Инструкция для MORPHY RICHARDS FP48950MEE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

83

www.morphyrichards.com

Istotne uwagi dotyczące
bezpieczeństwa

Użytkowanie każdego urządzenia
elektrycznego wymaga
przestrzegania następujących
podstawowych,
zdroworozsądkowych zasad
bezpieczeństwa.

Po pierwsze, istnieje ryzyko obrażeń
ciała lub śmierci, po drugie - ryzyko
uszkodzenia urządzenia. Stopnie
ryzyka oznaczono w instrukcji
obsługi w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie zdrowia
i życia osób!

WAŻNE: Ryzyko uszkodzenia
urządzenia!

Poniżej podajemy porady dotyczące
bezpiecznego użytkowania
urządzenia. 

Lokalizacja

Wyciągnij urządzenie z opakowania,
które należy zachować na
przyszłość, do późniejszego
wykorzystania. 

Upewnij się, że urządzenie zostało
postawione na stabilnej, płaskiej
powierzchni.

Nie używać urządzenia na wolnym
powietrzu lub w łazience.

Nie stawiać urządzenia na
powierzchniach drewnianych o
wysokim połysku, gdyż można je
łatwo uszkodzić.

Nie stawiać urządzenia na gorących
powierzchniach lub w ich pobliżu,
np. płytach lub polach grzejnych ani
na otwartym ogniu.

Nie pozwól, aby przewód zasilający
zwisał z blatu czy krawędzi stołu lub
dotykał rozgrzanych powierzchni.

Dzieci

Nigdy nie pozwalaj dziecku na
obsługę tego urządzenia. Przekaż
dzieciom niezbędne informacje, aby
były świadome zagrożeń
występujących w kuchni. Poucz je,
aby nie sięgały tam, gdzie nie widzą
wszystkiego dokładnie lub gdzie nie
powinny sięgać.

Małe dzieci należy pilnować, aby
sprawdzić, czy nie bawią się
urządzeniem

Bezpieczeństwo osób

Nie dotykaj części ruchomych.
Podczas użytkowania utrzymuj ręce,
włosy, elementy ubioru, a także
wszelkie łopatki i inne przybory
kuchenne w bezpiecznej odległości
od ostrzy robota, co pozwoli
zapobiec obrażeniom ciała i/lub
uszkodzeniu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Aby
zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, NIGDY nie
zanurzaj obudowy urządzenia w
wodzie lub innych płynach, a przed
każdym użyciem urządzenia
upewnij się, że połączenia
elektryczne są całkowicie suche.

Urządzenie to nie jest przeznaczone
do użytkowania przez małe dzieci
lub osoby niedołężne, o ile nie
przebywają pod odpowiednim
nadzorem osoby odpowiedzialnej,
która zapewni bezpieczne
użytkowanie tego urządzenia przez
takie osoby.

Pozostałe uwagi
dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia, gdy nie jest ono
używane lub przed odłączaniem
przystawek, odłącz urządzenie od
gniazdka sieciowego.

Nie używaj urządzenia, które ma
uszkodzony przewód zasilający,
wcześniej działało niewłaściwie lub
zostało w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone.

Przewód zasilający nie podlega
wymianie. Skontaktuj się z firmą
Morphy Richards w celu uzyskania
porady.

Używanie przystawek lub narzędzi
nie zatwierdzonych do użytku i nie
sprzedawanych przez firmę Morphy
Richards może wywołać pożar lub
spowodować porażenie prądem czy
inne obrażenia ciała.

Nie używaj urządzenia do celów
innych niż te, do których urządzenie
jest przeznaczone.

Bezpieczeństwo produktu

OSTRZEŻENIE: Metalowe ostrza są
bardzo ostre. Podczas użytkowania i
czyszczenia zachowaj szczególną
ostrożność.

Nie napełniaj nadmiernie miski robota
kuchennego. Może to spowodować
uszkodzenie silnika. 

Aby robot kuchenny mógł zostać
uruchomiony, pokrywa musi zawsze
być zamknięta i odpowiednio ułożona.

}

82

www.morphyrichards.com

SPIS TREŚCI

Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

82

Wymogi elektryczne

84

Wyposażenie

85

Rozpakowanie i pierwsze uruchomienie urządzenia

85

Krótka instrukcja

86

Montaż

87

Instalacja i używanie narzędzi

87

Przełączniki sterowania

88

Czyszczenie

88

Przechowywanie

89

Najważniejsze wskazówki

89

Specjalna infolinia

89

Gwarancja

89

Międzynarodowe Centra Służby

104

Jak najlepiej wykorzystać zalety Twojego nowego
urządzenia...

Bezpieczeństwo
W trakcie pracy miska i pokrywa muszą być prawidłowo zamontowane, aby
tarcza sterowania on/off i trybu pulsacyjnego działała prawidłowo.

Użytkowanie
Wymienny wał napędzający musi być zamocowany dla WSZYSTKICH ostrzy za
wyjątkiem małego ostrza do szatkowania oraz trzepaczek, które są montowane
bezpośrednio na napęd silnika.

}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 54
  Food Processor g Please read and keep these instructions Robot ménager f Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Küchenmaschine d Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und heben Sie sie gut auf Robot de cocina e Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas Keukenmachine h Lees en
 • Страница 2 из 54
  g IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CONTENTS The use of any electrical appliance requires the following basic common sense safety rules. Important safety instructions 3 Electrical requirements 3 Features 5 Unpacking and using your appliance for the first time 5 Primarily there is danger of injury or
 • Страница 3 из 54
  Features fl ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ · ‚ „ ‰ Â Ê Á fi Ë Thick slicing & coarse shredding blade È Slicing & shredding blade Í Whisk attachment Î Storage case · ‡ ‚ (certain models only) „ Á Ë › ‰ È ‹ Â g Unpacking and using your appliance for the first time Carefully unpack your new appliance and all its
 • Страница 4 из 54
  QUICK GUIDE Assembly 1 Attachments & tools Name Function Type of food Max vol. Time Special notes CHOPPING BLADE Chopping Meat, vegetables, cheese, chocolate 700g 15-20 secs Pulse gives control over texture Soup, drinks Cooked vegetables, potatoes, and fruit 700g 20 secs 600g 10-15 secs Pastry,
 • Страница 5 из 54
  CLEANING ACCESSORIES IMPORTANT: Never use the whisk attachment for dough kneading. 1 Slicing & Chopping There is a choice of blades; slicing, shredding and chipping (only on certain models). 1 2 3 Fit the processor bowl as before on the motor drive. Fit detachable drive shaft. Place the blade of
 • Страница 6 из 54
  f CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SOMMAIRE Lorsque vous utilisez tout appareil électrique, vous devez respecter des règles de sécurité de bon sens. Consignes de sécurité importantes 11 Alimentation électrique 11 Caractéristiques 13 Déballage et première utilisation de votre appareil 13 Guide
 • Страница 7 из 54
  Caractéristiques ⁄ Corps du robot ¤ Bouton de contrôle marche/arrêt/pulse ‹ Entraînement du moteur à induction › Bol du robot fi Mini bol à hacher fl Couvercle du robot ‡ Grand poussoir · Petit poussoir ‚ Lame du mini hachoir „ Spatule ‰ Lame pour pâte  Lame à hacher Ê Axe d’entraînement détachable
 • Страница 8 из 54
  Montage GUIDE RAPIDE 1 Accessoires et outils Nom Fonction Type d’aliment Volume max. Durée Remarques LAME A HACHER Hacher Viande, légumes, fromage, chocolat 700g 15 à 20 secondes La fonction pulse permet de contrôler la texture  Mixer Réduire en purée Les soupes, les boissons 700g Les légumes
 • Страница 9 из 54
  5 6 Mettez le robot en marche et utilisez-le jusqu’à ce que la pâte ait formé une petite boule. Enlevez la lame du bol avant d’enlever la pâte. IMPORTANT : Lorsque vous pétrissez de la pâte, n’utilisez pas l’appareil pendant plus de 30 secondes sans interruption. Après chaque période de 30
 • Страница 10 из 54
  Numéro du modèle d Numéro de série INHALT Si, pour quelque raison que ce soit, l’article est remplacé pendant la période de garantie (deux ans), la période de garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date d’achat d’origine. Il est donc très importants de conserver votre bon d’achat
 • Страница 11 из 54
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Außerdem enthält der Text folgenden wichtigen Sicherheitshinweis. Haare, Kleidung sowie Spachtel und andere Utensilien fern von den Schneiden des Schlagmessers, solange das Gerät in Betrieb ist. Nur so werden Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine vermieden.
 • Страница 12 из 54
  Ausstattung · ‡ ‚ fl „ Á (nur bestimmte Modelle) fi Ë › ‰ Â Í ¤ ⁄ Ë Schneidemesser für dicke Scheiben & grobes Raspeln È Schneidemesser für Scheiben & Raspeln Í Schneebesen-Anbauteil Î Aufbewahrungskasten d Auspacken Ihres Geräts und erster Gebrauch È ‹ ⁄ Elektroteil ¤ Schalter für Ein-/Ausschalten,
 • Страница 13 из 54
  KURZANLEITUNG Zusammenbau Schneidzu- und Einsätze Bezeichnung Funktion Lebensmittelart Höchstfüllmenge Einschaltzeit Hinweise HACKMESSER Zerkleinern Fleisch, Gemüse, Käse, Schokolade 700g 15-20 Sek. Impulsfunktion für Kontrolle der Konsistenz 700g 20 Sek. 600g 10-15 Sek. Â Mischen Pürieren
 • Страница 14 из 54
  4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Stecken Sie nun den Netzstecker der Küchenmaschine ein. Schalten Sie die Küchenmaschine ein und verarbeiten Sie den Teig zu einer kleinen Kugel. Nehmen Sie das Messer vor dem Teig aus dem Arbeitsbehälter. WICHTIG: Beim Kneten von Teig darf die Maschine höchstens 30 Sekunden
 • Страница 15 из 54
  3 4 von anderen Personen als unserem Reparatur- und Wartungspersonal (oder von einem unserer Vertragshändler) Reparaturversuche unternommen wurden. wenn das Gerät für Vermietungszwecke oder nicht allein für private Zwecke gebraucht wurde. Morphy Richards kann nicht dafür haftbar gemacht werden,
 • Страница 16 из 54
  INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD • El uso de un aparato eléctrico requiere la aplicación de las siguientes normas básicas de seguridad de sentido común. En primer lugar, existe el peligro de lesiones o muerte y, en segundo, el peligro de dañar el aparato. Se indican en el texto mediante las
 • Страница 17 из 54
  Características · ⁄ Cuerpo del robot ¤ Control de potencia pulsatoria de encendido / apagado ‹ Motor de inducción › Recipiente del robot fi Mini-recipiente para picar fl Tapa del robot ‡ Empujador grande · Empujador pequeño ‚ Cuchilla de la mini-picadora „ Espátula ‰ Cuchilla para masa  Cuchilla
 • Страница 18 из 54
  GUÍA RÁPIDA Montaje Accesorios y utensilios Nombre Función Tipo de alimento Vol. máx. Tiempo Observaciones CUCHILLA PICADORA Picar Carne, verduras, queso, chocolate 700g 15-20 seg Las pulsaciones controlan la textura Sopa, bebidas Verduras cocinadas, patatas y fruta 700g 20 seg. 600g 10-15 seg.
 • Страница 19 из 54
  no prolongue el funcionamiento de la máquina durante más de 30 segundos. A continuación, espere por lo menos dos minutos antes de volver a poner la máquina en funcionamiento. Precaución: Por seguridad, deje el empujador siempre en su sitio mientras utiliza el robot. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Accesorio
 • Страница 20 из 54
  h INHOUD Belangrijke veiligheidsinstructies 40 Elektrische vereisten 41 Functies 43 Apparaat uitpakken en eerste gebruik 43 Korte handleiding 44 Assemblage 45 Plaatsing en gebruik van de accessoires 45 Bediening 46 Reinigen 46 Opslag 46 Belangrijke tips 46 Uw garantie 46 De internationale Centra
 • Страница 21 из 54
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen volgende veiligheidsinstructies te worden nageleefd. • Anders kunt u ernstig en zelfs dodelijk letsel oplopen en kan het apparaat worden beschadigd. Deze waarschuwingen zijn in de tekst als volgt aangeduid:
 • Страница 22 из 54
  Functies · ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ · ‚ „ ‰ Â Ê Á ‡ ‚ fl Motordeel Aan/uit/snelheid/puls-schakelaar Inductiemotoraandrijving Mengkom Minimengkom Deksel van de mengkom Grote stamper Kleine stamper Minimengmes Spatel Deeghaak Snijmes Loskoppelbare aandrijfas Fritessnijder (enkel bepaalde modellen) „ Á Ë Mes voor
 • Страница 23 из 54
  KORTE HANDLEIDING Accessoires en hulpstukken NaamFunctie Soort voedsel MES Assemblage Max. vol. Snijden van vlees, groenten, kaas, chocolade 700g Tijd 15-20 seconden 1 Opmerkingen Met puls regelt u de textuur 2 Â Mengen Soep, dranken 700g Pureren Gekookte groenten, 600g aardappelen en fruit 20
 • Страница 24 из 54
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 Garde Plaats de mengkom zoals eerder beschreven in ‘Opstellen’. Plaats de garde op de motoraandrijving. Plaats de ingrediënten in de kom. Plaats het deksel en de stamper op de kom en klik ze vast zoals beschreven in “Opstellen”. Steek de stekker in het stopcontact. Schakel de
 • Страница 25 из 54
  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES p CONTEÚDOS Instruções de segurança importantes 49 Requisitos eléctricos 49 Características 50 Desembalamento e utilização do aparelho pela primeira vez 50 Guia rápido 52 Montagem 53 Montagem e utilização dos utensílios 53 Controlos de funcionamento 54 Limpeza 54
 • Страница 26 из 54
  forem apropriadas para a ficha fornecida com este aparelho, a mesma deverá ser retirada e deve instalar-se uma nova adequada. AVISO: Se a ficha retirada do cabo de alimentação estiver cortada, a mesma deverá ser eliminada, uma vez que uma ficha com o cabo de alimentação exposto pode ser perigosa se
 • Страница 27 из 54
  GUIA RÁPIDO Montagem Acessórios e utensílios NomeFunção Tipo de alimentos Vol. máx. Tempo Notas especiais LÂMINA DE PICAR Picar Carne, legumes, queijo, chocolate 700g 15-20 seg 700g 20 seg 600g 10-15 seg 2 Â Misturar Purés Sopa, bebidas Legumes cozidos, batatas e fruta 1 O modo de vibração
 • Страница 28 из 54
  3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Encaixe a tampa e a ranhura, certificando-se de que emite um clique. Ligue agora o processador à corrente. Ligue o processador e mantenha-o em funcionamento até a massa formar uma pequena bola. Retire a lâmina do recipiente antes de retirar a massa. IMPORTANTE: Quando
 • Страница 29 из 54
  4 5 O aparelho tiver sido utilizado com fins de aluguer ou utilização não doméstica. A Morphy Richards não for responsável pela execução de qualquer tipo de trabalho de manutenção, sob a garantia. i SOMMARIO 58 Requisiti elettrici 58 Caratteristiche 61 Disimballaggio e primo utilizzo
 • Страница 30 из 54
  IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA Per utilizzare un elettrodomestico è necessario seguire delle basilari regole di sicurezza dettate dal buon senso. • Sussiste infatti il rischio di lesioni personali e di danni all’elettrodomestico. Questi rischi sono indicati in due modi nel presente libretto,
 • Страница 31 из 54
  Componenti · ‡ ‚ fl „ Á (solo alcuni modelli) fi Ë › È Â Í ¤ ⁄ Ë Disco per affettare e grattugiare grosso È Disco per affettare e grattugiare Í Frusta Î Contenitore per alloggiare gli accessori Disimballaggio e primo utilizzo dell’elettrodomestico ‰ ‹ ⁄ Corpo del robot ¤ Interruttore di accensione,
 • Страница 32 из 54
  GUIDA RAPIDA Assemblaggio Accessori Nome Funzione Tipo di alimento Vol. max Tempo Note LAMA PER TRITARE Tritare Carne, verdure, formaggio, cioccolato 700 g 15-20 sec. Il modo pulsato consente di controllare il risultato Zuppe, bevande Verdure cotte, patate e frutta 700 g 20 sec. 600 g 10-15 sec.
 • Страница 33 из 54
  sicurezza, lasciare sempre il pressino nel proprio alloggiamento mentre il robot è in funzione. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Frusta Collocare la tazza come descritto nella sezione “Operazioni preliminari”. Collocare l’accessorio frusta sull’albero motore. Aggiungere gli ingredienti nella tazza. Posizionare il
 • Страница 34 из 54
  q VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af elektriske apparater kræver, at følgende grundlæggende sikkerhedsregler overholdes. Det er sund fornuft. Vigtige sikkerhedsforskrifter 67 Elektriske krav 67 Dele 69 Udpakning og første brug 69 Der er først og fremmest fare for personskade
 • Страница 35 из 54
  Dele · ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ · ‚ „ ‰ Â Ê Á ‡ ‚ fl Apparatets motordel Pulsafbryderknap Induktionsmotordrev Foodprocessorens skål Minihakkeskål Foodprocessorens låg Stor støder Lille støder Minihakkeblad Spartel Dejblad Hakkeblad Afmonterbar drivaksel Snitteblad (kun visse modeller) „ Á fi Ë Grovsnitnings- og
 • Страница 36 из 54
  LYNVEJLEDNING Samling Tilbehør og værktøj Navn Funktion Fødevaretype Maks. vol. Tid Særlige noter HAKKEBLAD Hakning Kød, grøntsager, ost, chokolade 700 g 15-20 sek. Suppe, drinks Kogte grøntsager, kartofler og frugt 700 g 20 sek. 600 g 10-15 sek. Wienerbrød, scones 350 g 1 min. maks. Kager (vægt i
 • Страница 37 из 54
  2 3 4 5 6 1 2 3 beskrevet i afsnittet ‘Opstilling’. Placer piskeriset på motordrevet. Kom ingredienserne i skålen. Sæt låget og skubberen på plads, og klik det på plads som beskrevet i afsnittet ‘Opstilling’. Sæt foodprocessorens stik i stikkontakten. Tænd for foodprocessoren. VIGTIGT: Piskeriset
 • Страница 38 из 54
  s VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNEHÅLL All användning av elektriska hushållsapparater kräver att du följer nedanstående grundläggande säkerhetsregler. Viktiga säkerhetsinstruktioner 75 Elektriska krav 75 Delar 77 Uppackning och använding av din matberedare för första gången 77 Snabbguide 78
 • Страница 39 из 54
  Delar · ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ · ‚ „ ‰ Â Ê Á ‡ ‚ fl Matberedarenhet På/av pulsknapp Huvudenheten Mixerskål Liten hackningsskål Mixerlock Stor påmatare Liten påmatare Liten hackskiva Degskrapa Degblad Hackningskniv Löstagbart drivskaft Strimmelskiva (endast vissa modeller) „ Á fi Ë › ‰ È ‹ Â Í ¤ ⁄ Ê Ë Tjocka
 • Страница 40 из 54
  SNABBGUIDE Montering Tillbehör och redskap NamnFunktion Typ av mat Maxvolym Tid Särskilda anteckningar HACKNINGSKNIV Hackning Kött, grönsaker, ost, choklad 700 g 15-20 sek Soppor, drinkar Tillagade grönsaker, potatis, och frukt 700 g 20 sek 600 g 10-15 sek Kakdeg, scones 350 g 1 min max Kakor
 • Страница 41 из 54
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 Anpassa mixerskålen enligt ovanstående beskrivning under “Installation”. Sätt fast vispskivan på enheten. Lägg ingredienserna i skålen. Anpassa locket, påmataren och sätt på plats enligt beskrivningen i avsnittet “Installation”. Anslut matberedaren. Sätt på matberedaren. VIKTIGT:
 • Страница 42 из 54
  Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa } Bezpieczeństwo osób • Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania następujących podstawowych, zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa. SPIS TREŚCI Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa 82 Wymogi elektryczne 84 Wyposażenie 85
 • Страница 43 из 54
  Wymogi elektryczne Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku sieciowym doprowadzającym prąd zmienny. Jeżeli wtyczka urządzenia nie pasuje do gniazdek sieciowych w danym miejscu użytkowania urządzenia, należy zmienić wtyczkę na inną. należy ją
 • Страница 44 из 54
  KRÓTKA INSTRUKCJA Przystawki i narzędzia Nazwa Montaż Funkcja Typ produktu Czas Uwagi Mięso, warzywa, sery, czekolada OSTRZE DO SZATKOWANIA Szatkowanie Maks. ilość 700 g 15-20 sek. Tryb pulsacyjny pozwala uzyskać kontrolę nad konsystencją 700 g 20 sek. 600 g 10-15 sek. 2 Â Miksowanie
 • Страница 45 из 54
  Sprawdź, czy noże są skierowane w górę. produktów, a jeszcze przed wyciągnięciem ich z miski, wyciągnij ostrze. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 88 Ostrze do wyrabiania ciasta Zamontuj miskę robota na swoim miejscu zgodnie z opisem w rozdziale “Przygotowanie robota kuchennego”. Zamontuj ostrze do
 • Страница 46 из 54
  6 ramach niniejszej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, np. worków, filtrów czy szklanych karafek. Niniejsza gwarancja nie nadaje żadnych praw innych niż te wyraźnie określone powyżej oraz nie pokrywa roszczeń związanych ze stratami lub uszkodzeniami wynikającymi z
 • Страница 47 из 54
  Меры предосторожности При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать следующие основные правила безопасности. Личная безопасность Кроме этого, мы даем следующие очень важные советы по мерам безопасности. Не прикасайтесь к движущимся частям прибора. Во время работы не подставляйте
 • Страница 48 из 54
  Составные части ⁄ Мотор комбайна ¤ Кнопка включения/выключения, выбора скорости, импульсного режима ‹ Асинхронный электропривод › Чаша кухонного комбайна fi Чаша для измельчения fl Крышка кухонного комбайна ‡ Большой толкатель · Малый толкатель ‚ Нож измельчителя „ Лопатка ‰ Нож для теста Â Нож для
 • Страница 49 из 54
  A ⁄ Съемный приводной вал Вставьте насадки в верхнюю часть съемного приводного вала и убедитесь, что они надежно встали на свои места (должен послышаться характерный щелчок). Затем снимите крышки с ножей (если они есть). Будьте осторожны, так как ножи очень острые E. ¤ B Сборка 1 Подготовка к
 • Страница 50 из 54
  Хранение комбайна, как было описано выше в разделе “Подготовка к работе” . • 2 Вставьте чашу для измельчения в основную чашу кухонного комбайна, убедившись, что центраторы чаши комбайна совмещены с желобами в чаше для измельчения. Важные Рекомендации • 3 Возьмите только малый нож и закрепите его на
 • Страница 51 из 54
  2 Изделие использовалось под напряжением, отличающимся от указанного на изделии. 3 Предпринимались попытки ремонта изделия лицами, которые не являются нашим обслуживающим персоналом (или персоналом официального дилера). 4 Прибор использовался на условиях аренды или применялся для не бытовых целей.
 • Страница 52 из 54
  g For electrical products sold within the European p Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Community. At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
 • Страница 53 из 54
  g Morphy Richards products are intended for household use only. Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time. The After Sales Division, Morphy Richards Ltd,
 • Страница 54 из 54