Инструкция для LEVENHUK Vegas 15x56 Binoculars, Vegas 10x52 Binoculars, Vegas 10x42 Binoculars, Vegas 8x42 Binoculars, Vegas 8x32 Binoculars, Vegas 10x32 Binoculars, Vegas 10x25 Binoculars, Vegas 8x25 Binoculars

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych 

i pozostaną takie przez 

dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk 

naprawi lub wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola 

prowadzona przez Levenhuk wykaże obecność wad materiałowych lub 

wykonawczych. Warunkiem wywiązania się przez firmę Levenhuk z obowiązku 

naprawy lub wymiany produktu jest dostarczenie danego produktu firmie razem z 

dowodem zakupu uznawanym przez Levenhuk.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, np. baterii.

Przed dokonaniem zwrotu produktu należy uzyskać numer zwrotu (RA – Return 

Authorization). W celu uzyskania numeru zwrotu (RA), który należy umieścić na 

zewnętrznej części opakowania używanego podczas wysyłki, należy skontaktować 

się z lokalnym przedstawicielem firmy Levenhuk. Do wszystkich zwrotów należy 

dołączyć pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres i numer telefonu 

właściciela produktu oraz opis wad, z tytułu których dokonywany jest zwrot. Części 

lub produkty, które zostaną wymienione, stają się własnością firmy Levenhuk.

Klient ponosi wszelkie koszty transportu do i z siedziby firmy Levenhuk lub jej 

autoryzowanego sprzedawcy oraz związane z tym koszty ubezpieczenia. Klient ma 

obowiązek pokryć te koszty z wyprzedzeniem.

Levenhuk dołoży wszelkich starań, aby procedura naprawy lub wymiany produktu 

podlegającego niniejszej gwarancji została zakończona w ciągu trzydziestu dni od 

daty otrzymania produktu. Jeśli naprawa lub wymiana potrwa więcej niż trzydzieści 

dni, firma Levenhuk powiadomi o tym klienta. Levenhuk zastrzega sobie prawo do 

zastąpienia produktu wycofanego z produkcji nowym produktem o zbliżonej wartości 

i funkcji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikających z wprowadzenia 

zmian, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego korzystania, użycia 

nieodpowiednich źródeł zasilania, uszkodzeń powstałych w wyniku transportu, 

nadużycia lub innych przyczyn związanych z użytkowaniem produktu niezgodnie z 

zaleceniami bądź z nieprawidłowego działania lub spadku jakości wynikającego ze 

zużycia produktu.

Levenhuk nie udziela gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w zakresie przydatności 

handlowej lub przydatności do określonego celu, za wyjątkiem wszelkich gwarancji 

określonych w niniejszym dokumencie. Jedynym obowiązkiem firmy Levenhuk w 

związku z niniejszą ograniczoną gwarancją jest naprawa lub wymiana objętego 

nią produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Levenhuk 

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty zysków, straty informacji lub 

inne szkody ogólne lub specjalne, pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe powstałe 

wskutek naruszenia warunków jakiejkolwiek umowy gwarancyjnej bądź z użycia 

lub niemożliwości użycia jakiegokolwiek produktu Levenhuk. Wszelkie dorozumiane 

gwarancje, w przypadku których firma Levenhuk nie może zrzec się

PL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  Levenhuk Vegas Binoculars User Manual Návod k použití Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Посібник користувача Radost zaostřit Mit Vergnügen näher dran! Radość przybliżania Приближает с удовольствием Наближує з радістю
 • Страница 2 из 29
 • Страница 3 из 29
  Levenhuk Vegas binoculars EN Caution: Never look directly at the Sun through these binoculars, as this may cause permanent eye damage and even blindness. Waterproof binoculars Waterproof binoculars may be used in any weather conditions as they resist water, moisture and snow. How to adjust
 • Страница 4 из 29
  EN • Now shut the left barrel and turn the right eyepiece until the image becomes sharp again. • Now the binoculars are correctly adjusted according to your vision. You can vary the focus using the centre focusing wheel and both eyes will always remain in focus. Make note of the diopter adjustment
 • Страница 5 из 29
  EN Levenhuk will repair or replace such product or part thereof which, upon inspection by Levenhuk, is found to be defective in materials or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk to repair or replace such product, the product must be returned to Levenhuk together with proof of
 • Страница 6 из 29
  EN NOTE: This warranty is valid to USA and Canadian customers who have purchased this product from an authorized Levenhuk dealer in the USA or Canada. Warranty outside the USA or Canada is valid only to customers who purchased from an authorized Levenhuk dealer in the specific country or
 • Страница 7 из 29
  Binokulární dalekohled Levenhuk Vegas CZ Upozornění: Tímto binokulárním dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce, neboť hrozí nebezpečí trvalého poškození zraku či přímo oslepnutí. Vodotěsný binokulární dalekohled Vodotěsný binokulární dalekohled lze používat v libovolných povětrnostních
 • Страница 8 из 29
  CZ • Nyní je dalekohled správně nastaven pro váš zrak. Pomocí středového točítka můžete zaostření měnit, vaše oči tak vždy budou mít ostrý obraz. Poznamenejte si nastavení dioptrií na pravé straně pro pozdější použití. Twist-up očnice Na rozdíl od klasických sklopných očnic může Twist-up očnice
 • Страница 9 из 29
  CZ provést opravu nebo výměnu takového výrobku, je předání výrobku společně s dokladem o nákupu vystaveným ve formě uspokojivé pro Levenhuk. Tato záruka se nevztahuje na spotřební součásti, jako jsou například baterie. Ke všem vráceným výrobkům musí být přiloženo písemné prohlášení, na němž bude
 • Страница 10 из 29
  CZ Záruka mimo území USA nebo Kanady platí pouze pro zákazníky, kteří provedli nákup u autorizovaného dealera společnosti Levenhuk v příslušné zemi nebo od mezinárodního distributora. S veškerými záručními opravami se obracejte na tyto subjekty. V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud
 • Страница 11 из 29
  Levenhuk Vegas Fernglas DE Vorsicht: Schauen Sie mit dem Fernglas nie direkt in die Sonne. Erblindungsgefahr! Wasserdichtes Fernglas Das wasserdichte Fernglas kann bei jedem Wetter benutzt werden, da es gegen das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit und Schnee geschützt ist. Einstellen des
 • Страница 12 из 29
  DE • Decken Sie jetzt den linken Tubus ab und drehen Sie am rechten Okular, bis das Bild wieder scharf ist. • Ihr Fernglas ist jetzt optimal an Ihr Sehvermögen angepasst. Sie können ab jetzt durch Drehen am zentralen Scharfstellrad Objekte in unterschiedlicher Entfernung fokussieren, wobei beide
 • Страница 13 из 29
  DE Internationale Garantie Für alle Teleskope, Teleskopkameras, Mikroskope und Ferngläser von Levenhuk gewährleistet Levenhuk innerhalb von drei Jahren ab Kaufdatum die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern. Für Levenhuk-Zubehör gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und
 • Страница 14 из 29
  DE den vorstehend dargelegten Bestimmungen. Jedwede Haftung seitens Levenhuk für ent-gangenen Gewinn, Datenverlust oder allgemeine, spezielle, direkte, indirekte oder Folgeschäden aufgrund Verletzung einer Garantieverpflichtung oder infolge der Verwendung oder der Nichtverwendbarkeit eines
 • Страница 15 из 29
  Lornetka Levenhuk Vegas PL Uwaga: Nigdy nie należy spoglądać przez lornetkę ani gołym okiem bezpośrednio na słońce! Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia lub utraty wzroku. Lornetka wodoodporna Dzięki odporności na wodę, wilgoć i śnieg lornetka wodoodporna może być używana przy dowolnej
 • Страница 16 из 29
  PL • Następnie zasłonić lewy okular i obracać prawym okularem do ponownego uzyskania ostrego obrazu. • Teraz lornetka jest prawidłowo dostosowana do ostrości widzenia. Ostrość można zmieniać za pomocą głównego pokrętła regulacji ostrości – obraz dla obu oczu zawsze będzie ostry. Należy zanotować
 • Страница 17 из 29
  PL Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi lub wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola prowadzona przez Levenhuk wykaże obecność wad materiałowych lub
 • Страница 18 из 29
  PL odpowiedzialności, obowiązują przez okres trzech lat w przypadku teleskopów, aparatów fotograficznych do użytku z teleskopami, mikroskopów i lornetek lub okres dwóch lat w przypadku akcesoriów, licząc od daty zakupu detalicznego. Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia
 • Страница 19 из 29
  Бинокли Levenhuk Vegas RU ВНИМАНИЕ: Не смотрите в бинокль на Солнце! Это может привести к необратимым повреждениям зрения. Водонепроницаемый бинокль Водонепроницаемые бинокли можно использовать в любую погоду. Они защищены от воды, влаги и снега. Регулировка межзрачкового расстояния Расстояние
 • Страница 20 из 29
  RU объектив спереди рукой, затем поверните правый окуляр так, чтобы изображение опять стало четким. • Теперь изображение сфокусировано в соответствии с Вашим зрением. Запомните или запишите установку диоптрий, чтобы можно было пользоваться ей впоследствии. Поворотные удлиняемые наглазники В отличие
 • Страница 21 из 29
  RU Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции. В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправное изделие продавцу либо в Сервисный центр компании Levenhuk. Компания Levenhuk по своему усмотрению отремонтирует или бесплатно заменит неисправное
 • Страница 22 из 29
  UA Бінокль Levenhuk Vegas Попередження: Ніколи не дивіться прямо на Сонце через бінокль, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження очей або навіть сліпоти. Водонепроникний бінокль Водонепроникні біноклі можна використовувати в любу погоду. Вони захищені від води, вологи і снігу.
 • Страница 23 из 29
  UA Поворотні подовжувані наочники На відміну від традиційний складних і відкидних наочників, поворотні подовжувані наочники призначені для любих користувачів, можуть легко регулюватися для спостереження в окулярах або без окулярів. Можна зафіксувати наочники на любій довжині. Якщо ви не носите
 • Страница 24 из 29
  UA Levenhuk, щоб отримати номер RA, який потрібно вказувати на зовнішній стороні транспортної упаковки. Усі повернення повинні супроводжуватися письмовою заявою, де вказується ім’я, адреса та телефонний номер власника, включно з описом усіх заявлених дефектів. Частини чи вироби, для яких
 • Страница 25 из 29
  UA Гарантійне зобов’язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України. Якщо у вас з’явилися проблеми або вам потрібна допомога щодо використання виробу, сконтактуйтеся з місцевим відділенням Levenhuk: Світові відділення Levenhuk: США: www.levenhuk.com Канада:
 • Страница 26 из 29
 • Страница 27 из 29
 • Страница 28 из 29
  Levenhuk optics cleaning tools The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics clean and durable and to maintain its excellent quality. Narzedzia do czyszczenia optyki Levenhuk Rada cisticich prostredku Levenhuk pomuze zajistit cistotu, dlouhou zivotnost a vynikajici
 • Страница 29 из 29