Инструкция для LG DP-482

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

P/NO : MFL61986220

DP482B

àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ : http://www.lge.com 

àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG :
- Russia : 7-(495)771-76-76
- Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000
- Kazakhstan : 7-(727)272-22-22, 8-8000-805-805
ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÔË·Ó‡ — 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡‡ ÔÓÚ·ËÚÂβ.

êìëëäàâ

ìäêÄ∫çëúäÄ

АЗА  ТІЛІ

ENGLISH

DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427  5/18/09  4:26 PM  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 1 êìëëäàâ ìäêÄ∫çëúäÄ АЗА ТІЛІ ENGLISH DP482B àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ : http://www.lge.com àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG : - Russia : 7-(495)771-76-76 - Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000 - Kazakhstan : 7-(727)272-22-22, 8-8000-805-805 ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚
 • Страница 2 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 ÇçàåÄçàÖ éèÄëçéëíú èéêÄÜÖçàü ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå çÖ éíäêõÇÄíú ÇçàåÄçàÖ: Ç ñÖãüï ëçàÜÖçàü êàëäÄ èéêÄÜÖçàü ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå áÄèêÖôÄÖíëü ëçàåÄíú äêõòäì (àãà áÄÑçûû èÄçÖãú). Ççìíêà àáÑÖãàü éíëìíëíÇìûí óÄëíà, éÅëãìÜàÇÄÖåõÖ èéãúáéÇÄíÖãÖå. Ñãü íÖïçàóÖëäéÉé
 • Страница 3 из 69
  ‡ ‡ ëÓ‰ÂʇÌË DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 3 íËÔ˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 á‡flʇÂÏ˚È ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 éÒÌÓ‚ÌÓÈ ·ÎÓÍ . . . . . . .
 • Страница 4 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 4 éÒÌÓ‚ÌÓÈ ·ÎÓÍ è a Üä ˝Í‡Ì b îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ Í·‚Ë¯Ë • SETUP (̇ÒÚÓÈ͇): ÇıÓ‰ ËÎË ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË. • COLOR/BRIGHT*: éÚÓ·‡ÊÂÌË ÏÂÌ˛ flÍÓÒÚË ËÎË ˆ‚ÂÚ‡ ‰Îfl Üä ‰ËÒÔÎÂfl. • MENU( ÏÂÌ˛): ÑÓÒÚÛÔ Í DVD ÏÂÌ˛. • MODE (êÂÊËÏ): Ç˚·Ó ÂÊËχ ‡·ÓÚ˚
 • Страница 5 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 5 èÛÎ¸Ú Ñì èËϘ‡ÌËÂ. ÑÎfl ‡·ÓÚ˚ Ò ˝ÚËÏ ÔË·ÓÓÏ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔËÚ‡ÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ON (Çäã). (ëÏ. ÒÚ. 4.) , SKIP/SEARCH (. />)(èêéèìëä/èéàëä): èÓËÒÍ * ̇Á‡‰/‚ÔÂ‰. èÂÂÈÚË Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ËÎË Ô‰˚‰Û˘ÂÈ „·‚Â/Á‡ÔËÒË. * ç‡ÊÏËÚ Ë
 • Страница 6 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 6 èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚ˉ ÒÔ‡‚‡. è èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ·ÎÓÍÛ ÔËÚ‡ÌËfl Ç Ì Ì èÓ‰Íβ˜ËÚ ·ÎÓÍ ÔËÚ‡ÌËfl, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ, ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‚ˉ ÒÔ‡‚‡. ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ „ÌÂÁ‰Ó ÔËÍÛË‚‡ÚÂÎfl. ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ ‡Á˙ÂÏ «DC 9V
 • Страница 7 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 7 èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÔË·Ó‡ èÓ‚ÓÓÚ Üä Ô‡ÌÂÎË èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓ- Ë ‚ˉÂÓÒ˄̇ÎÓ‚ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ Üä Ô‡ÌÂθ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ χÍÒËÏÛÏ Ì‡ 180 „‡‰ÛÒÓ‚. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓÒΠÔÓ‚ÓÓÚ‡ Üä Ô‡ÌÂÎË
 • Страница 8 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 8 ç‡ÒÚÓÈ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ç‡ÒÚÓÈÍË äçéèäÄ 1 Ç˚‚Ó‰ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË: SETUP 2 Ç˚·Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÓÔˆËË Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ: vV 3 èÂÂÏ¢ÂÌË ̇ ‚ÚÓÓÈ ÛÓ‚Â̸: B 4 Ç˚·Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÓÔˆËË Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÛÓ‚ÌÂ: vV 5 èÂÂÏ¢ÂÌË ̇ ÚÂÚËÈ ÛÓ‚Â̸: B 6 àÁÏÂÌÂÌËÂ
 • Страница 9 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 9 ÑÛ„Ë ̇ÒÚÓÈÍË ‡. . È Ë Ë REC Bitrate (îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ·ËÚÂÈÚ‡) – Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ·ËÚÂÈ ‰Îfl ÔflÏÓÈ Á‡ÔËÒË ˜ÂÂÁ ÔÓÚ USB. ç‡Ë·ÓΠ‚˚ÒÓÍËÈ ·ËÚÂÈÚ ÓÔ‰ÂÎflÂÚ „Ó‡Á‰Ó ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÔËÒË – Ӊ̇ÍÓ, ÔË ˝ÚÓÏ
 • Страница 10 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 10 è‡ÛÁ‡ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ è ALL äçéèäÄ Z 1 éÚÍ˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ ‰ËÒ͇: óÚÓ·˚ ҉·ڸ Ô‡ÛÁÛ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ÌÛÊÌÓ Ì‡Ê‡Ú¸ Í·‚Ë¯Û PAUSE/STEP (X). óÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ÌÛÊÌÓ Ì‡Ê‡Ú¸ Í·‚Ë¯Û PLAY ( N). ó T
 • Страница 11 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 èÓÒÏÓÚ Á‡„·‚ÌÓ„Ó ÏÂÌ˛ Û 5/18/09 4:26 PM Page 11 DVD óÚÓ·˚ ‚˚‚ÂÒÚË Á‡„·‚ÌÓ ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ (ÂÒÎË ËÏÂÂÚÒfl), ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Ê‡Ú¸ TITLE. èÓÒÏÓÚ ÏÂÌ˛ DVD äçéèäÄ DVD óÚÓ·˚ ‚˚‚ÂÒÚË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ (ÂÒÎË ËÏÂÂÚÒfl), ̇ÊÏËÚ MENU. Ëfl DivX 燘‡ÎÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ‚˚·‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl DVD
 • Страница 12 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 12 èÓÒÏÓÚ Ù‡ÈÎÓ‚ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË èÓÒÎۯ˂‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎÓ‚ äçéèäÄ äçéèäÄ 1 éÚÍ˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ ‰ËÒ͇: Z OPEN 1 éÚÍ˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ ‰ËÒ͇: Z - v V, MENU 2 ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ËÒÍ: - 2 ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ËÒÍ: 3 á‡Í˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ ‰ËÒ͇: 4 Ç˚·‡Ú¸ ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎ ËÁ ÏÂÌ˛:
 • Страница 13 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 13 èflχfl Á‡ÔËÒ¸ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB èÂʉ ˜ÂÏ Ì‡˜‡Ú¸ Á‡ÔËÒ¸, ÔÓ‰Íβ˜ËÚÂ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ùν¯-̇ÍÓÔËÚÂθ USB. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Îfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ [REC Bitrate] (îÛÌ͈Ëfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ·ËÚÂÈÚ‡) Á̇˜ÂÌË [96 kbps] ËÎË [128 kbps]. (cÏ. ÒÚ. 9.)
 • Страница 14 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 14 ò‡Ìı‡È à„‡ äÓ‰˚ ç‡ ÔÛθÚ Ñì 1 Ç˚ÁÓ‚ËÚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË, ̇ʇ‚: 2 àÁ ÔÛÌÍÚ‡ [OTHERS] (ÔÓ˜ÂÂ) ‚˚·ÂËÚ ‚‡ˇÌÚ [Game] Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ: 3 Ç˚·ÂËÚ [Select], ̇ʇ‚ Í·‚˯Û: 4 èÓËÁ‚‰ËÚ ‚˚·Ó Ë Ì‡˜ÌËÚ ˄Û: 5 óÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ‚ ÏÂÌ˛ [GAME
 • Страница 15 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 15 äÓ‰˚ flÁ˚ÍÓ‚ чÌÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ‚‚Ó‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó flÁ˚͇ ÔË Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ̇ÒÚÓÈ͇ı ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚: Disc Audio (‡Û‰ËÓ ‰ËÒ͇), Disc Subtitle (ÒÛ·ÚËÚ˚), Disc Menu (ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇). üÁ˚Í äÓ‰ ÄÙ‡ 6565 ÄÙË͇‡ÌÒ 6570 Äη‡ÌÒÍËÈ
 • Страница 16 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 4:26 PM Page 16 íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË çÂÔÓ·‰ÍË Ë Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌË èËÁ̇ÍË éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÚ‡ÌËÂ. èËÚ‡ÌË ‚Íβ˜ÂÌÓ, ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ. éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ. ÇÓÁÏÓÊ̇fl Ô˘Ë̇ éÚÒÓ‰ËÌÂÌ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl. ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓ ‡ÁflÊÂÌ. çÂ
 • Страница 17 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_RUS_MFL#125427 5/18/09 èÓÒÏÓÚ ‚ˉÂÓ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Ò ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Ï ÍÓ̯ÚÂÈÌÓÏ ‰Îfl ÔÓ‰„ÓÎÓ‚ÌË͇ 4:26 PM Page 17 åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ ÔÓ‰„ÓÎÓ‚ÌË͇ a éÚ‰ÂÎËÚ ÔÓ‰„ÓÎÓ‚ÌËÍ. (é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl). Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ‚ˉÂÓ, ̇ıÓ‰flÒ¸ ̇ Á‡‰ÌÂÏ ÒˉÂÌËË,
 • Страница 18 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 1 ìäêÄ∫çëúäÄ DP482B àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ : http://www.lge.com àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG : - Russia : 7-(495)771-76-76 - Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000 - Kazakhstan : 7-(727)272-22-22, 8-8000-805-805 ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÔË·Ó‡ — 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl
 • Страница 19 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 ìÇÄÉÄ çÖÅÖáèÖäÄ ìêÄÜÖççü ÖãÖäíêàóçàå ëíêìåéå çÖ ÇßÑäêàÇÄíà ìÇÄÉÄ: ôéÅ áçàáàíà êàáàä ìêÄÜÖççü ÖãÖäíêàóçàå ëíêìåéå, çÖ ÇßÑäêàÇÄâíÖ äéÜìï (ÄÅé áÄÑçû èÄçÖãú). ìëÖêÖÑàçß èêàãÄÑì çÖåÄ∏ ÑÖíÄãÖâ ôé èßÑãüÉÄûíú éÅëãìÉéÇìÇÄççû äéêàëíìÇÄóÖå. Ñãü èêéÇÖÑÖççü éÅëãìÉéÇìÇÄççü
 • Страница 20 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 ¸ áÏ¥ÒÚ ‡ 5/18/09 2:29 PM Page 3 íËÔË ‚¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÌËı ‰ËÒÍ¥‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ÄÍÛÏÛÎflÚÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 è‡ÌÂθ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl . . . . .
 • Страница 21 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 4 è‡ÌÂθ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl è a êä-‰ËÒÔÎÂÈ b îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÍÌÓÔÍË • SETUP (çÄëíêéâäÄ): ÑÓÒÚÛÔ ‰Ó ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÓÍ ¥ ‚Ëı¥‰ ¥Á ̸ӄÓ. • MENU: Bi‰ÍpËÚÚfl ÏÂÌ˛ DVD‰ËÒÍa. • COLOR/BRIGHT*: åÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË flÒÍ‡‚ÓÒÚ¥ Brightness ¥ ÍÓθÓÓ‚ÓÒÚ¥ Color ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ̇
 • Страница 22 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 5 èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl  èËÏ¥Ú͇: ôÓ· Û‚¥ÏÍÌÛÚË ÔËÒÚ¥È Á ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl, ‚ËÏË͇˜ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ ìÇßåäç. (ÑË‚. ÒÚÓ. 4) a  ): ÇË·¥ ‡ÍÛÒÛ ANGLE (êÄäìêë) ( ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl, flÍ˘Ó ˆfl ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÒÚÛÔ̇.
 • Страница 23 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 6 襉Íβ˜ÂÌÌfl ÊË‚ÎÂÌÌfl è‡‚‡ ÒÚÓÓ̇ ÔËÒÚÓ˛. 襉Íβ˜ÂÌÌfl ¯ÌÛ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl è 襉Íβ˜¥Ú¸ ÔËÒÚ¥È ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ¯ÌÛ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl ¥Á ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ. è‡‚‡ ÒÚÓÓ̇ ÔËÒÚÓ˛ è Ú ÇÒÚ‡‚ÚÂ Û ÓÁ’πÏ Á‡Ô‡Î¸Ì˘ÍË ‡‚ÚÓÏÓ·¥Îfl. ÇÒÚ‡‚ÚÂ Û ÓÁ’πÏ
 • Страница 24 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 7 襉Íβ˜ÂÌÌfl ÔËÒÚÓ˛ é·ÂÚ‡ÌÌfl êä-Ô‡ÌÂÎ¥ 襉Íβ˜ÂÌÌfl ‰Ó ‚¥‰ÂÓ- ¥ ‡Û‰¥Ó‚ıÓ‰¥‚ ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ÇË ÏÓÊÂÚ ӷÂÚ‡ÚË êä-Ô‡ÌÂθ ÔËÒÚÓ˛ Á‡ „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛ ̇ χÍÒËχθÌËÈ ÍÛÚ 180 „‡‰ÛÒ¥‚. ÇË ÏÓÊÂÚ ڇÍÓÊ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÔËÒÚÓπÏ, ÔÓ‚ÂÌÛ‚¯Ë
 • Страница 25 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 8 ç‡ÒÚÓÈÍË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ç‡ÒÚÓÈ͇ äçéèäÄ 1 Çı¥‰ Û ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË: SETUP 2 ÇË·¥ ÔÓÚ¥·ÌÓª ÓÔˆ¥ª ̇ ÔÂ¯ÓÏÛ ¥‚Ì¥: vV 3 èÂÂı¥‰ ̇ ‰Û„ËÈ ¥‚Â̸: B 4 ÇË·¥ ÔÓÚ¥·ÌÓª ÓÔˆ¥ª ̇ ‰Û„ÓÏÛ ¥‚Ì¥: vV 5 èÂÂı¥‰ ̇ ÚÂÚ¥È ¥‚Â̸: B 6 áϥ̇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË: v V /
 • Страница 26 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 9 ß̯¥ ̇ÒÚÓÈÍË fl Ì¥ REC Bitrate (Å¥ÚÂÈÚ Á‡ÔËÒÛ) – ÇË·Â¥Ú¸ ¯‚ˉͥÒÚ¸ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÓÍÛ Ò˄̇ÎÛ ‰Îfl Á‡ÔËÒÛ Ì‡ USB. üÍ Ô‡‚ËÎÓ, Á‡ÔËÒË Á ·¥Î¸¯ËÏ ·¥ÚÂÈÚÓÏ Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛Ú¸ ‚Ë˘Û flÍ¥ÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ, ÔÓÚ ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ ·¥Î¸¯Ó„Ó Ó·Òfl„Û Ô‡Ï’flÚ¥ ‰Îfl Á·Â¥„‡ÌÌfl ̇
 • Страница 27 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 10 è‡ÛÁ‡ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‰ËÒÍ¥‚ äçéèäÄ 1 Ç¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡: OPEN (Z) 2 ÇÒÚ‡‚Ú ‰ËÒÍ: - 3 á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡: - 4 êÓÁÔӘ̥ڸ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl: N 5 Ç¥‰p„ÛβÈÚ „̥ۘÒÚ¸: VOLUME 6 èËÔËÌÂÌÌfl ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl: x PLAY STOP
 • Страница 28 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 èÂ„Îfl‰ ÏÂÌ˛ ÓÁ‰¥ÎÛ 5/18/09 2:29 PM Page 11 DVD ôÓ· ÔÓ·‡˜ËÚË ÏÂÌ˛ ÓÁ‰¥ÎÛ (flÍ˘Ó ‰ÓÒÚÛÔÌÂ), ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ TITLE. èÂ„Îfl‰ ÏÂÌ˛ DVD-‰ËÒÍa . DVD 1 Ç¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡: DVD Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‚ ‰Ó‚¥Î¸ÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ ACD WMA MP3 ÑÎfl ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‚ ‰Ó‚¥Î¸ÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ Ô¥‰
 • Страница 29 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 12 èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁ˘ÌËı ‰ËÒÍ¥‚ ¥ Ù‡ÈÎ¥‚ èÂ„Îfl‰ ÙÓÚÓ„‡Ù¥È äçéèäÄ äçéèäÄ 1 Ç¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡: OPEN (Z) 2 ÇÒÚ‡‚Ú ‰ËÒÍ: - 3 á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡: 4 ÇË·Â¥Ú¸ ÏÛÁ˘ÌËÈ Ù‡ÈÎ Û ÏÂÌ˛: v V, MENU ÑÎfl ÔÂÂıÓ‰Û ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‰Ó
 • Страница 30 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 13 èflÏËÈ Á‡ÔËÒ Ì‡ USB ôÓ· ‚ËÍÓ̇ÚË Á‡ÔËÒ, Ô¥‰Íβ˜¥Ú¸ USB Ùί-̇ÍÓÔ˘ۂ‡˜ ‰Ó ÔËÒÚÓ˛. ÇË·Â¥Ú¸ ‰Îfl ÓÔˆ¥ª [REC Bitrate] ÔÓÚ¥·ÌÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ: [96 kbps] ‡·Ó [128 kbps]. (‰Ë‚. ÒÚÓ. 9) çÂÒ‡Ì͈¥ÓÌÓ‚‡Ì ÍÓÔ¥˛‚‡ÌÌfl Á‡ıˢÂÌÓ„Ó Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ, ‚Íβ˜‡˛˜Ë
 • Страница 31 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 14 É‡ Shanghai (ò‡Ìı‡È) ß„Ë äçéèäÄ 1 Ç¥‰ÍËÈÚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË: SETUP 2 Ç ÓÔˆ¥ª [OTHERS] ‚Ë·Â¥Ú¸ [Game]: vV/B 3 ÇË·Â¥Ú¸ [Select]: ENTER 4 ÇË·Â¥Ú¸ ¥ Á‡ÔÛÒÚ¥Ú¸ „Û: v V / ENTER 5 èÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÏÂÌ˛ ¥„Ó [GAME MENU]: O RETURN ß„Ë – ‰Âڇθ̥¯Â
 • Страница 32 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 15 äÓ‰Ë ÏÓ‚ ì ‰‡ÌÓÏÛ ÒÔËÒÍÛ Ì‡‚‰ÂÌ¥ ÍÓ‰Ë ÏÓ‚, ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ‰Îfl ̇ÒÚÛÔÌËı ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ: åÓ‚‡ Á‚ÛÍÓ‚Óª ‰Ó¥ÊÍË ‰ËÒÍÛ, åÓ‚‡ ÒÛ·ÚËÚ¥‚, åÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‰ËÒÍÛ. åÓ‚‡ ÄÙ‡Ҹ͇ ÄÙË͇‡ÌÒ Äη‡ÌҸ͇ ÄÏÂı‡Ҹ͇ Ä‡·Ò¸Í‡ Ç¥ÏÂÌҸ͇ ÄÒÒ‡ÏҸ͇ ÄÈχ‡
 • Страница 33 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 2:29 PM Page 16 èÓ¯ÛÍ ¥ ÛÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ëËÚÛ‡ˆ¥fl Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÊË‚ÎÂÌÌfl. ÜË‚ÎÂÌÌfl ‚‚iÏÍÌÂÌÂ, ‡Î ÔÓ„‡‚‡˜ Ì Ô‡ˆ˛π. Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥È Á‚ÛÍ. èÓ„‡‚‡˜ Ì ÔÓ˜ËÌ‡π ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl. èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl Ô‡ˆ˛π ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ. è˘Ë̇ çÂ
 • Страница 34 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_UKR_MFL#12C346 5/18/09 ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·¥Î¥ Á ÍÓ̯ÚÂÈÌÓÏ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ Ô¥‰„ÓÎ¥‚ÌËÍÛ 2:29 PM Page 17 äÓ̯ÚÂÈÌ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ Ô¥‰„ÓÎ¥‚ÌËÍÛ ìÒÚ‡Ìӂ͇ a ḁ́ϥڸ Ô¥‰„ÓÎ¥‚ÌËÍ. (ÑË‚. ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª ‡‚ÚÓÏÓ·¥Îfl). åÓÊ̇ ‰Ë‚ËÚËÒ¸ ‚¥‰ÂÓ, Òˉfl˜¥ ̇ Á‡‰Ì¸ÓÏÛ Òˉ¥ÌÌ¥,
 • Страница 35 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 1 АЗА ТІЛІ DP482B àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ : http://www.lge.com àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG : - Russia : 7-(495)771-76-76 - Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000 - Kazakhstan : 7-(727)272-22-22, 8-8000-805-805 ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÔË·Ó‡ — 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë
 • Страница 36 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 АБАЙЛА ЫЗ ТОК СО У АУПІ БАР АШПА ЫЗ АБАЙЛА ЫЗ: ТОк СО У АУПІН АЗАЙТУ YШІН А ПА ЫН (НЕМЕСЕ АРТ Ы ЖА ЫН) АШПА ЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ Ж НДЕЙ АЛАТЫН Б ЛШЕ ТЕР ЖО . БІЛІ ТІ ЫЗМЕТ РСЕТУШІ МАМАНДАРДАН К МЕК С РА ЫЗ. Б л те б йірлі шб рышты ішіндегі жебе шты найза ай
 • Страница 37 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA н у C Мазм ны е ы 5/18/09 2:45 PM Page 3 Ойнатылатын диск т рлері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Зарядталатын батарея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 уат блогы . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 38 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 4 уат блогы a СКБ бейнебеті b Функциялы батырмалар • SETUP: Орнату м зіріне кіреді немесе одан шы ады. • COLOR/BRIGHT*: СКБ бейнебет шін Жары тылы немесе Т с м зірін бейнелеу шін. • MENU: DVD м зіріне кіреді • MODE: [DISC] мен [USB] ж мыс режимін
 • Страница 39 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 5 ашы тан бас ару пульті Ескерім: Осы рыл ыны ашы тан бас ару шін уат ос ышы ON алпына ойылу а тиіс. (4-беттi ара ыз) а SKIP/SEARCH (. />): арт а/ал а арай іздеу*. Келесi немесе алды ы тарау а/жолшы а ту. * Батырманы басып, екі секундтай стап т
 • Страница 40 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 6 уат к зiне осу рыл ыны о жа ы АТ бейімдеуішін жал ау Т рыл ымен оса жеткізілген АТ бейімдеуішін электр розеткасына жал а ыз. Т ти рыл ыны о жа ы уат к зіне жал а ыз. рыл ы суретте к рсетiлгеннен згеше болуы м мкiн АТ бейiмдеуiшi • Осы АТ
 • Страница 41 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 7 СКБ панелін б ру рыл ыны осып жал ау Теледидар а бейне ж не дыбыс рыл ыларын жал ау Т менде к рсетілгендей, рыл ыда ы AV OUT ашасын теледидарда ы тиісті кіріс яшы тарына жал а ыз. Дыбыс/бейне бейімдеуіш (жина а кiрмейдi) рыл ыны о жа ы Сары а
 • Страница 42 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 8 1 Дисплейге SETUP м зірін шы ары ыз: SETUP 2 Бірінші де гейден керекті опцияны та да ыз: vV Дисплей режимі – Егер 4:3 лшемін та даса ыз, е экранды ба дарламалар мен фильмдерді теледидардан алай к рінетінін аны тауы ыз ажет болады. [ е формат]:
 • Страница 43 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 9 Бас а параметрлерді реттеу REC Bitrate – USB рыл ысына тікелей жазу жылдамды ын та дай аласыз. Жо ары дерек беру жылдамды ы жа сыра дыбыс сапасын амтамасыз етеді, біра ол USB флэш-дискінде орынды к бірек пайдаланады. USB рыл ысына тікелей жазу
 • Страница 44 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 10 Ойнатуды уа ытша то тату Дискіні ойнату БАТЫРМА 1 2 3 4 5 Z OPEN N PLAY VOLUME Диск сал ышты ашы ыз: Диск салы ыз: Диск сал ышты жабы ыз: Ойнатуды баста ыз: Yнділікті лайы тау: x 6 Ойнатуды то тату шін: STOP Дискіні ойнату – бас а м мкіндіктер
 • Страница 45 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA Та ырып м зірін к ру 5/18/09 2:45 PM Page 11 DVD Егер бар болса, дискіні та ырып м зірін экран а шы ару шін TITLE т ймесін басы ыз. DVD м зірін к ру Та дал ан уа ыттан бастап ойнату у н DVD DivX Енгізілген уа ыт кодыны басталу н ктесін іздейді. DISPLAY т ймесін
 • Страница 46 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 12 Музыкалы дискіні немесе файлдарды ты дау Фотосурет файлдарын к ру БАТЫРМА 1 2 3 4 Z OPEN v V, MENU Диск сал ышты ашы ыз: Диск салы ыз: Диск сал ышты жабы ыз: М зірден бір музыканы та да ыз: Жолшы а-файл а тура ту шiн н мiрлi батырмаларды (0-9)
 • Страница 47 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA USB 5/18/09 2:45 PM Page 13 рыл ысына тікелей жазу Жазардан б рын USB флэш-дискін рыл ы а жал а ыз. [REC Bitrate] параметрін ажетінше [96 kbps] немесе [128 kbps] м ніне орнаты ыз. (9-бетті ара ыз) БАТЫРМА 1 Дыбыстауыш CD дискіні кірістіру: 2 Жолшы та дау: v V, MENU
 • Страница 48 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 14 Шанхай Ойын ойнау БАТЫРМА 1 М зір орнатпасын к рсету: SETUP 2 [OTHERS] (Бас алар) ішінен [Game] (Ойын) тарма ын та да ыз: 3 [Select] тарма ын та дау: vV/B ENTER 4 Ойынды та дап, бастау: v V / ENTER 5 [GAME MENU] (Ойын м зіріне) айту: O RETURN
 • Страница 49 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA й 5/18/09 2:45 PM Page 15 Тіл кодтары Келесі бастап ы параметрлерді керекті тілін енгізу шін осы тізімді пайдаланы ыз: Диск дыбысы, диск та ырыпшасы, диск м зірі. . у Тіл Авар Африкаанс Албан Амегар Араб Армян Ассам Аймара зірбайжан Баш рт Баск Бенгал, бангла Бутан
 • Страница 50 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 2:45 PM Page 16 А аулы тарды табу ж не ж ндеу Белгісі уат жо . Себебі уат сымы ажыратыл ан. Т зету жолы уат сымын абыр а ток к зіне жа сылап осы ыз. Батареяны заряды таусыл ан. Батареяны зарядта ыз. уат осулы, біра рыл ы ж мыс істемейді. Диск салынба ан. Диск
 • Страница 51 из 69
  DP482B-P_ARUSLLK_Kaz_MFL#12C0BA 5/18/09 Автомобиль ішінде ар алы а бекітілетін мониторды арау 2:45 PM Ар алы Page 17 а бекітілетін апсырма Сіз рыл ыны алды ы отыр ышты арт ы жа ына бекітіп ойып, бейне дискілерді арай аласыз. Ескертулер • К лік ж ріп келе жат анда ж ргізуші осы рыл ыны ж мыс а оспау
 • Страница 52 из 69
  ENGLISH DP482B Internet Address: http://www.lge.com LG : - Russia : 7- (495)771-76-76 - Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000 - Kazakhstan : 7-(727)272-22-22, 8-8000-805-805 àáæóëñ ßàííîèöàìðîôíˆ P/NO : MFL61986220 .þëåòèáåðòîï àðàâîò è÷àäåðåï ßíä îñ òåë 7 Ñ àðîáèðï ûáæóëñ êîð‘
 • Страница 53 из 69
  CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert
 • Страница 54 из 69
  Contents Types of Playable Discs ............................................................................. 3 Rechargeable battery ................................................................................. 3 Main Unit
 • Страница 55 из 69
  Main Unit a LCD screen b Function buttons • SETUP: Accesses or exits the setup menu. • MENU: Accesses the DVD menu. • COLOR/BRIGHT*: Displays the Brightness or Colour menu for LCD display. • MODE: Selects a operation mode between [DISC] and [USB]. * To adjust the colour or brightness of the LCD
 • Страница 56 из 69
  Remote Control Note: To operate this unit with remote control, the power switch must be located ON. (Refer to 4 page) Put the battery into the Remote Control ): Selects a DVD camera angle, if ANGLE ( available. SKIP/SEARCH (. / >): Search* backward / forward. Go to next or previous
 • Страница 57 из 69
  Right side of the unit Power connections Connecting the AC Adapter Connect the supplied AC Adapter from the unit to a power socket. Right side of the unit Plug into the carʼs cigarette lighter socket. Plug into the “DC 9V IN” jack. Automotive adapter Plug into a power source. Plug into the “DC 9V
 • Страница 58 из 69
  Hooking up the unit Revolving the LCD panel Audio and Video Connections to your TV You can revolve the LCD panel of the unit clockwise a maximum of 180 degrees for use. You can also operate the unit after revolving the LCD panel 180 degrees and folding it back down. Connect the AV OUT jack on the
 • Страница 59 из 69
  Adjust the display settings Adjust the settings ON REMOTE TV Aspect – Select which screen aspect to use based on the shape of your TV screen. [4:3]: Select when a standard 4:3 TV is connected. 1 Display setup menu: SETUP 2 Select a desired option on the first level: vV 3 Move to second level: B 4
 • Страница 60 из 69
  Adjust the others settings REC Bit Rate – You can choose a bit rate for USB direct recording. Higher bit rate gives the better sound quality but uses more space on the USB Flash Drive. For USB direct recording, see page 13. DivX(R) VOD – We provide you with the DivX® VOD (Video On Demand)
 • Страница 61 из 69
  DivX DVD Frame-by-Frame playback Playing a Disc Press PAUSE/STEP (X) repeatedly to play Frame-by-Frame playback. BUTTON Playing repeatedly ALL 1 Open the disc lid: OPEN (Z) 2 Insert a disc: - Press REPEAT repeatedly to select an item to be repeated. The current title, chapter or track will be
 • Страница 62 из 69
  Viewing the title menu DVD Press TITLE to display the disc's title menu, if available. Viewing the DVD menu Playing a DivX movie file DVD BUTTON Press MENU to display the disc menu, if available. Starting play from selected time DVD DivX Searches for the starting point of entered time code. Press
 • Страница 63 из 69
  Listening to Music Disc or files Viewing photo files BUTTON BUTTON 1 Open the disc lid: OPEN (Z) 1 Open the disc lid: OPEN (Z) 2 Insert a disc: - 2 Insert a disc: - 3 Close the disc lid: - 3 Close the disc lid: - Select a music from the menu: Select a photo file on the menu: To go directly to
 • Страница 64 из 69
  USB Direct Recording Connect USB Flash Drive to the unit before recording. Set [REC Bitrate] option to [96 kbps] or [128 kbps] as required. (See page 9) BUTTON The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recording, may be an
 • Страница 65 из 69
  Shanghai Playing a Game BUTTON You can enjoy this game by selecting and deleting same two blocks. Move the cursor to select the first block and second block that you want to delete, then you can delete the two blocks. The two blocks can be selected when those blocks are connected with a line whose
 • Страница 66 из 69
  Language Codes Use this list to input your desired language for the following initial settings: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu. Language Afar Afrikaans Albanian Ameharic Arabic Armenian Assamese Aymara Azerbaijani Bashkir Basque Bengali, Bangla Bhutani Bihari Breton Bulgarian Burmese
 • Страница 67 из 69
  Troubleshooting Symptom No power. Specifications Cause The power cord is disconnected. Correction Plug the power cord into the wall outlet securely. The battery is discharged. Recharge the battery. The power is on, but the unit does not work. No disc is inserted. Insert a disc. No picture. The TV
 • Страница 68 из 69
  Enjoying in a car with the Headrest Mounting Bracket Headrest Mounting Bracket Installation a Separate the headrest. (Refer to your carʼs user guide.) You can enjoy video in the back seat attaching the unit to the back of the front seat. Warnings • The driver must not operate this unit while the
 • Страница 69 из 69