Инструкция для KENWOOD DF530

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

www.kenwoodworld.com

56883/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com 56883/1
 • Страница 2 из 53
  KE NW OO D DF530 series
 • Страница 3 из 53
  English Português 2-5 6 - 10 Español 11 - 15 Türkçe 16 - 20 Ïesky 21 - 25 Magyar 26 - 30 Polski 31 - 35 Русский 36 - 40 Ekkgmij 41 - 45 w∂¸´ 94 - 64
 • Страница 4 из 53
  ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ተ ቩ KE NW OO D ቯ ቮ ቭ ቫ ቪ
 • Страница 5 из 53
  know your Kenwood deep fryer know your Kenwood fryer safety ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ ቯ ተ G G G G G G G G G G G G G G G G G G Never plug in the fryer before filling the bowl with oil. Keep children away during use and after - fat stays hot for a long time. Never let the cord touch hot surfaces or
 • Страница 6 из 53
  7 Set the timer ቭ by pressing the button until the required time is reached. The time will start counting down as soon as the button is released. See “operating the timer”. 8 When ready, raise the basket and allow the food to drain before opening the lid. G To re-use oil, allow to cool then pour
 • Страница 7 из 53
  4 To change the countdown time during operation, press and hold the button in for 3 seconds. The display will reset to “00” and a new time can be set. 5 When the countdown has finished the timer will “beep” for 15 seconds. To stop the timer beeping, press the button once. 6 The display will
 • Страница 8 из 53
  Troubleshooting guide Problem Possible Cause Fryer does not work Fryer not plugged in Check fryer is plugged in Fuse blown Check the fuse/circuit breaker for your installation and replace the fuse if necessary. If this does not solve the problem refer to the “service” section. Electrics unit not
 • Страница 9 из 53
  Português Por favor desdobre as ilustrações da primeira página. conheça a sua fritadeira Kenwood antes de utilizar pela primeira vez 1 Remova todo o material de embalagem. 2 Desmonte: veja “como desmontar, montar e utilizar a sua fritadeira”. 3 Lave as peças: veja a secção “limpeza”. segurança G G
 • Страница 10 из 53
  G como montar e utilizar 1 Introduza a taça – as marcas de “MAX” (Máximo) e “MIN” (Mínimo) devem estar voltadas para as costas da fritadeira. 2 Seguidamente introduza a unidade eléctrica ቫ – o cabo deve ficar voltado para as costas da fritadeira + . 3 Deite o óleo na fritadeira. O nível deve
 • Страница 11 из 53
  tabela de tempos e temperaturas de fritura Os tempos de fritura apresentados nesta tabela servem apenas de orientação e devem ser ajustados de acordo com as diversas quantidades ou espessuras dos alimentos e também de acordo com o seu gosto individual. Alimento Temperatura de Fritura Tempo de
 • Страница 12 из 53
  manutenção e limpeza G G G G G G G G G G assistência técnica e atendimento ao cliente Nunca comece a limpar até o óleo ter arrefecido. Desligue sempre a ficha da tomada e retire a unidade eléctrica antes de limpar o aparelho. Certifique-se de que tudo está completamente seco antes de tornar a
 • Страница 13 из 53
  Guia de resolução de problemas Problema Causa Possível Solução A fritadeira não funciona A fritadeira não tem a ficha ligada à tomada Verifique se a ficha da fritadeira está ligada à tomada Fusível fundido Verifique o disjuntor da sua instalação e substitua o fusível se necessário. Se isto não
 • Страница 14 из 53
  Español Por favor, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones conozca su freidora Kenwood antes de usarla por primera vez 1 Retire todo el embalaje. 2 Desmonte: consulte “Desmontar, montar y usar su freidora”. 3 Lave las partes: ver “limpieza”. seguridad G G G G G G G G G G G G G G G G G
 • Страница 15 из 53
  G montar y usar 1 Introduzca el bol – marcas “MAX” y “MIN” hacia la parte trasera de la freidora. 2 A continuación, introduzca la unidad eléctrica ቫ – cable hacia la parte trasera de la freidora + . 3 Vierta el aceite. El nivel tiene que estar entre las marcas “MAX” y “MÍN” . 4 Introduzca la cesta
 • Страница 16 из 53
  tabla de los tiempos de fritura y temperatura Los tiempos de fritura de esta tabla son sólo una guía y deberán modificarse conforme a la cantidad o grosor de los alimentos y al gusto propio. Alimento Temperatura Tiempo de fritura Patatas fritas frescas 800 g/ 1⁄2 cesta llena (cantidad recomendada
 • Страница 17 из 53
  cuidado y limpieza servicio y atención al cliente G Nunca empiece a limpiar hasta que el aceite sa haya enfriado. Desenchufe y retire la unidad eléctrica siempre antes de limpiar. Asegúrese de que todas las partes están muy bien secas antes de montarlas. G unidad eléctrica Nunca la sumerja en agua.
 • Страница 18 из 53
  guía de solución de problemas Problema Causa posible Solución La freidora no funciona La freidora no está enchufada Compruebe que la freidora esté enchufada Fusible fundido Compruebe el fusible/automático de su instalación y cambie el fusible si fuera necesario. Si así no se soluciona el problema,
 • Страница 19 из 53
  Türkçe Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız ilk kullanımdan önce 1 Aygıtın tüm ambalajını çıkarınız. 2 Aygıtın parçalarını sökünüz. Bu konuda sayfadaki 'fritözün parçalarının takılması, kullanımı ve sökülmesi' bölümüne bakınız. 3 Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız. Bu konuda sayfadaki
 • Страница 20 из 53
  G parçaların takılması ve kullanımı 1 Çanağı yerine takınız. AZAMİ (‘MAX’) ve ASGARİ (‘MIN’) işaretleri aygıtın arkasındadır. 2 Arkasından elektrik donanımını yerine sürünüz ቫ – kordonu aygıtın arkasına itiniz + . 3 Aygıta yaò koyunuz. Dolduracaòınız yaò miktarı, 'MAX' (AZAMŸ) ve MIN (ASGARŸ)
 • Страница 21 из 53
  Kızartma Süreleri ve sıcaklık tablosu Bu tabloda verilen kızartma süreleri sadece fikir vermek içindir. Farklı miktarlara veya kızartılacak yiyeceğin kalınlığına göre, ya da damak zevkinize uygun olarak kızartma sürelerini ayarlamalısınız. Gıda Kızartma Sıcaklığı Kızartma Süresi Taze patates
 • Страница 22 из 53
  bakım ve temizlik bakım ve mü…teri hizmetleri G G Elektrik kordonu hasar görürse, KENWOOD ya da yetkili KENWOOD onarımcısına ba…vurunuz. G Fritözün kullanımı, ek parça sipari…i, bakımı ve onarımı için aygıtı satın aldıòınız satıcıya ba…vurunuz. G G G G G G G G G Yaò soòumadan önce hiçbir biçimde
 • Страница 23 из 53
  Arıza Giderme Kılavuzu Sorun Olası Neden Çözüm Fritöz çalışmıyor Fritöz prize takılmamıştır Fritözün fişinin takılı olduğunu kontrol edin Sigorta atmıştır Tesisatınızdaki sigortayı/devre anahtarını kontrol edin ve gerekiyorsa sigortayı değiştirin. Sorunu bu şekilde çözemiyorsanız, “servis” bölümüne
 • Страница 24 из 53
  Ïesky Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením p¡ed prvním pou¥itím 1 Fritézu vybalte. 2 Rozeberte: viz ïást 'rozebrání, montᥠa pou¥ití fritézy'. 3 Umyjte jednotlivé souïásti: viz ïást 'ïi•têní'. popis elektrické fritézy Kenwood bezpeïnost G G G G G G G G G G G G G G G G G G
 • Страница 25 из 53
  fritováním propláchnête vodou a vysu•te. montᥠa pou¥ití 1 Vložte nádobu tak, aby se značky ‘MAX’ a ‘MIN’ nacházely na zadní straně fritézy. 2 Zasuňte elektrickou jednotku ቫ se šňůrou do zadní strany fritézy + . 3 Nalejte do mísy olej. Hladina musí bƒt mezi znaïkami 'MAX' a 'MIN' . 4 Vložte košík
 • Страница 26 из 53
  tabulka dob fritování a teplot Doby fritování uváděné v této tabulce jsou pouze vodítkem. Měli byste si je přizpůsobit, aby odpovídaly různému množství nebo hustotě pokrmu a také aby vyhovovaly vašim chutím. Potraviny Teplota fritování Doba fritování Čerstvé bramborové hranolky 800 g na 1ŕ2
 • Страница 27 из 53
  servis a slu¥by zákazníkºm l V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry mº¥e její vƒmênu z bezpeïnostních dºvodº provést pouze firma KENWOOD nebo firmou KENWOOD autorizovaná opravna. ïi•têní a servis G G G G G G G G G G Fritézu mº¥ete zaïít ïistit, a¥ olej uvnit¡ vychladne. P¡ed ïi•têním v¥dy vytáhnête
 • Страница 28 из 53
  Pokyny na odstraňování závad Problém Možná příčina Řešení Fritéza nefunguje Fritéza není zapojena do napájecí sítě Zkontrolujte, zda je fritéza zapojena do napájecí sítě. Spálená pojistka Zkontrolujte na své elektroinstalaci pojistky nebo jističe a, pokud je to zapotřebí, vyměňte pojistku. Pokud se
 • Страница 29 из 53
  Magyar A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek. az olajsütò használata G elsò a biztonság G G G G G G G G G G G G G G G G Amíg nem töltött olajat a sütòedénybe, soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. Sütés közben a
 • Страница 30 из 53
  G összeszerelés és kezelés 1 Helyezze be az edényt – a készülék hátulján láthatóak a ’MAX’ és ’MIN’ jelzések. 2 Illessze be az elektromos egységet ቫ – a zsinór a készülék hátulján található + . 3 Öntse az olajat a sütòedénybe. Az olaj szintjének a “MAX” és “MIN” jelzések között kell lennie . 4
 • Страница 31 из 53
  Sütési idő és hőmérséklet táblázat Az alábbi táblázatban megadott sütési idők csak tájékoztató jellegűek, és az étel vastagságának, mennyiségének és az Ön ízlésének megfelelően módosíthatók. Étel Sütési hőmérséklet Sütési idő Friss hasábburgonya 800 g 1ŕ2 kosár 190 °C (a legjobb eredményhez
 • Страница 32 из 53
  a készülék tisztítása javíttatás és vevòszolgálat G G G G G G G G G G G Amíg az olaj le nem hûlt, soha ne kezdje meg a tisztítást! Tisztítás elòtt a hálózati vezetéket mindig húzza ki a konnektorból és az elektromos egységet is vegye le a sütòròl. A sütò összeszerelése elòtt ellenòrizze, hogy
 • Страница 33 из 53
  Hibamegoldó táblázat Probléma Lehetséges okok Megoldás A sütő nem működik A sütő nincs hálózatra csatlakoztatva Csatlakoztassa a hálózatra a sütőt Kiégett biztosíték Ellenőrizze a biztosítékot, és cserélje ki, ha szükséges. Ha ez nem oldja meg a problémát, lásd a "Szerviz" fejezetet. Az elektromos
 • Страница 34 из 53
  Polski Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie przed u¯yciem po raz pierwszy 1 Usuæ wszystkie materia¢y opakowania. 2 Rozbierz frytkownicë: patrz punkt "rozbieranie, monta¯ i u¯ytkowanie frytkownicy". 3 Umyj czëÿci: patrz punkt “czyszczenie”. poznaj swojå frytkownicë Kenwooda
 • Страница 35 из 53
  G jak zmontowaç frytkownicë i sma¯yç 1 Wsunąć miskę z oznaczeniami ‘MAX’ i ‘MIN’ skierowanymi do tyłu frytkownicy. 2 Następnie wsunąć sekcję elektryczną ቫ z przewodem sieciowym znajdującym się z tyłu frytkownicy + . 3 Wlej olej. Poziom musi sië znajdowaç miëdzy kreskami "MAX" i "MIN" . 4 Wsunąć
 • Страница 36 из 53
  tabela czasów smażenia i temperatur Czasy smażenia podane w poniższej tabeli mają charakter wyłącznie orientacyjny i należy je dostosować odpowiednio do różnych ilości lub grubości produktów żywnościowych, a także własnych upodobań smakowych. Produkt żywnościowy Temperatura smażenia Czas smażenia
 • Страница 37 из 53
  pielëgnacja i czyszczenie serwis i ¢åcznoÿç z klientami G Nigdy nie rozpoczynaj czyszczenia, dopóki olej sië nie och¢odzi. Przed czyszczeniem zawsze najpierw wyjmij wtyczkë z gniazdka sieciowego i wyciågnij sekcjë elektrycznå. Przed monta¯em upewnij sië, ¯e wszystkie czëÿci så suche. G sekcja
 • Страница 38 из 53
  Rozwiązywanie problemów technicznych Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Smażalnica nie działa Smażalnica nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego Sprawdzić, czy smażalnica jest podłączona do gniazdka elektrycznego Przepalony bezpiecznik Sprawdzić bezpiecznik topikowy/automatyczny w
 • Страница 39 из 53
  Русский Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСТРОЙСТВОМ ФРИТЮРНИЦЫ ФИРМЫ KENWOOD G G Меры безопасности. G G G G G G G G G G G G G G G Не включайте фритюрницу в сеть, пока не зальете масло в чашу. Не разрешайте детям подходить к фритюрнице во время и после окончания
 • Страница 40 из 53
  Сборка, разборка и эксплуатация фритюрницы G Разборка 1 Надавите на фиксатор, чтобы крышка ቩ открылась. Откройте крышку. 2 Поднимите ручку и выньте корзину. 3 Снимите блок электрооборудования, а затем выньте чашу. G Перед тем, как вынуть блок электрооборудования, убедитесь, что электрошнур извлечен
 • Страница 41 из 53
  таблица времени и температуры жарки Показатели времени жарки, указанные в этой таблице, носят рекомендательный характер. Их следует варьировать в зависимости от количества или толщины нарезки продуктов, а также вашего собственного вкуса. Продукты Температура жарки Время жарки Картофельные чипсы
 • Страница 42 из 53
  Очистка G G G G G G G G G Обслуживание и уход Перед очисткой всегда отключайте фритюрницу от сети и снимайте с нее электрический блок. Перед сборкой убедитесь в том, что все детали фритюрницы совершенно сухие. G Электрический блок Никогда не погружайте электрический блок в воду. Перед тем, как
 • Страница 43 из 53
  РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Проблема Фритюрница не работает Возможная причина Фритюрница не подключена к электросети Перегорел предохранитель Блок электрооборудования установлен неправильно. Масло вытекает через край Превышен максимально допустимый уровень масла Корзина
 • Страница 44 из 53
  Ekkgmij Kenwood G . G G . 89/336/ G . . G 1 2 ’ . : , “ , ”. . 3 . “ Kenwood . G , ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ . G . . G . G . G . G ቯ ተ . G oi a o se eq o qa a o . G , . : “ ”. G . G . G . G ”. . G . 41
 • Страница 45 из 53
  G , . G , . ቩ 1 . . . 2 3 . . . , G . G . . G 1 – ‘MAX’ ‘MIN’ . . G ቫ– + 2 3 . ( ), . . . . G “ ” “ ” 4 . , . . G , . ቦ. , 5 . ቮ. G 6 8 - 10 . ei . G , . . . , G 1.3 G . ቭ 7 G G . . “ ”. 8 , . G , . 42 1 2.5 2
 • Страница 46 из 53
  . 800 / 190°C 6–8 190°C 9 – 12 190°C 9 – 11 170°C 3–5 ( ) 1.3 1 170°C 10 – 15 190°C 3–5 170°C 15 – 20 20 – 30 170°C 3–5 150°C ) ) 3–5 190°C / 3–5 190°C ( ( 6–8 190°C ) 15 190°C ( 3–5 / 2–3 / 3 5 – ’ . 1 5 , . “00”. 4 2 , 3 1 . . “00” “05” = 5 . . 5 . 15 : . 1 , . 6 . 45 . 43
 • Страница 47 из 53
  G G , . G KENWOOD . . : G G . G G . . G . G , . G 20 . G 20 a la a . a aqi si . G 20 . . G , ,- . , , , . , . 1 . 2 – L1154 . 3 . 44
 • Страница 48 из 53
  / . “ ”. . / / / 170°C 190°C 1–2 9–11 . – “ . 45
 • Страница 49 из 53
  t•öÅ«Ë qKª∞« Íd∫¢ ‰Ëb§ q∫∞« .¡U°dNJ∞U° UNKÅË s± bØQ¢ …dz«b∞« l©UÆ/“uOH∞« vK´ nAØ« r∞ «–« .Âe∞ «–« “uOH∞« ‰b∂∑ß«Ë ."W±bª∞«" l§«¸ WKJAL∞« q∫¢ W∂Ød± ¡U°dNJ∞« …b•Ë Ê« bØQ¢ .`O∫Å qJA° .X¥e∞« Èu∑º± vK´ nAØ« vK´ Ÿö©ö∞ wKI∞« ‰Ëb§ l§«¸ .UN° vÅuL∞« ‹UOLJ∞« .«bO§ ÂUFD∞« nH§Ë ·dÅ .b¥b§ X¥e° t∞b∂∑ß« …bO§ WO´u≤
 • Страница 50 из 53
  XOÆu∑∞« W´Uß W¥¸UD° ‰«b∂∑ß« XOÆu∑∞« W´Uß qOGA¢ .W•uK∞« vK´ "00" i±u¥ ·uß ,…d± ¸e∞« jG{« ¸e∞« o°« .WIOÆœ 1 s± ‹«uDª° w∞“UM∑∞« XÆu∞« j∂C∞ WO≤U£ jG{« 5 = "05" ö∏± ,W°uKDL∞« XOÆu∑∞« …b± v∞« ‰uÅu∞« v∑• U©uGC± jI≠ w≤«u∏∞« XOÆu∞« W´Uß ÷dF¢ :WE•ö± .¸e∞« ¸d• r£ .ozUÆœ .…b•«Ë WIOÆœ s± qÆ« w∞“UM∑∞« XOÆu∑∞«
 • Страница 51 из 53
  Ÿ«u≤« Ë« ‹u¥“ ÃeL¢ ô «b°« .«b¥b∫¢ oOLF∞« wKIK∞ UN∞ULF∑ßU° UN≤ô s¥d§dL∞« Ë« …b°e∞« Ë« Êu∑¥e∞« X¥“ qLF∑º¢ ôË WHK∑ª± sLß .`HD¢ Ë« …u¨d∞« UN° qB∫¢ Ë« sîb¢ ·uß s± vK´« …¸«d• W§¸œ v∞« ÃU∑∫¢ a∂D∞« WI∂ºL∞« WLF©ô« Ê« .WµOM∞« W¥c¨ô« ZCM¥ Ê« q∂Æ «e≥U§ w§¸Uª∞« `Dº∞« Ëb∂¥ bÆ .«bO§ ÂUFD∞« a∂D¥ .qî«b∞« .‰ULF∑ßö∞
 • Страница 52 из 53
  ´d°w WO∫O{u∑∞« ‹U±ußd∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« WO±U±ô« W∫HB∞« `∑≠ ¡U§d∞« v∞Ëô« …dLK∞ ‰ULF∑ßô« q∂Æ .nOKG∑∞« œ«u± lOL§ ‰«e¢ 1 ."…öIL∞« ‰ULF∑ß«Ë VOØd¢Ë pOJH∑∞" dE≤« :“UNπ∞« pJH¥ 2 ."nOEM∑∞«" dE≤« :¡«e§ô« qºG¢ 3 œËuMOØ oOLF∞« wKI∞« “UN§ vK´ «u≠dF¢ W±öº∞« .X¥e∞U° ¡U´u∞« ¡q± q∂Æ ¡U°dNJ∞U° …öIL∞« qÅu¢ ô «b°«
 • Страница 53 из 53