Инструкция для JOTUL F500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Manualene må oppbevares under hele produktets levetid. The manuals which are enclosed with the product must be kept throughout the product’s entire 
service life. Les manuels fournis avec le produit doivent être conservés pendant toute la durée de vie du produit. Los manuales suministrados con este producto 
deben guardarse durante todo el ciclo de vida del producto. I manuali inclusi con il prodotto vanno conservati per l’intera durata di vita del prodotto. Das im 
Lieferumfang des Produkts enthaltene Begleitmaterial ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren. De bij de haard meegeleverde handleidingen 
moeten gedurende de volledige gebruiksduur van de haard bewaard blijven.. 

уководство пользователя, которое прилагается к продукту, необходимо 

сохранять до конца гарантийного срока на продукт.

Jøtul F 

500

Manual V

ersion 

P07

 

Jøtul F 

500

 

 

NO/DK -   Installasjonsmanual med tekniske data 

2

SE  

-  Installationsmanual med tekniska data 

5

FI  

-  Asennusohjeet ja tekniset tiedot 

8

GB  

-  Installation manual with technical data 

11

ES  

-  Manual de instalación con información técnica 

14

IT  

-  Manuale di installazione con dati tecnici 

17

FR  

-  Manuel d’installation et données techniques 

20

DE  

-  Aufstellungshandbuch mit technischen Daten 

23

NL  

-  Installatiehandleiding met technische gegevens 

26

RU - 

Инструкции по установке и эксплуатации 

29

BE 

-  Déclaration de conformité/Konformitätserklärung/Conformiteitsverklaring  34

  

Figures/Pictures

 37

NO  -  Les nøye “Generell bruks- og vedlikeholdsmanual” før bruk.
DK -  

Læs ”Generel brugs- og vedligeholdelsesmanual” grundigt igennem før brug.

SE - Läs 

Allmänn användnings- och underhållsmanual”

 noga innan användning.

FI   -  Lue huolellisesti 

“Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet”

 ennen kuin otat tuotteen käyttöön.

GB  -  Before use, please read ”General use and maintenance manual” carefully.
FR   -  Avant utilisation, lisez attentivement ”Manuel général d’utilisation et d’entretien”.
ES  -  Antes de proceder a su uso, lea atentamente ”Manual de uso general y mantenimiento”.
IT  -  Prima dell’uso, si prega di leggere attentamente ”Manuale d’uso generale e di manutenzione”. 
DE  -  Lesen Sie sich vor der Verwendung ”Allgemeine Verwendungs- und Pflegeanleitung” sorgfältig 

durch.

NL   -  Lees ”Algemeen gebruik- en onderhoudhandleiding” aandachtig door voordat u de haard gaat 

gebruiken.

RU -  Пожалуйста,  внимательно  прочитайте  «Общую  инструкцию  по  эксплуатации  и 

обслуживанию» перед началом использования продукта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  Jøtul F 500 2 - Installationsmanual med tekniska data 5 FI - Asennusohjeet ja tekniset tiedot 8 GB - Installation manual with technical data 11 ES - Manual de instalación con información técnica 14 IT - Manuale di installazione con dati tecnici 17 FR Jøtul F 500 Installasjonsmanual med tekniske
 • Страница 2 из 41
  NORGE/DANMARK Installasjonsmanual med tekniske data 1.0 Forhold til myndighetene .............................2 2.0 Tekniske data ................................................2 3.0 Installasjon ....................................................3 4.0
 • Страница 3 из 41
  NORGE/DANMARK 3.0 Installasjon 3.4 Skorstein og røykrør • 3.1 Gulv • Fundamentering Man må forsikre seg om at gulvet er dimensjonert for ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt. Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulv- anbefales fjernet under en installasjon.
 • Страница 4 из 41
  NORGE/DANMARK 3.6 Kontroll av funksjoner (fig. 2) Når produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningsorganene. Disse skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende. Luftventil (A) Venstre posisjon = lukket Høyre posisjon = fullt åpnet 4.0 Service Advarsel! Enhver ikke autorisert endring av
 • Страница 5 из 41
  SVENSKA Installationsmanual med tekniska data 1.0 Kontroll och lagstiftning ...............................5 2.0 Tekniska data.................................................5 3.0 Installation ................................................... 6 4.0
 • Страница 6 из 41
  SVENSKA 3.0 Installation 3.1 Golv • • • Underlag Kontrollera att underlagets mått passar för eldstaden. I «2.0 Tekniska data» finns viktspecifikationer. Vi rekommenderar att golvmaterial som inte sitter fast i underlaget – så kallat flytande golv – avlägsnas före installationen. Krav för skydd av
 • Страница 7 из 41
  SVENSKA 3.6 Kontroll av funktioner (fig. 2) 4.0 Service När produkten är uppmonterad, kontrollera alltid alla reglage. Dessa ska kunna betjänas utan motstånd och fungera tillfredsställande. Viktigt! Inte autoriserad ändring av produkten är olagligt! Använda endast originale reservdelar! Luftventil
 • Страница 8 из 41
  SUOMI Asennusohjeet ja tekniset tiedot 1.0 Viranomaisvaatimukset .............................. 8 2.0 Tekniset tiedot ............................................ 8 3.0 Asentaminen ................................................ 9 4.0 Huolto
 • Страница 9 из 41
  SUOMI 3.0 Asentaminen 3.1 Lattia • • • Perustus On varmistettava, että perustus on mitoitettu tulisijalle riittäväksi. Ks. tulisijan painoa koskevat tiedot kohdasta «2.0 Tekniset tiedot». On suositeltavaa, että lattia, joka ei ole kiinni perustuksessa (ns. kelluva lattia) poistetaan ennen
 • Страница 10 из 41
  SUOMI 3.6 Toimintojen tarkastaminen (kuva 2) Kun tuote on asennettu, tarkista aina säätimien ja vipujen toiminta. Niiden tulee liikkua kevyesti ja toimia kunnolla. Vetoventtiili (A): Vasemmalla = kiinni Oikealla = täysin auki Kädensija (B): Vasemmalle = auki Oikealle = kiinni Kädensija (C) Oikealle
 • Страница 11 из 41
  ENGLISH Installation manual with technical data 1.0 Relationship to the authorities ...................11 2.0 Technical data ..............................................11 3.0 Installation .................................................. 12 4.0
 • Страница 12 из 41
  ENGLISH 3.0 Installation • 3.1 Floor • Foundations It must be ensured that the foundations are dimensioned for the fireplace. Cf. «2.0 Technical data» for specification of weight. It is recommended that flooring which is not fastened to the foundations – so-called floating flooring – is removed
 • Страница 13 из 41
  ENGLISH 3.6 Control of functions (fig. 2) When the product is set up, always check the control functions. These shall move easily and function satisfactorily. Draught vent (A) Left position = closed Right position = fully open Doorhandle (B) Towards the left = open Towards the right = closed
 • Страница 14 из 41
  ESPAÑOL Manual de instalación con información técnica 1.0 Relación con las autoridades ...................... 14 2.0 Información técnica ................................... 14 3.0 Instalación ................................................... 15 4.0 1.0 Relación con las autoridades La instalación
 • Страница 15 из 41
  ESPAÑOL 3.0 Instalación 3.4 Chimeneas y tubos de humos • 3.1 Suelo Cimientos Es necesario asegurarse de que los cimientos se corresponden con el tamaño de la estufa. Consulte «2.0 Información técnica» para conocer las especificaciones de peso. Se recomienda la retirada del suelo que no esté sujeto
 • Страница 16 из 41
  ESPAÑOL Instalación del conducto de humos La estufa se instala con un conducto de humos de 150 mm de diámetro, que debe tener un grosor aprobado. Durante el transporte, el conducto de humos de la estufa Jøtul F 500 se encuentra en el interior de la cámara de combustión. Puede elegir una salida
 • Страница 17 из 41
  ITALIANO Manuale di installazione con dati tecnici 1.0 Conformità alle leggi .................................. 17 2.0 Dati tecnici .................................................. 17 3.0 Installazione ................................................ 18 4.0 Assistenza
 • Страница 18 из 41
  ITALIANO 3.0 Installazione 3.1 Pavimento Basamento È importante accertarsi che le dimensioni dei basamenti siano adatte al camino. Cf. «2.0 Dati tecnici» per le specifiche sul peso. Durante l’installazione, si consiglia di rimuovere la pavimentazione non fissata al sottofondo (pavimento
 • Страница 19 из 41
  ITALIANO 3.6 Controllo delle funzioni (fig. 2) 4.0 Assistenza Quando il prodotto è installato, controllare sempre le funzioni di controllo. È necessario che si muovano con facilità e che funzionino in maniera soddisfacente. Attenzione! Non è consentito apportare al prodotto modifiche non
 • Страница 20 из 41
  FRANCAIS Manuel d’installation et données techniques 1.0 Relations avec les autorités ....................... 20 2.0 Données techniques .................................. 20 3.0 Installation .................................................. 21 4.0 Maintenance
 • Страница 21 из 41
  FRANCAIS 3.0 Installation 3.4 Cheminées et conduits • 3.1 Le sol Socle Il convient de s’assurer que le socle présente des dimensions adaptées au poêle. Voir «2.0 Données techniques» pour les normes de poids. Il est recommandé d’enlever le revêtement de sol si celui-ci n’est pas fixé au socle
 • Страница 22 из 41
  FRANCAIS 3.6 Contrôle des fonctions (fig. 2) Une fois l’appareil en place, vérifiez systématiquement l’ensemble des pièces fonctionnelles. Ces pièces doivent pouvoir s’extraire facilement et fonctionner correctement. Contrôle d’entrée d’air (A) Position gauche = fermé Position droite = ouvert
 • Страница 23 из 41
  DEUTSCH Aufstellungshandbuch mit technischen Daten 1.0 Behördliche Auflagen .................................23 2.0 Technische Daten .......................................23 3.0 Aufstellung ................................................. 24 4.0
 • Страница 24 из 41
  DEUTSCH 3.0 Aufstellung • 3.1 Boden • Fundamente Es muss sichergestellt sein, dass das Fundament in geeigneter Weise für den Kamin dimensioniert ist. Unter «2.0 Technische Daten» finden Sie Angaben zum Gewicht. Es empfiehlt sich, dass Bodenbelag, der nicht fest mit dem Fundament verbunden ist – so
 • Страница 25 из 41
  DEUTSCH Schraube. Befestigen Sie damit das Verbindungsstück. 2. Markieren Sie die Stelle am Verbindungsstück, an der die Schrauben auf das Verbindungsstück stoßen, wenn das Rohr am Boden des Rohrstutzens anliegt, und bohren Sie für die Schrauben ein 5,5 mm großes Loch in das Verbindungsstück. 3.
 • Страница 26 из 41
  NEDERLANDS Installatiehandleiding met technische gegevens 1.0 Wettelijke voorschriften ........................... 26 2.0 Technische gegevens ................................. 26 3.0 Installatie .....................................................27 4.0 Groot onderhoud
 • Страница 27 из 41
  NEDERLANDS 3.0 Installatie 3.4 Schoorstenen en kachelpijpen • 3.1 Vloer Fundament Het fundament moet op de haard berekend zijn. Zie «2.0 Technische gegevens» voor het gewicht van de haard. Het wordt aanbevolen om een vloer die niet aan het fundament bevestigd is, een zogenaamde zwevende vloer, bij
 • Страница 28 из 41
  NEDERLANDS 1. Kachelpijpen met 150 mm doorsnee worden direct op de schoorsteenuitgang van de haard geplaatst. Aan beide zijden van de schoorsteenuitgang bevindt zich een schroef (afbeelding 3A). Zet de kachelpijp daarmee vast. 2. Markeer de plek op de kachelpijp waar de schroef komt wanneer de pijp
 • Страница 29 из 41
  Русский Содержание 1.0. Нормативная база 1.0 Нормативная база.................................... 29 Устанавливайте печь в соответствии с нормами, действующими в конкретных странах. При ее монтаже соблюдайте все местные законы и предписания, включая национальные и европейские стандарты. 2.0
 • Страница 30 из 41
  Русский Расход древесины Номинальная теплоотдача изделий серии Jøtul F 500 составляет 8,5 кВ. Расход древесины при номинальной теплоотдаче — приблизительно 2,7 кг/ч. Надлежащий расход топлива в большой степени зависит от применения подходящих поленьев. Соответствующие размеры указаны ниже. Щепа
 • Страница 31 из 41
  Русский 3.3. Потолок 3.5. Сборка перед установкой Минимальное расстояние между потолком из горючего материала и печью должно составлять 1 200 мм. Внимание! Перед установкой проверьте печь на наличие повреждений. Изделие имеет большой вес. Не устанавливайте его в одиночку. 3.4. Дымоходы и дымоходные
 • Страница 32 из 41
  Русский 3.6. Управление функциями (рис. 2) После того как изделие будет установлено, проверьте элементы управления. Они должны легко двигаться и работать надлежащим образом. Отверстие для создания тяги (А) Левое положение Правое положение = = закрыто полностью открыто Дверная ручка (B) Повернута
 • Страница 33 из 41
  Русский 5.0. Дополнительное оборудование 5.2. Соединительная труба для наружной вентиляции, номер по каталогу 50012842 С помощью соединительной трубы для наружной вентиляции и гибкого патрубка можно обеспечить подачу воздуха для горения непосредственно к изделию. За счет этого воздух будет
 • Страница 34 из 41
  LA BELGIQUE Déclaration de conformité – la Belgique Fabricant: Jøtul AS, P.O. Box. 1411, 1602 Fredrikstad, Norvège Produit: Jøtul F 500 Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu’elle est
 • Страница 35 из 41
  BELGIEN Konformitätserklärung - Belgien Hersteller: Jøtul AS, P.O.Box 1411, 1602 Fredrikstad, Norwegen Produkt: Jøtul F 500 Hiermit erklären wir, dass die nachstehende Geräteserie dem in der EGKonformitätserklärung beschriebenen Standardmodell entspricht sowie Herstellung und Vertrieb gemäß dem
 • Страница 36 из 41
  BELGIË Conformiteitsverklaring - België Producent: Jøtul AS, P.O. Box 1411, 1602 Fredrikstad, Noorwegen Product: Jøtul F 500 Hierbij verklaren wij dat de hierna genoemde apparaten voldoen aan het standaardmodel beschreven in de EG-conformiteitsverklaring en dat de productie en marketing van de
 • Страница 37 из 41
  37 Jøtul F 500
 • Страница 38 из 41
  Fig.2 Fig. 4 Fig. 3 A C A B E A Fig. 5 2 1 3 Back 4 Back 38 5 Back
 • Страница 39 из 41
  39
 • Страница 40 из 41
  Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring. Jøtul AS, Aug. 2012 Cat.no. 10026117 Draw.no. 4-4694-P07 Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb
 • Страница 41 из 41