Инструкция для LG W1942T-SF.ARURQPN, W1942T-SF, W1942T-PF, W1942T-BF.ARUVQPN, W1942T-BF, W1942T, W2242T-SF.ARUQQPN, W2242T-SF, W2242T-PF

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R13

Õ‡ÒÚÓÈ͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ OSD 

√·‚ÌÓ ÏÂÌ˛

¬ÎÓÊÂÌÌÓ ÏÂÌ˛

ŒÔËÒ‡ÌËÂ

◊¿—“Œ“¿

‘¿«¿

◊ETKOCT‹

ÃËÌËÏËÁËÛÂÚ Î˛·˚ ‚ÂÚË͇θÌ˚Â
ÔÓÎÓÒ˚, ‚ˉËÏ˚ ̇ ˝Í‡ÌÌÓÏ ÙÓÌÂ.
“‡ÍÊ ËÁÏÂÌˇÂÚ „ÓËÁÓÌڇθÌ˚È ‡ÁÏÂ
˝Í‡Ì‡.

Õ‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÙÓÍÛÒËÓ‚ÍÛ ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ.
œÓÁ‚ÓΡÂÚ Û‰‡ÎËÚ¸ β·˚Â
„ÓËÁÓÌڇθÌ˚ ËÒ͇ÊÂÌˡ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
Ó˜ËÒÚËÚ¸ ËÎË ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˜ÂÚÍÓÒÚ¸
ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ÒËÏ‚ÓÎÓ‚.

Õ‡ÒÚÓÈ͇ ÂÁÍÓÒÚË ˝Í‡Ì‡. 

◊¿—“Œ“¿/‘¿«¿

MENU : ¬˚ıÓ‰

: ”ÏÂ̸¯ÂÌËÂ
: ”‚Â΢ÂÌËÂ

SET : ¬˚·Ó ‰Û„Ó„Ó 

‚ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛

-

+

√ŒP»«ŒHTAÀ‹H¤…

BEPT»KAÀ‹H¤…

œÂÂÏ¢ÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ‚‚Âı
Ë ‚ÌËÁ.

œÂÂÏ¢ÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌˡ ‚‚Âı
Ë ‚ÌËÁ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оглавление инструкции

Document Outline

  • Home