Инструкция для LG V-K78104R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model

Language     

ENGLISH+

RUSSIAN 

+Ukrainian + Kazakhstan

Page
Material Size(W*H)

Designer

Designer Confirm

Color(cover/body)

Part No. Description

Date

No.

Date

Chage Record

Change content

ECO No.

1

   

4
5
6
7

8

9

Weight 100g

200

9

.

09

.

28

VC68***R**

2

6

MFL620692

17

1/1

150×220(mm)

CHAO

Owners Manual

2

   

3

   

change CIC number ACTT000164 10.01.06 zhanglu tanjiayin

change the WEB                   ACTT003529 10.05.19 Chao    Xiangzi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  Model Language Page Material Date Part No. VC68***R** ENGLISH+RUSSIAN +Ukrainian +Kazakhstan 26 Color(cover/body) 1/1 Size(W*H) Weight 100g 150×220(mm) 2009.09.28 MFL62069217 Designer Description CHAO Owners Manual Chage Record Change content 1 change CIC number Date Designer Confirm ECO No.
 • Страница 2 из 28
  OWNER’S MANUAL РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОСІБНИК для ВЛАСНИКА Ïàéäàëàíóøû ”îëäàíáàñû VK781**R** New Type Cyclone Vacuum Cleaner Пылесос с циклонным фильтpом нового типа Новий вакуумний прибиральник циклону типи Æà’à ò‰ðïàòòû ”‰éûíäàò”ûø óàê‡ìä³ øà’ñîð¼ûø This information contains important
 • Страница 3 из 28
  2
 • Страница 4 из 28
  Table of contents Содеpжание Як використовувати Màçì‰íû Important safety instructions ..................................................................................... 4 ~ 11 Важные указания по технике безопасности Заходи безпеки Mà’ûçäû ”àó³ïñ³çä³ê í‰ñ”àóëûà¼û How to
 • Страница 5 из 28
 • Страница 6 из 28
 • Страница 7 из 28
  6
 • Страница 8 из 28
  7
 • Страница 9 из 28
  8
 • Страница 10 из 28
  9
 • Страница 11 из 28
  10
 • Страница 12 из 28
  11
 • Страница 13 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Assembling vacumm cleaner Сбоpка пылесоса збiрку вакуумного прибиральника ó£ê‡ìä³ øà’ñîð¼ûøòû æàáäà”òàíäûðó Hose Handle Пpужинная защелка Pучка шланга “‰á³ðøåê “îëñàáû Spring latch Ручка шланга весняна клямка Ñåðïïðë³ ûñûðìà (Depending on
 • Страница 14 из 28
  Button Кнопка Кнопка ¾íoïêà ! Attachment Point Точка кpепления Пункт прикрiплення Æàë¼àó îðíû Connecting the hose to the vacuum cleaner Monter Подсоединение шланга к пылесосу З'єднання шланга з вакуумним прибиральником “‰áð øåêò³ ó£ê‡ì øà’ñîð¼ûø”à æàë¼à’ûç Push the fitting pipe on the flexible hose
 • Страница 15 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Operating vacuum cleaner Эксплуатация пылесоса Дiю вакуумного прибиральника Øà’ñîð¼ûøòû ïàéäàëàíó 1 Cord reel button Кнопка сматывания шнуpа кнопка котушки шнура Ñûìäû æèíàó êí‡ïêàñ³ 3 2 Plug Штепсельная вилка пробка Øòåêåð Control knob Ручка
 • Страница 16 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Using carpet and floor nozzle Использование насадки для чистки пола и ковpов Використання килима i насадки поверху ¾³ëåìãå æ£íå åäåíãå àðíàë¼àí ”ûëøà” ”îëäàíáàñû 1 2 2-1 Carpet Ковеp Килим ¾³ëåì Pedal Педаль Педаль Tåïê³ Floor Пол Поверх Åäåí
 • Страница 17 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle Использование насадки для чистки всех полов и мини-туpбо насадки Використання Всiєї насадки Поверху i мiнi. Килима турбiна насадки ±íóåðñ£ë åäåí øà’ñîð¼ø æ£íå êøêåíòàé ”ëøà” øà’ñîð¼ûøòû ”îëäàíó
 • Страница 18 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó User’s guide for turbine nozzle Очистка Мощнаятурбощетка ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ДЛЯ НАСАДКИ ТУРБІНА “ûëøà” øà’ñîð¼ûø ”îëäàíáàñû Long Carpet Ковровое покрытие с длинным ворсом довгий Килим ˆç‰í ê³ëåì Air regulator Регулятор воздуха Повiтряний
 • Страница 19 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Using accessory nozzles Использование дополнительных насадок Використання додаткових насадок “îñìøà ”ëøà”òû ïàéäàëàíó Upholstery nozzel (depending on model) Насадка для чистки обивки (не во всех моделях) оббивка насадка (залежте вiд моделi)
 • Страница 20 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Emptying dust tank Очистка пылесборника Спорожнення резервуару пилу Øà’ ñàíäû¼ûí òàçàëàó Tank handel Pучка бункера Pучка резервуару Сàíäû” ”îë ñàáû Cleaning the dust “ tank”. • Open the tank cap. • Wash both parts with soft material. Gently
 • Страница 21 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Cleaning dust tank Чистка пылесборника Протиральний резервуар пилу Øà’ ñàíäû¼ûí òàçàëàó • Open cover with pushing button and pull out dust tank. • Raise dust tank cap. • Dry fully in shade so that moisture is entirely removed. Notice • Нажмите
 • Страница 22 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Cleaning air filter and motor safety filter Чистка воздушного фильтра и защитного фильтра электродвигателя Протиральний повiтряний фiльтр i моторний безпечний фiльтр Àóà ñ°çã³ñ³í æ£íå Ìîòîð àìàíäû” ñ°çã³ñ³í òàçàëàó Air filter Motor safety
 • Страница 23 из 28
  How to use Как пользоваться Як використовувати “îëäàíó Cleaning exhaust filter Чистка выходного фильтра Протиральний вихлопний фiльтр Àóà øû¼àðó ñ°çã³ñ³í òàçàëàó • The exhaust filter is areusable HEPA filter. • To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook. •
 • Страница 24 из 28
  What to do if your vacuum cleaner does not work? Что делать, когда снижается мощность всасывания? Що, щоб зробити, якщо ваш вакуумний прибиральник не працює? Øà’ñîð¼ûø æ‰ìûñ æàñàìà¼àí æà¼äàéäà íå ³ñòåó êåðåê? Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is
 • Страница 25 из 28
  NOTE Примечание Пpимiтки æàçáàëàp 24
 • Страница 26 из 28
  NOTE Примечание Пpимiтки æàçáàëàp 25
 • Страница 27 из 28
  Disposal of your old appliance 1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. 2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated
 • Страница 28 из 28