Инструкция для KENWOOD HM220, HM226

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ቦ Ledningsklemme

sådan anvender du
håndmixeren

1

Sæt piskerisene i - drej og tryk ind. (De
fjernes ved at trykke på udløserknappen for
piskerisene).

2

Sæt stikket i stikkontakten.

3

Skub hastighedskontakten fremad.

q

Efterhånden som dejen bliver tykkere, skal
hastigheden sættes op.

q

For sikkerhedens skyld kan håndmixeren
ikke aktiveres uden piskeris.

rengøring

q

Sluk altid for strømmen, tag stikket ud af
stikkontakten og fjern piskerisene før
rengøring.

q

Nedsænk aldrig håndmixerhuset i vand
eller andre væsker, og lad aldrig ledning og
stik blive våde.
piskeris

q

Vask i hånden eller i opvaskemaskine og
tør efter med et viskestykke.
håndmixerhus

q

Vask ydersiden med en fugtig klud og tør
efter med et viskestykke.

opbevaring 

(se illustrationen)

1

Ledningen vikles omkring håndmixerens
underdel. Fastgør så ledningen med
ledningsklemmen.

2

Tryk piskerisholderen ind i
piskerisåbningerne. Sæt så piskerisene fast
i holderen.

service og kundeservice

q

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den
af sikkerhedsgrunde udskiftes af 

KENWOOD

eller en autoriseret 

KENWOOD

forhandler.

Hvis man har brug for hjælp med:

q

brug af håndmixeren

q

service eller reparationer (inden for eller
uden for garantiperioden),

q

skal man kontakte den forretning, hvor
håndmixeren er købt.

Met drie verschillende snelheden en een
compacte maar robuuste vormgeving zorgt
uw Kenwood HM220/HM226 dat vele
gerechten - van eieren tot room en van
vruchtengebak tot taart – in een
handomdraai bereid kunnen worden. In
tegenstelling tot sommige handmixers zijn
de kloppers van roestvrij staal en niet
verchroomd, zodat ze niet gaan schilferen.
Uw HM220/HM226 is snel in elkaar te
zetten en is daarom praktisch gebruiksklaar
op het moment dat u hem nodig heeft. En
als u hem niet meer nodig heeft, kunnen de
mixer, de kloppers en het snoer handig
samen worden geklapt, zodat ze zo min
mogelijk kastruimte in beslag nemen. Bij
Kenwood ontwerpen we namelijk producten
met het oog op de toekomstige gebruikers.

veiligheid

q

Zorg dat het snoer of de stekker nooit nat
worden - u zou dan een elektrische schok
kunnen krijgen.

q

Houd uw vingers, haren, kleding en
keukengerei uit de buurt van bewegende
onderdelen.

q

Laat het snoer nooit op hete oppervlakken
rusten of naar beneden hangen zodat een
kind het kan vastpakken.

q

Gebruik de handmixer nooit als hij
beschadigd is. Laat hem dan nakijken of
repareren, zie ‘klantenservice’.

q

Gebruik nooit hulpstukken die niet voor het
apparaat bestemd zijn.

q

Laat kinderen of zieke personen de
handmixer nooit zonder toezicht gebruiken.

q

Gebruik uw handmixer uitsluitend voor
huishoudelijke doeleinden.

voordat u de stekker in het
stopcontact steekt

q

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening
overeenkomt met de gegevens op de
onderzijde van uw handmixer.

q

Deze handmixer voldoet aan EG-richtlijn
89/336/EEC.

voordat u de handmixer de
eerste maal gebruikt

1

Verwijder de gehele verpakking.

2

Was de kloppers; zie ‘reiniging’.

ken uw Kenwood handmixer 

zie

afbeeldingen

ቢ snelheidsschakelaar
ባ ontgrendelingsknop kloppers
ቤ kloppers
ብ klemelement
ቦ snoerclip

het gebruik van uw handmixer

1

Bevestig de kloppers met een druk- en
draaibeweging (om ze weer te verwijderen,
moet u de ontgrendelingsknop indrukken).

2

Steek de stekker in het stopcontact.

3

Duw de snelheidsschakelaar naar voren.

q

Naarmate het mengsel dikker wordt, moet u
de snelheid opvoeren.

q

Om veiligheidsredenen werkt uw mixer niet
als de kloppers niet zijn bevestigd.

reiniging

q

Schakel de mixer altijd uit, haal de stekker
uit het stopcontact en verwijder de
kloppers voor het reinigen.

q

Dompel de mixer zelf nooit onder in water,
en laat het snoer en de stekker ook nooit
nat worden.

kloppers

q

Was deze met de hand of in uw
afwasmachine; droog ze vervolgens af.
handmixer

q

Veeg deze af met een vochtige doek;
droog hem vervolgens af.

bewaren 

zie afbeelding

1

Wikkel het snoer om de basis van de
handmixer. Klem het snoer vervolgens
samen met de daarvoor bestemde clip.

2

Duw het klemelement in de houders voor
de kloppers. Klem hier vervolgens de
kloppers in.

klantenservice

q

Als het snoer beschadigd is, moet het om
veiligheidsredenen door 

KENWOOD

of door

een erkende 

KENWOOD

-reparateur

vervangen worden.

Als u hulp nodig heeft bij:

q

het gebruik van uw handmixer of

q

onderhoud of reparaties (zowel binnen als
buiten de garantie vallend)

q

neem dan contact op met de winkel waar u
uw handmixer gekocht heeft.

Kenwood HM220/HM226 on pienikokoinen,
mutta vahvarakenteinen sähkövatkain, jossa
on kolme eri vatkausnopeutta. Se tekee niin
kananmunien, kerman kuin kakku- ja
torttutaikinoidenkin vatkaamisen helpoksi.
Vatkaimet on valmistettu kestävästä
ruostumattomasta teräksestä.
Sähkövatkain on hetkessä käytössäsi, sillä
se on yksinkertainen koota. Kun et tarvitse
vatkainta, se vie vain vähää tilaa
kaapissasi, sillä vatkaimet ja virtajohto
kiinnittyvät kätevästi runko-osaan. Kaikki
tämä vain siksi, että me Kenwoodilla
haluamme antaa käyttöösi mahdollisimman
käytännöllisen laitteen.

turvallisuus

q

Sähköiskuvaaran takia älä koskaan kastele
virtajohtoa tai pistoketta.

q

Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai
työvälineitä vatkaimen liikkuviin osiin.

q

Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa

greaseproof paper.
Place all the ingredients into a large mixing
bowl and mix on speed 1 for 10 seconds
then increase to speed 3 and continue
mixing for a further minute or until the
ingredients are thoroughly combined.
Transfer the mixture to the tin and level the
surface. Tie two strips of brown paper
around the tin and stand it on another two
sheets of brown paper.
Bake in a pre-heated oven at
140°C/275°F/Gas Mark 1. Check, and if
necessary, test at intervals after the first 3

1

2

hours to see if cooked. When cooked a
'skewer' inserted into the centre of the cake
should come out clean.
Allow to cool in the tin for 15 minutes then
turn out and carefully remove paper.

Kompaktní a zároveñ robustní t¡írychlostní
ruïní •lehaï Kenwood HM220/HM226 Vám
vƒraznê ulehïí práci, od zpracování vajec a
smetany, a¥ po p¡ípravu biskupského
chlebíïku ïi lístkového têsta. Na rozdíl od
mnohƒch elektrickƒch ruïních •lehaﺠjsou
•lehací metly tohoto •lehaïe vyrobeny z
nerezavêjící oceli, nikoliv jen
pochromovány, to znamená, ¥e nezaïnou
odprƒskávat.
‡lehaï HM220/HM226 je v¥dy po ruce,
nebofl se dá rychle slo¥it a je ihned
p¡ipraven k pou¥ití. Po pou¥ití •lehaï, metly
a p¡ípojná •ñºra do sebe perfektnê
zapadnou: takto slo¥enƒ •lehaï zabere p¡i
ulo¥ení do sk¡íñky minimum místa. To je
vƒsledkem trvalého úsilí firmy Kenwood o
nejergonomiïtêj•í design, kterƒ Vám nejlépe
poslou¥í.

bezpeïnost

q

Dbejte na to, aby spot¡ebiï, •ñºra ani
zástrïka nebyly nikdy vlhké, zabráníte tak
úrazu elektrickƒm proudem.

q

Pozor - prsty, vlasy, obleïení a kuchyñské
náïiní nesmí p¡ijít do blízkosti rotujících
ïástí •lehaïe.

q

P¡ípojná •ñºra se nesmí dotƒkat horkƒch
povrchº a dávejte pozor, aby nep¡epadala
p¡es okraj stolu v místech, kde by za ni
mohlo zatáhnout dítê.

q

Nepou¥ívejte po•kozenƒ ruïní •lehaï.
Nechte ho opravit: viz ïást "servis a slu¥by
zákazníkºm".

q

Nepou¥ívejte p¡ídavná za¡ízení
nedoporuïená vƒrobcem.

q

Ruïní •lehaï nesmí bez dozoru obsluhovat
dêti nebo nemocné ïi jinak oslabené osoby.

q

Tento ruïní •lehaï je urïen pouze k pou¥ití
v domácnosti.

p¡ed zapojením do proudu

q

P¡esvêdïte se, ¥e napêtí v zásuvce
odpovídá jmenovitému napêtí uvedenému
na typovém •títku na spodku spot¡ebiïe.

q

Tento spot¡ebiï vyhovuje normê
Evropského spoleïenství 89/336/EEC.

p¡ed prvním pou¥itím

1

Spot¡ebiï ¡ádnê vybalte.

2

‡lehací metly umyjte: viz ïást "ïistêní".

popis ruïního •lehaïe Kenwood

(viz vyobrazení)

ቢ Posuvnƒ spínaï volby rychlosti
ባ Tlaïítko uvolñující •lehací metly
ቤ ‡lehací metly
ብ Svorka na metly
ቦ Sponka na •ñºru

postup pou¥ití ruïního •lehaïe

1

Zasuñte •lehací metly - otáïejte a tlaïte je
dovnit¡. (Vysunete je tak, ¥e stisknete
tlaïítko uvolñující metly.)

2

‡lehaï zapnête do zásuvky.

3

Spínaï volby rychlosti posuñte dop¡edu.

q

Postupnê, jak smês tuhne, zvy•ujte
rychlost.

q

‡lehaï bez namontovanƒch •lehacích metel
nebude z bezpeïnostních dºvodº fungovat.

ïi•têní

q

Spot¡ebiï p¡ed ïi•têním nejd¡íve vypnête a
vytáhnête zástrïku ze zásuvky a •lehací
metly ze •lehaïe.

q

Têleso •lehaïe nikdy nepono¡ujte do vody a
dávejte pozor, aby se nenavlhïila p¡ípojná
•ñºra nebo zástrïka.

•lehací metly

q

Umyjte je v ruce nebo v myïce na nádobí a
vysu•te.
têleso •lehaïe

q

Ot¡ete navlhïenƒm had¡íkem a vysu•te.

ulo¥ení 

(viz vyobrazení)

1

P¡ípojnou •ñºru namotejte na patku
•lehaïe. Namotanou •ñºru pak sponkou
zajistête.

2

Zasuñte svorku na metly do zásuvek metel
v •lehaïi, a pak do ní upevnête •lehací
metly.

servis a slu¥by zákazníkºm

q

V p¡ípadê po•kození •ñºry mº¥e její
vƒmênu - z bezpeïnostních dºvodº -
provést pouze firma 

KENWOOD

nebo firmou

KENWOOD

autorizovaná opravna.

Pokud pot¡ebujete pomoc s:

q

pou¥itím ruïního •lehaïe, nebo

q

servisem a opravami (v záruce nebo po
záruce),

q

obraflte se na firmu, u ní¥ jste •lehaï
zakoupili.

Kenwood HM220/HM226 håndmixer har 3
hastigheder og et kompakt og dog robust
design. Den gør det let at piske alt fra æg
til flødeskum eller at lave kagedeje af
enhver slags. Endvidere er piskerisene
fremstillet af rustfrit stål og ikke af forkromet
stål som andre håndmixere. Derfor skaller
de ikke af.
HM220/HM226 håndmixeren er let at
samle, så den hurtigt er klar til brug. Når
den ikke skal anvendes, sættes mixer,
piskeris og ledning let sammen, så de
optager mindst mulig plads i skabet. Når
Kenwood designer produkter, tænker de
altid først og fremmest på forbrugerne.

sikkerhed

q

Lad aldrig ledning eller stik blive våde -
risiko for elektriske stød.

q

Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra
bevægelige dele.

q

Lad aldrig ledningen komme i berøring
med varme flader eller hænge ned, hvor et
barn kan gribe fat i den.

q

Anvend aldrig en beskadiget håndmixer. Få
den kontrolleret eller repareret: se ‘service
og kundeservice’.

q

Brug kun det medfølgende tilbehør.

q

Lad ikke børn og svagelige personer
anvende håndmixeren uden opsyn.

q

Anvend kun håndmixeren til det beregnede
formål.

inden stikket sættes i
stikkontakten

q

Sørg for, at el-forsyningens spænding er
den samme som den, der er vist på
bunden af håndmixeren.

q

Denne håndmixer opfylder bestemmelserne
for radiostøjdæmpning i EU-direktiv
89/336/EØF.

før første anvendelse

1

Fjern alt indpakningsmaterialet.

2

Vask piskerisene: se ‘rengøring’.

kend din håndmixer: 

se

illustrationerne

ቢ Hastighedskontakt
ባ Udløserknap for piskeris
ቤ Piskeris
ብ Piskerisholder

With its three speeds and compact yet
robust design, your Kenwood
HM220/HM226 will make light work of
anything from eggs to cream or fruit cakes
to pastry. And unlike some handmixers, its
beaters are stainless steel, not chrome-
plated, so they won't flake.
Quick to assemble, your HM220/HM226 is
there the moment you need it. And when
you don't, the mixer, beaters and cord clip
neatly together to take up the smallest of
space in your cupboard. Because at
Kenwood we design products around
people.

safety

q

Never let the cord or plug get wet – you
could get an electric shock.

q

Keep fingers, hair, clothing and utensils
away from moving parts.

q

Never let the cord touch hot surfaces or
hang down where a child could grab it.

q

Never use a damaged handmixer. Get it
checked or repaired: see 'service and
customer care'.

q

Never use an unauthorised attachment.

q

Don't let children or infirm people use the
handmixer without supervision.

q

Only use your handmixer for its intended
domestic use.

before plugging in

q

Make sure your electricity supply is the
same as the one shown on the underside of
your handmixer.
Important (UK only)

q

The wires in the cord are coloured as
follows:
Blue = Neutral, Brown = Live.

q

This handmixer complies with European
Economic Community Directive
89/336/EEC.

before using for the first time

1

Remove all packaging.

2

Wash the beaters: see 'cleaning'.

know your Kenwood
handmixer 

see illustrations

ቢ Speed switch
ባ Beater release button
ቤ Beaters
ብ Grip clip
ቦ Cable tidy

to use your handmixer

1

Insert the beaters – turn and push. (To
remove them, press the beater release
button.)

2

Plug in.

3

Push the speed switch forward.

q

As the mixture thickens, increase the
speed.

q

For safety reasons, your handmixer won't
work without the beaters.

cleaning

q

Always switch off, unplug and remove the
beaters before cleaning.

q

Never put the handmixer body in water or
let the cord or plug get wet.

beaters

q

Wash by hand or in your dishwasher, then
dry.
handmixer body

q

Wipe with a damp cloth, then dry.

storage 

see illustration

1

Wrap the cord around the base of the
handmixer. Then clip the cord together with
the cable tidy.

2

Push the grip clip into the beater sockets.
Then clip in the beaters.

service and customer care

q

If the cord is damaged it must, for safety
reasons, be replaced by 

KENWOOD

or an

authorised 

KENWOOD

repairer.

UK
If you need help with:

q

using your handmixer or

q

servicing or repairs (in or out of guarantee)

call Kenwood on 01705 392333 and ask for
Customer Care. Have your model number
ready - it's on the underside of your
handmixer. Alternatively, contact your
authorised Kenwood repairer: look in
YELLOW PAGES under 'Electrical
appliance repairs'.

Eire

q

See our advertisement in Golden Pages.

Other countries

q

Contact the shop where you bought your
handmixer.

guarantee (UK only)

If your handmixer goes wrong within one
year from the date you bought it, we will
repair or replace it free of charge provided:

q

you have not misused, neglected or
damaged it;

q

it has not been modified (unless by
Kenwood);

q

it is not second-hand;

q

it has not been used commercially;

q

you have not fitted a plug incorrectly; and

q

you supply your receipt to show
when you bought it.

This guarantee does not affect your
statutory rights.

very rich fruit cake

175g/6 oz plain flour

1

2

x 2.5ml/pinch nutmeg

1

1

2

x 2.5ml/

3

4

tsp mixed spice

50g/2oz blanched and chopped almonds
40g/1

1

2

oz ground almonds

150g/5oz soft brown sugar
1 x 15 ml/1 tbsp black treacle
Grated rind of 1 lemon
1

1

2

x 15ml/1

1

2

tbsp brandy

225g/8oz currants
150g/5oz sultanas
75g/3oz raisins
50g/2oz mixed peel
50g/2oz cherries halved
125g/4 oz block margarine cut into 2 cm/ 

3

4

"

cubes
3 eggs lightly beaten

Line a deep 18cm 7" round or 15cm 6"
square tin with a double layer of greased

kuumia pintoja tai roikkua vapaana, sillä
lapsi saattaa tarttua siihen.

q

Älä koskaan käytä vioittunutta vatkainta. Vie
se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso
ohjeet kohdasta ’huolto ja
käyttökysymykset’.

q

Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota
ei ole hankittu valtuutetulta Kenwood-
kauppiaalta.

q

Älä anna lapsien tai taitamattomien
henkilöiden käyttää sähkövatkainta ilman
valvontaa.

q

Käytä sähkövatkainta ainoastaan
kotitalouskäytössä.

ennen liittämistä
verkkovirtaan

q

Varmista, että laitteen pohjassa esitetty
jännite vastaa käytettävän verkkovirran
jännitettä.

q

Sähkövatkain täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
vaatimukset.

ennen ensimmäistä
käyttökertaa

1

Poista kaikki pakkausmateriaali.

2

Pese vatkaimet: katso ohjeet kohdasta
’puhdistus’.

tutustu Kenwood
sähkövatkaimeen 

katso kuvat

ቢ Nopeuden säätökytkin
ባ Vatkaimien irrotuspainike
ቤ Vatkaimet
ብ Vatkaimien säilytyspidike
ቦ Virtajohdon säilytyspidike

sähkövatkaimen käyttö

1

Aseta vatkaimet runko-osan istukoihin niin,
että kierrät ja työnnät vatkaimia. (Paina
vatkaimien irrotuspainiketta vatkaimien
poistamiseksi.)

2

Kytke pistoke pistorasiaan.

3

Työnnä nopeuskytkintä eteenpäin.

q

Seoksen saotessa lisää nopeutta.

q

Turvallisuussyistä johtuen sähkövatkain ei
käynnisty ilman vatkaimia.

puhdistus

q

Ennen puhdistusta katkaise aina virta, irrota
pistoke pistorasiasta ja poista vatkaimet.

q

Älä koskaan upota sähkövatkaimen runko-
osaa veteen tai anna virtajohdon tai
pistokkeen kastua.

vatkaimet

q

Pese vatkaimet käsin tai
astianpesukoneessa ja kuivaa ne sitten.
sähkövatkaimen runko-osa

q

Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.

säilytys 

katso kuva

1

Kierrä virtajohto runko-osan pohjan
ympärille. Kiinnitä se sitten virtajohdon
säilytyspidikkeellä.

2

Työnnä vatkaimien säilytyspidike vatkaimien
istukoihin. Kiinnitä sitten vatkaimet.

huolto ja käyttökysymykset

q

Mikäli laitteeseen tulee vikaa tai virtajohto
on vioittunut, ottakaa yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot ja
takuuehdot saa joko 

KENWOOD

-kauppiaalta

tai maahantuojalta.

q

Käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai
epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteys
maahantuojaan.

Pakkauksen ja laitteen hävittämisestä
antavat ohjeita ympäristöviranomaiset.
Oikeus niihin laitemuutoksiin, jotka tämän
käyttöohjeen laatimisen jälkeen on tehty,
pidätetään.

Avec le Kenwood HM220/HM226, modèle
compact mais robuste et doté de trois
vitesses, ce sera un jeu d’enfant de battre
des oeufs, de la crème, de faire des cakes
aux fruits et de la pâtisserie.  Il se distingue
des autres batteurs à main par ses batteurs
en acier inoxydable et non en chrome, et,
par conséquent, qui ne s’écailleront pas.
D’assemblage facile, votre HM220/HM226
est à votre portée dès que vous en avez
besoin. Et lorsque vous ne l’utilisez pas, le
mixeur, les batteurs et le cordon se fixent
soigneusement ensemble pour prendre le
moins de place possible dans votre
placard.  Car à Kenwood nos produits sont
conçus pour répondre à vos besoins.

sécurité

q

N’immergez jamais le cordon ou la prise
dans de l’eau, vous pourriez vous
électrocuter.

q

Tenez vos doigts, vos cheveux, vos
vêtements et vos ustensiles loin des
éléments en action. 

q

Ne laissez jamais le cordon au contact de
surfaces chaudes ou pendre à proximité
d’un enfant qui pourrait s’en emparer.

q

N’utilisez jamais un appareil endommagé.
Faites-le vérifier ou réparer:  reportez-vous
à la rubrique ‘service après-vente’.

q

N’utilisez jamais un accessoire non agréé.

q

Ne laissez pas les enfants ou les
personnes infirmes utiliser le mixeur sans
surveillance.

q

Votre batteur à main est uniquement
destiné à un usage domestique.

avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que

q

le courant électrique que vous utilisez est le
même que celui indiqué sous votre
appareil.

q

cet appareil est conforme à la directive
89/336 de la C.E.

avant d’utiliser votre appareil
pour la première fois

1

Retirez tous les emballages.

2

Lavez les batteurs: voir la notice sur le
nettoyage.

faites connaissance avec
votre batteur à main 

(voir les

illustrations)

ቢ contrôle de vitesse
ባ bouton de déblocage des batteurs
ቤ batteurs
ብ clip des batteurs
ቦ clip du cordon

utilisation de votre batteur à
main

1

Introduisez les batteurs – tournez et
poussez (pour les retirer, appuyez sur le
bouton de déblocage des batteurs.).

2

Branchez l’appareil.

3

Tournez le bouton de contrôle de vitesse.

q

Augmentez la vitesse à mesure que le
mélange épaissit.

q

Pour des raisons de sécurité votre batteur à
main ne fonctionnera pas sans les batteurs.

nettoyage

q

Eteignez, débranchez et retirez toujours les
batteurs avant de nettoyer.

q

N’immergez jamais le corps du batteur à
main dans de l’eau et ne mouillez jamais le
cordon ou la prise.

les batteurs

q

Lavez à la main ou dans votre lave-
vaisselle, puis séchez.
le corps du batteur à main

q

Essuyez avec un chiffon humide, puis
séchez.

rangement 

(voir les illustrations)

1

Enroulez le cordon autour de la base du
batteur à main.  Puis fixez-le dans le clip du
cordon.

2

Enfoncez le clip des batteurs dans les
douilles des batteurs.  Puis fixez les
batteurs.

service après-vente

q

Si le cordon est endommagé, il doit être

remplacé pour des raisons de sécurité par
Kenwood ou par un réparateur agréé de
Kenwood.

Si vous avez besoin d’assistance pour:

q

utiliser votre batteur à main

q

entretenir ou faire réparer votre batteur à
main (avec ou sans garantie)

q

contactez le magasin où vous avez acheté
votre batteur à main.

Ihr Kenwood Handmixer HM 220/HM 226
verarbeitet mit seinen drei
Geschwindigkeiten und dem kompakten,
robusten Design problemlos alles: von
Eiern über Sahne bis hin zu Rührkuchen
und Kleingebäck. Die Quirle aus rostfreiem
Edelstahl.
Der Handmixer HM 220/ HM 226 ist sofort
einsatzbereit, wann auch immer Sie ihn
benötigen. Wenn Sie ihn nicht benutzen,
lassen sich das Rührgerät, die Quirle und
das Netzkabel so kompakt
zusammenstecken, daß das Gerät kaum
Platz in Ihrem Schrank beansprucht.

Sicherheitshinweise

q

Gerät, Netzstecker und Netzkabel nie in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
oder naß werden lassen.

q

Keine bewegenden Teile berühren.

q

Das Netzkabel nicht mit heißen oder
scharfen Gegenständen in Berührung
bringen.

q

Das Gerät für Kinder unzugänglich
aufbewahren.

q

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn
das Netzkabel, der Stecker oder das Gerät
beschädigt sind (siehe “Kundendienst”).

q

Keine Aufsatzgeräte verwenden, die nicht
zugelassen sind.

q

Kinder oder Behinderte sollten das Gerät
nur unter Aufsicht benutzen.

q

Das Gerät nur für den vorgesehen Zweck
im Haushalt verwenden.

Vor dem Einschalten

q

Bevor das Gerät angeschlossen wird, muß
kontrolliert werden, ob die Netzspannung
den Angaben auf dem Typenschild
entspricht (siehe Unterseite des
Handmixers).

q

Dieses Gerät entspricht der CEE-Norm
89/336 (elektromagnetische Verträglichkeit).

Vor dem ersten Gebrauch

1

Alle Verpackungsteile entfernen.

2

Quirle spülen (siehe “Reinigung und
Pflege”).

Gerätebeschreibung – 

siehe

Abbildungen

ቢ Geschwindigkeitsschalter
ባ Entriegelungstaste für Quirle
ቤ Edelstahlquirle
ብ Werkzeughalterung
ቦ Kabelclip

Bedienungsanleitung

1

Quirle einsetzen, drehen und hinein
drücken (zum Entfernen die
Entriegelungstaste betätigen).

2

Netzstecker in die Steckdose stecken.

3

Geschwindigkeitsschalter nach vorn
drücken.

q

Sobald die Mischung dicker wird,
Geschwindigkeit erhöhen.

q

Aus Sicherheitsgründen funktioniert der
Handmixer nur mit eingesetzten Quirlen.

Reinigung und Pflege

q

Vor der Reinigung Netzstecker aus der
Steckdose ziehen und Quirle entriegeln.

q

Gerät, Netzstecker und Netzkabel nie in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
oder naß werden lassen.

Edelstahlquirle

q

Von Hand oder in der
Geschirrspülmaschine spülen und
abtrocknen.
Gehäuse

q

Mit einem feuchten Tuch abwischen und
trockenreiben.

Aufbewahrung

– siehe Abbildung

1

Das Netzkabel um den Fuß des
Handmixers wickeln und mit dem Kabelclip
sichern.

2

Quirle in die Werkzeughalterung
einhängen.

Kundendienst

q

Ist das Netzkabel beschädigt, muß es
ausgewechselt werden. Bringen Sie das
Gerät zum Hersteller, zum Kenwood
Kundendienst oder zu einem Fachelektriker.

q

Sollten Sie Hilfe bei der Benutzung des
Gerätes benötigen oder Fragen zu Service
oder Reparatur haben, wenden Sie sich
bitte an den Händler, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben.

A Kenwood HM220/HM226 kézi robotgép
kis mérete ellenére nehéz feladatok
elvégzésére is alkalmas. A géppel
tojásfehérjét és tejszínt is felverhet, de
használhatja krémek és süteménytészták
kikeverésére is. Egyetlen kapcsolóval
három keverési sebesség közül választhat.
A keveròk rozsdamentes acélból készültek,
amelynek felülete - szemben a
hagyományos krómbevonattal - nem
pattogzik le. 
A HM220/HM226 kézi robotgép gyorsan
összeszerelhetò, így bármikor szinte
azonnal rendelkezésére áll. Ha viszont
nincs rá szükség, a robotgép nem igényel
sok helyet: a hálózati vezetéket a géptestre
csévélheti (a vezetéket külön csipesz
rögzíti), a keveròket pedig a gépre
illeszthetò tárolóba helyezheti. Mert a
Kenwood a legapróbb részletekre is ügyel.

elsò a biztonság

q

Az áramütés elkerülése érdekében a
hálózati vezetéket és a dugaszt mindig óvja
a nedvességtòl.

q

Kezét, haját, ruháját mindig tartsa távol a
robotgép mozgó alkatrészeitòl, és ügyeljen
arra, hogy konyhai eszközökkel se érjen
hozzájuk.

q

Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne
érjen forró felülethez és ne lógjon le az
asztal széléròl, nehogy valaki magára
ránthassa a robotgépet.

q

Ha a robotgép megsérül, ne használja
tovább. Az újbóli bekapcsolás elòtt
szakemberrel ellenòriztesse a készüléket,
és ha szükséges, javíttassa meg (l.
javíttatás).

q

A készülékkel kizárólag eredeti, gyári
tartozékokat használjon.

q

Gyermekek vagy fizikai támogatásra
szorulók (idòsek, betegek) csak felügyelet
mellett használhatják a készüléket.

q

A készüléket csak rendeltetésszerûen és
kizárólag háztartási célokra szabad
használni.

csatlakoztatás

q

Üzembe helyezés elòtt gyòzòdjön meg
arról, hogy a hálózati feszültség
megegyezik-e a robotgépen feltüntetett
üzemi feszültséggel.

q

A készülék megfelel az Európai Közösség
rádiózavarokra vonatkozó 89/336/EEC
számú elòírásának.     

az elsò használat elòtt...

1

Távolítson el a készülékròl minden
csomagolóanyagot.

2

A keveròket mosogassa el (l. a készülék
tisztítása).

a Kenwood kézi robotgép részei

(lásd az ábrákat)

ቢ sebességválasztó kapcsoló
ባ keveròk kioldó gombja
ቤ keveròk
ብ keveròtároló
ቦ vezetékrögzítò csipesz

a kézi robotgép használata

1

A keveròk tengelyét nyomja a robotgép
testébe (közben lassan forgassa a keveròt).
A keveròket a kioldó gomb lenyomásával
veheti ki a gépbòl.

2

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.

3

A sebességválasztó kapcsolót tolja elòre.

q

Amikor a kevert étel kezd besûrûsödni,
kapcsoljon gyorsabb sebességfokozatra.

q

A robotgép motorja - biztonsági okokból -
csak akkor indul el, ha mindkét keveròt a
gépbe illeszti.

a készülék tisztítása

q

Tisztítás elòtt a hálózati dugaszt mindig
húzza ki a konnektorból, és a keveròket is
vegyi ki a készülékbòl.

q

A robotgép testét soha ne merítse vízbe. A
hálózati vezetéket és a csatlakozót mindig
tartsa szárazon.

keveròk

q

A keveròket kézzel vagy mosogatógéppel
mossa el, majd szárítsa meg.
géptest

q

A robotgép testét nedves ruhával tisztítsa
meg, majd törölje szárazra.

tárolás

(lásd az ábrát)

1

A hálózati vezetéket tekerje fel a géptest
aljára, és a csipesszel rögzítse.

2

A keveròtárolót illessze a géptestbe, a
keveròk helyére, majd a keveròket pattintsa
a tároló vájataiba.

javíttatás

q

Figyelem: A megsérült hálózati vezetéket
azonnal ki kell cserélni. A javítást -
biztonsági okokból - csak a Kenwood vagy
az általa megbízott javítóvállalat
szakképzett szerelòje végezheti el.

Ha a kézi robotgép

q

használatával, vagy

q

garanciális és garancián túli javíttatásával 
kapcsolatban további segítségre van
szüksége, forduljon ahhoz az üzlethez, ahol
a készüléket vásárolta.

Con le sue tre velocità e il design dalle
linee compatte e solide allo stesso tempo, il
vostro Kenwood HM220/HM226 vi
consentirà di lavorare facilmente con i più
diversi alimenti, dalle uova alla panna, dalle
torte alla frutta alla pasta per dolci. Inoltre,
a differenza di altri apparecchi, lo sbattitore
Kenwood non ha fruste cromate ma fruste
di acciaio inossidabile, che non si sfaldano.
Il vostro HM220/HM226 si monta
velocemente per un pronto utilizzo quando
ne avete bisogno e dopo l’uso
l’apparecchio può essere riposto nella
credenza, dove occuperà il minimo spazio
grazie agli speciali fermagli per le fruste e il
cavo. Alla Kenwood, infatti, i prodotti
vengono progettati secondo le necessità
del cliente.

sicurezza

q

Per evitare scosse elettriche non lasciare
mai che il cavo o la spina si bagnino.

q

Tenere dita, capelli, indumenti e utensili
lontano dalle parti in movimento.

q

Non lasciare mai che il cavo venga a
contatto con superfici calde o che penda in
un luogo dove può essere afferrato da un
bambino.

q

Non usare mai l’apparecchio se appare
danneggiato. Farlo controllare o riparare;
vedere la sezione ‘manutenzione e
assistenza tecnica’.

q

Non usare mai un accessorio non
autorizzato.

q

Questo apparecchio non deve essere usato
da bambini o da persone inferme in
assenza di adeguata supervisione.

q

Questo apparecchio è destinato al solo uso
domestico.

prima di collegare
l’apparecchio alla rete
elettrica

q

Assicurarsi che la tensione della vostra rete
elettrica sia la stessa di quella indicata
sulla targhetta sotto l’apparecchio.

q

Questo apparecchio è conforme alla
Direttiva Comunitaria 89/336/EEC.

prima dell’uso

1

Togliere tutto il materiale di imballaggio

2

Lavare le fruste: vedere la sezione ‘pulizia’.

per conoscere il vostro
sbattitore Kenwood 

(vedi

illustrazione)

ቢ Tasto velocità
ባ Tasto espulsione frusta
ቤ Fruste
ብ Fermaglio di presa
ቦ Aletta fermacavo

come usare il vostro sbattitore

1

Inserire le fruste girandole e spingendole.
(Per toglierle, premere il tasto espulsione
fruste)

2

Inserire la spina nella presa.

3

Premere in avanti il tasto velocità.

q

Quando la miscela si addensa, aumentare
la velocità.

q

Per motivi di sicurezza lo sbattitore non
funziona senza le fruste.

pulizia

q

Spegnere sempre lo sbattitore, togliere la
spina e rimuovere le fruste prima di pulire
queste ultime.

q

Non immergere mai nell’acqua il corpo
dell’apparecchio e non lasciare che il cavo
o la spina si bagnino.

fruste

q

Lavare a mano o nella lavastoviglie, quindi
asciugare.
corpo dello sbattitore

q

Pulire con un panno umido e poi asciugare.

conservazione 

(vedi illustrazione)

1

Avvolgere il cavo attorno alla base dello
sbattitore, quindi fermare in posizione il
cavo con l’apposita aletta.

2

Collocare il fermaglio di presa negli
appositi attacchi. Ora inserire le fruste.

manutenzione e assistenza
tecnica

q

In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni
di sicurezza deve esser sostituito solo dal
fabbricante oppure da un addetto

KENWOOD

autorizzato alle riparazioni.

se si ha bisogno di assistenza riguardo:

q

l’utilizzo dello sbattitore

q

assistenza tecnica o riparazioni (in garanzia
o non in garanzia)

q

Contattare il negozio dove si è acquistato
l’apparecchio.

DK

NL

SF

F

D

H

I

CZ

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ባ greaseproof paper. Place all the ingredients into a large mixing bowl and mix on speed 1 for 10 seconds then increase to speed 3 and continue mixing for a further minute or until the ingredients are thoroughly combined. Transfer the mixture to the tin and level the surface. Tie two strips of
  • Страница 2 из 3
    AR ቢ ባ 1 2 занимает очень мало места в кухонном шкафу. Эти удобства являются результатом усилий конструкторов компании Kenwood, которые заботятся прежде всего о Вашем комфорте. ቢ Prze¢åcznik prëdkoÿci ባ Przycisk zwalniania trzepaczek ቤ Trzepaczki ብ Uchwyt na trzepaczki ቦ Zaczep na sznur jak sië
  • Страница 3 из 3