Инструкция для INDESIT WT 600

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

WT 600

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Óñòàíîâêà è èñïîëüçîâàíèå

1
2
3
4
5
6
7
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 24
  WT 600 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Óñòàíîâêà è èñïîëüçîâàíèå
 • Страница 2 из 24
  cÈÖÈÉÈÓÌÒ²Ô×ØáËÑÇ×ØÏÖ²ÏÏ’ÑÈÊÓàÐÒÔØÔÖËÑÇ¿ÒÌÓáÝÌÓÏÇÊÏÉÖÈ ÛÏÏ ÕÔËÊÌÝÌÓà ÓÈ ÕÖ¿ÍÏÓÈÚ Ï ËÑÇ ØÖÈÓ×ÕÔÖØÏÖÔʲÏ ÎȲÖÌÕÑÌÓà × ÎÈËÓÌÐ×ØÔÖÔÓàØÖÌÒÇÉÔÑØÈÒÏ×ÝÈÐÉÈÒÏdàÊÌÖÓÏØÌÉÔÑØà²È²ÕÔ²È ÎÈÓÔÓÈÖÏ׿ӲÌÈÔØÊÌÖ×ØÏÇÎȲÖÔÐØÌÎȒѿݲÈÒÏ oȲÑÔÓÏØÌ ÒÈÝÏÓ¿ ÓÈÎÈË jÎÊÑ̲ÏØÌ
 • Страница 3 из 24
  qÌÖÌËÕÌÖÊàÒʲÑãÜÌÓÏÌÒ¿ÉÌËÏØÌ×áÊ×ÔÔØÊÌØ×ØÊÏÏâÑ̲ØÖÏÜÌײÏÚÏ ÓÈÕÔÖÓàÚ ËÈÓÓàÚ dÈÝÌÐ ÒÈÝÏÓà ÕÈÖÈÒÌØÖÈÒ âÑ̲ØÖÏÜÌײÔÐ ×ÌØÏ Ï ÊÔËÔÕÖÔÊÔËÈoÌÔÉÚÔËÏÒàÌ×ÊÌËÌÓÏÇÕÔÒÌÞÌÓàÊØÈÉÑÏܲÌÓȲÖàÝ²Ì ÙÏÑáØÖÈÊÔËÇÓԒÔÓÈ×Ô×È yØÔÉàÎȒֿÎÏØáÉÌÑáÌ×ÓÈÜÈÑÈÕÔËÓÏÒÏØÌÊÌÖÚÓãã²Öàݲ¿
 • Страница 4 из 24
  nÈÝÏÓÈ ÊàÕÔÑÓÇÌØ ÕÖԒÖÈÒÒ¿ ÈÊØÔÒÈØÏÜÌײÏ ÉÌÎ dÈÝ̒Ô ÊÒÌÝÈØÌÑá ×ØÊÈÏ×ÈÒÈÔ×ØÈÓÈÊÑÏÊÈÌØ×ÇÕÔ×ÑÌÎÈÊÌÖÝÌÓÏÇÎÈËÈÓÓÔÐÕÖԒÖÈÒÒà dà ÒÔÍÌØÌ Ê ÑãÉÔÐ ÒÔÒÌÓØ Ô×ØÈÓÔÊÏØá ÒÈÝÏÓ¿ ÓÈÍÈÊ ÓÈ Ö¿²ÔÇز¿ ÕÖԒÖÈÒÒ oÈÕÈÓÌÑÏ¿ÕÖÈÊÑÌÓÏÇÏÒÌãØ×ÇØȲÍÌ
 • Страница 5 из 24
  qÌÖÏÔËÏÜÌײÏÊàÓÏÒÈÐØÌÙÏÑáØÖËÑÇÔ×ÒÔØÖȲȲ ÕÔ²ÈÎÈÓÔ ÓÈ ÖÏ׿ӲÌ oÌ ÎÈÉ¿ËáØÌ ÜØÔ ÏÎ ÙÏÑáØÖÈ ÊàÑÏÊÈÌØ×Ç ÊÔËÈ qÔË×ØÈÊáØÌÕÔËÚÔËÇÞ¿ãÌÒ²Ô×ØáÏÑÏ×ÔÉÌÖÏØÌÊÔË¿ØÖÇÕ²ÔÐ jÓԒËÈ ÖÈÎÑÏÜÓàÌ ÕÖÌËÒÌØà ÕÔÕÈËÈãØ ÒÌÍË¿ ÉÈÖÈÉÈÓÔÒ Ï ÌÒ²Ô×Øáã ËÑÇ ×ØÏÖ²Ï fÑÇ ÏÚ ÏÎÊÑÌÜÌÓÏÇ ÕÖÌË¿×ÒÔØÖÌÓà
 • Страница 6 из 24
  qØÑÔÎÞÊÕÑÉÑÙÖÌÎÚâ Ê
 • Страница 7 из 24
  u×ØÈÓÔʲÈâØԒÔÔÉÔÖ¿ËÔÊÈÓÏÇÕÖÔÏÎÊÔËÏØ×Ç×ÏÑÈÒÏ ÕÔ²¿ÕÈØÌÑÇ qÖÔÏÎÊÔËÏØÌÑá×ÓÏÒÈÌØ××ÌÉÇÊ×Dz¿ãÔØÊÌØ×ØÊÌÓÓÔ×Øá ÎÈ¿ÞÌÖÉÊàÎÊÈÓÓàÐÓÌÕÖÈÊÏÑáÓÔп×ØÈÓÔʲÔÐÏÑÏ ÔØ ׿Ø×ØÊÏÌÒÓÈËÌÍÓԒÔÎÈÎÌÒÑÌÓÏDzÔØÔÖÔÌËÔÑÍÓÔÉàØá ÊàÕÔÑÓÌÓÔ Ê ×ÔÔØÊÌØ×ØÊÏÏ × ¿×ØÈÓÔÊÑÌÓÓàÒÏ ÕÖÈÊÏÑÈ ÒÏ qÌÖÌË ÕÌÖÊàÒ
 • Страница 8 из 24
  qÌÖÌËÎȒֿβÔÐÒÈÝÏÓàÖ̲ÔÒÌÓË¿ÌØ×ÇÎÈÝÏØáÊ×Ì ÖÈÎÖàÊà ¿²ÖÌÕÏØá ×ÑÈÉàÌ Õ¿’ÔÊÏÛà Ï ÎÈ×Ø̒ӿØá ÒÔÑ ÓÏÏ dÌØÚÏÌÊÌÞÏ×ØÏÖÈØáÓÌÖ̲ÔÒÌÓË¿ÌØ×Ç dàÊÌÖÓÏØÌ ²ÈÖÒÈÓà ÎÈ×Ø̒ÓÏØÌ ÊÌÞÏ ²ÔØÔÖàÌ ÒԒ¿Ø ÔÉÖÈÎÔÊÈØá ÕÔËÔÉÏÌ ÒÌݲÈ ÓÈÕÖÏÒÌÖ ÓÈÊÔÑÔܲÏ
 • Страница 9 из 24
   ÉÔÑáÝÏÌ ÊÌÞÏ ØȲÏÌ ²È² ײÈØÌÖØÏ Ï ÕÖÔ×ØàÓÏ ÎȒֿ ÍÈÐØÌÊÒÈÝÏÓ¿ÖÈ×ÕÖÈÊÑÌÓÓàÒÏ r¿ÉÈݲÏÏÉÖã²Ï×ÑÌË¿ÌØÊàÊÔÖÈÜÏÊÈØáÓÈÏÎÓÈÓ²¿ Ì
 • Страница 10 из 24
  fÑÇÕÔÑ¿ÜÌÓÏÇÓÈÏÑ¿ÜÝÏÚÖÌοÑáØÈØÔÊÖ̲ÔÒÌÓË¿ÌØ ×ÇÏ×ÕÔÑáÎÔÊÈÓÏÌÒÔãÞÏÚ×ÖÌË×ØÊ×ÕÔÓÏÍÌÓÓàÒÕÌÓÔ ÔÉÖÈÎÔÊÈÓÏÌÒÖÈÎÖÈÉÔØÈÓÓàÚ×ÕÌÛÏÈÑáÓÔËÑÇ×ØÏÖÈÑá ÓàÚÒÈÝÏÓÉÈÖÈÉÈÓÓԒÔØÏÕÈ fÑÇÝÌÖ×ØÏÏ×ÏÓØÌØϲÏØȲÍÌËÔÑÍÓàÏ×ÕÔÑáÎÔÊÈØá×Ç ×ÕÌÛÏÈÑáÓàÌÕÖÌÕÈÖÈØà
 • Страница 11 из 24
   g×ÑÏ ÊÔËÈ Ê dÈÝÌÒ ÊÔËÔÕÖÔÊÔËÌ ÔÜÌÓá ÍÌ×زÈÇ Ï×ÕÔÑáοÐØÌ ÕÔÒÏÒÔ ÒÔãÞ̒Ô ×ÖÌË×ØÊÈ ËÔÉÈʲÏ ËÑÇ ×ÒǒÜÌÓÏÇ ÊÔËà ²ÔØÔÖÔÌ ÏײÑãÜÏØ ÔÉÖÈÎÔÊÈÓÏÌ ÏÎÊÌ×زÔÊàÚ ÔØÑÔÍÌÓÏÐ ÓÈ ÔËÌÍËÌ Ï ÒÈÝÏÓÌ È ØȲÍÌ ÕÔÊà×ÏØâÙÙ̲ØÏÊÓÔ×Øá×ØÏÖÈÑáÓԒÔÕÔÖÔݲÈ Í
 • Страница 12 из 24
   g×ÑÏ dà ÕÖÌËÕÔÑȒÈÌØÌ ÜØÔ ×ØÏÖÈÑáÓÈÇ ÒÈÝÏÓÈ ËÔђÔÌ ÊÖÌÒÇ ÓÌ É¿ËÌØ Ï×ÕÔÑáÎÔÊÈØá×Ç Ô×ØÈÊáØÌ Ñã² ÔزÖàØàÒ ÊÔ ÏÎÉÌÍÈÓÏÌ ÔÉÖÈÎÔÊÈÓÏÇ ÓÌÕÖÏÇØÓÔ’Ô ÎÈÕÈÚÈ qÔ×ÑÌËÓÌÌ ÎÈÒÌÜÈÓÏÌ ÔØÓÔ×ÏØ×Ç ØȲÍÌ Ï ² ÕÔ×ØÔÇÓÓÔÒ¿Ï×ÕÔÑáÎÔÊÈÓÏã Î
 • Страница 13 из 24
   g×ÑÏ ÒÈÝÏÓÈ ÓÌ ÖÈÉÔØÈÌØ ÏÑÏ ÖÈÉÔØÈÌØ ÓÌÕÖÈÊÏÑá ÓÔÕÖÌÍËÌÜÌÒÎÊÔÓÏØáÊÛÌÓØÖÔÉ×Ñ¿ÍÏÊÈÓÏÇÕÖÔÊÌÖá ØÌ 
 • Страница 14 из 24
   Ì×Øá ÑÏ ÓÈÕÖÇÍÌÓÏÌ Ê ÖÔÎÌزÌ 
 • Страница 15 из 24
   ÔزÖàØ ÑÏ ÕÔÑÓÔ×ØáãÊÔËÔÕÖÔÊÔËÓàвÖÈÓ
 • Страница 16 из 24
  ÎÈÑÏÊÓÔÐÏ×ÑÏÊÓÔÐ ÝÑÈӒÏ ÓÌ ÕÌÖ̒ӿØà È ×ÑÏÊÓÔÐ ÝÑÈӒ ÎȲÖÌÕÑÌÓ ÓÈ Ó¿ÍÓÔÐ Êà×ÔØÌ 
 • Страница 17 из 24
   Ñã² ÚÔÖÔÝÔ ÎȲÖàØ 
 • Страница 18 из 24
   ÙÏÑáØÖ ÓÌ ÎÈÉÏØ
 • Страница 19 из 24
  ÒÈÝÏÓÈÚÔÖÔÝÔÊàÖÔÊÓÌÓÈ qÎØÎÍ Ìâ×ÖÓÕÎÕÑÎÔ ÓåËâÜ Ö×ÎØÊÝÑÒ ×Ö ÖË ÙÓÁÏÑÌÊÕÑå ÌâÕãÚÎ ÌÑÓ´Á ÑÐ ØÖÐÎÚ´Ñ Ñ ×ÎØÎ ´ØÖÒÚÎÌÖÍÁ Ï
 • Страница 20 из 24
   rÈ×ÕÖÌËÌÑÏØÌÑá ÒÔãÞÏÚ ×ÖÌË×ØÊ ËÔÑÍÌÓ ÉàØá ÜÏ×ØàÒpÓÕÖÔÒàÊÈÌØ×ÇÕÖÔØÔÜÓÔÐÊÔËÔÐ Ð
 • Страница 21 из 24
  fÑÇÒàØáÇÕÔÊÌÖÚÓÔ×ØÏÏÖÌÎÏÓÔÊàÚËÌØÈÑÌÐÒÈÝÏ ÓàÏ×ÕÔÑáοÐØÌØÖÇÕÔܲ¿×ÒÔÜÌÓÓ¿ãÒàÑáÓàÒÖÈ×ØÊÔ ÖÔÒoÌÏ×ÕÔÑáοÐØÌÈÉÖÈÎÏÊàÉÌÓÎÏÓÏËÖ¿’ÏÌ Ô֒È ÓÏÜÌײÏÌÖÈ×ØÊÔÖÏØÌÑÏ tÎÜÕÑÞÎÙ´ÑÎÜÊØÊ´ÚÎØÑÙÚÑ´Ñ zÏÖÏÓÈ eÑ¿ÉÏÓÈ dà×ÔØÈ nȲ×ÏÒÈÑáÓÈÇÎÈ’Ö¿Î²È nÔÞÓÔ×ØáÓȒÖÌÊÈØÌÑÇ
 • Страница 22 из 24
   jÓØÌÓ×ÏÊÓÔÌÕÔÑÔײÈÓÏÌ sÕÌÛÏÈÑáÓÈÇÔÉÖÈÉÔØ²È  qÔÑÔײÈÓÏÌ sÕÌÛÏÈÑáÓÈÇÔÉÖÈÉÔØ²È sÑÏÊÏËÌÑϲÈØÓàÐÔØÍÏÒ    sØÏÖÈÑáÓÈÇÒÈÝÏÓÈ:7 sÏÑáÓÔÎȒÖÇÎÓÌÓÓàÌÉÌÑàÐÓÌÐÑÔÓÏÑÏÕÔÑÏâ×ØÌÖ×ÏÓØÌØÏÜÌײÏÌزÈÓÏ ÊàËÌÖÍÏÊÈãÞÏÌÓȒÖÌÊËÔƒs
 • Страница 23 из 24
  Ñâåäåíèÿ î ñåðòèôèêàöèè ñòèðàëüíûõ ìàøèí «Ìåðëîíè Ýëåòòðîäîìåñòè÷è» Ðîññèÿ (Ðîñòåñò-Ìîñêâà, Òåñò-Ñ.Ïåòåðáóðã è äð.) Ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒàì Êîä îðãàíà ïî ñåðòèôèêàöèè Íîìåð è ñðîê äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà 27570.0-87 27570.4-88 (ÌÝÊ 335-2-5-84) 23511-79 Ð 50033-92 ÀÅ21 Àß46 Àß46 ÀÅ01 ÀÅ01 ÌÅ53 1.2.2071 äî
 • Страница 24 из 24