Инструкция для LG LPC-53

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Õ‡Á‡Œ ڥΥ

O'ZBEK

ìäêÄ∫çëúäÄ

ENGLISH

êìëëäàâ

LPC53_ENG-XO ARUSLLK_RUS

LPC53 (LPC53-X0)

ë ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ ‡ - 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl Ô ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡ ‡ ÔÓڠ·ËÚÂβ.

The working life of  this product is 7 years since the date of purchase

ßÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ‡: http://ua.lge.com
ßÌÙӠχˆ¥È̇ ÒÎÛÊ·‡ LG: (380-44) 490-7777
ÅÂÁÍÓ¯Úӂ̇ ¥ÌÙӠχˆ¥È̇ Υ̥fl: 8-800-303-0000

àÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ; http://ua.lge.com

àÌÙӠχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG; (380-44) 490-7777, 

8-800-303-0000

Internet address ; http://ua.lge.com
Customer Information Center LG ; (380-44) 490-7777, 
8-800-303-0000

.

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  LPC53_ENG-XO ARUSLLK_RUS êìëëäàâ Õ‡Á‡Œ ڥΥ LPC53 (LPC53-X0) ë ÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÚÓ‚‡ ‡ - 7 ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìfl Ô ‰‡˜Ë ÚÓ‚‡ ‡ ÔÓÚ Â·ËÚÂβ. O'ZBEK ìäêÄ∫çëúäÄ The working life of this product is 7 years since the date of purchase ßÌÚ ÌÂÚ ‡‰ ÂÒ‡: http://ua.lge.com ßÌÙÓ Ï‡ˆ¥È̇ ÒÎÛÊ·‡ LG: (380-44) 490-7777
 • Страница 2 из 53
  å ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË éÒÚÓ ÓÊÌÓ éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Û‰‡ ‡ ˝ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ. ç ‚ÒÍ ˚‚‡Ú¸. éÒÚÓ ÓÊÌÓ: ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ۉ‡ ‡ ˝ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Ì ۉ‡ÎflÈÚÂ Í ˚¯ÍÛ (ËÎË Á‡‰Ì˛˛ Ô‡ÌÂθ). ÇÌÛÚ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÛÁÎ˚, Ú Â·Û˛˘Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl. è Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ó· ‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í
 • Страница 3 из 53
  êìëëäàâ ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË äÄëëÖíçéÉé åÄÉçàíéîéçÄ èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÂÂÌÓÒÌÓ„Ó ÔÎÂÂ‡ – èËÒÓ‰ËÌËÚ ͇·Âθ Í Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ USB ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 6 ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 8 ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 8 ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚ á‡ÔËÒ¸ ëÏ. ÒÚ‡ÌËˆÛ 9
 • Страница 4 из 53
  àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ 1. ç‡ÊÏËÚ ̇ Á‡˘ÂÎÍË Ì‡ Í˚¯Í ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ÓÚÍÓÈÚ ÂÂ. 2. ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯ÂÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ “C” (R14) (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ì ‚ıÓ‰flÚ) ‚ ÓÚÒÂÍ, ÔË ˝ÚÓÏ ÒΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ 3 Ë # ·˚ÎË ‚ Ô‡‚ËθÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË. 3. á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
 • Страница 5 из 53
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl ç‡ÒÚ ÓÈ͇ ͇˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚· ‡Ú¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÓÚÓ· ‡ÊÂÌËfl Á‚Û͇. ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÒÓı ‡ÌËÚ ÂÊËÏ ÔÛÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËfl Ë Û‰Â Ê‡ÌËfl ̇ ÌÂÍÓÚÓ Ó ‚ ÂÏfl. èÓËÒÍ Ô‡ÔÍË Ò MP3/WMA هȷÏË ÖÒÎË ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl CD, ÒӉ ʇ˘ËÈ MP3/WMA Ù‡ÈÎ˚ ‚ ÌÂÒÍÓθÍËı Ô‡Ô͇ı, ̇ÊÏËÚÂ
 • Страница 6 из 53
  è ÓÒÎۯ˂‡ÌË ͇ÒÒÂÚ è ÓÒÎۯ˂‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ ç‡ ÔÎÂÂ Â ç‡ ˝ÚÓÏ ÔΠ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚ÂÒÚË ‡Û‰ËÓ CD Ë MP3/WMA CD. ç‡ ÔΠ 1. éÚÍ ˚Ú¸ Í ˚¯ÍÛ CD: 2. ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ CD: ç‡ÍÎÂÈÍÓÈ ‚‚ ı. 3. á‡Í ˚Ú¸ Í ˚¯ÍÛ CD: 4. Ç˚· ‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ CD: 5. 燘‡Ú¸ ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌË CD: 6. éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÒÔ ÓËÁ‚‰ÂÌË CD: ç‡
 • Страница 7 из 53
  è ÓÒÎۯ˂‡ÌË ‡‰ËÓ ç‡ ÔΠ FUNCTION TUNING (-)/ TUNING (+) ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰Â ÊË‚‡ÈÚ PROG ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰Â ÊË‚‡ÈÚ PROG PRESET/FOLDER PROG 1. Ç˚· ‡Ú¸ FM ËÎË AM: 2. Ç˚· ‡Ú¸ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛: 3. «ëÓı ‡ÌËÚ¸» ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛: ç‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ· ‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓÏ , ÔÓ‰ ÍÓÚÓ ˚Ï ÒÓı ‡ÌÂ̇
 • Страница 8 из 53
  èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÎÂÂ‡ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÏÛÁ˚ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ USB ç‡ ÔÎÂÂ ùÚÓÚ ÔÎÂÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÛÁ˚ÍË Ò ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÎÂÂÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚. ç‡ ÔÎÂÂ 1. èÓ‰Íβ˜ËÚ ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ ÔÎÂÂ, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌË‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í „ÌÂÁ‰Û PORTABLE IN ̇ ÔÎÂÂÂ. 2. ÇÍβ˜ËÚ¸
 • Страница 9 из 53
  á‡ÔËÒ¸ á‡ÔËÒ¸ ̇ USB ËÎË ä‡ÒÒÂÚÛ. èËÒÓ‰ËÌËÚ USB Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ËÎË ‚ÒÚ‡‚¸Ú ˜ËÒÚÛ˛ ͇ÒÒÂÚÛ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÂ‰ Á‡ÔËÒ¸˛. ç‡ ÔÎÂÂÂ ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl FUNCTION FUNCTION ËÎË INPUT 3. Ç˚·ÂËÚ USB / TAPE z / [] .bb/BB> t z / [] z / REC .bb/BB> t z / REC 4. á‡ÔËÒ¸ ̇ USB-ÌÓÒËÚÂθ,
 • Страница 10 из 53
  ÖÒÎË ‚˚ Á‡Ò˚Ô‡ÂÚ ‚Ó ‚ ÂÏfl Ô ÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ÏÛÁ˚ÍË ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ ÂÏÂÌË 1. ç‡ÊÏËÚ Ì ÏÂÌ ˜ÂÏ Ì‡ 2 ÒÂÍÛ̉˚: 2. Ç˚·Â ËÚ ӉËÌ ËÁ ‚‡ ˇÌÚÓ‚: AM 12:00 (‰Îfl ÓÚÓ· ‡ÊÂÌËfl ‚ ÂÏÂÌË ‚ 12-˜‡ÒÓ‚ÓÏ ÙÓ Ï‡ÚÂ) ËÎË 0:00 (‰Îfl ÓÚÓ· ‡ÊÂÌËfl ‚ ÂÏÂÌË ‚ 24 ÙÓ Ï‡ÚÂ). 3. èÓ‰Ú‚Â ‰ËÚ¸ ‚˚·Ó : 4. Ç˚· ‡Ú¸ ˜‡Ò˚: 5. ç‡Ê‡Ú¸: 6. Ç˚·
 • Страница 11 из 53
  èÓËÒÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ëËÏÔÚÓÏ è˘Ë̇ íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË åÂ˚ èËÚ‡ÌË çÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl. òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl Ì ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍÂ. á‡fl‰ ·‡Ú‡ÂÈ ÍÓ̘ËÎÒfl. èÓ‰Íβ˜ËÚ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl Í ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍÂ. á‡ÏÂÌËÚ ·‡Ú‡ÂË Ì‡ ÌÓ‚˚Â. èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÙÛÌ͈ËÈ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÂÊËÏ ‡‰ËÓ. éÍÓÎÓ
 • Страница 12 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2 2008.9.17 4:36 PM Page 2
 • Страница 13 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.24 11:29 AM Page 3 6- 8- 8- 9- 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 7- 3
 • Страница 14 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 4 3# AC 4
 • Страница 15 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 5 7- (TUNER, USB, PORTABLE, CD, TAPE) .bb/BB> : B/[] : CD/USB - x: 765
 • Страница 16 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 6 FUNCTION PUSH/EJECT FUNCTION b/B B/[] x x Z CD OPEN Z CD OPEN FUNCTION B x CD PAUSE B . FUNCTION B/[] x B/[] B/[] b/B .bb/BB> . .bb/BB> , .bb/BB> , : .bb/BB> .bb/BB> B/[] 6 x
 • Страница 17 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 7 FUNCTION TUNING (-)/ TUNING (+) PROG FUNCTION TUN.- / TUN.+ b/B PROG PRESET/FOLDER PROG PROG x x 7
 • Страница 18 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.23 11:26 AM Page 8 FUNCTION 1 /] ] FUNCTION POWER INPUT INPUT B x B / [] x FUNCTION FUNCTION / INPUT x 8
 • Страница 19 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.22 10:42 AM Page 9 1. FUNCTION FUNCTION /INPUT 3. z / [] .bb/BB> t z / [] z / REC .bb/BB> t z / REC .bb/BB> t z / [] .bb/BB> t z / REC x x 4. z / [] z / [] z / [] z / [] x 9
 • Страница 20 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.17 4:36 PM Page 10 CLOCK .bb/BB> CD PAUSE/SET .bb/BB> CD PAUSE/SET .bb/BB> CD PAUSE/SET FLAT ! POP ! ROCK ! CLASSIC VSM (Virtual Sound Matrix) .bb/BB> .bb/BB> .bb/BB> “/ : * ? “ < >” v/V 10
 • Страница 21 из 53
  LPC53_KAZ_LGERA 2008.9.24 5:0 PM Page 11 2.61 kg 391 x 162 x 280 mm 2.5 W X 2 Ch 3 Ohm X 2 FM CD CD AC Bias Magnet Erase . USB H 1.1 11
 • Страница 22 из 53
  Ehtiyotkorlik choralari DIQQAT ELEKTR TOKI URISHI XAVFI OCHILMASIN DIQQAT: ELEKTR TOKI URISHI XAVFINI KAMAYTIRISH UCHUN KORPUS (YOKI ORQA DEVORNI) OCHMANG ICHIDA FOYDALANUVCHI TUZATA OLADIGAN QISMLAR YO`Q XIZMAT KO`RSATISH UCHUN MALAKALI MUTAXASSISGA MUROJAAT ETING Teng tomonli uchburchak ichidagi
 • Страница 23 из 53
  Sizning MP3/CD KASSETA LI MAGNITOFONINGIZ juda ko`p narsaga qodir O'ZBEKCHA CD larni qo`yish 6-betga qarang Portativ pleyer vositasida musiqa tinglash – Kabelni jihoz orqa tomoniga ulaysiz USB orqali musiqa tinglash 8-betga qarang 8-betga qarang Quloqchin uyasi Yozish 9-betga qarang Mundarija
 • Страница 24 из 53
  Quvvat manbai Batareyani o`rnatish Oldingi sahifada masofa pulti deyilgan (bir xil bo’lishi kerak) 1. Batareya bo`limi qopqog`ini bosing va oching. 2. Oltita “C” (R14) turidagi batareyani (alohida sotib olinadi) 3 va # tomonlarini to`g`ri joylashtirib bo`limga soling. 3. Batareya bo`limi qopqog`ini
 • Страница 25 из 53
  Masofa pulti haqida Ovoz sifatini sozlash Ovoz rejimi turlaridan birini tanlashingiz mumkin. VSM (Virtual Ovoz Matrisasi) Ishlatish va o’chirish tugmasi Quvvat tejovchi rejimga o`tish uchun ushbu tugmani bosib turasiz. MP3/WMA fayllari solingan jildlarni qidirish MP3/WMA fayllari bir necha jildga
 • Страница 26 из 53
  CD larni tinglash Kassetalarni eshitish PLEYERDA Pleer audio CD va MP3/WMA CDni qaytadan o’qishi mumkin. PLEYERDA 1. CD qo’yish joyini ochish: 2. CDni joylash: diskning yorliq tomoni yuqoriga qarab turishi kerak. 3. CD qo’yish joyini yopish: 4. CD funksiyasini tanlash: 5. CD o’qishga o’tish: 6. CD
 • Страница 27 из 53
  Radio tinglash 1. FM yoki AM diapazonidan birini tanlang: 2. Radio stansiyasini tanlang: 3. Radio stansiyasini «saqlab qo’yish» uchun bosiladigan tugma: Oldindan belgilangan raqam displeyda ko’rsatiladi. 4. «Saqlab qo’yilgan» stansiyani tanlash uchun bosiladigan tugma: 5. Tasdiqlash uchun
 • Страница 28 из 53
  USB ishlatib musiqa eshitish Olib yuriladigan pleeringizdagi musiqani eshitish PLEYERDA Pleeni olib yuriladigan turli pleerlardagi musiqani eshitish uchun ishlatish mumkin. PLEYERDA PULTDA 1 /] ] POWER FUNCTION INPUT 1. Portativ pleyerni jihozning PORTABLE IN uyasiga ulaysiz. 2. Tugmasini bosib
 • Страница 29 из 53
  Yozish USB qurilmaga yoki kassetaga yozish Yozish oldidan pleyerga USB qurilmani ulaysiz yoki bo`sh kassetani pleyerga qo`yasiz. PLEYERDA PULTDA FUNCTION FUNCTION yoki INPUT 2. Ovoz yozishni boshlash: 3. USB / kassetani tanlaysiz : z / [] .bb/BB> t z / [] z / REC .bb/BB> t z / REC 4. USB qurilmaga
 • Страница 30 из 53
  Pleyerni avtomatk tarzda o`chishga sozlash Soatni Sozlash PLEYERDA CLOCK 1. Kamida 2 sekund tugmani bosib turing: 2. Quyidagilardan birini tanlang: AM 12:00 (displey .bb/BB> soatni 12 gacha ko’rsatadi) yoki 0:00 (displey soatni 24 gacha ko’rsatadi). 3. Tanlovni tasdiqlash: CD PAUSE/SET 4. Soatni
 • Страница 31 из 53
  Nosozliklarni bartaraf etish Alomati Sababi Ehtiyotkorlik choralari Yechimi QUVVAT Quvvat yo`q Quvvat simi ulanmagan. Batareya quvvati qolmayapti. Quvvat simini ulang. Batareyani yangisi bilan almashtiring. RADIO Tovush yo`q Joriy funktsiyani radio Rejimga sozlang Pleyerni qurilmalardan uzoqda
 • Страница 32 из 53
  á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË ìÇÄÉÄ çÖÅÖáèÖäÄ ìêÄÜÖççü ÖãÖäíêàóçàå ëíêìåéå ìÇÄÉÄ: ôéÅ áçàáàíà êàáàä ìêÄÜÖççü ÖãÖäíêàóçàå ëíêìåéå, çÖ ÇßÑäêàÇÄâíÖ äéêèìë (ÄÅé áÄÑçû èÄçÖãú). ìëÖêÖÑàçß èêàãÄÑì çÖåÄ∏ äéåèéçÖçíßÇ, ôé èßÑãüÉÄûíú éÅëãìÉéÇìÇÄççû. äéêàëíìÇÄóÖå. Ñãü èêéÇÖÑÖççü éÅëãìÉéÇìÇÄççü èêàãÄÑì áÇÖêíÄâíÖëü Ñé
 • Страница 33 из 53
  LJ¯‡ MP3/CD-åÄÉçßíéãÄ Ï‡π ·‡„‡ÚÓ ¥ÁÌËı ÙÛÌ͈¥È èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË Á ÔÂÂÌÓÒÌÓ„Ó ÔÎÂπ‡ – 襉Íβ˜¥Ú¸ ͇·Âθ ‰Ó „Ì¥Á‰‡ ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ χ„Ì¥ÚÓÎË. ìäêÄ∫çëúäÄ Ç¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÌÌfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ¥‚ Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÏÛÁËÍË ˜ÂÂÁ USB ÑË‚. ÒÚÓ. 6 ÑË‚. ÒÚÓ. 8 ÑË‚. ÒÚÓ. 8 ÉÌ¥Á‰Ó ‰Îfl Ô¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ̇‚Û¯ÌËÍ¥‚ á‡ÔËÒ
 • Страница 34 из 53
  ÜË‚ÎÂÌÌfl ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ·‡Ú‡ÂÈÓÍ 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ‚¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈÓÍ. 2. ÇÒÚ‡‚ÚÂ Û ·‡Ú‡ÂÈÌ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ¯¥ÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÓÍ ÓÁÏ¥Û “ ë ” (R14) (Ì ‚ıÓ‰flÚ¸ Û ÍÓÏÔÎÂÍÚ), ‰ÓÚËÏÛ˛˜ËÒ¸ ÔÓÎflÌÓÒÚ¥ 3 ¥ #. 3. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Í˯ÍÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈÓÍ Ì‡ Ï¥ÒˆÂ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÊË‚ÎÂÌÌfl
 • Страница 35 из 53
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ç‡ÒÚÓÈ͇ ÂÊËÏÛ Á‚Û˜‡ÌÌfl åÓÊ̇ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ÌÛ ¥Á Òڇ̉‡ÚÌËı ̇ÒÚÓÈÓÍ Á‚Û˜‡ÌÌfl. ÇÏË͇ÌÌfl ¥ ‚ËÏË͇ÌÌfl ÊË‚ÎÂÌÌfl ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ÛÚËÏÛÈÚ ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰Û ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl. ÇË·¥ Ô‡ÔÍË Á MP3/WMA-هȷÏË èË ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌ¥ ‰ËÒ͇, ˘Ó Ï¥ÒÚËÚ¸ ‰Âͥθ͇ Ô‡ÔÓÍ Á MP3/WMA-هȷÏË, Á‡
 • Страница 36 из 53
  èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ͇ÒÂÚ èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ¥‚ çÄ èÖêÖÑçßâ èÄçÖãß ëËÒÚÂχ Ô¥‰ÚËÏÛπ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‡Û‰¥Ó ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ¥‚ ¥ ‰ËÒÍ¥‚ Á MP3/WMA-هȷÏË. çÄ èÖêÖÑçßâ èÄçÖãß 1.Ç¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‚¥‰Ò¥ÍÛ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇: 2. ÇÒÚ‡‚Ú ‰ËÒÍ: íËÚÛθÌÓ˛ ÒÚÓÓÌÓ˛ ‰Ó„ÓË. 3. á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‚¥‰Ò¥ÍÛ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇:
 • Страница 37 из 53
  èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ‡‰¥Ó çÄ èÖêÖÑçßâ èÄçÖãß 1. ÇË·Â¥Ú¸ FM ‡·Ó AM: 2. á̇ȉ¥Ú¸ ‡‰¥ÓÒڇ̈¥˛: 3. èÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl ‡‰¥ÓÒڇ̈¥ª: ç‡ ‰ËÒÔΪ ·Û‰Â ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌËÈ ÌÓÏÂ ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl Òڇ̈¥ª. 4. ÑÎfl ‚ËÍÎËÍÛ Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡ÌÓª Òڇ̈¥ª: 5. ÑÎfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸: åÓÊ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÚË ‰Ó 50 Òڇ̈¥È.(AM:20,
 • Страница 38 из 53
  èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË Á USB-ÔËÒÚÓ˛ èÓÒÎÛıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË Á ÔÂÂÌÓÒÌÓ„Ó ÔÎÂπ‡ çÄ èÖêÖÑçßâ èÄçÖãß Ñ‡Ì‡ ÒËÒÚÂχ Ô¥‰ÚËÏÛπ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÏÛÁËÍË Á ·‡„‡Ú¸Óı ÚËÔ¥‚ ÔÂÂÌÓÒÌËı ÔÎÂπ¥‚. çÄ èÖêÖÑçßâ èÄçÖãß çÄ èìãúíß ÑàëíÄçñßâçéÉé äÖêìÇÄççü 1 /] ] POWER FUNCTION 1. 襉Íβ˜¥Ú¸ ÔÂÂÌÓÒÌËÈ ÔÎÂπ ‰Ó ÒËÒÚÂÏË Á‡
 • Страница 39 из 53
  á‡ÔËÒ á‡ÔËÒ Ì‡ USB ‡·Ó ̇ ͇ÒÂÚÛ. èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÓÁÔÓ˜‡ÚË Á‡ÔËÒ, Ô¥‰Íβ˜¥Ú¸ ‰Ó χ„Ì¥ÚÓÎË USB-ÔËÒÚ¥È ‡·Ó ‚ÒÚ‡‚Ú ˜ËÒÚÛ Í‡ÒÂÚÛ ‚ χ„Ì¥ÚÓÙÓÌ. 1. ÇË·Â¥Ú¸ ‰ÊÂÂÎÓ, Á flÍÓ„Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓ̇ÚË Á‡ÔËÒ: 2. êÓÁÔӘ̥ڸ Á‡ÔËÒ: 3. ÇË·Â¥Ú¸ USB / TAPE 4. á‡ÔËÒ Ì‡ USB, ‚Ë·Â¥Ú¸ One (ÚÂÍ) / All (‰ËÒÍ) 5.
 • Страница 40 из 53
  á‡ÒË̇ÈÚ ԥ‰ ÏÛÁËÍÛ Á ‚‡¯Óª ÒÚÂÂÓÒËÒÚÂÏË ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl „Ó‰ËÌÌË͇ 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ÛÚËÏÛÈÚ ÔÓÚfl„ÓÏ ˘Ó̇ÈÏÂ̯ 2-ı ÒÂÍÛ̉: 2. ÇË·Â¥Ú¸ Ó‰ËÌ ¥Á ‚‡¥‡ÌÚ¥‚: AM 12:00 (‰Îfl ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl Û 12-„Ó‰ËÌÌÓÏÛ ÙÓχڥ - AM ¥ PM), ‡·Ó 0:00 (‰Îfl ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl Û 24-„Ó‰ËÌÌÓÏÛ ÙÓχڥ). 3. 襉ڂÂ‰¸Ú ‚Ë·¥: 4.
 • Страница 41 из 53
  ìÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ è˘Ë̇ ëÔÓÒ¥· ÛÒÛÌÂÌÌfl òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Û ÓÁÂÚÍÛ. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥È Á‡fl‰ Û ·‡Ú‡ÂÈ͇ı. 襉Íβ˜¥Ú¸ ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ÓÁÂÚÍË. á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË Ì‡ ÌÓ‚¥. ëÂÎÂÍÚÓ ÙÛÌ͈¥È Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Û ÂÊËÏ ÔËÈÓÏÛ ‡‰¥Ó. èÓfl‰ ¥Á χ„Ì¥ÚÓÎÓ˛ Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ¥Ì¯¥ ÂÎÂÍÚÓÌÌ¥ ÔËÒÚÓª.
 • Страница 42 из 53
  Safety Precaution CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is
 • Страница 43 из 53
  There is so much your MP3/CD CASSETTE RECORDER can do English Play CDs Playing music using USB Go to page 6 Listening to music from your portable player - Connect the cable to the rear of the unit. Go to page 8 Go to page 8 Headphone jack Recording Go to page 9 Contents Power Source About Remote
 • Страница 44 из 53
  Power Source Battery Installation 1. Press and open the battery cover. 2. Put six “C” (R14) batteries (not included) into the compartment making sure the 3 and # are correctly positioned. 3. Replace the battery cover. Put the battery in the remote control Make sure that the + (plus) and - (minus)
 • Страница 45 из 53
  About Remote control Sound quality adjustment You can choose sound impressions. VSM (Virtual Sound Matrix) Turn on or off To enter power save mode press and hold. Search for a folder of MP3/WMA files When a CD containing MP3/WMA files in several folders is being played, press PRESET/FOLDER to
 • Страница 46 из 53
  Listening to CDs Listening to cassette tapes ON PLAYER Audio CD and MP3/WMA CD can be played back in this player. ON PLAYER 1. Open the CD door: 2. Insert the CD: Label facing up. 3. Close the CD door: 4. Select the CD function: 5. Start the CD playing: 6. To stop a CD playing: ON REMOTE Z CD OPEN
 • Страница 47 из 53
  Listening to the radio 1. Select either FM or AM: 2. Select the radio station: 3. To save a radio station: A preset number will show in the display. 4. To select a ‘saved’ station: 5. To confirm press: Up to 50 radio stations can be saved.(AM:20, FM:30) ON PLAYER FUNCTION ON REMOTE FUNCTION TUNING
 • Страница 48 из 53
  Playing music using USB Listening to music from your portable player ON PLAYER The player can be used to play the music from many types of portable player. ON PLAYER 1. Connect the portable player by plugging the unit into PORTABLE IN on the player. 2. Turn the power on: 3. Select the PORTABLE
 • Страница 49 из 53
  Recording Recording to USB or Cassette. Connect USB to or put the blank cassette tape into the player before recording. ON PLAYER 1. Select the mode in which you want to record and play: ON REMOTE FUNCTION FUNCTION or INPUT 2. Start the Recording: 3. Select the USB / TAPE z / [] .bb/BB> t z / []
 • Страница 50 из 53
  Fall asleep while listening to your player Setting the Clock ON PLAYER 1. Press for at least 2 seconds: 2. Choose from either: AM 12:00 (for an am and pm display) or 00:00 (for a 24 hour display) 3. Confirm your selection: 4. Select the hours: 5. Press: 6. Select the minutes: 7. Press: CLOCK
 • Страница 51 из 53
  Troubleshooting Symptom Specifications Cause Correction POWER No power The power cord is not plugged in. The battery is not remaining. Plug in the power cord. Change the battery with a new one. The function switch is not set to the Radio mode. There are electronic devices near the player. Set the
 • Страница 52 из 53
  P/NO : MFL41698424
 • Страница 53 из 53