Инструкция для MAXWELL MW-1752 GY

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CEAINIC-TERMOS
Ceainicul-termos electric (thermo pot) este destinat 
doar pentru fi erberea apei. Pentru o utilizare corectă şi 
sigură a aparatului citiţi cu atenţie acest ghid de utili-
zare.

DESCRIEREA PRODUSULUI
1. 

Cota nivelului minim de apă

2. 

Scală gradată pentru nivelul apei

3. 

Buton pornire pompare apă

4. Orifi ciu de scurgere a apei
5. Panou 

de 

comandă

6. Clapă 

deschidere 

capac

7. Orifi ciu ieşire aburi 
8. Fixatorul 

capacului

9. Mâner 

pentru 

transportare

10. Corp
11.  Conector pentru conectarea cablului de alimenta-

re

12. Suport 

rotativ

13.  Garnitură de etanşare
14.  Cota nivelului maxim de apă „FULL”
15.  Cablu de alimentare

Panou de comandă
16.  Indicator temperatură încălzire apă 98°С
17. Buton  selectare  regim  de  funcţionare  “SET 

TEMP”

18.  Indicator temperatură încălzire apă 60°С
19.  Indicator deblocare pompare apă
20.  Buton deblocare pornire pompare apă „UNLOCK”
21.  Indicator regim de fi erbere a apei „BOILING” 
22.  Buton pornire fi erbere repetată şi regim de autocu-

răţire „REBOIL/AUTOCLEAN”

23.  Buton pornire pompare apă

Atenţie! Folosirea incorectă a aparatului poate duce la 
traumatisme sau deteriorarea bunurilor.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
•  Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a folosi ceai-

nicul-termos electric.

•  Asiguraţi-vă că tensiunea de funcţionare a aparatului 

corespunde cu tensiunea din reţeaua locală.

•  Cordonul de alimentare este dotat cu fi şă de stan-

dard european; conectaţi aparatul numai la o priză 
cu pământare.

•  Pentru a evita producerea unui incendiu, nu utilizaţi 

piese intermediare la conectarea aparatului cu priza 
de reţea.

•  Nu conectaţi şi deconectaţi cablul de alimentare cu 

mâinile ude pentru a evita riscul electrocutării sau a 
traumatismelor.

• Nu 

scoateţi 

fi 

şa din priză trăgând de cordonul de ali-

mentare.

•  Nu scăpaţi şi nu înclinaţi aparatul.
•  Folosiţi ceainicul-termos doar la fi erberea apei, nu 

fi erbeţi şi încălziţi în acesta alte lichide.

•  Aveţi grijă ca nivelul apei în ceainicul-termos să nu 

se situeze sub nivelul minim şi să nu depăşească 
nivelul maxim.

•  Nu umpleţi ceainicul-termos nemijlocit din robinet, 

utilizaţi în acest scop un vas potrivit.

•  Aşezaţi ceainicul-termos pe o suprafaţă netedă şi 

stabilă.

•  Nu poziţionaţi ceainicul-termos în apropierea pereţi-

lor sau mobilei. Aburii emişi de aparat pot conduce la 
deformări sau alte stricăciuni ale pereţilor sau mobi-
lei.

•  Nu utilizaţi aparatul în apropiere imediată de surse 

de căldură sau foc deschis.

•  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu 

aparatul.

•  Păstraţi aparatul în locuri inaccesibile pentru copii şi 

persoane cu abilităţi reduse. Nu le permiteţi să folo-
sească aparatul fără supraveghere.

•  Acest aparat poate fi  folosit de copii sau persoane cu 

dezabilităţi numai dacă le-au fost făcute instrucţiuni 
clare şi corespunzătoare de către persoana respon-
sabilă de securitatea lor privind utilizarea fără pericol 
a aparatului şi despre riscurile care pot apărea în caz 
de utilizare incorectă.

•  Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste masă, 

nu trageţi cablul de alimentare peste muchii ascuţite 
sau suprafeţe fi erbinţi.

•  Nu deschideţi capacul în timpul fi erberii şi nu pom-

paţi apă.

•  Nu rotiţi aparatul în timp ce pompaţi apă.
•  Nu forţaţi capacul la închidere. Închideţi bine capa-

cul.

•  Nu acoperiţi cu mâna orifi ciul de ieşire a aburilor, 

pentru a nu vă opări. Nu acoperiţi cu diferite obiecte 
orifi ciile de ieşire a aburilor.

•  Nu ridicaţi aparatul de mâner în timpul fi erberii pen-

tru a nu vă opări cu aburii emişi din orifi ciile de eva-
cuare a vaporilor.

•  Nu atingeţi suprafeţele fi erbinţi ale ceainicului-ter-

mos.

•  Aveţi grijă la transportarea ceainicului-termos cu apă 

clocotită, nu atingeţi clapa de deschidere a capacu-
lui.

•  Nu transportaţi aparatul apucând de clapa de des-

chidere a capacului.

•  Pentru a goli aparatul de apa fi erbinte rămasă des-

chideţi capacul. Aveţi grijă când goliţi de apa fi erbin-
te.

•  Pentru a evita riscul electrocutării nu scufundaţi apa-

ratul în apă sau alte lichide.

•  Deconectaţi aparatul de la reţea dacă nu îl folosiţi 

sau înainte de curăţare.

•  Nu spălaţi ceainicul-termos în maşina de spălat 

vase.

•  Înainte de conservare sau curăţare scoateţi aparatul 

din priză, goliţi de apa şi permiteţi-i să se răcească şi 
să se usuce.

• Verifi caţi periodic cablul de alimentare şi fi şa de re-

ţea. Nu porniţi ceainicul-termos dacă cablul de ali-
mentare este deteriorat.

•  Nu reparaţi singuri aparatul pentru a evita riscul 

producerii unui incendiu sau electrocutării. În caz de 
defecţiuni apelaţi la un centru service autorizat.

•  Ceainicul-termos electric este destinat numai uzului 

casnic.

PRIMA UTILIZARE A CEAINICULUI-TERMOS
•  Scoateţi aparatul din ambalaj.
•  Înainte de conectare asiguraţi-vă că tensiunea de 

funcţionare a aparatului corespunde cu tensiunea 
din reţeaua locală.

•  Deschideţi capacul trăgând clapa (6) spre sine.
•  Turnaţi apă în ceainicul-termos electric folosind în 

acest scop un vas potrivit, nu depăşiţi indicatorul ni-
velului maxim de apă (14).

•  Introduceţi ştecherul (15) în conectorul (11) de pe 

corpul aparatului, iar fi şa de alimentare în priză. Apa-
ratul va începe să funcţioneze în regim de fi erbere, 
pe panoul de comandă (5) se va aprinde indicatorul 
(21) „BOILING”, iar indicatorul temperaturii de încăl-
zire a apei (16) va clipi. De îndată ce apa va fi erbe, 
aparatul se va comuta în regimul de menţinere a 
temperaturii, se va aprinde indicatorul (16).

•  Goliţi de apă. Pentru aceasta este necesar să deblo-

caţi  pornirea pompei de alimentare cu apă apăsând 

butonul (20) „UNLOCK”, se va aprinde indicatorul 
(19) şi iluminarea pe timp de noapte  care luminează 
locul poziţionării cănii pe masă.

•  Aşezaţi un vas potrivit sub orifi ciul  de  scurgere  a 

apei (4), apăsând în acelaşi timp butonul  de pompa-
re a apei (3).

•  O altă modalitate: aşezaţi un vas potrivit sub orifi ciul 

de scurgere a apei (4) şi apăsaţi butonul de pompare 
a apei  (23). 

Remarcă: Pomparea apei poate fi   realizată  numai 
dacă indicatorul (19) este aprins.
•  Scoateţi fi şa de alimentare (15) din priză.
•  Apucaţi de clapa de deschidere a capacului (6), în-

tredeschideţi capacul, apăsaţi fi xatorul (8) şi scoateţi 
capacul, trăgându-l spre sine. 

•  Goliţi ceainicul-termos de restul apei.

Atenţie! Aveţi grijă când goliţi apa fi erbinte din ceaini-
cul-termos pentru a nu vă opări

.

FOLOSIREA CEAINICULUI-TERMOS
•  Umpleţi ceainicul-termos cu apă şi introduceţi fi şa de 

alimentare în priză. Aparatul va începe să funcţione-
ze în regim de fi erbere, pe panoul de comandă (5) 
se va aprinde indicatorul (21) „BOILING”, precum şi 
indicatorul temperaturii de încălzire a apei (16) care 
va clipi.

•  De îndată ce apa va fi erbe, aparatul se va comuta în 

regimul de menţinere a temperaturii, se va aprinde 
indicatorul (16).

•  Selectarea temperaturii de încălzire a apei se efec-

tuează prin apăsarea butonului (17) „SET TEMP”, 
indicatorul respectiv (16 sau18) va clipi. De îndată 
ce apa va atinge temperatura setată, indicatorul (16 
sau 18) va arde fără întrerupere, odată cu scăderea 
ulterioară a temperaturii apei va porni regimul de în-
călzire, indicatorul (21) “BOILING” se va aprinde.

• În 

regimul 

de 

menţinere 

temperaturii, 

atunci 

când 

se aprinde unul din indicatoarele (16 sau 18), puteţi 
porni regimul de fi erbere repetată. Pentru aceasta 
este necesar să apăsaţi butonul (22) „REBOIL”, indi-
catorul (21) „BOILING” se va aprinde. Pentru a opri 
regimul de fi erbere repetată “REBOIL” apăsaţi încă 
o dată butonul (22) “REBOIL”, indicatorul (21) “BOI-
LING” se va stinge.

•  La scăderea nivelului de apă sub cota (1), deschideţi 

capacul trăgând de clapa pentru deschiderea capa-
cului (6) şi adăugaţi apă; nu depăşiţi cota nivelului 
maxim de apă  (14).

•  Pomparea apei fi erbinţi este realizată în felul urmă-

tor:

-   automat, la apăsarea cu un vas potrivit pe butonul 

pornire a pompării apei (3);

-   la apăsarea şi menţinerea butonului de pompare a 

apei (23).

Atenţie!
Pomparea apei poate fi  realizată numai dacă indi-
catorul (19) este aprins, blocarea/deblocarea este 
efectuată cu butonul (20) „UNLOCK”. Dacă timp 
de 15 secunde după apăsarea butonului (20) „UN-
LOCK” nu va fi  efectuată pomparea apei, atunci 
blocarea ceainicului-termos va porni automat, indi-
catorul (19) se va stinge.

•  După utilizare goliţi aparatul de apă, deconectaţi de 

la reţea, permiteţi-i să se răcească şi conservaţi-l.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
•  Înainte de curăţare deconectaţi aparatul de la reţea, 

goliţi de apă şi permiteţi-i să se răcească.

•  Ştergeţi cu o cârpă umedă suprafaţa exterioară a 

ceainicului-termos. Pentru spălare folosiţi agenţi de 
curăţare delicaţi, nu folosiţi perii de metal şi produse 
de curăţare abrazive.

•  Nu scufundaţi ceainicul-termos în apă sau alte lichi-

de.

•  Nu spălaţi aparatul în maşina de spălat vase.

Petele de pe suprafaţa interioară ale ceainicului-
termos
Partea metalică interioară îşi poate schimba culoarea 
sub infl uena diferitor impurităţi ce se conţin în apă.
•  Petele pot fi  îndepărtate cu ajutorul  acidului citric 

sau al oţetului de masă.

•  Pentru a înlătura izul de acid citric sau oţet, fi erbeţi, 

apoi goliţi de apă ceainicul-termos. Repetaţi proce-
dura până la înlăturarea deplină a mirosului şi izului.

Înlăturarea depunerilor minerale
•  Depunerile de calcar din interiorul ceainicului-termos 

infl uenţează calităţile gustative ale apei, precum şi 
schimbul de căldură între apă şi elementul de încăl-
zire.

•  Pentru a înlătura depunerile de calcar umpleţi ceaini-

cul-termos cu apă diluată cu oţet în proporţie 2:1. 

•  Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (22) timp de 5 

secunde pentru a începe procesul de autocurăţire. În 
timpul autocurăţirii indicatoarele (16) şi (18) vor clipi 
alternativ.

•  La  terminarea procesului de autocurăţire, indicatoa-

rele (16) şi (18) vor înceta să clipească şi vor rămâne 
aprinse. Opriţi aparatul şi scoateţi fi şa de alimentare 
din priză.

•  În cazul depunerilor masive puteţi lăsa soluţia turna-

tă în aparat, după care repetaţi procedura de auto-
curăţire sau scurgeţi soluţia. 

•  Depunerile de calcar pot fi   înlăturate cu ajutorul so-

luţiilor detartrante special destinate pentru ceainicele 
electrice.

•  După înlăturarea depunerilor minerale fi erbeţi de câ-

teva ori apa curată şi vărsaţi-o.

Depozitarea
-   Dacă intenţionaţi să nu folosiţi aparatul o perioadă 

mai lungă de timp şi doriţi să-l conservaţi, asiguraţi-
vă că acesta nu conţine apă.

-   Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros, inaccesibil 

pentru copii.

Specifi caţii tehnice
Tensiune de alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere maximă: 750-890 W
Capacitate maximă: 6 l

Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba carac-
teristicile aparatelor fără anunţare prealabilă. 

Termenul a produsului - 3 ani.

Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, 
rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional sau la 
compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul 
de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonu-
lui de plată sau a oricărui alt document fi nanciar, care 
confi rmă cumpărarea produsului dat. 

Acest produs corespunde cerinţelor EMC, 
întocmite în conformitate cu Directiva 
89/336/EEC i Directiva cu privire la elec-
trosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).

6

ТЕРМОПОТ
Электрлік шəйнек-термос (термопот) тек суды 
қайнатуға ғана арналған. Электр құрылғыны дұрыс 
жəне қауіпсіз пайдалану үшін берілген басшылықты 
зейін қойып қарастырыңыз.

СИПАТТАМАСЫ
1. 

Минималды су деңгейінің белгісі

2. Су 

деңгейінің 

бағанасы

3. 

Суды құюды іске қосу пернесі

4. 

Суды құю шүмегі

5. 5. 

Басқару 

тақтасы

6. 

Қақпақты ашу пернесі

7. Бу 

шығару 

саңылауы

8. Қақпақ 

бекіткіші

9. Тасуға 

арналған 

сап

10. Қорап
11.  Желілік бауды қосуға арналған ағытпа
12. Айналмалы 

тіреу

13. Тығындайтын 

салма

14. «FULL» 

максималды 

деңгей 

белгісі

15. Желілік 

бау

Басқару тақтасы
16.  98 °С суды ысыту температурасы көрсеткіші
17.  «SET TEMP» ысыту режимін таңдау батырмасы
18.  60 °С суды ысыту температурасы көрсеткіші
19.  Суды құюды бұғаттаудан босату көрсеткіші
20.  «UNLOCK» суды құюды іске қосуды бұғаттаудан 

босату батырмасы

21.  «BOILING» суды қайнату режимінің көрсеткіші
22. «REBOIL/AUTOCLEAN» 

суды 

қайталап 

қайнатуды/өзін-өзі тазалауды іске қосу 
батырмасы

23.  Суды құюды іске қосу батырмасы

Назар аударыңыз! Құрылғыны дұрыс пайдаланбау 
жарақаттануға немесе меншіктің бүлінуіне əкелуі 
мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
•  Термопотты пайдалану алдында нұсқаулықты зейін 

қойып оқып шығыңыз.

•  Құрылғының жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге 

сəйкес болуына көз жеткізіңіз.

• 

Желілік бау "еуропалық айыр тетікпен" 
жабдықталған; оны жерлендірудің сенімді түйіспесі 
бар ашалыққа қосыңыз.

• Өртену тəуекелін болдырмау үшін құрылғыны 

электр ашалығына қосқанда ауыстырғыштарды 
пайдаланбаңыз.

•  Желілік бауды сулы қолмен қоспаңыз жəне 

ажыратпаңыз, бұл электр тоғымен зақымдануға 
немесе жарақаттануға əкелуі мүмкін.

•  Желілік бауды электр ашалығынан ажыратқанда 

баудан емес, айыртетіктен ұстаңыз.

•  Құрылғыны құлатпаңыз жəне еңкейтпеңіз.
•  Термопотты суды қайнату үшін ғана пайдаланыңыз, 

басқа сұйықтықтарды қыздыруға немесе қайнатуға 
тыйым салынады.

• Термопоттағы 

судың 

деңгейі 

минималды 

белгіден 

төмен жəне максималды белгіден жоғары болмауын 
байқаңыз.

•  Термопотты тікелей суқұбыры шүмегінен толтыруға 

тыйым салынады, ол үшін лайықты ыдысты 
пайдаланыңыз

•  Термопотты түзу жəне тұрақты бетке қойыңыз.
•  Термопотты қабырғаларға немесе жиһазға таяу 

орналастыруға тыйым салынады. Термопоттан 
шығатын бу қабырғалардың немесе жиһаздың 
бүлінуіне əкелуі мүмкін.

•  Құрылғыны тікелей жылу көздерінің немесе ашық 

оттың қасында пайдаланбаңыз.

•  Балаларға термопотты ойыншық ретінде 

пайдалануға рұқса етпеңіз.

•  Құрылғыны балалардың жəне мүмкіндіктері 

шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз. Оларға құрылғыны қараусыз 
пайдалануға рұқсат етпеңіз.

•  Егер балаларға жəне мүмкіндіктері шектеулі 

тұлғаларға олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін 
тұлғамен құрылғыны қауіпсіз пайдалану жəне 
оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын 
қауіптер туралы сəйкес жəне түсінікті нұсқаулықтар 
берілген болмаса, берілген құрылғы оларға 
пайдалануға арналмаған.

• Электр 

бауының 

үстелден 

салбырауын 

болдырмаңыз, сонымен қатар, оның ыстық 
беттермен жанаспауын байқаңыз.

•  Суды қайнатқанда қақпақты ашпаңыз жəне суды 

құюды жүзеге асырмаңыз

•  Суды құйғанда құрылғыны айналдырмаңыз.
•  Қақпақты мықты жабыңыз, бірақ ол үшін күш 

салмаңыз.

•  Қолыңызды буды шығаруға арналған саңылауға 

таямаңыз, бұл күйікке əкелуі мүмкін. Буды шығаруға 
арналған саңылауларды қандай да бір заттармен 
жаппаңыз.

•  Қайнау уақытында құрылғыны сабынан көтермеңіз, 

себебі буды шығаратын саңылаулардан шығып 
жатқан будан күйік алуға болады.

•  Термопоттың ыстық беттеріне қол тигізбеңіз.
•  Қайнатындыға толтырылған термопотты тасығанда 

абай болыңыз, қақпақты ашу пернесіне қол 
тигізбеңіз.

• Термопотты қақпақты ашу пернесінен ұстап 

тасымаңыз.

•  Қалған ыстық суды төгу үшін қақпақты шешіңіз. 

Ыстық суды төккенде сақ болыңыз.

•  Электр тоғы соққысын болдырмау үшін құрылғыны 

суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

• Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе 

тазалау алдында оны желіден ажыратыңыз.

•  Термопотты ыдыс жуатын машинада жумаңыз
• Құрылғыны 

ұзақ 

уақытқа 

сақтауға 

қою 

алдында 

оны 

желіден ажыратыңыз, суын төгіңіз, салқындауға 
жəне кебуге уақыт беріңіз.

•  Желілік бау мен айыр тетікті тұрақты тексеріп 

тұрыңыз. Егер қораптың немесе желілік баудың 
қандай да бір бұзылулары болса, термопотты 
пайдаланбаңыз.

•  Құрылғыны өз бетінше жөндеуге тыйым салынады. 

Бұл өртенуге, электр тоғы соққысына əкелуі мүмкін. 
Ақаулықтар табылғанда тел туындыгерлес қызмет 
көрсету орталықтарына хабарласыңыз.

•  Құрылғы тұрмыста пайдалануға ғана арналған.

ТЕРМОПОТТЫ АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ
•  Термопотты ораудан шығарыңыз.
•  Қосар алдында, құрылғының жұмыс кернеуі желідегі 

кернеуге сəйкес болуына көз жеткізіңіз.

•  Пернеге (6) басып жəне одан ұстап, қақпақты 

ашыңыз.

•  Лайықты ыдысты пайдаланып, термопотқа суды 

құйыңыз, су деңгейінің максималды белгісінен (14) 
асырмаңыз.

• 

Желілік баудың істікшесін (15) термопот қорабындағы 
ағытпаға (11), ал айыр тетікті ашалыққа салыңыз.

• 

Термопот температураны сақтау режиміне 
қосылады, сол кезде басқару тақтасында (5) 
«BOILING» қайнату режимінің көрсеткіші (21) 
жанады, ал суды ысыту температурасының 
көрсеткіші (16) жанып-сөнеді. Термопот қайнағаннан 
кейін, ол температураны сақтау режиміне көшеді, 
сол кезде (16) көрсеткіші жанып-сөнеді.

•  Суды төгіңіз; ол үшін «UNLOCK» батырмасын (20) 

басып, суды құю сорабын қосуды бұғаттаудан 
босату қажет, сол кезде көрсеткіш (19) жəне үстелге 
тостағанды қоятын орынды жарықтайтын «түнгі» 
көмескілеу жанады.

•  Суды төгу шүмегінің (4) астына лайықты ыдысты 

қойып, суды құю пернесіне (3) басыңыз

•  Екінші тəсіл: лайықты ыдысты суды құю шүмегінің 

(4) астына тосыңыз жəне суды құю батырмасына 
(23) басыңыз жəне ұстап тұрыңыз.

Ескерту: судың құйылу көрсеткіші (19) қосулы 
кезде ғана жүзеге асырылады.
• Желілік баудың айыр тетігін (15) ашалықтан 

суырыңыз.

•  Қақпақты ашу пернесін (6) ұстаңыз, қақпақты 

ашыңқыраңыз, қақпақты көтеріңкіреңіз, бекіткішке 
(8) басыңыз жəне өзіңізге тартып, қақпақты шешіңіз. 

•  Термопоттың ішінен судың қалдықтарын төгіңіз.

Назар аударыңыз! Суды төгу уақытында ыстық 
судан күйік алуды болдырмау үшін сақ болыңыз.

ТЕРМОПОТТЫ ПАЙДАЛАНУ
• Термопотты суға толтырыңыз жəне желілік 

баудың айыр тетігін ашалыққа салыңыз. Термопот 
температураны сақтау режиміне қосылады, сол 
кезде басқару тақтасында «BOILING» (21) көрсеткіші 
жанады.

•  Су қайнағаннан кейін құрылғы температураны 

сақтау режиміне қосылады, сол кезде  көрсеткіш 
(16) жанады.

•  Суды ысыту температурасын таңдау «SET TEMP» 

батырмасын (17) басумен жүзеге асырылады, сол 
кезде сəйкес көрсеткіш (16 немесе 18) жанып-сөнеді 
немесе жанып тұрады. Судың температурасы 
белгіленген температураға сəйкес болғанда, 
көрсеткіш (16 немесе 18) үнемі жанып тұрады, кейін 
су температурасы төмендегенде ысыту режимі іске 
қосылады, сол кезде «BOILING» көрсеткіші (21) 
жанады.

•  Температураны сақтау режимінде, көрсеткіштердің 

(16 немесе 18) біреуі жанып тұрғанда, қайталап 
қайнату режимін қосуға болады. Ол үшін «REBOIL» 
батырмасын (22) басу қажет, сол кезде «BOILING» 
көрсеткіші (21) жанады. «REBOIL» қайталап қайнату 
режимін «REBOIL» батырмасын (22) қайталап басу 
арқылы сөндіруге болады, сол кезде «BOILING» 
көрсеткіші (21) сөнеді.

•  Судың деңгейі белгіден (1) төмен түскенде, қақпақты 

ашу пернесінен (6) басып, қақпақты ашыңыз 
жəне суды толтырыңыз; судың максимал деңгейі 
белгісінен (14) асырмаңыз.

• Ыстық суды құю келесі тəсілдермен жүзеге 

асырылады:

-    автоматты, лайықты ыдыспен суды құюды іске қосу 

батырмасына (3) басқан кезде;

-  «DISPENSE» батырмасын (23) басқан кезде.

Назар аударыңыз!
Суды құю тек көрсеткіш (19) қосулы кезде ғана 
жүзеге асырылады, бұғаттау/бұғаттаудан 
босату «UNLOCK» (20) батырмасымен жүзеге 
асырылады. Егер «UNLOCK» батырмасына (20) 
басқаннан кейін 15 секунд ішінде суды құю жүзеге 
асырылмаса, онда термопотты бұғаттау 
автоматты іске қосылады, сол кезде көрсеткіш 
(19) сөнеді.

•  Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін одан суды 

төгіңіз, желіден ажыратыңыз, толық суытылуын 
күтіңіз жəне термопотты сақтауға қойыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕН КҮТІМІ
•  Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз, 

суын төгіңіз жəне термопотқа салқындауға беріңіз.

•  Термопоттың сыртқы бетін дымқыл шүберекпен 

сүртіңіз. Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш 
заттарды пайдаланыңыз, металл қылшақтар мен 
қажайтын жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

• Термопотты суға жəне басқа сұйықтықтарға 

салмаңыз.

•  Құрылғыны ыдыс жуатын машинада жумаңыз.

Термопоттың ішкі жағындағы дақтар
Су құрамындағы əртүрлі қоспалардың əсерінен ішкі 
металл жағы өзінің түсін өзгертуі мүмкін.
•  Дақтарды жою үшін қағаз сүлгіні лимон қышқылымен 

немесе асханалық сірке суымен сулаңыз жəне 
термопоттың ішін сүртіңіз.

• Лимон қышқылының немесе асханалық сірке 

суының дəмін жою үшін суды қайнатыңыз жəне оны 
төгіңіз.

  Иіс пен дəм толық жойылғанға дейін шараны 

қайталаңыз.

Қақты жою
•  Термопоттың ішінде пайда болатын қақ судың 

дəмдік қасиеттеріне əсерін тигізеді, сонымен қатар 
сумен қыздырғыш элемент арасындағы жылу 
алмасуды бұзады.

•  Қақты жою үшін термопотты максималды 

деңгейге дейін 2:1 қатынасында араластырылған 
су мен асханалық сірке суына толтырыңыз. 
Өзін-өзі тазалау процесін бастау үшін «REBOIL/
AUTOCLEAN» батырмасын (22) басыңыз жəне 
5 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Өзін-өзі тазалау 
процесінде көрсеткіштер (16) жəне (18) кезектесіп 
жанып-сөнеді.

•  Өзін-өзі тазалау процесі біткенде, көрсеткіштер 

(16) жəне (18) кезектесіп жанып-сөнуді доғарады 
жəне тұрақты жанады. Желілік баудың айыртетігін 
ашалықтан ажыратып, термопотты сөндіріңіз.

•  Көп қақ шөккенде, құйылған ерітіндіні термопотта 

қалдыруға болады, содан кейін өзін-өзі тазалау 
процессін қайталауға немесе ерітіндіні төгуе 
болады. 

•  Қақты жою үшін электр шəйнектерге арналған 

арнайы заттарды пайдалануға болады.

•  Қақты жойғаннан кейін таза суды қайнатыңыз жəне 

оны төгіңіз.

Сақтау
-    Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын 

болсаңыз жəне салып қойғыңыз келсе, онда судың 
болмауына көз жеткіңіз.

-   Термопотты құрғақ, салқын, балалардың қолы 

жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары
Қоректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қуаты: 750-890 Вт
Судың максималды көлемі: 4 л

Өндiрушi прибордың характерис-тикаларын 
өзгертуге,  алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 
сақтайды 

Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер 
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы 
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда 
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сəйкес 
келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
EEC  Дерективаның ережелерiне 
енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

4

2

BOILING
КИПЯЧЕНИЕ

UNLOCK

РАЗБЛОКИРОВКА

DISPENSE

НАЛИТЬ

SET TEMP

ТЕМПЕРА

ТУРНЫЕ 

РЕЖИМЫ

THERMO POT
Electric thermo pot is intended for water boiling 
only. 
For proper and safe usage of the unit, read this 
manual carefully. 

DESCRIPTION
1. 

Minimal water level mark

2. Water 

level 

scale

3. Water 

supply 

button

4. Water 

pouring 

spout

5. Control 

panel

6. Lid 

opening 

button

7. Steam 

output 

openings

8. Lid 

clamp

9. Carrying 

handle

10. Body
11.  Power cord connection jack
12. Rotating 

support

13. Sealing 

gasket

14.  The maximal level “FULL” mark
15. Power 

cord

Control panel
16.  Water heating temperature indicator 
 98 

°С

17.  “SET TEMP” button of the operating mode 

choice

18.  Water heating temperature indicator 60°С
19.  Water supply unblocking indicator
20.  “UNLOCK” button of water supply unblocking
21.  “BOILING” indicator of water boiling mode
22.  “REBOIL/AUTOCLEAN” button of reboiling and 

auto clean mode

23. Water dispense button

Attention!  Improper usage of the unit may cause 
injuries or damage of the property.

OPERATING INSTRUCTIONS
SAFETY MEASURES
•  Before using the thermo pot, read these instruc-

tions carefully.

•  Make sure that the operating voltage of the unit 

corresponds to the voltage of the electric net-
work.

•  The power cord is equipped with a euro plug; in-

sert it into the socket with a secure grounding.

•  In order to avoid risk of fire, do not use adapters 

while connecting the appliance to the outlet.

•  Do not plug or unplug the power cord with wet 

hands, it may lead to electric shock or injuries.

•  While unplugging the unit, hold its plug, do not 

pull the cord.

•  Do not drop and do not decline the unit.
•  Use the thermo pot only for water boiling, do not 

use it to heat or boil other liquids.

•  Provide that water level in the unit is not below the 

minimal mark and not higher than the maximal 
mark.

•  Do not fill the thermo pot putting it under tapping 

water; use a special vessel for it.

•  Place the unit on the flat stable surface.
•  Do not place the unit near the walls and furniture. 

Outgoing steam may lead to deformation or oth-
er damages of the walls and furniture.

•  Do not use the unit near heat sources or open 

flame.

•  Do not allow children to use the unit as a toy.
•  Keep the unit in a place, out of reach of children 

and disabled persons. Do not allow them to use 
the unit without supervision.

•  This unit is not intended for usage by children 

or disabled persons unless they are given all the 
necessary instructions on safety measures and 
information about danger, which can be caused 
by improper usage of the unit.

•  Provide that the power cord is not hanging over 

the table and make sure that it does not touch 
sharp or heated surfaces.

•  Do not open the lid while boiling and do not sup-

ply water. 

•  Do not rotate the unit while supplying water.
•  Close the lid firmly, but do not make force to 

close the lid. 

•  Keep your hands away from steam openings 

otherwise you can get burns. Do not block steam 
openings by foreign objects.

•  Do not lift the unit by its handles during boiling, 

you can get burns from steam, outgoing from the 
steam openings.

•  Do not touch hot surfaces of the thermo pot.
•  Be careful while carrying the thermo pot filled 

with boiling water; do not touch the lid opening 
button.

•  Do not carry the pot, by holding the lid opening 

button.

•  Open the lid to pour the remaining hot water. Be 

careful while pouring out hot water.

•  In order to avoid electric shock do not immerse 

the unit into water or other liquids.

•  Always switch off and unplug the unit if it is not 

being used or before cleaning.

•  Do not wash the unit in a dish wash machine.
•  Before taking the unit away for keeping, unplug 

it, pour out water and let it cool down and dry.

•  Regularly check the power cord and the plug. Do 

not use the thermo pot if there are damages in 
the unit or the power cord is damaged.

•  Do not repair the unit yourself. It may lead to a 

fire, electric shock, or injuries. If there are some 
damages in the unit apply to the authorized serv-
ice center.

•  The unit is intended for household use only.

FIRST USAGE OF THE THERMO POT
•  Unpack the thermo pot.
•  Before switching on, make sure that the operat-

ing voltage of the unit corresponds to the voltage 
of the electric network 

•  Open the lid by pulling the (6) button towards 

yourself.

•  Fill the thermo pot with water, using the special 

vessel; do not exceed the maximal water level 
mark (14).

•  Insert the power cord plug (15) into the outlet 

(11) on the body of the unit, and the plug into the 
socket. The thermo pot will switch on into the 
boiling mode; the “BOILING” indicator (21) will 
light up on the control panel (5) and the water 
temperature indicator (16) will be flashing. After 
water starts boiling, the unit will switch to the 
temperature keeping mode, the indicator (16) 
will be lighting.

•  Pour out water. Unlock the water supply pump; 

by pressing the (20) “UNLOCK” button, the in-
dicator (19) and the “night” lighting, which high-

lights the place of installation of the cup on the 
table will light up.

•  Put a corresponding vessel under the spout (4) 

and press the water supply button (3).

•  The second way: Put a corresponding vessel un-

der the spout (4) and press and hold the water 
dispense button (23).

Note: Water dispensing is performed only with 
the lighting indicator (19).
•  Pull the plug (15) out of the socket.
•  Take the lid opening button (6), slightly open the 

lid, press the clamp (8) and remove the lid, pull-
ing it towards yourself. 

•  Pour out the remaining water from the thermo-

pot.

Attention! During dispensing water be careful 
not to get burns from steam and hot water. 

USING THE THERMO POT
•  Fill the thermo pot with water and plug it. The unit 

will switch on into the boiling mode, the “BOIL-
ING” indication (21) will light up on the control 
panel (5) and the water temperature indicator 
(16) will light up and will be flashing.

•  After water starts boiling, the unit will switch to 

temperature keeping mode, the indicator (16) 
will be lighting.

•  To choose water heating temperature press the 

(17) “SET TEMP” button, the corresponding indi-
cator (16 or 18) will be flashing or lighting. When 
the temperature reaches the preset temperature, 
the indicator (16 or 18) will be constantly flash-
ing, with further decreasing of temperature the 
heating mode will switch on, the (21) “BOILING” 
indicator will light up.

•  In the temperature keeping mode, when one of 

the indicators (16 or 18) is lighting, you can switch 
on the re-boiling mode. Press the (22) “REBOIL” 
button, the (21) “BOILING” indicator will light up. 
You can switch off the reboiling mode by press-
ing the (22) “REBOIL” button once again, the (21) 
“BOILING” indicator will go out.

•  When water goes below the (1) mark, open the 

lid, by pulling the lid opening button (6) and refill 
water, do not overfill the maximal water level (14) 
mark.

•  Hot water supply is performed in two ways:
-   automatically, when pressing the water supply 

button (3) with a corresponding vessel;

-   when pressing and holding the button (23).

Attention!
Water is dispensed only when the indicator (19) 
is on, lock/unlock is switched on by the (20) 
“UNLOCK” button. If during 15 seconds after 
the (20) “UNLOCK” button is pressed, water 
supply is not performed, the thermo pot block-
ing will switch on automatically, the indicator 
(19) will go out.

•  After usage, pour out water from the unit, unplug 

it, let the unit cool down completely and take it 
away for keeping.  

CLEANING AND CARE
•  Before cleaning, unplug the unit, pour out water 

from the unit, and let the unit cool down com-
pletely.

•  Wipe the outer surfaces of the unit with a damp 

cloth. Use soft detergents to remove dirt; do not 
use metal brushes and abrasives.

•  Do not immerse the thermo pot into water or 

other liquids.

•  Do not wash the unit in a dish wash machine.

Spots on the inner surface of the thermo pot 
Under the influence of different additives, contained 
in water, inner metal surface may change its color.
•  To remove such spots dampen the cloth in citric 

acid or vinegar and wipe the inner surface of the 
thermo pot.

•  To remove lemon taste or vinegar taste, boil wa-

ter and pour it away. Repeat the procedure until 
the odor and taste disappear.

Scale removal
•  Scale, appearing inside the pot, influences water 

taste, and disturbs heat exchange between wa-
ter and the heating element.

•  To remove scale, fill the thermo pot with water 

with vinegar dissolved in it in proportion 2:1 to 
the maximal mark. 

•  Press and hold the (22) “REBOIL/AUTOCLEAN” 

button during 5 seconds, to start auto clean 
process. In the process of auto cleaning the in-
dicators (16) and (18) will be flashing by turns.

•  When the auto-cleaning process is over, the indi-

cators (16) and (18) will stop flashing and will be 
constantly lighting. Switch off the thermo pot, by 
taking the plug out of the socket.

•  With significant scale deposit, you can leave the 

solution in the thermo pot, after it repeat the auto 
clean process and pour out the solution. 

•  You can use special substances for electric ther-

mo pots to remove scale.

•  After removal of scale, boil clear water and pour it 

out.

Storage
-   If you are not going to use the unit for a long time 

and want to take it away, make sure that it is empty.

-   Keep the thermo-pot in a dry cool place, out of 

reach of children.

Specifications
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximal power: 750-890 W
Maximal capacity: 6 l

The manufacturer reserves the right to change the 
device's characteristics without prior notice.

Service life of  appliance -  3 years

GUARANTEE 
Details regarding guarantee conditions can be 
obtained from the dealer from whom the appliance 
was purchased. The bill of sale or receipt must be 
produced when making any claim under the terms 
of this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

WASSERKOCHER (THERMOPOT)

Der Wasserkocher (Thermopot) ist nur für das Wasser-
aufkochen geeignet. Um das Gerät richtig und sicher zu 
nutzen, lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanlei-
tung durch.

BESCHREIBUNG
1. Wasserstandgrenzlinie 
2. Wasserstandsanzeiger
3. 

Einschalttaste der Wasserzufuhr

4. 

Tülle des Wasserfl üsses

5. Steuerungsplatte
6. Taste 

der 

Deckelöffnung

7. Dampfaustrittslöcher
8. Deckelverschluss
9. Tragegriff
10. Gehäuse
11.  Anschlussstelle für Netzkabel
12. Drehbares 

Gestell

13. Dichtung
14. Wasserstandgrenzlinie 

«FULL»

15. Netzkabel

Steuerungsplatte
16.  Indikator der Wassertemperatur 98°C
17.  Taste der Auswahl von Aufwärmungsbetriebsstufen 

„SET TEMP“

18.  Indikator der Wassertemperatur 60°C
19.  Indikator der Entriegelung der Wasserzufuhr
20.  Taste der Entriegelung/Einschaltung der Wasserzu-

fuhr «UNLOCK»

21.  Indikator des Betriebs des Wasseraufkochens «BOI-

LING»

22.  Nachkoch  und Selbstreinigungsbetriebstaste «RE-

BOIL/AUTOCLEAN»

23.  Einschalttaste der Wasserzufuhr

Achtung!  Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts 
kann zu Verletzungen oder Eigentumsschäden führen. 

BETRIEBSANLEITUNG
SICHERHEITSMAßNAHMEN
•  Vor der ersten Inbetriebnahme des Wasserkochers le-

sen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.

•  Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts 

mit der Netzspannung übereinstimmt.

•  Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestat-

tet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer 
Erdung ein.

•  Verwenden Sie keine Übergangsstücke beim Anschlie-

ßen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu 
vermeiden.

•  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel mit nassen Hän-

den anzuschließen und abzuschalten, es kann zu 
einem Stromschlag oder einer Verletzung führen.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom 

Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie ihn am 
Stecker.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät fallen zu lassen und zu 

neigen.

•  Nutzen Sie den Wasserkocher nur fürs Aufkochen von 

Wasser, es ist nicht gestattet, anderen Flüssigkeiten 
darin zu erwärmen oder aufzukochen.

•  Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasser-

kocher nicht unter die Grenzlinie sinkt und die Grenzli-
nie nicht übersteigt.

•  Es ist nicht gestattet, das Wasser direkt aus dem Was-

serhahn zu füllen, nutzen Sie dafür einen passenden 
Behälter.

•  Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gerade stabile 

Oberfl äche auf.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät neben den Wänden 

oder Möbel hinzustellen. Der aus dem Wasserkocher 
austretende Dampf kann zur Deformierung und ande-
ren Beschädigungen von Wänden und Möbeln führen.

•  Nutzen Sie nie das Gerät in der Nähe von Wärmequel-

len oder offenem Feuer.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spiel-

zeug zu geben.

•  Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder oder be-

hinderte Personen unzugänglichem Ort auf. Lassen 
Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.

•  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Per-

sonen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine 
angemessene und verständliche Anweisung über die 
sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner 
falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicher-
heit verantwortlich ist.

•  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht 

frei hängt und heiße oder scharfe Gegenstände nicht 
berührt.

•  Es ist nicht gestattet, den Deckel während des Aufko-

chens von Wasser zu öffnen und Wasser zuzuführen.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät bei der Wasserzufuhr 

zu drehen.

•  Schließen Sie den Deckel dicht, wenden Sie aber da-

bei keine Kraft an.

•  Es ist nicht gestattet, die Hände an den Dampfaustritts-

löchern zu halten, um Brandwunden zu vermeiden. Es 
ist nicht gestattet, die Dampfaustrittslöcher mit irgend-
welchen Gegenständen abzudecken.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Aufko-

chens am Griff zu heben, weil es zu Verbrühung durch 
den Dampf führen kann, der aus den Dampfaustrittlö-
chern austritt.

•  Berühren Sie nie heiße Stellen des Wasserkochers.

•  Seien Sie beim Übertragen des heißen Wasserkochers 

vorsichtig, drücken Sie die Deckelöffnungstaste nicht. 

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher zu tragen, 

indem Sie das Gerät an der Öffnungsdeckeltaste hal-
ten.

•  Um das gebliebene heiße Wasser abzugießen, neh-

men Sie den Deckel ab. Seien Sie beim Abgießen vom 
heißen Wasser vorsichtig.

•  Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere 

Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu vermei-
den.

•  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es 

längere Zeit nicht nutzen oder vor der Reinigung.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der Ge-

schirrspülmaschine zu waschen.

•  Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung weg-

packen oder reinigen, schalten Sie es vom Stromnetz 
ab, gießen Sie das Wasser ab, kühlen Sie und trocknen 
Sie es ab.

•  Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die Steckdo-

se. Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn er 
nicht richtig funktioniert oder das Netzkabel beschä-
digt ist.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu re-

parieren. Es kann zu Bränden, Stromschlägen oder 
Verletzungen führen. Bei der Feststellung von Beschä-
digungen wenden Sie sich an einen autorisierten Kun-
denservicedienst.

•  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeig-

net.

ERSTNUTZUNG DES WASSERKOCHERS
•  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpackung 

heraus.

•  Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, 

ob die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts 
übereinstimmt.

•  Öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Taste (6) auf sich 

ziehen.

•  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser mit Hilfe eines 

passenden Behälters an, achten Sie darauf, dass die 
Wasserstandgrenzlinie (14) nicht übersteigt wird.

•  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels (15) in die 

Steckdose (11) am Gehäuse des Wasserkochers und 
den Netzstecker in die Steckdose ein. Der Kochbe-
trieb schaltet sich ein, dabei wird der Indikator (21) 
„BOILING“ auf der Steuerungsplatte (5) aufl euchten 
und der Indikator der Wassertemperatur (16) wird blin-
ken. Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der 
Wasserkocher in den Wärmehaltebetrieb um, dabei 
wird der Indikator (16) aufl euchten. 

•  Gießen Sie das Wasser ab. Entsperren Sie dafür die 

Pumpe der Wasserzufuhr mit der Taste (20) „UNLOCK“, 

dabei werden der Indikator (19) und die „Nachtbe-
leuchtung“ aufl euchten, die den Aufstellungsort der 
Tasse auf dem Tisch beleuchtet.

•  Stellen Sie einen passenden Behälter unter die Tülle 

des Wasserfl üsses (4), drücken Sie dabei die Taste der 
Wasserzufuhr (3).

•  Andere Variante: stellen Sie den passenden Behälter 

unter die Tülle des Wasserfl üsses (4) und drücken Sie 
die Taste der Wasserzufuhr (23). 

Anmerkung: die Wasserzufuhr erfolgt nur beim ein-
geschalteten Indikator (19).
•  Ziehen Sie den Netzstecker (15) aus der Steckdose.

•  Halten Sie sich an der Taste der Deckelöffnung (6), 

heben Sie leicht den Deckel, drücken Sie den Deckel-
verschluss (8) und nehmen Sie den Deckel ab, indem 
Sie ihn auf sich ziehen. 

•  Gießen Sie Restwasser aus dem Wasserkocher ab.

Achtung! Seien Sie während des Wasserablaufs 
vorsichtig, um die Erhaltung von Verbrühungen mit 
heißem Wasser zu vermeiden.

NUTZUNG DES WASSERKOCHERS
•  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser auf und ste-

cken Sie den Stecker in die Steckdose. Der Kochbe-
trieb schaltet sich ein, dabei wird der Indikator (21) 
„BOILING“ auf der Steuerungsplatte (5) aufl euchten 
und der Indikator der Wassertemperatur (16) wird sich 
auch aufl euchten und blinken.

•  Nachdem das Wasser aufkocht, schaltet sich der Was-

serkocher in den Wärmehaltebetrieb um, dabei wird 
der Indikator (16) aufl euchten. 

•  Der Warmhaltebetrieb wird mit der Taste (17) «SET 

TEMP» gewählt, dabei wird der entsprechende Indi-
kator (16 oder 18) aufl euchten und blinken. Wenn die 
Temperatur mit der eingestellten Temperatur zusam-
mebfällt, wird der Indikator (16 oder 18) konstant auf-
leuchten, bei der allmählichen Senkung der eingestell-
ten Wassertemperatur, schaltet sich das Gerät in den 
Warmhaltebetrieb um, dabei wird der Indikator (21) 
„BOILING“ aufl euchten.

•  Während des Wärmehaltebetriebs wird einer der Indi-

katoren (16 oder 18) aufl euchten, das bedeutet, man 
kann die Nachkochfunktion benutzen. Drücken Sie 
dafür die Taste (22) „REBOIL“, dabei wird der Indika-
tor  (21) „BOILING“ aufl euchten. Die Nachkochfunktion 
„REBOILG“ kann durch das wiederholte Drücken der 
Taste (22) „REBOIL“ ausgeschaltet werden, dabei wir 
der Indikator (21) „BOILING“ erlischen. 

•  Bei der Senkung des Wasserstandes unter die Wasser-

standgrenzlinie (1) öffnen Sie den Deckel, indem Sie 
die Taste der Deckelöffnung (6) auf sich ziehen, und 
füllen Sie das Wasser nach; es ist nicht gestattet, die 
maximale Wasserstandgrenzlinie (14) zu übersteigen.

•  Die Heißwasserzufuhr erfolgt:

   automatisch, wenn Sie auf die Taste der Wasserzufuhr 

(3) mit einem passenden Geschirr drücken;

   wenn Sie die Taste (23) drücken und halten.

Achtung!
Die Wasserzufuhr erfolgt nur beim eingeschalteten 
Indikator (19), die Sperre/Entriegelung erfolgt durch 
das Drücken der Taste (20) «UNLOCK». Falls die Was-
serzufuhr innerhalb von 15 Sekunden nach dem Drü-
cken der Taste (20) “ UNLOCK“ nicht erfolgt, schal-
tet sich die Sperre des Wasserkochers automatisch 
ein,  dabei wird der Indikator (19) erlöschen.

•  Nach der Nutzung des Geräts, schalten Sie es vom 

Stromnetz ab, lassen Sie es abkühlen, gießen Sie das 
Wasser ab, und packen Sie es in den Aufbewahrungs-
ort weg.

REINIGUNG UND PFLEGE
•  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Strom-

netz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie es 
abkühlen.

•  Wischen Sie die Innenseite des Wasserkochers mit 

einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie für die Entfernung 
der Verschmutzung weiche Reinigungsmittel, aber 
keine Metallbürsten und Abrasivmittel.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkochen ins Wasser 

oder andere Flüssigkeiten komplett tauchen zu las-
sen.

•  Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher in der Ge-

schirrspülmaschine zu waschen.

Flecken auf der Innenseite des Wasserkochers
Bei der Einwirkung verschiedener Zusatzstoffen, die im 
Wasser enthalten, kann die innere Metalloberfl äche  ihre 
Farbe ändern.
•  Um Flecken zu entfernen, feuchten Sie eine Papier-

tuch mit Zitronensäure oder Speiseessig an und wi-
schen Sie die Innenseite des Wasserkochers ab.

•  Zur Beseitigung des Beigeschmacks von Zitronensäu-

re oder Essig kochen Sie das Wasser auf und gießen 
Sie es ab. Wiederholen Sie dieses Verfahren mehrmals 
bis zur vollen Beseitigung des Geruchs und des Beige-
schmacks.

Entkalkung
•  Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers 

bildet, beeinfl usst  die  geschmacklichen  Qualitäten 
des Wassers, sowie verletzt den Wärmeaustausch zwi-
schen Wasser und Heizelement.

•  Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät bis 

zum maximalen Wasserstand mit dem hinzugefügten 
Speiseessig im Verhältnis 2:1.

•  Drücken und halten Sie die Taste (22) „REBOIL/AU-

TOCLEAN“ innerhalb 5 Sekunden, um die Selbstrei-
nigung durchzuführen. Die Indikatoren (16) und (18) 
werden während der Selbstreinigung nacheinander 
blinken.

•  Nach der Beendigung der Selbstreinigung hören die 

Indikatoren (16) und (18) auf zu blinken und leuchten 
konstant auf.  Schalten Sie den Wasserkocher aus, in-
dem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

•  Bei der starken Ablagerung des Kalks kann die nach-

gefüllte Flüssigkeit für einige Zeit im Wasserkocher 
gelassen werden, danach wiederholen Sie die Selbst-
reinigung oder gießen Sie Wasser ab.  

•  Sie können spezielle Mittel zur Entkalkung verwenden, 

die für die Entkalkung von elektrischen Wasserkochern 
geeignet sind.

•  Kochen Sie reines Wasser nach der Entkalkung einige 

Male auf und gießen Sie es ab.

Aufbewahrung

   Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen und es zur 

längeren Aufbewahrung wegpacken möchten, verge-
wissern Sie sich, dass kein Wasser darin bleibt. 

   Bewahren Sie den Wasserkocher in einem trockenen 

und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220 240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung: 750 890 W
Maximales Fassungsvermögen: 6 Liter

Der Produzent behält sich das Recht vor, die 
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung zu 
ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man 
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. 
Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während 
der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check 
oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht den 
Forderungen der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie 
des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannungsgeräte vorgese-
hen sind.

DEUTSCH

3

ТЕРМОПОТ
Электрический чайник-термос (термопот) предна-
значен только для кипячения воды. Для того чтобы 
правильно и безопасно пользоваться устройством, 
внимательно изучите данное руководство.

ОПИСАНИЕ
1. 

Отметка минимального уровня воды

2. 

Шкала уровня воды

3. 

Клавиша включения подачи воды

4. 

Носик слива воды

5. Панель 

управления

6. 

Клавиша открытия крышки

7. 

Отверстия для выхода пара

8. Фиксатор 

крышки

9. 

Ручка для переноски

10. Корпус
11.  Разъем для подключения сетевого шнура
12. Поворотная 

подставка

13. Уплотнительная 

прокладка

14.  Отметка максимального уровня «FULL»
15. Сетевой 

шнур

Панель управления
16.  Индикатор температуры подогрева воды 98°С
17.  Кнопка выбора режима подогрева воды «SET 

TEMP»

18.  Индикатор температуры подогрева воды 60°С
19.  Индикатор разблокировки подачи воды
20.  Кнопка разблокировки включения подачи воды 

«UNLOCK»

21.  Индикатор режима кипячения воды «BOILING» 
22.  Кнопка включения повторного кипячения воды и 

режима самоочистки «REBOIL/AUTOCLEAN»

23.  Кнопка включения подачи воды

Внимание! Неправильное использование устройства 
может привести к травме или к повреждению предме-
тов собственности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед использованием термопота внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией.

•  Убедитесь, что рабочее напряжение устройства со-

ответствует напряжению электросети.

•  Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте 

ее в розетку, имеющую надежный контакт зазем-
ления.

•  Во избежание риска возникновения пожара не ис-

пользуйте переходники при подключении устройс-
тва к электрической розетке.

•  Не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой шнур 

мокрыми руками, это может привести к поражению 
электрическим током или к травме.

•  При отсоединении сетевого шнура от электричес-

кой розетки держитесь за вилку, а не за сам шнур.

•  Не роняйте и не наклоняйте устройство.
•  Используйте термопот только для кипячения воды, 

запрещается подогревать или кипятить в нем дру-
гие жидкости.

•  Следите, чтобы уровень воды в термопоте был не 

ниже минимальной и не выше максимальной от-
метки.

•  Запрещается наполнять термопот непосредствен-

но из водопроводного крана, для этого используй-
те подходящую посуду.

•  Ставьте термопот на ровную и устойчивую поверх-

ность.

•  Запрещается располагать устройство рядом со 

стенами или с мебелью. Выходящий из термопота 
пар может привести к деформации или другим пов-
реждениям стен или мебели.

•  Не используйте устройство в непосредственной 

близости от источников тепла или открытого пла-
мени.

•  Не разрешайте детям использовать термопот в ка-

честве игрушки.

•  Храните устройство в месте, недоступном для де-

тей и людей с ограниченными возможностями. Не 
разрешайте им пользоваться устройством без при-
смотра.

•  Данное устройство не предназначено для исполь-

зования детьми и людьми с ограниченными воз-
можностями, за исключением случаев, когда ли-
цом, отвечающим за их безопасность, даны соот-
ветствующие и понятные им инструкции о безопас-
ном использовании устройства и тех опасностях, 
которые могут возникать при его неправильном 
использовании. 

•  Не допускайте, чтобы электрический шнур свеши-

вался со стола, а также следите за тем, чтобы он не 
касался горячих или острых поверхностей.

•  Во время кипячения воды не открывайте крышку и 

не осуществляйте подачу воды.

•  Не вращайте устройство при подаче воды.
•  Надежно закрывайте крышку, но не прилагайте для 

этого чрезмерных усилий.

•  Не подносите руку к отверстию для выпуска пара, 

это может привести к ожогу. Не закрывайте отвер-
стие для выпуска пара какими-либо предметами.

•  Не поднимайте устройство за ручку во время кипе-

ния, так как можно получить ожог от пара, выходя-
щего из отверстий для его выпуска.

•  Не прикасайтесь к горячим поверхностям термопо-

та.

•  При переносе устройства, наполненного кипятком, 

будьте осторожны и не касайтесь клавиши откры-
тия крышки.

•  Не переносите термопот, держась за клавишу от-

крытия крышки.

• Для слива оставшейся горячей воды снимите 

крышку. При сливе горячей воды соблюдайте осто-
рожность.

•  Во избежание удара электрическим током не пог-

ружайте устройство в воду или другую жидкость.

•  Отключайте устройство от сети, если вы им не 

пользуетесь; отключать его следует и перед чист-
кой.

•  Не помещайте термопот в посудомоечную маши-

ну.

•  Перед тем как убрать устройство на длительное 

хранение, а также перед чисткой, устройство сле-
дует отключить от сети, слить воду и дать ему ос-
тыть и высохнуть.

•  Периодически проверяйте сетевой шнур и сетевую 

вилку. Не пользуйтесь устройством, если имеются 
неисправности или повреждения сетевого шнура.

•  Запрещается самостоятельно ремонтировать уст-

ройство. Это может привести к пожару, поражению 
электрическим током или к травмам. При обнару-
жении неисправностей обращайтесь в авторизо-
ванный (уполномоченный) сервисный центр.

•  Устройство предназначено только для бытового 

использования.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОПОТА
•  Извлеките термопот из упаковки.
•  Перед включением убедитесь, что рабочее напря-

жение устройства соответствует напряжению в 
электросети.

•  Откройте крышку, потянув клавишу (6) на себя.
•  Залейте в термопот воду; используя подходящую 

посуду, не превышайте отметку максимального 
уровня воды (14).

•  Вставьте штекер сетевого шнура (15) в разъем (11) 

на корпусе термопота, а вилку - в сетевую розетку. 
Термопот включится в режим кипячения, при этом 
на панели управления (5) загорится индикатор (21) 
«BOILING», а индикатор температуры нагрева воды 
(16) будет мигать. После того как вода закипит, тер-
мопот переключится в режим поддержания темпе-
ратуры, при этом будет гореть индикатор (16).

•  Слейте воду. Для этого необходимо разблоки-

ровать включение помпы подачи воды, нажав на 
кнопку (20) «UNLOCK», при этом загорится индика-
тор (19) и «ночная» подсветка, освещающая место 
установки чашки на столе.

•  Подставьте подходящую посуду под носик слива 

воды (4), нажав при этом на клавишу подачи воды 
(3).

•  Второй вариант: подставьте подходящую посуду 

под носик слива воды (4) и нажмите и удерживайте 
кнопку подачи воды (23). 

Примечание: Подача воды осуществляется толь-
ко при включенном индикаторе (19).
•  Выньте вилку сетевого шнура (15) из розетки.
•  Возьмитесь за клавишу открытия крышки (6), при-

откройте крышку, нажмите на фиксатор (8) и сни-
мите крышку, потянув ее по направлению к себе. 

•  Слейте остатки воды из емкости термопота.

Внимание! Во избежание получения ожогов па-
ром и горячей водой АО время слива воды соблю-
дайте осторожность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОПОТА
•  Наполните термопот водой и вставьте вилку сете-

вого шнура в розетку. Термопот включится в ре-
жим кипячения, при этом на панели управления (5) 
загорится индикатор (21) «BOILING». Кроме того 
загорится и будет мигать индикатор температуры 
нагрева воды (16).

•  После того как термопот закипит, он переключится 

в режим поддержания температуры, при этом бу-
дет гореть индикатор (16).

•  Выбор температуры подогрева воды осуществля-

ется нажатием кнопки (17) «SET TEMP», при этом 
будет мигать или гореть соответствующий индика-
тор (16 или 18). Когда температура воды совпадет с 
установленной, индикатор (16 или 18) будет гореть 
постоянно, при дальнейшем снижении темпера-
туры воды включится режим подогрева, при этом 
загорится индикатор (21) «BOILING».

•  В режиме поддержания температуры, когда горит 

один из индикаторов (16 или 18), можно включить 
режим повторного кипячения. Для этого необхо-
димо нажать кнопку (22) «REBOIL», при этом заго-
рится индикатор (21) «BOILING». Отключить режим 
повторного кипячения «REBOIL» можно повторным 
нажатием на кнопку (22) «REBOIL», при этом инди-
катор (21) «BOILING» погаснет.

•  При снижении уровня воды ниже отметки (1), 

откройте крышку, потянув за клавишу открытия 
крышки (6), и долейте воду; не превышайте отмет-
ку максимального уровня воды (14).

•  Подача горячей воды осуществляется следующи-

ми способами:

-   автоматически, при нажатии подходящей посудой 

на клавишу включения подачи воды (3);

-   при нажатии и удержании кнопки (23).

Внимание!
Подача воды осуществляется только при включен-
ном индикаторе (19), блокировка/разблокировка 
осуществляется кнопкой (20) «UNLOCK». Если 
в течение 15 секунд после нажатия кнопки (20) 
«UNLOCK» не будет произведена подача воды, то 
блокировка термопота включится автоматически, 
индикатор (19) при этом погаснет.

•  После использования устройства отключите его 

от сети, дождитесь полного остывания, слейте из 
него воду и уберите термопот на хранение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
•  Перед чисткой отключите устройство от сети, слей-

те воду и дайте термопоту остыть.

•  Протрите внешнюю поверхность термопота влаж-

ной тканью. Для удаления загрязнений используй-
те мягкие чистящие средства, не используйте ме-
таллические щетки и абразивные моющие средс-
тва.

•  Не погружайте термопот в воду или в другие жид-

кости.

•  Не помещайте термопот в посудомоечную маши-

ну.

Пятна на внутренней поверхности термопота
При воздействии различных примесей, содержащих-
ся в воде, внутренняя металлическая поверхность мо-
жет изменить свой цвет.
•  Для удаления пятен смочите салфетку лимонной 

кислотой или столовым уксусом и протрите внут-
реннюю поверхность термопота.

•  Для устранения привкуса лимонной кислоты или 

уксуса вскипятите воду и слейте ее. Повторите 
процедуру до полного устранения запаха и привку-
са.

Удаление накипи
•  Накипь, образующаяся внутри термопота, влияет 

на вкусовые качества воды, а также нарушает теп-
лообмен между водой и нагревательным элемен-
том.

•  Для удаления накипи наполните термопот до мак-

симального уровня водой с разведенным в ней сто-
ловым уксусом в пропорции 2:1. 

• Нажмите и удерживайте кнопку (22) «REBOIL/

AUTOCLEAN» в течение 5 сек, чтобы включить про-
цесс самоочистки. В процессе самоочистки инди-
каторы (16) и (18) будут попеременно мигать.

•  По окончании процесса самоочистки индикаторы 

(16) и (18) перестанут мигать и будут гореть непре-
рывно. Отключите термопот, вынув вилку сетевого 
шнура из розетки.

•  При сильном отложении накипи залитый раствор 

можно оставить в термопоте, после чего повторить 
процесс самоочистки или слить раствор. 

•  Для удаления накипи можно использовать специ-

альные средства, предназначенные для электро-
чайников.

•  После удаления накипи несколько раз вскипятите 

чистую воду и слейте ее.

Хранение
-   Если вы не собираетесь пользоваться устройством 

длительное время и хотите его убрать на хранение, 
убедитесь, что в нем нет воды.

-   Храните термопот в сухом, прохладном месте, не-

доступном для детей.

Технические характеристики
Напряжение электропитания: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 750-890 Вт
Максимальный объем воды: 6 л

Производитель сохраняет за собой право изменять 
дизайн и технические характеристики прибора без 
предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

Данное изделие соответствует всем требу-
емым европейским и российским стандар-
там безопасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия
Сделано в Китае

РУССКИЙ

ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ 

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH РУССКИЙ ТЕРМОПОТ Электрический чайник-термос (термопот) предназначен только для кипячения воды. Для того чтобы правильно и безопасно пользоваться устройством, внимательно изучите данное руководство. • Слейте воду. Для этого необходимо разблокировать включение помпы подачи воды, нажав на
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ УКРАЇНЬСКИЙ ní“ nasvícení, osvětlující místo ustavení sklenice na stolu. • Podložte vyhovující nádobí pod nosík slévaní vody (4), i klepněte tlačítko dodávky vody (3). • Druhý variant: podložte vyhovující nádobí pod nosík slévaní vody (4) i klepněte tlačítko dodávky vody (23). TERMOPOT
  • Страница 3 из 3