Инструкция для LG MH6022D

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

МИКРОВОЛНОВАЯ

ПЕЧЬ

MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR / MH6022DS / MH6022D

MS2021F / MS2021FS / MS2021FY / MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD

MFL65222643

www.lg.com

PУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬК

А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 31
  PУССКИЙ ҚАЗАҚ УКРАЇНСЬКА МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR / MH6022DS / MH6022D MS2021F / MS2021FS / MS2021FY / MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD MFL65222643 www.lg.com
 • Страница 2 из 31
  Составные части печи MB4021F MB4021FS MH6023DAR MH6022DS MH6022D RU 1. Передняя панель 5. Панель управления 6. Стеклянный поднос. 7. Роликовая подставка 8. Решетка для гриля KZ 1. Àëäû’¼û ïàíåëü 5. 6. 7. 8. UA 1. Передня панель 5. Панель керування 6. Скляний пiднос 7. Роликова пiдставка 8. Решiтка
 • Страница 3 из 31
  Панель управления 3 1 MAKC MAKC Kг Kг 2 2 MS2021F / MS2021FS /MS2021FY MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD RU MB4021F / MB4021FS MH6023DAR / MH6022DS / MH6022D ᕡ Переключатель уровня мощности Позволяет выбирать желаемый уровень мощности. ᕢ Таймер Позволяет задавать желаемое время приготовления. ᕣ
 • Страница 4 из 31
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ Печь не может работать с открытой дверцей благодаря встроенным в механизм дверцы печи блокировочным контактам, обеспечивающим автоматическое отключение любого режима приготовления пищи при открывании
 • Страница 5 из 31
  Меры предосторожности - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Жидкости или другие продукты не должны нагреваться в герметичных сосудах, так как они могут взорваться при нагревании. - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только после того, как вы обучили их так, что ребенок умеет безопасно
 • Страница 6 из 31
  Посуда для микроволновой печи ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ Перед использованием посуды, вы должны проверять, пригодна ли она для использования в микроволновой печи. В следующей таблице дана сводная информация по правильному использованию посуды в вашей печи. Принадлежности для приготовления
 • Страница 7 из 31
  Другие полезные инструкции 4. Некоторые продукты не должны быть полностью оттаявшими перед началом приготовления. Например, рыба готовится так быстро, что ее иногда лучше начинать готовить, когда она еще слегка заморожена. 5. В зависимости от начальной температуры продуктов, иногда может оказаться
 • Страница 8 из 31
  Инструкции по эксплуатации ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН См. стр. 3 1. Откройте дверцу печи, положите продукты в печь на вращающийся поднос и закройте дверцу. 2. Установите с помощью переключателя ур овня мощности ( , ) желаемый уровень мощности. Имеются пять уровней мощно сти в диапазоне от 70
 • Страница 9 из 31
  Ответы на наиболее часто возникающие вопросы В. Почему моя печь не всегда готовит так быстро, как это указано в поваренной книге с рецептами приготовления блюд в микроволновой печи? О. Обратитесь к вашей поваренной книге еще раз чтобы проверить, точно ли вы выполнили все имеющиеся инструкции и
 • Страница 10 из 31
  Технические характеристики MS2021F / MS2021FS / MS2021FY MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD Источник питания 230 В переменного тока, 50 Гц 700 Вт Выходная мощность (по стандарту IEC60705) Частота микроволн Габаритные размеры (Ш х В х Г мм) Потребляемая мощность 2,450 МГц 455 x 260 x 330 1,000 Вт
 • Страница 11 из 31
  ENGLISH KAZAKSTANE ҚАЗАҚ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR / MH6022DS / MH6022D MS2021F / MS2021FS / MS2021FY / MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD www.lg.com
 • Страница 12 из 31
  ÌȾÐÎÒÎË“ÛÍÄÛ ÝÍÅÐÃÈßÍÛ‘ ØÀÌÀÄÀÍ ÀÐÒÛ“ −ÑÅÐ ÅÒÓ²Í ÁÎËÄÛÐÌÀÓ Æ†Í²ÍÄÅò ÑÀ“ÒÛ“ ØÀÐÀËÀÐÛ Åñ³ê àøûë¼àí êåçäå êåç êåëãåí àñ äàÿðëàó ðåæèì³í³’ ‡çä³ã³íåí ñ‡íó³í ”àìòàìàñûç åòåò³í ïåøò³’ åñ³ã³í³’ ìåõàíèçì³íå îðíàòûë¼àí ”‰ëûïòà¼ûø ò°é³ñïåëåðä³’ àð”àñûíäà ïåø åñ³ã³ àøûë¼àí êåçäå æ‰ìûñ ³ñòåé àëìàéäû. Åñ³ê
 • Страница 13 из 31
  Ñà”òû” øàðàëàðû Ïåø áîñ ò‰ð¼àí êåçäå îíû ”îñïà’ûç. Ïåø ïàéäàëàíûëìàé ò‰ð¼àí êåçäå îíû’ ³ø³íå á³ð ñòàêàí ñó ”îéûï ”îþ¼à êå’åñ áåð³ëåä³. Åãåð ñ³ç ïåøò³ àáàéñûçäàï ”îñûï ”àëñà’ûç, ñó ìèêðîòîë”ûíäû ýíåðãèÿíû ”àó³ïñ³ç ñ³’³ð³ï àëàäû. Ìèêðîòîë”ûíäû ïåøò³’ ³ø³íäå òûì ‰çà” ”ûçäûðûë¼àí æà¼äàéäà ê‡ì³ðëåí³ï
 • Страница 14 из 31
  Ñà”òû” øàðàëàðû Òåê ìèêðîòîë”ûíäû ïåøêå æàðàìäû ûäûñ ò°ð³í ¼àíà ïàéäàëàíû’ûç. Åñ³ê òû¼ûçäà¼ûøòàðûí, êàìåðàíû æ£íå ê‡ðø³ëåñ æàò”àí á‡ëøåêòåðä³ òàçàëàó æ‡í³íäåã³ í‰ñ”àóëàð. Åãåð òàìà”òû ïëàñòèê íåìåñå ”à¼àç îðàóûøïåí ûñûòñà’ûç, ïåøò³ ”àäà¼àëàï îòûðû’ûç, ‡éòêåí³ ûäûñ æàíóû ì°ìê³í. Òàìà” ”àëäû”òàðûí
 • Страница 15 из 31
  Ìèêðîòîë”ûíäû ïåøêå àðíàë¼àí ûäûñ ÌȾÐÎÒÎË“ÛÍÄÛ ÏÅؾŠÀÐÍÀ˽ÀÍ ÛÄÛÑ Ûäûñòû ïàéäàëàíáàñòàí á‰ðûí îíû’ ìèêðîòîë”ûíäû ïåøòå ïàéäàëàíó¼à æàðàìäûëû¼ûí òåêñåð³’³ç. ¾åëåñ³ êåñòåäå ûäûñòû ïåøòå ä‰ðûñ ïàéäàëàíó æ‡í³íäåã³ æèûíòû” à”ïàðàò áåð³ëãåí. Äàÿðëàó¼à ”àæåòò³ êåðåê-æàðà”òàð Æûëó¼à ò‡ç³ìä³ øûíû,
 • Страница 16 из 31
  Áàñ”à äà ïàéäàëû í‰ñ”àóëàð 4. ¾åéá³ð àçû”-ò°ë³êòåð äàÿðëàóäû áàñòàìàñòàí á‰ðûí òîëû” åð³ãåí áîëìàó¼à òè³ñ. Ìûñàëû, áàëû” æûëäàì äàÿðëàíàòûíäû”òàí, êåéäå îíû ì‰ç £ë³ åð³ï °ëãåðìåé ò‰ð¼àí êåçäå äàÿðëàé áàñòà¼àí ä‰ðûñ. 5. Àçû”-ò°ë³êòåðä³’ áàñòàï”û òåìïåðàòóðàñûíà ”àðàé, êåéäå ðåöåïò³äå ê‡ðñåò³ëãåí
 • Страница 17 из 31
  70 MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR / MH6022DS MH6022D 500 350 70 MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR / MH6022DS / MH6022D ° 17
 • Страница 18 из 31
  Å’ æè³ ”îéûëàòûí ñ‰ðà”òàð¼à æàóàïòàð Ñ. Ïåø êàìåðàñûíäà íåãå æàðû” æàíáàéäû? Æ. I Ïåøòåã³ øàì ê°é³ï êåòêåí. I ïåøò³’ åñ³ã³ æàáûëìà¼àí. Ñ. Ìåí³’ òàìà”òàð ïåø³ìäå íåãå ìèêðîòîë”ûíäû ïåøòå òà¼àìäàð äàÿðëàó ðåöåïò³ëåð³ áàð àñïàçäû” ê³òàïøàñûíäà ê‡ðñåò³ëãåíäåé æûëäàì äàÿðëàíáàéäû? Æ. “îëäà áàð
 • Страница 19 из 31
  MS2021F / MS2021FS / MS2021FY MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD 19 ҚАЗАҚ MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR MH6022DS / MH6022D
 • Страница 20 из 31
 • Страница 21 из 31
  ENGLISH УКРАЇНСЬКА МIКРОХВИЛЬОВА ПIЧ MB4021F / MB4021FS / MH6023DAR / MH6022DS / MH6022D MS2021F / MS2021FS / MS2021FY / MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD www.lg.com
 • Страница 22 из 31
  ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ЩОБ УНИКНУТИ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ Пiч не може працювати з вiдкритими дверцятами завдяки вбудованим у механiзм дверцят печi блокувальним контактам, що забезпечують автоматичне вiдключення будь-якого режиму готування їжi при вiдкриваннi дверцят.
 • Страница 23 из 31
  УКРАЇНСЬКА 23
 • Страница 24 из 31
  24
 • Страница 25 из 31
  Іншi кориснi iнструкцiї Для досягнення найкращих результатiв i полегшення процесу готування їжi, будь ласка, уважно прочитайте цi поради. 1. При визначеннi часу готування для певного блюда починайте з використання мiнiмального рекомендованого часу i час вiд часу перевiряйте, чи готова їжа. Їжу
 • Страница 26 из 31
  Інструкцiї з експлуатацiї ГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ Див. стор. 3 1. Вiдкрийте дверцята печi, покладiть продукти в пiч на обертовий пiднос й закрийте дверцята 2. Установiть за допомогою перемикача рiвня потужностi ( , ) бажаний рiвень потужностi. Є п'ять рiвнiв потужностi в дiапазонi вiд 70 Вт
 • Страница 27 из 31
  УКРАЇНСЬКА 27
 • Страница 28 из 31
  Технiчнi характеристики MS2021F / MS2021FS / MS2021FY MS2023DARS / MS2023DAC / MS2023DAD Джерело живлення 230 В змiнного струму, 50 Гц 700 Вт 2,450 МГц Вихiдна потужнiсть (за стандартом IEC60705) Частота мiкрохвиль Габаритнi розмiри (Ш х В х Г мм) 455 x 260 x 330 1,000 Вт Споживана потужнiсть
 • Страница 29 из 31
 • Страница 30 из 31
  ЛГ Електронікс Тьянджін Еплайєнсіс Ко., Лтд”, Ксін Діан Роуд, Бейчен Дістрікт, Тьянджін, 300402, Китай Імпортер в Україні: ПІІ ‘ЛГ Електронікс Україна’, Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А), тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73
 • Страница 31 из 31