãèå ãîäû Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà — íàäåæíûé ñïóòíèê è ïîìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü, ÷òîáû ìàøèíà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå. Âàøà ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû â òå÷åíèå
 • Страница 15 из 53
  M Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî Âàøà ñîáñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè è áåçîïàñíîñòü âàøèõ äåòåé Còèðàëüíàÿ ìàøèíà ñêîíñòðóèðîâàíàèè ñòðîãèìè ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè ñòàíäàðòàìè, ÷òîáû âû è âàøà ñåìüÿ ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ çàùèùåííûìè. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë. Îí
 • Страница 16 из 53
  Quick guide Here are the 11 topics explained in this manual. Read, learn and have fun: you will discover many secret ways to get a better wash, more easily and making your washing machine last longer. 1. Installation and removal (p. 22) Installation, after delivery or transport, is the most
 • Страница 17 из 53
  M What goes in your washer? Before washing, you can do a great deal to ensure better results. Divide your garments according to fabric and colour. Read the labels, follow their guidelines. Before washing. The labels say it all. Divide your washing according to the type of fabric and colour
 • Страница 18 из 53
  Understanding the control panel Here I’m in command Making the right choice is important. And it’s easy. D F E C Programme selector knob Use this dial to select one of the 15 wash programmes available for all your laundry requirements (see programme table on page 16). Remember that this dial should
 • Страница 19 из 53
  What are you washing today? A programme for all seasons Type of Fabric & How Dirty Cycle Knob Temp. Knob Pre-wash Detergent Wash Detergent Softener Length of the cycle (minutes) Description of Wash Cycle COTTON Extremely dirty whites (sheets, tablecloths, etc.) 1 MAX Very dirty whites (sheets,
 • Страница 20 из 53
  Understanding labels Learn the meaning of these symbols and you will get better results, your garments will last longer resulting in an improved wash. All over Europe, garment labels contain messages expressed in small yet important symbols. Understanding them is very important if you want to get
 • Страница 21 из 53
  Useful tips Never use your washing machine to wash... torn, fraying or non-hemmed linen. If it is absolutely neccessary, place it in a bag for protection. Do not wash coloured linen with whites. How much does it weigh? 1 sheet 400-500 gr. 1 pillow case 150-200 gr. 1 tablecloth 400-500 gr. 1
 • Страница 22 из 53
  It’s important for a good wash Useful tips about the detergent dispenser The first secret is the easiest: the detergent dispenser is opened by pull it outwards. You must follow the dosage recommendations provided by the manufacturers when adding detergent or fabric conditioner. Doses will vary
 • Страница 23 из 53
  Troubleshooting Before calling, read the following In most cases, when your washing machine fails to work, the problems arising can be easily solved without having to call for a technician. Before calling for assistance, always check these points. The washing machine fails to start. Is the plug
 • Страница 24 из 53
  Is the drain hose kinked? The tract of the drain hose must be as straight as possible. Make sure the drain hose is not squashed or kinked. Is the washing machine’s drain duct clogged? Is there an extension of the drain hose? If so, is it positioned incorrectly, blocking the water flow? The washing
 • Страница 25 из 53
  Installation and removal When the new washer arrives Whether new or just transported to a new house, installation is extremely important for the correct functioning of your washing machine. After removing the appliance from its packaging, check that it is intact. If in doubt, contact a qualified
 • Страница 26 из 53
  Easy Care and Maintenance Treat your machine well and it will provide many years of trouble free service Your washing machine is a reliable companion in life and on the job. It is just as important for you to keep it in shape. Your washing machine is designed to provide reliable service over many
 • Страница 27 из 53
  Important for the safe use of your washing machine Your safety and that of your family Your washer has been built in compliance with the strictest international safety regulations. To protect you and all your family. Read these instructions and all the information in this manual carefully: they are
 • Страница 28 из 53
  Uruchomienie pralki Zaraz po zainstalowaniu pralki wykonaj jeden cykl prania, nastawiaj¹c program “1” na 90 stopni. W³aœciwe uruchomienie pralki jest Wybór programu wa¿ne zarówno ze wzglêdu na Program prania nale¿y wybraæ w jakoœæ prania, jak i w celu zale¿noœci od rodzaju ubrañ do zapobie¿enia
 • Страница 29 из 53
  M WskaŸnik œwietlny w³¹czenia/ wy³¹czenia Zapalony wskaŸnik oznacza, ¿e pralka jest w³¹czona do sieci pr¹du elektrycznego. WskaŸnik œwietlny zablokowanych drzwiczek pralki Zapalone œwiate³ko oznacza, ¿e okr¹g³e drzwiczki pralki s¹ zablokowane, by zapobiec przypadkowemu ich otworzeniu. W celu
 • Страница 30 из 53
  Programy na ka¿d¹ porê roku Rodzaj tkaniny oraz stopieñ zabrudzenia Pokrêt³o programów Pokrêt³o temperatur Bielizna bia³a bardzo zabrudzona (przeœcierad³a, obrusy itp.) 1 MAX Bielizna bia³a silne zabrudzona (przeœcierad³a, obrusy itp.) 2 Bielizna bia³a i kolorowa wytrzyma³a, mocno zabrudzona Œrodek
 • Страница 31 из 53
  Problemy i ich rozwi¹zanie Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. W wielu przypadkach s¹ to problemy, które ³atwo rozwi¹zaæ, bez wzywania technika. Zanim wezwiesz serwis techniczny, sprawdŸ zawsze, co nastêpuje. Pralka nie uruchamia siê. Czy wtyczka jest dobrze w³o¿ona do kontaktu? Przy okazji
 • Страница 32 из 53
  W razie potrzeby skontroluj pompê i w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê. Pralka wyposa¿ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga czyszczenia i konserwacji. Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e drobne przedmioty, jak monety, spinki, oderwane guziki i inne drobiazgi, dostan¹ siê przypadkowo do pompy. Aby
 • Страница 33 из 53
  Instalacja i przeprowadzka Gdy do domu przybywa pralka Czy pralka jest nowa, czy te¿ przeniesiona z jednego do drugiego mieszkania, instalacja stanowi chwilê bardzo wa¿n¹ dla dobrego funkcjonowania pralki. Po rozpakowaniu pralki sprawdŸ, czy jest ona w nienaruszonym stanie. W razie w¹tpliwoœci
 • Страница 34 из 53
  Bezpieczeñstwo Twoje i Twoich dzieci Pralka zosta³a skonstruowana wed³ug najsurowszych miêdzynarodowych przepisów bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo Twoje i Twojej rodziny. Przeczytaj uwa¿nie ostrze¿enia i wszystkie informacje zawarte w niniejszej ksi¹¿eczce: jest to wa¿ne, gdy¿ obok
 • Страница 35 из 53
  Zahájení èinnosti Po instalaci nové praèky zapnìte praní s použitím programu "1" pøi 90° stupních. Správné zahájení èinnosti praèky je Výbìr požadovaného programu dùležité pro kvalitu praní, prevenci Program volíte podle typu prádla. problémù a pro dlouhou životnost Podívejte se do tabulky na
 • Страница 36 из 53
  M Kontrolka zapnutí-vypnutí Pokud svítí, je praèka zapnutá. Kontrolka blokování dvíøek Tato bezpeènostní kontrolka indikuje, že dvíøka praèky jsou zablokována, aby se pøedešlo jejich náhodnému otevøení. Než dvíøka otevøete, musíte poèkat, až kontrolka sama zhasne, tj. asi tøi minuty. Tajemství
 • Страница 37 из 53
  Programy pro každou pøíležitost Druh prádla a stupeò zašpinìní È. prog. Volba teploty Prášek pro pøed-pírku Prací prá šek ž Aviváz Délka Popis pracího cyklu pracího cyklu (min) ODOLNÉ TKANINY x x 150 Pøedpírání teplou vodou, praní pøi 90°C, máchání, prùbìzné a závìreèné ž zdímání ž MAX x x 140 ž
 • Страница 38 из 53
  Odstraòovánízávad Pøi provozu praèky mùže nìkdy dojít k chybì. Vìtšinou lze vzniklé problémy snadno vyøešit, aniž by bylo nutné volat opraváøe. Než se tedy obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Praèka se nerozbìhne. Je síová zástrèka správnì zasunuta do zásuvky? Mohla se uvolnit.
 • Страница 39 из 53
  V pøípadì potøeby zkontrolujte èerpadlo a gumovou hadici Praèka je vybavena samoèistícím èerpadlem, proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako napø. mince, knoflíky apod., mohou nìkdy zapadnout do èerpadla. Aby tím nedošlo k poškození èerpadla, je èerpadlo
 • Страница 40 из 53
  Instalace a transport Když pøichází nová praèka A už jste praèku právì zakoupili, nebo se jen stìhujete do nového bytu, má instalace zásadní dùležitost pro správnou funkci praèky. Po vybalení se ujistìte, zda je praèka v poøádku. V pøípadì pochybností praèku nepouštìte a obrate se na odborný
 • Страница 41 из 53
  Pro vaši bezpeènost a bezpeènost vašich dìtí Praèka odpovídá nejpøísnìjším mezinárodním bezpeènostním normám a pøedpisùm. Jste tak chránìni Vy i celá Vaše rodina. Pøeètìte si prosím všechny pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože obsahují velmi dùležité informace o bezpeènosti pøi instalaci,
 • Страница 42 из 53
  Zapnutie práèka Bezprostredne po inštalácii práèky vykonajte jeden prací cyklus s použitím programu “1” pri 90 °C. Správne uvedenie práèky do Vo¾ba programu èinnosti je ve¾mi dôležité a to z Vo¾ba pracieho programu h¾adiska zabezpeèenia kvality prebieha na základe druhu prania a tiez vyhnutia sa
 • Страница 43 из 53
  M Kontrolka zapnutévypnuté Zasvietená kontrolka indikuje, že elektrické napájanie práèky je zapnuté. Kontrolka zablokovania dvierok Zasvietená kontrolka poukazuje na zablokovanie dvierok s cie¾om zabráni ich neželanému otvoreniu. Aby sa zabránilo poškodeniu práèky, pred otvorením dvierok je
 • Страница 44 из 53
  Programy pre všetky roèné obdobia Druh tkaniny a stupeò zneèistenia Voliè programov Voliè teploty Ve¾mi zneèistené biele prádlo (plachty, obrusy, atï.) 1 MAX Znaène zneèistené biele prádlo (plachty, obrusy, atï.) 2 Znaène zašpinené biele a farebné prádlo z odolných tkanín ž Prací Prací Aviváz
 • Страница 45 из 53
  Problémy a ich riešenia M Nie je odpadové potrubie upchaté? Nie je použitý hadici nevhodný Môže sa sta, že práèka nefunguje. V mnohých prípadoch sa jedná o problémy, nadstavec na priechodu vody? a nezabraòuje ktoré je možné ¾ahko vyrieši bez potreby vola servisného technika. Skôr ako sa
 • Страница 46 из 53
  Keï to budeš považova za potrebné, skontroluj èerpadlo a gumovú hadicu. Práèka je vybavená samoèistiacim èerpadlom, ktoré nevyžaduje zvláštne èistenie a údržbu. Môže sa však sta, že nešastnou náhodou sa do èerpadla dostanú malé predmety: mince, sponky, uvo¾nené gombíky a iné malé veci. Aby sa
 • Страница 47 из 53
  M Inštalácia a premiestnenie Keï prichádza práèka Èi už sa jedná o novú práèku alebo len o jej presahovanie do nového bytu, inštalácia má zásadnú dôležitos pre jej správnu èinnos. Po vybalení zariadenia sa uisti, èi je v poriadku a èi nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade pochybností sa obrᝠna
 • Страница 48 из 53
  Vašu bezpeènos a bezbeènos vašich detí Práèka bola vyrobená pod¾a najprísnejších medzinárodných bezpeènostných predpisov. S cie¾om ochráni teba aj tvoju rodinu. Pozorne si preèítaj tieto upozornenia a všetky informácie obsiahnuté v tomto návode: jedná sa o ve¾mi dôležité údaje, pretože okrem
 • Страница 49 из 53
  M Rady na lepšie pranie 46
 • Страница 50 из 53
  47 Rady na lepšie pranie
 • Страница 51 из 53
  M Rady na lepšie pranie 48
 • Страница 52 из 53
  Merloni Elettrodomestici Leader for young Europe 10/2002 - 195028270.02 - XEROX BUSINESS SERVICES - DOCUTECH Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel +39 0732 6611 Fax +39 0732 662501 www.merloni.com
 • Страница 53 из 53