Инструкция для LG W1942T-SF.ARURQPN, W1942T-SF, W1942T-PF, W1942T-BF.ARUVQPN, W1942T-BF, W1942T, W2242T-SF.ARUQQPN, W2242T-SF, W2242T-PF

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R19

—ÔˆËÙË͇ˆËË                                                                W1942T

œ–»Ã≈◊¿Õ»≈

»ÌÙÓχˆËˇ ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂ̇ ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌˡ.

19 ‰˛Èχ (48,14 ÒÏ), ÔÎÓÒÍÓ˝Í‡ÌÌ˚È, ÊˉÍÓÍËÒÚ‡Î΢ÂÒÍËÈ, Ò
‡ÍÚË‚ÌÓÈ TFT-χÚˈÂÈ
¿ÌÚË·ÎËÍÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
¬Ë‰Ëχˇ ӷ·ÒÚ¸: 19 ‰˛Èχ
ÿ‡„ ÁÂ̇: 0,285*0,285 ÏÏ
◊‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ˜ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È: 28 - 83 Í√ˆ (‚˚·Ë‡ÂÚÒˇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË)

÷ËÙÓ‚ÓÈ: 28 - 83 Í√ˆ (‚˚·Ë‡ÂÚÒˇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË)

◊‡ÒÚÓÚ‡ ͇‰Ó‚ÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË 56 - 75 √ˆ (‚˚·Ë‡ÂÚÒˇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË)
¬ıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Î

–‡Á‰ÂθÌ˚È ““À, ÔÓÎÓÊËÚÂθÌ˚È/ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚È
SOG (Sync On Green)
÷ËÙÓ‚ÓÈ(œÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ HDCP)

œÓ‰‡˜‡ Ò˄̇·

15-ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ‡Á˙ÂÏ D-Sub
–‡Á˙ÂÏ DVI - D (ˆËÙÓ‚ÓÈ)

¬ıÓ‰ÌÓÈ Ò˄̇Î

¿Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È Ò˄̇ΠRGB, (‡Áχı ‡ÏÔÎËÚÛ‰˚ 0,7 ¬/75 ŒÏ) ˆËÙÓ‚ÓÈ

ÇÍÒ.

¿Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È: VESA 1440 x 900 @ 75 √ˆ
÷ËÙÓ‚ÓÈ: VESA 1440 x 900 @ 60 √ˆ

–ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È

VESA 1440 x 900 @ 60 √ˆ

DDC 2B
¬Íβ˜ÂÌÓ

:    

36¬Ú(“ËÔÓ‚ÓÈ)

–ÂÊËÏ ÓÊˉ‡Ìˡ

1¬Ú

–ÂÊËÏ ÓÚÍβ˜ÂÌˡ

1¬Ú

œÓ‰ÒÚ‡‚͇ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ

œÓ‰ÒÚ‡‚͇ Ì ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ

ÿËË̇ 44,84 ÒÏ (17,65 ‰˛Èχ)

43,96 ÒÏ (17,65 ‰˛Èχ)

¬˚ÒÓÚ‡

38,33 ÒÏ (15,09 ‰˛Èχ)  30,07 ÒÏ (11,84 ‰˛Èχ)

√ÎÛ·Ë̇ 19,84 ÒÏ (7,81 ‰˛Èχ)

6,32 ÒÏ (2,49 ‰˛Èχ)

¬ÂÒ

4,1 Í„ (9,11 ÙÛÌÚ‡)

”„ÓΠ̇ÍÎÓ̇

-5∞ ~ 20∞

100 - 240 ¬ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ 50/60 √ˆ 0,8¿

œË ‡·ÓÚÂ

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

10∞C ~ 35 ∞C 

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

10 ~ 80 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË

œË ı‡ÌÂÌËË

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡

-20∞C ~ 60 ∞C

¬Î‡ÊÌÓÒÚ¸

5 ~ 90 %, ·ÂÁ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË

—Ú‡ˆËÓ̇Ì˚È (     ), Ò˙ÂÏÌ˚È ( Œ )

ƒÎˇ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË ËÎË ‰Îˇ ÓÁÂÚÍË Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ

›Í‡Ì

¬ıÓ‰
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË

¬ıÓ‰
‚ˉÂÓÒ˄̇·

–‡Á¯ÂÌËÂ

Plug&Play

œÓÚ·ΡÂχˇ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

√‡·‡ËÚ˚ Ë ‚ÂÒ 

”„Î˚ ̇ÍÎÓ̇ Ë

ÔÓ‚ÓÓÚ‡
œËÚ‡ÌËÂ
”ÒÎӂˡ
ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ
Ò‰˚

ÕÓÊÍÛ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍË

K‡·Âθ ÔËÚ‡Ìˡ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оглавление инструкции

Document Outline

  • Home