Инструкция для LG LAC7900RN

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

LAC8900RN/7900RN_MOSCOW/LGEUA_RUS_MFL41647943

åéÑÖãú : LAC8900RN / LAC7900RN

êìëëäàâ

P/N : MFL41647943

àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ : http://www.lge.com 

àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG :
- Russia : 7-(495)771-76-76
- Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000
ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÔË·Ó‡ — 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡‡ ÔÓÚ·ËÚÂβ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  LAC8900RN/7900RN_MOSCOW/LGEUA_RUS_MFL41647943 êìëëäàâ åéÑÖãú : LAC8900RN / LAC7900RN àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ : http://www.lge.com àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG : - Russia : 7-(495)771-76-76 - Ukraine : (380-44)490-7777, 8-800-303-0000 ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÔË·Ó‡ — 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl ÔÂ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡‡ ÔÓÚ·ËÚÂβ. P/N :
 • Страница 2 из 21
  ëÓ‰ÂʇÌË 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ëÓ‰ÂʇÌË ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ [LAC8900RN] îÓÌڇθ̇fl Ô‡ÌÂθ / ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl [LAC7900RN] îÓÌڇθ̇fl Ô‡ÌÂθ / ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl [LAC8900RN] é Ò˙ÂÏÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl [LAC7900RN] é Ò˙ÂÏÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ìÒÚ‡Ìӂ͇ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Á˚
 • Страница 3 из 21
  ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÇçàåÄçàÖ éèÄëçéëíú èéêÄÜÖçàü ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå çÖ éíäêõÇÄíú ÇçàåÄçàÖ: óíéÅõ ìåÖçúòàíú éèÄëçéëíú èéêÄÜÖçàü ùãÖäíêàóÖëäàå íéäéå, çÖ ëçàåÄâíÖ äêõòäì (àãà áÄÑçûû èÄçÖãú). Ççìíêà ÅãéäÄ çÖí óÄëíÖâ, éÅëãìÜàÇÄÖåõï èéãúáéÇÄíÖãÖå. Ñãü ÇõèéãçÖçàü êÖåéçíÄ à éÅëãìÜàÇÄçàü éÅêÄíàíÖëú ä
 • Страница 4 из 21
  [LAC8900RN] îÓÌڇθ̇fl Ô‡ÌÂθ / ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 10 3 11 INT 4 12 5 6 7 8 21 20 19 U • Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË [U/AS] u • ᇉ‡ÌÌÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË [u/PS] u • MP3/WMA ‰ÓÓÊ͇ +10 / -10 U/u u • è‡Ô͇ Ç‚Âı/ÇÌËÁ U/u èÂÂÈÚË / èÓËÒÍ / ç‡ÈÚË / ç‡ÒÚÓËÚ¸ B?+ •
 • Страница 5 из 21
  [LAC7900RN] îÓÌڇθ̇fl Ô‡ÌÂθ / ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 10 3 11 INT 4 12 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 21 àëíéóçàä [SRC] U • Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÒÓı‡ÌÂÌË [U/AS] u • ᇉ‡ÌÌÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌË [u/PS] u • MP3/WMA ‰ÓÓÊ͇ +10 / -10 U/u u • è‡Ô͇ Ç‚Âı/ÇÌËÁ U/u èÂÂÈÚË
 • Страница 6 из 21
  [LAC8900RN] é Ò˙ÂÏÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl äÂÔÎÂÌË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 2 D B åËÍÓÙÓÌ A C 3 ëÌflÚË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èËÍÂÔËÚ ˜‡ÒÚ¸ A Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í ˜‡ÒÚË B ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. èËÍÂÔËÚ ˜‡ÒÚ¸ C Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í ˜‡ÒÚË D ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò‰‚Ë„‡fl Ô‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚Ô‡‚Ó. á‡ÍÓÈÚ ÔÂÂ‰Ì˛˛
 • Страница 7 из 21
  [LAC7900RN] é Ò˙ÂÏÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl äÂÔÎÂÌË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 2 ëÌflÚË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ëÓ‚ÏÂÒÚËÚ ÎÂ‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ô‡ÌÂÎË ÒÓ ÒÚÓÔÓÌ˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ. ÇÒÚ‡‚¸Ú Ô‡‚Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Ô‡ÌÂÎË ËÎË ‚Ò˛ Ô‡ÌÂθ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Ó ˘ÂΘ͇. 1 1 2 2 åËÍÓÙÓÌ 3 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (éÚÔÛÒÚËÚ¸), ˜ÚÓ·˚ ËÁ‚Θ¸ Ô‡ÌÂθ
 • Страница 8 из 21
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ISO-DIN ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Á˚ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÔÂ‚‰ËÚ Íβ˜ Á‡ÊË„‡ÌËfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË «‚˚Íβ˜ÂÌÓ» Ë ÓÚÍβ˜ËÚ ÍÎÂÏÏÛ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ. ëÓ„ÌËÚ ÁÛ·ˆ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÓ΢ËÌÓÈ ÔË·ÓÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË 1 2 è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 3 4
 • Страница 9 из 21
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Û‰ÓÒÚÓ‚Â¸ÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË «‚˚Íβ˜ÂÌÓ» Ë ÓÚÍβ˜ËÚ ÍÎÂÏÏÛ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ. èÓ‚Ó‰ÌÓÈ Û‰‡ÎÂÌÌ˚È ‚ıÓ‰ (˜ÂÌ˚È): ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ „ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚È ÔÂÂıÓ‰ÌËÍ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (çÂ
 • Страница 10 из 21
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË çÄ èãÖÖêÖ 1. ÇÍβ˜ËÚ ÔË·Ó. 2. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ. 3. ç‡ÒÚÓÈÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË. PWR/MUTE SRC èÓ‚ÂÌÛÚ¸ PWR çÄ èìãúíÖ ÑàëíÄçñàéççéÉé ìèêÄÇãÖçàü POWER SRC ç‡ÒÚÓÈ͇ ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË ç‡ÊËχÈÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ÔÓ‰fl‰ ÍÌÓÔÍÛ SEL/MENU (SEL/MENU ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ‰Îfl
 • Страница 11 из 21
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ ÔÓfl‰Í èÓÒÎۯ˂‡ÌË CD çÄ èãÖÖêÖ 1. éÚÍÓÈÚ ÔÂÂ‰Ì˛˛ Ô‡ÌÂθ. [íÓθÍÓ ‚ ÏÓ‰ÂÎË LAC8900RN] 2. ÇÒÚ‡‚¸Ú CD. 3. ç‡ÒÚÓÈÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË. çÄ èìãúíÖ ÑàëíÄçñàéççéÉé ìèêÄÇãÖçàü - - - èÓ‚ÂÌÛÚ¸ PWR VOLUME ç‡ÊÏËÚ ËÎË Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ SHF ̇ ÔÎÂÂ (SHF ̇ ÔÛθÚÂ
 • Страница 12 из 21
  èÓÒÎۯ˂‡ÌË ‡‰ËÓ çÄ èãÖÖêÖ 1. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‰Îfl Ú˛ÌÂ‡. 2. Ç˚·ÂËÚ ÔÓÎÓÒÛ (˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ). 3. Ä‚ÚÓÔÓËÒÍ. èÓËÒÍ ‚Û˜ÌÛ˛. SRC BAND -?b / B?+ ç‡Ê‡Ú¸ Ë Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ -?b / B?+ çÄ èìãúíÖ ÑàëíÄçñàéççéÉé ìèêÄÇãÖçàü SRC BAND ?mm/MM? ç‡Ê‡Ú¸ Ë Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ?mm/MM? èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÔÂ‰‡˜ ‚ ÙÓχÚÂ
 • Страница 13 из 21
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl çÄ èãÖÖêÖ 1. èÓ‰Íβ˜ËÚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Í ‡Á˙ÂÏÛ AUX ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Í‡·ÂÎfl ÎËÌÂÈÌÓ „Ó ‚ıÓ‰‡. 2. Ç˚·ÂËÚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇ AUX. SRC 3. ÇÍβ˜ËÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË. 4. ç‡ÒÚÓÈÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË. èÓ‚ÂÌÛÚ¸ PWR çÄ
 • Страница 14 из 21
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Bluetooth èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ Ôӈ‰Û˚ ÒÓÔflÊÂÌËfl ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ·ÂÒÔӂӉ̇fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Bluetooth ‚ ‚‡¯ÂÏ ÚÂÎÂÙÓÌ ·˚· ‚Íβ˜Â̇. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Í ‚‡¯ÂÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÒÓÔflÊÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ë ‚‡¯ËÏ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ, ÓÒ̇˘ÂÌÌ˚Ï
 • Страница 15 из 21
  ëÓÔflÊÂÌË ‚‡¯Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ Bluetooth (MP3 ÔÎÂÂ‡, MP3 ÚÂÎÂÙÓ̇...) èË ‡ÍÚË‚‡ˆËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó Í ‚‡¯ÂÏÛ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ Bluetooth, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸ åê3 Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. åÂÚÓ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Bluetooth ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ, ͇Í
 • Страница 16 из 21
  ê„ÛÎËӂ͇ ̇ÒÚÓÂÍ (ÅÂÒÔӂӉ̇fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Bluetooth) B/T RECEIVED CALL DIALED MISSED PRESET REDIAL DIAL RECEIVED/DIALED/MISSED - ëÔËÒÓÍ èêàçüíõï/çÄÅêÄççõï/èêéèìôÖççõï ÌÓÏÂÓ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ óÚÓ·˚ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ÔÓ ÌÓÏÂÛ ÚÂÎÂÙÓ̇, ‚˚·ÂËÚ ˝ÚÓÚ ÌÓÏÂ Ë Ì‡ÊÏËÚ Ç/í. óÚÓ·˚ Â„Ó ÒÓı‡ÌËÚ¸, ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ
 • Страница 17 из 21
  ëÔËÒÓÍ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ (ÅÂÒÔӂӉ̇fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Bluetooth) H : ÏËÌË„‡ÌËÚÛ‡ A : èÓÚÓÍÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ (A2DP) ëÔËÒÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ Ò Bluetooth äÓÏÔ‡ÌËfl ëÔËÒÓÍ H Nokia 3230 3250 3650 5300 6021 6103 6120 6131 6230 6270 6280 6600 6630 6650 6670 6680 6681 6820 7370 7380 7610 7650
 • Страница 18 из 21
  H : ÏËÌË„‡ÌËÚÛ‡ A : èÓÚÓÍÓ‚Ó ‡Û‰ËÓ (A2DP) ëÔËÒÓÍ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÚÂÎÂÙÓÌ˚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ Ò Bluetooth äÓÏÔ‡ÌËfl ëÔËÒÓÍ H SIEMENS EF81 S55 S65 S88 SK65 SL75 SX1 SXG75 O O O O O O O O A BLACK BERRY 8100(PEARL) 8800 8707v O O O O O HP HW6915 O O O PALM Treo750v O P : ëËÌıÓÌËÁ‡ˆËfl ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÍÌË„Ë (GET)
 • Страница 19 из 21
  èÓËÒÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÑÂÙÂÍÚ Å‡ÁÓ‚˚ ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË Ì ÔÓ‰Íβ˜‡ÂÚÒfl/ÄÔÔ‡‡Ú Ì ÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ. á‚ÛÍ Ì ÒÎ˚¯ËÚÒfl/ ìÓ‚Â̸ Á‚Û͇ Ì ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl. ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË èËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ·ÂÎ˚ ‚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË Á‚Û͇. CD ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ꇉËÓ èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl è˘Ë̇
 • Страница 20 из 21
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË éÅôàÖ Ç˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ‰Ë̇ÏËÍÓ‚ èÓÎflÌÓÒÚ¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ê‡ÁÏÂ˚ (ò x Ç x É) ÇÂÒ ÌÂÚÚÓ (ÔË·Î.) êÄÑàé FM ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ éÚÌÓ¯ÂÌË «Ò˄̇Î-¯ÛÏ» àÒ͇ÊÂÌËfl óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ AM (MW) ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ éÚÌÓ¯ÂÌË «Ò˄̇Î-¯ÛÏ»
 • Страница 21 из 21