Инструкция для MOTOROLA V500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

nѠƶºÑ d¶Â  

nѠƶºÑ d¶Â

fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ ¸ Â¾Æ ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¿ Ì¾ÊÆĸĿ Ç¸µ½¾ ÄÈ ÀÄÂŶþ¾

nÄÈÄÆÄÁ¶ nѠƶºÑ ÍÈÄ ¸Ñ ¸Ñ·Æ¶Á¾ È»Á»ÊÄà0RWRUROD 9 *60

eû½ºÄ ºÁµ ¹¶ÆþÈÉÆÑ

sÔº¶ ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ

È»Á»ÊÄÃöµ ¹¶ÆþÈÉƶ

ºÁµ Æ¶·ÄÈÑ ·»½ ÅÄÂÄϾ

ÆÉÀ

lÁ¶¸¾Î¾ Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¾

¹ÆÄÂÀÄÇȾ

r»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¶ ÉÆĸõ ½¸ÉÀ¶

º¾Ã¶Â¾À¶ ¾ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ

½¸ÄÃÀ¶

eÄÁÄÇĸ¶µ ÀÁ¶¸¾Î¶

qĽ¸ÄÁµ»È ½¶Å¾ÇѸ¶ÈÒ

ƻͻ¸Ñ» ÀÄ»Ãȶƾ¾ ¶

ȶÀ¼» Æ»Í»¸Ñ» Â»ÈÀ¾ ºÁµ

ÊÉÃÀ̾¿ ·ÑÇÈÆĹĠºÄÇÈÉŶ

¾ ½¶Å¾Ç»¿ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶

qÄÆÈ ºÁµ ÅĺÀÁÔͻþµ

ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑË

ÅƾöºÁ»¼ÃÄÇÈ»¿

sÔº¶ ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ

½¶ÆµºÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇȸĠ¾

ƶ½Á¾ÍÃÑ» ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ»

ÅƾöºÁ»¼ÃÄÇȾ

lÁ¶¸¾Î¶ Å¾È¶Ã¾µ ¾

½¶¸»Æλþµ Æ¶½¹Ä¸Äƶ

jÇÅÄÁҽɻÈǵ ºÁµ

¸ÑÀÁÔͻþµ ¾ ¸ÀÁÔͻþµ

È»Á»ÊÄö ½¶¸»Æλþµ

ƶ½¹Ä¸Äƶ ¾ ¸ÑË嶠¾½

»ÃÔ

qƶ¸¶µ ÅÆĹƶÂÂöµ

ÀÁ¶¸¾Î¶

dÑÅÄÁõ»È ÊÉÃÀ̾¾

ÉÀ¶½¶ÃÃÑ» ¸ ÅĺÇÀ¶½À» ¸

Åƶ¸Ä¿ Í¶ÇȾ º¾ÇÅÁ»µ

lÁ¶¸¾Î¶ Â»ÃÔ

m»¸¶µ ÅÆĹƶÂÂöµ

ÀÁ¶¸¾Î¶

dÑÅÄÁõ»È ÊÉÃÀ̾¾

ÉÀ¶½¶ÃÃÑ» ¸ ÅĺÇÀ¶½À» ¸

Á»¸Ä¿ Í¶ÇȾ º¾ÇÅÁ»µ

lÁ¶¸¾Î¶ ¸Ñ½Ä¸¶

qĽ¸ÄÁµ»È ÅĽ¸ÄþÈÒ

Äȸ»È¾ÈҠö ¸Ñ½Ä¸

ÅÆÄÇÂÄÈÆ»ÈÒ ÇžÇÄÀ

ÅÄÇÁ»ºÃ¾Ë ¾ÇËĺµÏ¾Ë

¸Ñ½Ä¸Ä¸

ÅĽ¾Ì¾ÄÃöµ ÀÁ¶¸¾Î¶

Żƻ»ϻþµ

qÆÄÀÆÉÈÀ¶ Â»ÃÔ ¾

ÇžÇÀÄ ÉÇȶÃĸÀ¶

½Ã¶Í»Ã¾¿ Å¶Æ¶Â»ÈÆĸ

jÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒöµ

ÀÁ¶¸¾Î¶

dÑ·ÄÆ ÓÁ»Â»ÃÈĸ Â»ÃÔ

¸ÑÅÄÁûþ» ¾ ½¶¸»Æλþ»

¸Ñ½Ä¸Ä¸

UG.V500.book Page 1 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 109
  UG.V500.book Page 1 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM nÑ Æ¶ºÑ d¶Â fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ ¸ Â¾Æ ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¿ ̾ÊÆĸĿ Ǹµ½¾ ÄÈ ÀÄÂŶþ¾ nÄÈÄÆÄÁ¶ nÑ Æ¶ºÑ ÍÈÄ ¸Ñ ¸Ñ·Æ¶Á¾ È»Á»ÊÄà 0RWRUROD 9 *60 lÁ¶¸¾Î¶ »ÃÔ eû½ºÄ ºÁµ ¹¶ÆþÈÉÆÑ sÔº¶ ÅĺÀÁÔͶ»Èǵ È»Á»ÊÄÃöµ ¹¶ÆþÈÉƶ ºÁµ ƶ·ÄÈÑ ·»½ ÅÄÂÄϾ ÆÉÀ qƶ¸¶µ
 • Страница 2 из 109
  UG.V500.book Page 2 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM qÆĸ»ÆÀ¶ p·Ð»ÀȾ¸ À¶Â»ÆÑ qĽ¸ÄÁµ»È º»Á¶ÈÒ ÇþÂÀ¾ ¾ ÄÈÅƶ¸ÁµÈÒ ¾Ë ºÆɹ¾Â ¾Á¾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ¸ È»Á»ÊÄû jÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒöµ ÀÁ¶¸¾Î¶ uÇȶÃĸÀ¶ ÇȾÁµ ½¸ÄÃÀ¶ ¾ Żƻ¶ºÆ»Ç¶Ì¾¾ Ç ½¶ÀÆÑÈÄ¿ ÄÈÀ¾ºÃÄ¿ ÀÆÑÎÀÄ¿ Äȸ»È ö ¸Ñ½Ä¸Ñ Ç ÅÄÂÄÏÒÔ ¹¶ÆþÈÉÆÑ  qÆĸ»ÆÀ¶
 • Страница 3 из 109
  UG.V500.book Page 3 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ vÄÈÄÇлÂÀ¶ pÈÅƶ¸À¶ ÊÄÈĹƶʾ¾ uÇȶÃĸÀ¶ ÊÄÈĹƶʾ¾ ºÁµ ¹Æ¶Ê¾Í»ÇÀÄ¹Ä bpo pÈÅƶ¸À¶ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃĹ Ä ÇÄķϻþµ pÈÅƶ¸À¶ žÇÒ¶ c»ÇÅÆĸĺÃÄ» ÇÄ»º¾Ã»Ã¾» t»ÂÑ È»Á»ÊÄö pžǶþ» o¶¼Â¾È» øø + ÍÈÄ·Ñ ¶ÀȾ¸¾Æĸ¶ÈÒ À¶Â»ÆÉ Ã¶¸»º¾È» ķлÀȾ¸ ö
 • Страница 4 из 109
  UG.V500.book Page 4 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ZZZPRWRURODFRP 027252/$ ¾ ÇȾÁ¾½Ä¸¶Ãöµ Ó·Á»Â¶ 0 ½¶Æ»¹¾ÇÈƾÆĸ¶ÃÑ ¸ f»Å¶Æȶ»ÃÈ» ŶȻÃÈĸ ¾ Èĸ¶ÆÃÑË ½Ã¶Àĸ szb tĸ¶ÆÃÑ» ½Ã¶À¾ %OXHWRRWK ÅƾöºÁ»¼¶È ¾Ë ¸Á¶º»ÁÒ̶ ¾ ¾ÇÅÄÁÒ½ÉÔÈǵ ÀÄÂŶþ»¿ 0RWRUROD ,QF ÅÄ Á¾Ì»Ã½¾¾ -DYD ¸Ç» ÄÇȶÁÒÃÑ» ¶ÆÀ¾
 • Страница 5 из 109
  UG.V500.book Page 5 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM û¾ÇÀÁÔ;ȻÁÒÃÄ¿ ·»ÇÅÁ¶ÈÃÄ¿ Á¾Ì»Ã½¾¾ ö ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¸Ä½Ã¾À¶ÔÏ»¿ ¸ÇÁ»ºÇȸ¾» º»¿Çȸ¾µ ½¶ÀÄÃĺ¶È»ÁÒÇȸ¶ Åƾ ÅÆĺ¶¼» ÅÆĺÉÀȶ t»ËþͻÇÀ¾» ˶ƶÀȻƾÇȾÀ¾ ¾ ÊÉÃÀ̾¾ È»Á»ÊÄö ÂĹÉÈ ·ÑÈÒ ¾½Â»Ã»ÃÑ ·»½ ɸ»ºÄÂÁ»Ã¾µ t»Â û »û» º»Á¶»Èǵ ¸Ç» ¸Ä½ÂļÃÄ»
 • Страница 6 из 109
  UG.V500.book Page 6 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM &RºHS¼¶Ã¾» &RºHS¼¶Ã¾»                        jÃÊÄƶ̾µ Ä ·»½ÄŶÇÃÄ¿ ÓÀÇÅÁɶȶ̾¾ ¾ ķ϶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ                  
 • Страница 7 из 109
  UG.V500.book Page 7 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM cÁÄÀ¾ÆĸÀ¶ ¾ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾» È»Á»ÊÄö          gÇÁ¾ ¸Ñ ½¶·ÑÁ¾ Àĺ 3,1Àĺ ¾Á¾ ŶÆÄÁÒ           jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶               
 • Страница 8 из 109
  UG.V500.book Page 8 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM q»Æ»º¶Í¶ ¸Ñ½Ä¸¶                     vÉÃÀ̾¾ È»Á»ÊÄö                     eÁ¶¸ÃÄ» »ÃÔ         
 • Страница 9 из 109
  UG.V500.book Page 9 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÃÊÄƶ̾µ Ä ·»½ÄŶÇÃÄ¿ ÓÀÇÅÁɶȶ̾¾ ¾ ķ϶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ d¶¼Ã¶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ Ä· ÓÊÊ»ÀȾ¸ÃÄ¿ ¾ ·»½ÄŶÇÃÄ¿ ÓÀÇÅÁɶȶ̾¾ q»Æ»º Ȼ À¶À ÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ Å»ÆÇÄöÁÒÃÑ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ Ǹµ½¾ ÅÆÄ;ȶ¿È» Åƾ¸Äº¾ÂÉÔ ¾ÃÊÄƶ̾Ô jÃÊÄƶ̾µ ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ãöµ ¸
 • Страница 10 из 109
  UG.V500.book Page 10 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM og º»Æ¼¾È»ÇÒ ½¶ ¶ÃÈ»ÃÃÉ Æ¶·ÄȶÔÏ»¹Ä ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ÈÄ Âļ»È Åƾ¸»ÇȾ À ÉËÉºÎ»Ã¾Ô À¶Í»Çȸ¶ Ǹµ½¾ ¾ ûÃɼÃÄÂÉ É¸»Á¾Í»Ã¾Ô ¾½ÁÉͶ»ÂÄ¿ ÂÄÏÃÄÇȾ cÄÁ»» ÈÄ¹Ä ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ûƶ½Æ»Î»ÃÃÑË ¶ÃÈ»Ãà Âļ»È Åƾ¸»ÇȾ À öÆÉÎ»Ã¾Ô ÃÄÆ ÉÇȶÃĸÁ»ÃÃÑË ½¶ÀÄö¾
 • Страница 11 из 109
  UG.V500.book Page 11 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM Á»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃÑ» ÅÄ»˾ ¾ Çĸ»ÇȾÂÄÇÈÒ qƾ»Ͷþ» qƶÀȾͻÇÀ¾ ÁÔ·Ä¿ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÑ¿ Åƾ·ÄÆ Åĺ¸»Æ¼»Ã ¸Ä½º»¿Çȸ¾Ô ÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃÑË ÅÄÂ»Ë »ÇÁ¾ Äà ûºÄÇȶÈÄÍÃÄ ÓÀƶþÆĸ¶Ã ¾Â»»È ûÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔÏÉÔ ÀÄÃÇÈÆÉÀÌ¾Ô ¾Á¾ Çĸ»ÇÈ¾Â Ç ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾
 • Страница 12 из 109
  UG.V500.book Page 12 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM sÁÉËĸѻ ¶ÅŶƶÈÑ jÃĹº¶ ÂĹÉÈ ¸Ä½Ã¾ÀÃÉÈÒ ½¶ÈÆɺûþµ Åƾ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾¾ ̾ÊÆÄ¸Ä¹Ä ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¹Ä È»Á»ÊÄö ¾ ûÀÄÈÄÆÑË ÇÁÉËĸÑË ¶ÅŶƶÈĸ d ÓÈÄ ÇÁÉͶ» ÇÁ»ºÉ»È ķƶȾÈÒǵ ½¶ ÀÄÃÇÉÁÒȶ̾»¿ À ÅÆľ½¸Äº¾È»ÁÔ d¶Î»¹Ä ÇÁÉËÄ¸Ä¹Ä ¶ÅŶƶȶ ¾ ÅĺķƶÈÒ
 • Страница 13 из 109
  UG.V500.book Page 13 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM qÄÈ»Ã̾¶ÁÒÃÄ ¸½ÆѸÄÄŶÇÃÑ» ½ÄÃÑ d}lm€ybktg Å»ÆÇÄöÁÒÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä Ç¸µ½¾ Żƻº Ȼ À¶À ÄÀ¶½¶ÈÒǵ ¸ ½Äû Ç ÅÄÈ»Ã̾¶ÁÒÃÄ ¸½ÆѸÄÄŶÇÃÄ¿ ¶ÈÂÄÇÊ»ÆÄ¿ »ÇÁ¾ ÈÄÁÒÀÄ ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä Ã» Ç»ÆȾʾ̾Æĸ¶ÃÄ À¶À žqĺÁ¾ÃÃÄ ·»½ÄŶÇÃÄ»Ÿ Intrinsically Safe d ÅĺķÃÑË
 • Страница 14 из 109
  UG.V500.book Page 14 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ d¶Î»¿ ·¶È¶Æ»» ¾Á¾ È»Á»ÊÄû ÂĹÉÈ ·ÑÈÒ Ç¾Â¸ÄÁÑ Ä½Ã¶Í¶ÔϾ» ÇÁ»ºÉÔÏ»» s¾Â¸ÄÁ iöͻþ» qÄÇÁ»ºÉ»È ¸¶¼Ã¶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ Ä Â»Æ¶Ë ·»½ÄŶÇÃÄÇȾ d¶Î¾ ·¶È¶Æ»Ô ¾Á¾ È»Á»ÊÄà ûÁÒ½µ ÅÄÂ»Ï¶È Ò ¸Ä¹ÄÃÒ d¶Î¾ ·¶È¶Æ»µ ¾ È»Á»ÊÄà ÂĹÉÈ ¸ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ Ç Â»ÇÈÃÑÂ
 • Страница 15 из 109
  UG.V500.book Page 15 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM fÁµ ÈÄ¹Ä ÍÈÄ·Ñ Çþ½¾ÈÒ ¸»ÆĵÈÃÄÇÈÒ Åĵ¸Á»Ã¾µ ÅĺķÃÑË Ç¾ÂÅÈÄÂĸ ÇÁ»ºÉ»È Åƾþ¶ÈÒ ÇÁ»ºÉÔϾ» »ÆÑ ÅÆ»ºÄÇÈÄÆļÃÄÇȾ … o» ¾¹Æ¶ÈÒ ¾ û ÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ Æ»¼¾ÂÄ »Æ̶ÔÏ»¹Ä Ǹ»È¶ »ÇÁ¾ dÑ ÉÇȶÁ¾ ¾Á¾ ËÄȾȻ ÇŶÈÒ … g¼»Í¶ÇÃÄ º»Á¶ÈÒ ¾ÃÉÈÃÑ» ŻƻÆѸ …
 • Страница 16 из 109
  UG.V500.book Page 16 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM i¶µ¸Á»Ã¾» Ä ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ º¾Æ»ÀȾ¸¶Â g¸ÆÄÅ»¿ÇÀÄ¹Ä sÄÔ½¶ lÄÂŶþµ 0RWRUROD öÇÈĵϾ ɺÄÇÈĸ»Æµ»È ÍÈÄ º¶ÃÃÑ¿ ÅÆĺÉÀÈ Ã¶Ëĺ¾Èǵ ¸ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ ÇÄ ÇÁ»ºÉÔϾ¾ ºÄÀÉ»Ãȶ¾ … pÇÃĸÃѾ ÈÆ»·Ä¸¶Ã¾µÂ¾ ¾ ÅÆÄ;¾ Æ»Á»¸¶ÃÈÃѾ ÅÄÁļ»Ã¾µÂ¾ f¾Æ»ÀȾ¸Ñ
 • Страница 17 из 109
  UG.V500.book Page 17 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM d¸»º»Ã¾» p· ÓÈÄ ÆÉÀĸĺÇȸ» rÉÀĸĺÇÈ¸Ä ÅÄÁҽĸ¶È»Áµ ÅÄÂļ»È ¸¶Â ĽöÀľÈÒǵ Ç ÄÇÃĸÃѾ ¸Ä½ÂļÃÄÇȵ¾ ÂÄ·¾ÁÒÃÄ¹Ä È»Á»ÊÄö 0RWRUROD qƾ»Ͷþ» lÆÄ» ÈÄ¹Ä ÂļÃÄ ½¶À¶½¶ÈÒ ÇÅƶ¸ÄÍÃÄ» ÆÉÀĸĺÇÈ¸Ä fÄÅÄÁþȻÁÒÃR» rÉÀĸĺÇÈ¸Ä Ç ·ÄÁ»» ÅĺÆÄ·ÃÑÂ
 • Страница 18 из 109
  UG.V500.book Page 18 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM uÇȶÃĸÀ¶ 6,0À¶ÆÈÑ o¶ 6,0À¶ÆÈ» 6XEVFULEHU ,GHQWLW\ 0RGXOH ÂĺÉÁÒ ¾º»ÃȾʾÀ¶Ì¾¾ ¶·ÄûÃȶ ½¶Å¾Ç¶Ã ÃÄÂ»Æ È»Á»ÊÄö ¾ Ǹ»º»Ã¾µ Ä· ¾ÇÅÄÁҽɻÂÑË ÇÁɼ·¶Ë ¶ ȶÀ¼» ¾Â»»Èǵ ŶµÈÒ ºÁµ ½¶Å¾Ç»¿ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ ¾ ÀÄÆÄÈÀ¾Ë ÇÄķϻþ¿ dþ¶þ» o» ǹ¾·¶¿È» ¾
 • Страница 19 из 109
  UG.V500.book Page 19 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM uÇȶÃĸÀ¶ ·¶È¶Æ»¾ f¶ÃÃÑ¿ È»Á»ÊÄà ƶÇÇ;ȶà ö ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÈÄÁÒÀÄ È»Ë ·¶È¶Æ»¿ ¾ ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑË ÅƾöºÁ»¼ÃÄÇÈ»¿ ÀÄÈÄÆÑ» ¾Â»ÔÈ Â¶ÆÀ¾ÆĸÀÉ 0RWRUROD 2ULJLQDO o»¾ÇÅÄÁҽɻÂÉÔ ·¶È¶Æ»Ô Æ»ÀÄ»úɻÈǵ ËƶþÈÒ ¸ ½¶Ï¾ÈÃÄ ÊÉÈÁµÆ»  i¶ÆµºÀ¶
 • Страница 20 из 109
  UG.V500.book Page 20 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM  f»¿Çȸ¾µ qĺÇÄ»º¾Ã¾È» ÅÄÆȶȾ¸ÃÄ» ½¶ÆµºÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä À È»Á»ÊÄÃÉ È¶À ÍÈÄ·Ñ Ê¾ÀǶÈÄÆ Æ¶½Ð»Â¶ ·ÑÁ Ǹ»ÆËÉ v¾ÀǶÈÄÆ dÀÁÔ;Ȼ ½¶ÆµºÃÄ» ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä ¸ ÆĽ»ÈÀÉ ÓÁ»ÀÈÆÄžȶþµ lĹº¶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Ã¶ º¾ÇÅÁ»» È»Á»ÊÄö ÅÄÀ¶¼»È ÍÈÄ ·¶È¶Æ»µ ÅÄÁÃÄÇÈÒÔ
 • Страница 21 из 109
  UG.V500.book Page 21 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM … oĸѻ ·¶È¶Æ»¾ Ëƶþ¸Î¾»Çµ ¸ Ȼͻþ» ºÁ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä Å»Æ¾Äº¶ ¸Æ»Â»Ã¾ ÂĹÉÈ ½¶Æµ¼¶ÈÒǵ ºÄÁÒλ Ä·ÑÍÃĹÄ … i¶Æµ¼¶ÈÒ ·¶È¶Æ»¾ ÇÁ»ºÉ»È Åƾ ÀÄÂöÈÃÄ¿ ¾Á¾ ·Á¾½ÀÄ¿ À û¿ È»ÂŻƶÈÉÆ» … o» Åĺ¸»Æ¹¶¿È» ·¶È¶Æ»¾ ¸Ä½º»¿Çȸ¾Ô È»ÂŻƶÈÉÆ Ã¾¼» ƒ& ƒ) ¾ ¸Ñλ
 • Страница 22 из 109
  UG.V500.book Page 22 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM  f»¿Çȸ¾µ qƾ ûķËĺ¾ÂÄÇȾ ¸¸»º¾È» 3,1Àĺ 6,0À¶ÆÈÑ ¾ ö¼Â¾È» øô + ºÁµ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾µ 6,0À¶ÆÈÑ dþ¶þ» gÇÁ¾ Èƾ ƶ½¶ ÅĺƵº ¸¸»ÇȾ û¸»ÆÃÑ¿ 3,1 Àĺ ÈÄ 6,0À¶Æȶ ·Éº»È ½¶·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¶ ¶ ö º¾ÇÅÁ»» Åĵ¸¾Èǵ ÇÄķϻþ» 6,0Ĉ
 • Страница 23 из 109
  UG.V500.book Page 23 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM dÑÅÄÁûþ» ¸Ñ½Ä¸¶  lÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö N O r»½ÉÁÒÈ¶È Ã¶·ÄÆ ÃÄ»ƶ È»Á»ÊÄö ÄÈÅƶ¸À¶ ¸Ñ½Ä¸¶ ÅÆ»Àƶϻþ» ƶ½¹Ä¸Äƶ ¾ ½¶¸»Æλþ» ¸Ñ½Ä¸¶ sĸ»È fÁµ ½¶¸»Æλþµ ƶ½¹Ä¸Äƶ ÂļÃÄ È¶À¼» ½¶ÀÆÑÈÒ ÄÈÀ¾ºÃÉÔ ÀÆÑÎÀÉ È»Á»ÊÄö pȸ»È ö ¸Ñ½Ä¸ qƾ
 • Страница 24 из 109
  UG.V500.book Page 24 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM pÈÁ¾Í¾È»ÁÒÃÑ» ¸Ä½ÂļÃÄÇȾ dÑ Âļ»È» ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ È»Á»ÊÄà û ÈÄÁÒÀÄ ºÁµ ÈÄ¹Ä ÍÈÄ·Ñ ½¸ÄþÈÒ ¾ Äȸ»Í¶ÈÒ Ã¶ ½¸ÄÃÀ¾ d ÓÈÄ ƶ½º»Á» ÄžǶÃÑ ÄÈÁ¾Í¾È»ÁÒÃÑ» ¸Ä½ÂļÃÄÇȾ È»Á»ÊÄö vÄÈĹƶʾÆĸ¶Ã¾» ¾ ÄÈÅƶ¸À¶ ÊÄÈĹƶʾ¿ cÑÇÈÆÑ¿ ºÄÇÈÉÅ yÈÄ·Ñ ¸ÀÁÔ;ÈÒ
 • Страница 25 из 109
  UG.V500.book Page 25 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶¸»º¾È» ķлÀȾ¸ À¶Â»ÆÑ Ã¶ ķлÀÈ ½¶È»Â lÁ¶¸¾Î¶  ÷ăĀ + ø + r»½ÉÁÒÈ¶È ÊÄÈÄÇлÂÀ¶ ÅÆÄÇÂÄÈÆ Å¶Æ¶Â»ÈÆĸ ÇÄËƶûþµ ¾Á¾ ÷Ā - S ÿø + ɺ¶Á»Ã¾» ÊÄÈĹƶʾ¾ ¾ ¸Ä½¸Æ¶È ¸ Æ»¼¾Â ¸¾ºÄ¾ÇÀ¶È»Áµ yÈÄ·Ñ ÇÄËƶþÈÒ ÊÄÈÄ¹Æ¶Ê¾Ô Å»Æ»¿º¾È» À
 • Страница 26 из 109
  UG.V500.book Page 26 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM qƾ ¸ÀÁÔÍ»ÃÃÄ¿ À¶Â»Æ» öċĖ ĈĆċĈĆ Âļ»È Çĺ»Æ¼¶ÈÒ ÇÁ»ºÉÔϾ» ÅÉÃÀÈÑ lĶú¶ ùćĆ Ĉ ĈĆċĈ ĒĊĈ ćĊČĊ ĉĆĔ ÷ČćĈ ĈĆċČĈ ùČĊ Č ĊČ pžǶþ» qÆÄÇÂÄÈÆ À¶ÆȾÃÄÀ ¾ ÊÄÈĹƶʾ¿ ËƶõϾËǵ ¸ È»Á»ÊÄû uÇȶÃĸÀ¶
 • Страница 27 из 109
  UG.V500.book Page 27 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lÁ¶¸¾Î¶ ÿø + S    ÿø + S ô + M S ÿø + S ÿø + øô + òñö÷ + ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö r»½ÉÁÒÈ¶È ÄÈķƶ¼»Ã¾» À¶È»¹Äƾ¿ ķлÀÈĸ ÀÄÈÄÆÑ» ÂļÃÄ ¸Çȶ¸¾ÈÒ ÅÆÄÀÆÉÈÀ¶ ºÄ ½Ã¶Í»Ã¾µ ôĆċĈ ČĉČČČć ĈČĊĊċ ¾Á¾
 • Страница 28 из 109
  UG.V500.book Page 28 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lÁ¶¸¾Î¶ òñö÷ + r»½ÉÁÒÈ¶È ¸Ñ·»Æ¾È» Ċ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö øô + øøø - ¸¸Äº È»ÂÑ ÇÄķϻþµ ÇÄËƶûþ» È»ÂÑ ½¶¸»Æλþ» ¾ û»ºÁ»Ãöµ ÄÈÅƶ¸À¶ ÇÄķϻþµ qƾ»Â ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÄ¹Ä ÇÄķϻþµ qƾ ÅÄÁÉͻþ¾ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÄ¹Ä ÇÄķϻþµ ¾Á¾
 • Страница 29 из 109
  UG.V500.book Page 29 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¹Ä ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ %OXHWRRWK d¶Î È»Á»ÊÄà Åĺº»Æ¼¾¸¶»È ·»ÇÅÆĸĺÃÉÔ Ç¸µ½Ò %OXHWRRWKŠ nļÃÄ Ã¶ÇÈÆľÈÒ ·»ÇÅÆĸĺÃÄ» ÇÄ»º¾Ã»Ã¾» Ç ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â¾ %OXHWRRWK ȶÀ¾Â¾ À¶À ¹¶ÆþÈÉƶ ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒ ¾Á¾ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ ºÁµ ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¿
 • Страница 30 из 109
  UG.V500.book Page 30 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM l¶À ÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ È»Á»ÊÄÃÄ sË»ÂÉ ÄÇÃĸÃÑË ÊÉÃÀ̾¿ È»Á»ÊÄö Ç ö ÇÈÆ jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» º¾ÇÅÁ»µ o¶Í¶ÁÒÃÄ» »ÃÔ ÄÈķƶ¼¶»Èǵ ö º¾ÇÅÁ»» »ÇÁ¾ û ¸ÑÅÄÁõ»Èǵ ¸Ñ½Ä¸ ¾ û ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ »ÃÔ fÁµ ö·Äƶ ÃÄ»ƶ ÃɼÃÄ Ã¶Ëĺ¾ÈÒǵ ¸ öͶÁÒÃÄ »ÃÔ (+49@
 • Страница 31 из 109
  UG.V500.book Page 31 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jú¾À¶ÈÄÆ e »ÃÔ ¸ ǻƻº¾Ã» þ¼Ã»¿ ͶÇȾ ÓÀƶö ÅÄÀ¶½Ñ¸¶»È ÍÈÄ ¸Ñ Âļ»È» ö¼¶ÈÒ ÀÁ¶¸¾ÎÉ Â»ÃÔ M ºÁµ ŻƻËĺ¶ ¸ ¹Á¶¸ÃÄ» »ÃÔ o¶ºÅ¾Ç¾ ¸ þ¼Ã¾Ë ɹÁ¶Ë º¾ÇÅÁ»µ ķĽöͶÔÈ È»ÀÉϾ» ÊÉÃÀ̾¾ ÅÆĹƶÂÂÃÑË ÀÁ¶¸¾Î yÈÄ·Ñ ¸ÑÅÄÁþÈÒ ÊÉÃÀÌ¾Ô ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔÏÉÔ
 • Страница 32 из 109
  UG.V500.book Page 32 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM 3 2 ½¶Ï¾Ï»ÃÃÄ» ÅĺÀÁÔͻþ» ÅƾÁļ»Ã¾µ ½¶Ï¾Ï»ÃÃÑ¿ ¸Ñ½Ä¸ ÅÄ ÅÆÄÈÄÀÄÁÉ &6' &LUFXLW 6ZLWFK 'DWD û½¶Ï¾Ï»ÃÃÄ» ÅĺÀÁÔͻþ» ÅƾÁļ»Ã¾µ û½¶Ï¾Ï´ÃÃÑ¿ ¸Ñ½Ä¸ &6' 6 5 jú¾À¶ÈÄÆ *356 qÄÀ¶½Ñ¸¶»È ÍÈÄ ¸ öÇÈĵϾ¿ ÂÄ»ÃÈ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ¸ÑÇÄÀÄÇÀÄÆÄÇÈÃÄ»
 • Страница 33 из 109
  UG.V500.book Page 33 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jú¾À¶ÈÄÆ È»ÀÇȶ ¾Á¾ ķ»ö ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ ÅÄÀ¶½Ñ¸¶»È »Èĺ ¸¸Äº¶ È»ÀÇȶ ¾Á¾ Æ»¹¾ÇÈÆ ¸ È»ÀÇÈĸÄ ƻ¼¾Â» ÓÀƶö [ ] R V Ǿ¸ÄÁÒÃÑ¿ »Èĺ È»ÀÇÈĸѿ »Èĺ »Èĺ L7$3 ÇÁ»ºÉÔ϶µ ·ÉÀ¸¶ ÅÆÄžÇöµ W ;ÇÁĸĿ »Èĺ \ U T Çȶú¶ÆÈÃÑ¿ »Èĺ
 • Страница 34 из 109
  UG.V500.book Page 34 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM s d ÇÄķϻþ» ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ ¾ È»ÀÇÈ ÇÄķϻþ» »Èĺ¶ ¸¸Äº¶ t ¶¸ÈÄÄȸ»È;À a ¶ÀȾ¸»Ã Ç»¶ÃÇ Í¶È¶ qƾ ÇÄÇȶ¸Á»Ã¾¾ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÄ¹Ä ÇÄķϻþµ ;ÇÁÄ ¸ ÓÈÄ »ÇÈ» ÅÄÀ¶½Ñ¸¶»È ƶ½Â»Æ ÇÄķϻþµ o¶ ÓÀƶû ¸¸Äº¶ È»ÀÇȶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÅÄÀ¶½Ñ¸¶»È »Èĺ ¸¸Äº¶
 • Страница 35 из 109
  UG.V500.book Page 35 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jú¾À¶ÈÄÆ Â»ÇÈÄöËļº»Ã¾µ d¶Î È»Á»ÊÄà Âļ»È ÄÈÅƶ¸ÁµÈÒ ¸ Ç»ÈÒ ¾ÃÊÄÆÂ¶Ì¾Ô Ä Â»ÇÈÄöËļº»Ã¾¾ ¸Ä ¸Æ»Âµ ÓÀÇÈÆ»ÃÃÑË ¸Ñ½Ä¸Ä¸ jú¾À¶ÈÄÆÑ ÅÄÀ¶½Ñ¸¶ÔÈǵ ÍÈÄ È»Á»ÊÄà ÄÈÅƶ¸Áµ»È ¾ÃÊÄÆÂ¶Ì¾Ô Ä Â»ÇÈÄöËļº»Ã¾¾ Ö ÄÅĸ»Ï»Ã¾» Ä Â»ÇÈÄöËļº»Ã¾¾ ¸ÀÁÔÍ»ÃÄ
 • Страница 36 из 109
  UG.V500.book Page 36 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» »ÃÔ d öͶÁÒÃÄ »ÃÔ Ã¶¼Â¾È» M ºÁµ ŻƻËĺ¶ ¸ ÄÇÃĸÃÄ» »ÃÔ t»ÀÉϾ¿ ¸Ñ·ÄÆ lÁ¶¸¾Î¶ »ÃÔ dËĺ ¸ ǾÇÈ»ÂÉ Â»ÃÔ ¾Á¾ ÄÈÀÆÑȾ» þ¼Ã»¹Ä ÉÆĸõ »ÃÔ Games & Apps EXIT qƶ¸¶µ ÅÆĹƶÂÂöµ ÀÁ¶¸¾Î¶ dÑÅÄÁûþ» ÊÉÃÀ̾¾ ÇÅƶ¸¶ SELECT m»¸¶µ
 • Страница 37 из 109
  UG.V500.book Page 37 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM q¾ÀÈĹƶ¶ »ÃÔ vÉÃÀ̾µ q¾ÀÈĹƶ¶ »ÃÔ n čČďċĆĈ s e ČČđċĆė vÉÃÀ̾µ ùČĉċĆ ēąČē dÑ·ÄÆ ÊÉÃÀ̾¾ »ÃÔ d º¶ÃÃÄ ÆÉÀĸĺÇȸ» ÄžǶÃÄ À¶À Żƻ¿È¾ À ÃɼÃÄ¿ ÊÉÃÀ̾¾ ¾½ öͶÁÒÃÄ¹Ä Â»ÃÔ M ! ùČĉċĆ ēąČē qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ ! òČėđĆ
 • Страница 38 из 109
  UG.V500.book Page 38 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM … o¶¼¾Â¶µ S ÅÆÄÀÆÉȾȻ ÇžÇÄÀ ¸¸»ÆË ¾Á¾ ¸Ã¾½ ºÄ ÃɼÃÄ¹Ä ÓÁ»Â»Ãȶ … gÇÁ¾ ÇžÇÄÀ ÃÉ»Æĸ¶ÃÃÑ¿ ö¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ Ç ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔÏ»¿ ̾ÊÆÄ¿ … gÇÁ¾ ÇžÇÄÀ ¶Áʶ¸¾ÈÃÑ¿ ö¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ Ã»ÇÀÄÁÒÀÄ Æ¶½ ÍÈÄ·Ñ ÅÆĿȾ ÅÄ ¸Ç»Â ·ÉÀ¸¶Â ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔϾ º¶ÃÃÄ¿
 • Страница 39 из 109
  UG.V500.book Page 39 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM x»ÃÈÆ ÇÄķϻþ¿ ÓÈÄ ¾ÃÇÈÆÉ»ÃÈ ºÁµ ÇÄÇȶ¸Á»Ã¾µ ¾ ÄÈÅƶ¸À¾ È»ÀÇÈĸÑË ÇÄķϻþ¿ n¾¹¶ÔϾ¿ ÀÉÆÇÄÆ ÉÀ¶½Ñ¸¶»È »ÇÈÄ ¸¸Äº¶ È»ÀÇȶ fÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» Ǹ»º»Ã¾µ Ä· ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ» Åƾ¸»º»ÃÑ Ã¶ ÇÈÆ ¾ n¾¹¶ÔϾ¿ ÀÉÆÇÄÆ ÅÄÀ¶½Ñ¸¶»È ÅĽ¾Ì¾Ô ¸Çȶ¸À¾ ( yÉ
 • Страница 40 из 109
  UG.V500.book Page 40 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÅÆÄžÇÃÑË ·ÉÀ¸ fÁµ ¾½Â»Ã»Ã¾µ Æ»¹¾ÇÈƶ È»ÀÇȶ ¸ ÁÔ·Ä ȻÀÇÈĸÄ ÓÀƶû ÂļÃÄ Ã¶¼¶ÈÒ ÀÁ¶¸¾ÎÉ 0 sÄÇÈĵþ» Æ»¹¾ÇÈƶ ķĽöͶ»Èǵ ÇÁ»ºÉÔϾ¾ ½Ã¶ÍÀ¶Â¾ U T ·»½ ÅÆÄžÇÃÑË ·ÉÀ¸ ¸Ç» ·ÉÀ¸Ñ ÅÆÄžÇÃÑ» V ÇÁ»ºÉÔ϶µ ·ÉÀ¸¶ ÅÆÄžÇöµ uÇȶÃĸÀ¶
 • Страница 41 из 109
  UG.V500.book Page 41 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» Ǿ¸ÄÁÑ À¶À ÅÄÀ¶½¶ÃÄ ¸ ƶ½º»Á» t¶·Á¾Ì¶ Ǿ¸ÄÁĸ ö ÇÈÆ   lÁ¶¸¾Î¶ r»½ÉÁÒÈ¶È Ì¾ÊÆĸÉÔ ÀÁ¶¸¾ÎÉ ¸Ñ·ÄÆ ·ÉÀ¸Ñ ̾ÊÆÑ ¾Á¾ Ǿ¸ÄÁ¶ ĺ¾Ã ¾Á¾ ûÇÀÄÁÒÀÄ Æ¶½ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö ¸¸Äº ÄÇȶÁÒÃÑË ½Ã¶Àĸ sĸ»È o¶¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ S ¸Åƶ¸Ä
 • Страница 42 из 109
  UG.V500.book Page 42 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM qƾ ¸¸Äº» ¾Á¾ ·ÄÁ»» Ǿ¸ÄÁĸ ÅĺƵº È»Á»ÊÄà Âļ»È ÅÆ»ºÁļ¾ÈÒ ÄÇȶ¸ÎÉÔǵ ͶÇÈÒ ÇÁĸ¶ o¶ÅÆ¾Â»Æ »ÇÁ¾ ¸¸»ÇȾ SURJ ÈÄ Ã¶ ÓÀƶû Åĵ¸¾Èǵ ( yÉ o¶¼Â¾È» S ¸Åƶ¸Ä ÍÈÄ·Ñ ÅƾõÈÒ ÇÁÄ¸Ä ¾Á¾ ö¼Â¾È» * ÍÈÄ·Ñ Ã» Åƾþ¶ÈÒ ÇÁÄ¸Ä ¾ ¸¸»ÇȾ ÅÆÄ·»Á ÅÄÇÁ»
 • Страница 43 из 109
  UG.V500.book Page 43 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM qƾ»Ͷþ» qƾ¸»º»Ãöµ ¸Ñλ ȶ·Á¾Ì¶ Âļ»È ÅÄÁÃÄÇÈÒÔ Ã» ÇÄÄȸ»ÈÇȸĸ¶ÈÒ Ã¶·ÄÆÉ Ç¾Â¸ÄÁĸ ¸ ¸¶Î»Â È»Á»ÊÄû È À ¸Ç» Äʾ̾¶ÁÒÃÑ» Âĺ»Á¾ ¶ÅŶƶÈĸ 0RWRUROD ÅÄÇȶ¸Áµ»ÂÑ» ö ÆÑÃÀ¾ rÄÇǾ¾ ¾ ÇÈƶà soe Åĺº»Æ¼¾¸¶ÔÈ È¶À¼» ÆÉÇÇÀ¾» ·ÉÀ¸Ñ ¸ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ Ç
 • Страница 44 из 109
  UG.V500.book Page 44 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÅÆ¾Â»Æ »ÇÁ¾ ö¼¶ÈÒ 7 7 6 4 Åĵ¸µÈǵ ÇÁ»ºÉÔϾ» ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ ·ÉÀ¸ ( yÉ Uj ČČđ  3URJ UDP 3URJ 3URK 6SRL 3URL } õòĀ ÿø o¶¼Â¾È» õòĀ - ºÁµ ɺ¶Á»Ã¾µ ÅÄÇÁ»ºÃ»¿ ·ÉÀ¸Ñ o¶¼Â¾È» S ¸¸»ÆË ÍÈÄ·Ñ ÅƾõÈÒ ÇÁÄ¸Ä 3URJUDP o¶¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ S
 • Страница 45 из 109
  UG.V500.book Page 45 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lÁ¶¸¾Î¶ ÿø + r»½ÉÁÒÈ¶È ¸Ñ·ÄÆ ¸Ñº»Á»ÃÃÄ¿ ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ s ÅÄÂÄÏÒÔ ÀÁ¶¸¾Î È»Á»ÊÄö ÂļÃÄ ºÄ·¶¸¾ÈÒ »Ï» ·ÉÀ¸Ñ ¸ ÀÄÃ»Ì ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ ¾Á¾ * ¸¸Äº ¸Ñº»Á»ÃÃÄ¿ ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ »ÇÁ¾ Äö ķƶ½É»È ÇÁÄ¸Ä qÆÄ·»Á ¶¸ÈĶȾͻÇÀ¾ ¸Çȶ¸Áµ»Èǵ ÅÄÇÁ» ÇÁĸ¶ qƾ ¸¸Äº»
 • Страница 46 из 109
  UG.V500.book Page 46 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lÁ¶¸¾Î¶ r»½ÉÁÒÈ¶È ¸Ñ·ÄÆ ¸Ñº»Á»ÃÃÄ¿ ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ ÿø + s ÅÄÂÄÏÒÔ ÀÁ¶¸¾Î È»Á»ÊÄö ÂļÃÄ ºÄ·¶¸¾ÈÒ Ç¾Â¸ÄÁÑ ¸ ÀÄÃ»Ì ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ ¾Á¾ ¸¸Äº ¸Ñº»Á»ÃÃÄ¿ ÀÄ·¾Ã¶Ì¾¾ * t¶·Á¾Ì¶ Ǿ¸ÄÁĸ jÇÅÄÁҽɿȻ º¶ÃÃÉÔ È¶·Á¾ÌÉ Åƾ ¸¸Äº» È»ÀÇȶ Ç ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â
 • Страница 47 из 109
  UG.V500.book Page 47 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM qƾ»Ͷþ» qƾ¸»º»Ãöµ ¸Ñλ ȶ·Á¾Ì¶ Âļ»È ÅÄÁÃÄÇÈÒÔ Ã» ÇÄÄȸ»ÈÇȸĸ¶ÈÒ Ã¶·ÄÆÉ Ç¾Â¸ÄÁĸ ¸ ¸¶Î»Â È»Á»ÊÄû È À ¸Ç» Äʾ̾¶ÁÒÃÑ» Âĺ»Á¾ ¶ÅŶƶÈĸ 0RWRUROD ÅÄÇȶ¸Áµ»ÂÑ» ö ÆÑÃÀ¾ rÄÇǾ¾ ¾ ÇÈƶà soe Åĺº»Æ¼¾¸¶ÔÈ È¶À¼» ÆÉÇÇÀ¾» ·ÉÀ¸Ñ ¸ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾¾ Ç
 • Страница 48 из 109
  UG.V500.book Page 48 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ÂļÃÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ºÁµ ¾Ã¾Ì¾¶Ì¾¾ ¾ ½¶¸»Æλþµ ¸Ñ½Ä¸Ä¸ ¸ÀÁÔͻþµ ¾ ÄÈÀÁÔͻþµ ÊÉÃÀ̾¿ ¶ ȶÀ¼» ºÁµ ¸Ñ½Ä¸¶ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ lÁ¶¸¾Î¶ 6PDUW Ä·ÑÍÃÄ ¸ÑÅÄÁõ»È ÊÉÃÀÌ¾Ô Åƶ¸Ä¿ ÅÆĹƶÂÂÃÄ¿ ÀÁ¶¸¾Î¾ + sĸ»È yÈÄ·Ñ ÇÊÄÈĹƶʾÆĸ¶ÈÒ Ç»·µ ¸ÀÁÔ;Ȼ À¶Â»ÆÉ
 • Страница 49 из 109
  UG.V500.book Page 49 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÇÈÆÄ¿À¶ Żƻ¶ºÆ»Ç¶Ì¾¾ ¹ÄÁÄÇĸÑË ¸Ñ½Ä¸Ä¸ sĸ»È fÁµ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾µ ÓÈÄ¿ ÊÉÃÀ̾¾ ûķËĺ¾ÂÄ ÇÄËƶþÈÒ ÃÄÂ»Æ Å»Æ»¶ºÆ»Ç¶Ì¾¾ s ÇÈÆ   lÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¾ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ ¾ÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒöµ ÀÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¾ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ r»½ÉÁÒȶÈ
 • Страница 50 из 109
  UG.V500.book Page 50 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁµ ·»½ ÅÄÂÄϾ ÆÉÀ s ÅÄÂÄÏÒÔ ¸ÇÈÆÄ»ÃÃÄ¹Ä ¸ È»Á»ÊÄà ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁµ ÂļÃÄ Æ¶½¹Ä¸¶Æ¾¸¶ÈÒ ÅÄ È»Á»ÊÄÃÉ Ã» ɺ»Æ¼¾¸¶µ »¹Ä ¸Ä½Á» É˶ o¶¼Â¾È» ăñĀ + ºÁµ ¸ÀÁÔͻþµ ¾Á¾ ¸ÑÀÁÔͻþµ ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁµ ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ p
 • Страница 51 из 109
  UG.V500.book Page 51 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM cÁÄÀ¾ÆĸÀ¶ ¾ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾» È»Á»ÊÄö t»Á»ÊÄà ÂļÃÄ Á¾·Ä ·ÁÄÀ¾Æĸ¶ÈÒ ¸ÆÉÍÃÉÔ Á¾·Ä öÇÈÆľÈÒ Ã¶ ¶¸ÈĶȾͻÇÀÉÔ ·ÁÄÀ¾ÆĸÀÉ Åƾ ¸ÑÀÁÔͻþ¾ yÈÄ·Ñ Æ¶½·ÁÄÀ¾Æĸ¶ÈÒ È»Á»ÊÄà ÃɼÃÄ ¸¸»ÇȾ Àĺ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾µ cÁÄÀ¾Æĸ¶ÃÃÑ¿ È»Á»ÊÄà ·Éº»È ÅÄÅÆ»¼Ã»ÂÉ
 • Страница 52 из 109
  UG.V500.book Page 52 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¿ ·ÁÄÀ¾ÆĸÀ¾ È»Á»ÊÄö dÑ Âļ»È» öÇÈÆľÈÒ È»Á»ÊÄà ȶÀ ÍÈÄ·Ñ Äà ¶¸ÈĶȾͻÇÀ¾ ·ÁÄÀ¾Æĸ¶Áǵ Åƾ ¸ÑÀÁÔͻþ¾ qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾  lÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö øô + M ! ùĊē ! ñđĆ ĉČċ ! ĉČĈĆ ĉČċ ! ČĊ
 • Страница 53 из 109
  UG.V500.book Page 53 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ d ÓÈÄ ƶ½º»Á» º¶ÃÄ ÀƶÈÀÄ» ÄžǶþ» ÄÇÃĸÃÑË ÄŻƶ̾¿ Ç È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Àþ¹Ä¿ qĺÆÄ·ÃÑ» ¾ÃÇÈÆÉÀ̾¾ ÅÄ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾Ô È»Á»ÊÄÃÃÄ¹Ä ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ Åƾ¸»º»ÃÑ Ã¶ ÇÈƶþ̻ ¾ ¸ ÆÉÀĸĺÇȸ» fÄÅÄÁþȻÁÒÃR» rÉÀĸĺÇÈ¸Ä 
 • Страница 54 из 109
  UG.V500.book Page 54 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM sÄÆȾÆĸÀ¶ ½¶Å¾Ç»¿ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ o¶¼Â¾È» M ! čČďċĆĈ ! ÷ČćĈ ! ČĆČĔ čČ ½¶È»Â ¸Ñ·»Æ¾È» ÇÄÆȾÆĸÀÉ È»Á»ÊÄÃÃÄ¹Ä ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ ÅÄ òĊė ēēć ċČĊ ďė ĊĈ ¾Á¾ (PDLO qƾ ÇÄÆȾÆĸÀ» ÅÄ ¾Â»Ã¾ ÂļÃÄ ÅÆÄÇÂÄÈÆ»ÈÒ ÃÄ»ƶ ¾Á¾ ÈÄÁÒÀÄ
 • Страница 55 из 109
  UG.V500.book Page 55 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÇÈÆÄ¿À¶ È»Á»ÊÄö sÄËƶûþ» ǸĻ¹Ä ¾Â»Ã¾ ¾ ÃÄ»ƶ È»Á»ÊÄö yÈÄ·Ñ ÇÄËƶþÈÒ ¾Á¾ ¾½Â»Ã¾ÈÒ ¾Âµ ÅÄÁҽĸ¶È»Áµ ¾ ÃÄÂ»Æ È»Á»ÊÄö ö 6,0À¶ÆÈ» qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ M ! ùĊē ! ČČėċĆ ĉČċ ! öČĆ ċČĊ cÑÇÈÆÑ¿ ºÄÇÈÉÅ fÁµ Æ»º¶ÀȾÆĸ¶Ã¾µ ǸĻ¹Ä
 • Страница 56 из 109
  UG.V500.book Page 56 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM l¶À ¸Ñ·Æ¶ÈÒ È¾Å ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ lÁ¶¸¾Î¶ S ÿø + M ! ùĊē ! ĆĉĆ ČčČđċĆć ! ĆĉĔ r»½ÉÁÒÈ¶È ÅÆÄÀÆÉÈÀ¶ ºÄ ÃɼÃÄ¹Ä È¾Å¶ ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ ¸Ñ·ÄÆ È¾Å¶ ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ l¶¼ºÑ¿ ȾŠÄÅĸ»Ï»Ã¾µ ¸ÀÁÔͶ»È öÇÈÆÄ¿À¾ ɸ»ºÄÂÁ»Ã¾¿ Ä ÇÄ·ÑȾµË Àĺĸ
 • Страница 57 из 109
  UG.V500.book Page 57 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÊÄö d À¶Í»Çȸ» ÊÄö öͶÁÒÃÄ¹Ä Â»ÃÔ ÂļÃÄ ÉÇȶÃĸ¾ÈÒ ÊÄÈÄ¹Æ¶Ê¾Ô ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾» ¾Á¾ ¶Ã¾Â¶Ì¾Ô qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾  lÁ¶¸¾Î¶ S òñö÷ + S ¸¸»ÆË ¾Á¾ ¸Ã¾½  ÿø + S S òñö÷ + M ! ùĊē ! õĆďċČ ! Čċ Ćčĉė r»½ÉÁÒÈ¶È ÅÆÄÀÆÉÈÀ¶
 • Страница 58 из 109
  UG.V500.book Page 58 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ½¶Çȶ¸À¾ d À¶Í»Çȸ» ½¶Çȶ¸À¾ ÂļÃÄ ÉÇȶÃĸ¾ÈÒ ÊÄÈÄ¹Æ¶Ê¾Ô ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾» ¾Á¾ ¶Ã¾Â¶Ì¾Ô i¶Çȶ¸À¶ ¸Ä½Ã¾À¶»È ö º¾ÇÅÁ»» ¸ ÇÁÉͶ» »ÇÁ¾ ÄÈÀ¾ºÃ¶µ ÀÆÑÎÀ¶ ÄÈÀÆÑȶ ¾ È»Á»ÊÄà û ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ¸ Ȼͻþ» ½¶º¶ÃÃÄ¹Ä Å»Æ¾Äº¶ ¸Æ»Â»Ã¾ sÁ¾ÎÀÄ ·ÄÁÒÎÄ»
 • Страница 59 из 109
  UG.V500.book Page 59 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ÀÄÃÈƶÇÈÃÄÇȾ º¾ÇÅÁ»µ qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ M ! ùĊē ! òČċė ċČćĈ ! ÷ ĈČċċ o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ̸»ÈĸĿ ŶÁ¾ÈÆÑ º¾ÇÅÁ»µ t»Á»ÊÄà ÅÆ»ºÄÇȶ¸Áµ»È ¸Ä½ÂļÃÄÇÈÒ ¸Ñ·Äƶ ̸»ÈĸĿ ŶÁ¾ÈÆÑ ÀÄÈÄƶµ ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ºÁµ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆĸ ¸Ñº»Á»Ã¾µ ¾
 • Страница 60 из 109
  UG.V500.book Page 60 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾¾ ¸Ñ½Ä¸¶ p ÈÄ À¶À ÅĽ¸ÄþÈÒ ¾ Äȸ»È¾ÈÒ Ã¶ ¸Ñ½Ä¸ Ç ö ÇÈÆ q»Æ»ÀÁÔͻþ» ¶ÀȾ¸ÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ q»Æ»ÀÁÔͻþ» ¶ÀȾ¸ÃÄ¿ Á¾Ã¾¾ ö È»Á»ÊÄû ºÁµ ÄÈÅƶ¸À¾ ¾ Åƾ»Â¶ ¸Ñ½Ä¸Ä¸ ÅÄ ºÆɹÄÂÉ ÃÄ»ÆÉ ¸¶Î»¹Ä È»Á»ÊÄö qƾ»Ͷþ» ȶ ÊÉÃÀ̾µ ºÄÇÈÉÅö ÈÄÁÒÀÄ
 • Страница 61 из 109
  UG.V500.book Page 61 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM yÈÄ·Ñ ÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ ÊÉÃÀ̾»¿ ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¹Ä ÅĸÈÄÆÃÄ¹Ä Ã¶·Äƶ »» ÃɼÃÄ ¸ÀÁÔ;ÈÒ yÈÄ·Ñ ¸ÀÁÔ;ÈÒ ¾Á¾ ÄÈÀÁÔ;ÈÒ ÊÉÃÀÌ¾Ô ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¹Ä ÅĸÈÄÆÃÄ¹Ä Ã¶·Äƶ qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ M ! ùĊē ! òČċė ċČćĈ ! ČĊ čČ ċČ lĹº¶ ÊÉÃÀ̾µ
 • Страница 62 из 109
  UG.V500.book Page 62 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM M ! ùĊē ! ÷ČćĈ ,Q&DOO qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ ! öČć ċČĊ ĉČċ t»ÀÉÏÉÔ Ã¶ÇÈÆÄ¿ÀÉ ÄÈķƶ¼»Ã¾µ ǸĻ¹Ä ÃÄ»ƶ ÂļÃÄ ¾½Â»Ã¾ÈÒ Åƾ ¸ÑÅÄÁûþ¾ ¾ÇËĺµÏ»¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ dÄ ¸Æ»Âµ ö·Äƶ ÃÄ»ƶ ÀĹº¶ ö º¾ÇÅÁ»» ÄÈķƶ¼¶ÔÈǵ ̾ÊÆÑ lÁ¶¸¾Î¶ M ! ĈēĔ
 • Страница 63 из 109
  UG.V500.book Page 63 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM n»¼ºÉöÆĺÃÑ» ¸Ñ½Ä¸Ñ o¶¼Â¾È» ¾ º»Æ¼¾È» ö¼¶ÈÄ¿ ÀÁ¶¸¾ÎÉ 0 ÍÈÄ·Ñ ¸¸»ÇȾ Àĺ ¸ÑËĺ¶ ö »¼ºÉöÆĺÃÉÔ Ç¸µ½Ò Åƾ»õÔϾ¿Çµ ¸ ÇÈƶû ¾½ ÀÄÈÄÆÄ¿ dÑ ½¸ÄþȻ qÆÄÇÂÄÈÆ ÇžÇÀ¶ ÅÄÇÁ»ºÃ¾Ë ¸Ñ½Ä¸Ä¸ d È»Á»ÊÄû ÇÄËƶõÔÈǵ ÇžÇÀ¾ ÃÄ»Æĸ ÅÄÇÁ»ºÃ¾Ë ¾ÇËĺµÏ¾Ë ¾
 • Страница 64 из 109
  UG.V500.book Page 64 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM öċĖ čČĉ ēąČČ Âļ»È Çĺ»Æ¼¶ÈÒ ÇÁ»ºÉÔϾ» ÅÉÃÀÈÑ lĶú¶ ČċĆĔ ĉĆĔ ĉĆĔ ĈēĔ ĈČùČĈąĔ ĈČ øčĆĔ ČČđ ČĆĔ ĎĆē ĆĔ ċČĊ øčĈ ĆċĉČ ąČČ ąĊ Ĉ  vÉÃÀ̾¾ ¸Ñ½Ä¸¶ pžǶþ» sĽº¶Ã¾» ¸
 • Страница 65 из 109
  UG.V500.book Page 65 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM i¸ÄÃÄÀ ÅÄ ÃÄ»ÆÉ Ã»ÅƾõÈÄ¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ jÃÊÄƶ̾µ Ä Ã»ÅƾõÈÄ ¸Ñ½Ä¸» ÇÄËƶõ»Èǵ ¶ ö º¾ÇÅÁ»» ÄÈķƶ¼¶»Èǵ … ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ T ûÅƾõÈÑ¿ ¸Ñ½Ä¸ … ČČđċĆ ùČčđ ēąČ ¹º» [ ;ÇÁÄ ÅÆÄÅÉÏ»ÃÃÑË ¸Ñ½Ä¸Ä¸ lÁ¶¸¾Î¶  ùøöø + N S r»½ÉÁÒȶÈ
 • Страница 66 из 109
  UG.V500.book Page 66 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM fÄ·¶¸Á»Ã¾» ÃÄ»ƶ dÄ ¸Æ»Âµ ö·Äƶ ÃÄ»ƶ ÀĹº¶ ö º¾ÇÅÁ»» ÄÈķƶ¼¶ÔÈǵ ̾ÊÆÑ lÁ¶¸¾Î¶ M ! ĆĔ ċČĊ r»½ÉÁÒÈ¶È ºÄ·¶¸Á»Ã¾» ÃÄ»ƶ È»Á»ÊÄö ¾½ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ ¾Á¾ ÇžÇÀĸ ÅÄÇÁ»ºÃ¾Ë ¸Ñ½Ä¸Ä¸ dѽĸ Ç ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â ·ÑÇÈÆÄ¹Ä Ã¶·Äƶ l¶¼ºÄ¿ ½¶Å¾Ç¾
 • Страница 67 из 109
  UG.V500.book Page 67 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ sÄķϻþµ ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ ËƶõÈǵ ¸ ǻȾ fÁµ ÈÄ¹Ä ÍÈÄ·Ñ ÅÆÄÇÁÉζÈÒ ÇÄķϻþµ ö·»Æ¾È» ÃÄÂ»Æ È»Á»ÊÄö ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ qƾ»Ͷþ» fÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» Ǹ»º»Ã¾µ ÅÄ Æ¶·ÄÈ» Ç ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÄ¿ ÂļÃÄ ÅÄÁÉ;ÈÒ É ÄŻƶÈÄƶ
 • Страница 68 из 109
  UG.V500.book Page 68 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM  lÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö øô + r»½ÉÁÒÈ¶È ¸¸Äº ÃÄ»ƶ ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ ÇÄËƶûþ» ÃÄ»ƶ hºÉϾ¿ ¸Ñ½Ä¸ gÇÁ¾ ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ ÅÄÇÈÉŶ»È ¸ÈÄÆÄ¿ ¸Ñ½Ä¸ ƶ½º¶»Èǵ ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔϾ¿ Ǿ¹Ã¶Á  lÁ¶¸¾Î¶ N r»½ÉÁÒÈ¶È Äȸ»È ö Ãĸѿ ¸Ñ½Ä¸ ŻƻÀÁÔͻþ»
 • Страница 69 из 109
  UG.V500.book Page 69 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM l¶À ÄÈÁļ¾ÈÒ ¸Ñ½Ä¸ lÁ¶¸¾Î¶ øõøð + »ÇÁ¾ ºÄÇÈÉÅö ¾Á¾ M ! øĉČĄĆĔ r»½ÉÁÒÈ¶È Å»Æ»¸Äº ¸Ñ½Ä¸¶ ¸ Æ»¼¾Â ÄÈÁļ»ÃÃÄ¹Ä q»Æ»º¶Í¶ ¸Ñ½Ä¸¶ dÑ Âļ»È» ÇÄķϾÈÒ ÍÈÄ ¸ÑÅÄÁõ»Èǵ Żƻº¶Í¶ ¸Ñ½Ä¸¶ ¾Á¾ Çƶ½É Żƻº¶ÈÒ È»ÀÉϾ¿ ¸Ñ½Ä¸ q»Æ»º¶Í¶ ¸Ñ½Ä¸¶ ÅÄÇÁ»
 • Страница 70 из 109
  UG.V500.book Page 70 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾¾ È»Á»ÊÄö eÁ¶¸ÃÄ» »ÃÔ ÈÄ Çȶú¶ÆÈöµ ÇÈÆÉÀÈÉƶ ¹Á¶¸ÃÄ¹Ä Â»ÃÔ r¶ÇÅÄÁļ»Ã¾» ¾ ö½¸¶Ã¾µ ÀĶú ¸ »ÃÔ d¶Î»¹Ä È»Á»ÊÄö ÂĹÉÈ ÄÈÁ¾Í¶ÈÒǵ ÄÈ Åƾ¸»º»ÃÃÄ¿ ÇË»ÂÑ o»ÀÄÈÄÆÑ» ÊÉÃÀ̾¾ ÂĹÉÈ ·ÑÈÒ ºÄÇÈÉÅÃÑ Ã» ¸Ç»Â ÅÄÁҽĸ¶È»ÁµÂ Q j¹ÆÑ ¾ ÅƾÁļ»Ã
 • Страница 71 из 109
  UG.V500.book Page 71 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM n»ÃÔ q¶Æ¶Â»ÈÆÑ l m¾ÍÃÄ» … q¶Æ¶Â»ÈÆÑ ÓÀƶö … eÁ¶¸ÃÄ» »ÃÔ … x¸»Èĸ¶µ ŶÁ¾Èƶ … qƾ¸»ÈÇȸ¾» … vÄà º¾ÇÅÁ»µ … i¶Çȶ¸À¶ º¾ÇÅÁ»µ … cÑÇÈÆÑ¿ ö·ÄÆ t sȾÁ¾ ½¸ÄÃÀ¶ … sȾÁÒ … sȾÁÒ q¶Æ¶Â»ÈÆÑ … nľ »Áĺ¾¾ L qĺÀÁÔͻþ» … … sÇÑÁÀ¶ %OXHWRRWK s¾ÃËÆ H
 • Страница 72 из 109
  UG.V500.book Page 72 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lƶÈÀ¾¿ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ ÅÄ ÊÉÃÀ̾µÂ d ÓÈÄ¿ ¹Á¶¸» Åƾ¸»º»ÃÑ ÇÅÄÇÄ·Ñ ºÄÇÈÉŶ À Ȼ ÊÉÃÀ̾µÂ È»Á»ÊÄö ÀÄÈÄÆÑ» û ÄžǶÃÑ ¸ º¶ÃÃÄ ÆÉÀĸĺÇȸ» ÅÄÁҽĸ¶È»Áµ fÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» Ǹ»º»Ã¾µ Ç ¸ fÄÅÄÁþȻÁÒÃR» rÉÀĸĺÇȸÄ vÉÃÀ̾¾ ¸Ñ½Ä¸¶ vÉÃÀ̾µ
 • Страница 73 из 109
  UG.V500.book Page 73 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ pÈÅƶ¸À¶ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÄ¹Ä ÇÄķϻþµ pÈÅƶ¸À¶ žÇÒ¶ jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ζ·ÁÄÃĸ 006 sÄËƶûþ» ķлÀÈĸ ÇÄķϻþµ pžǶþ» fÁµ ÄÈÅƶ¸À¾ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÄ¹Ä ÇÄķϻþµ ö¼Â¾È» M ! ČČđċĆė ! ÷ČČ ČČđċĆ ! ÷Č ĊĉĔĆĊ ČČđ fÁµ ÄÈÅƶ¸À¾
 • Страница 74 из 109
  UG.V500.book Page 74 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ pžǶþ» o¶Í¶ÁÄ Ä·Çɼº»Ã¾µ fÁµ öͶÁ¶ Ä·Çɼº»Ã¾µ d čĆČĈ ĈČċĈČ ¸Ñº»Á¾È» ¾Âµ ¸ ƶ½º»Á» ùČĈĉ ĈČċĈē ö¼Â¾È» 6(1' ,0 + pÈÀÆÑȾ» ÇÉÏ»ÇȸÉÔÏ»¹Ä Ä·Çɼº»Ã¾µ i¶¸»Æλþ» Ä·Çɼº»Ã¾µ dÑËĺ fÁµ ÄÈÀÆÑȾµ ɼ» öͶÈÄ¹Ä Ä·Çɼº»Ã¾µ ¸ čĆČĈ
 • Страница 75 из 109
  UG.V500.book Page 75 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM Á»ÀÈÆÄÃöµ ÅÄÍȶ vÉÃÀ̾µ pÈÅƶ¸À¶ ÇÄķϻþµ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿ ÅÄÍÈÑ pžǶþ» fÁµ ÄÈÅƶ¸À¾ ÇÄķϻþµ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿ ÅÄÍÈÑ Ã¶¼Â¾È» M ! ČČđċĆė ! ÷ČČ ČČđċĆ ! ÷ČČ (PDLO ČČđ qÄÁÉͻþ» fÁµ ÅÆÄÍȻþµ ÅÄÁÉÍ»ÃÃÄ¹Ä ÇÄķϻþµ ÇÄķϻþµ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿
 • Страница 76 из 109
  UG.V500.book Page 76 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ uÇȶÃĸÀ¶ Àĺ¶ ½¸ÄÃÀ¶ ºÁµ ½¶Å¾Ç¾ o¶ÇÈÆÄ¿À¶ À¶È»¹Äƾ¾ ºÁµ ½¶Å¾Ç¾ sžÇÄÀ ƶÇÇÑÁÀ¾ uÇȶÃĸÀ¶ ¹Æ¶Ê¾Í»ÇÀÄ¹Ä bpo sÄÆȾÆĸÀ¶ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶  vÉÃÀ̾¾ È»Á»ÊÄö pžǶþ» o¶½Ã¶Í»Ã¾» ÄȺ»ÁÒÃÄ¹Ä ½¸ÉÀÄ¸Ä¹Ä Ç¾¹Ã¶Á¶ ºÁµ ½¶Å¾Ç¾ È»Á»ÊÄÃÃÄ¿ Àþ¹¾ M !
 • Страница 77 из 109
  UG.V500.book Page 77 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ dÑ·ÄÆ ÄÇÃĸÃÄ¹Ä ÃÄ»ƶ o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ¸¾º¶ À¶È»¹Äƾ¿ uÇȶÃĸÀ¶ Àĺ¶ Ǹ»ÈĸĿ ¾Ãº¾À¶Ì¾¾ ºÁµ À¶È»¹Äƾ¾ pžǶþ» uÇȶÃĸÀ¶ ÄÇÃĸÃÑË ÃÄ»Æĸ ºÁµ ½¶Å¾Ç»¿ È»Á»ÊÄÃÃÄ¹Ä ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ Ç Ã»ÇÀÄÁÒÀ¾Â¾ ÃÄ»ƶ¾ M ! čČďċĆĈ ÅÆÄÀÆÉÈÀ¶ ºÄ ½¶Å¾Ç¾ ö¼Â¾È»M
 • Страница 78 из 109
  UG.V500.book Page 78 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾¾ Å»ÆÇÄöÁ¾½¶Ì¾¾ vÉÃÀ̾µ i¸ÄÃÄÀ lÄºÑ ½¸ÄÃÀ¶ eÆÄÂÀÄÇÈÒ ½¸ÄÃÀ¶ eÆÄÂÀÄÇÈÒ ½¸ÉÀÄ¸Ä¹Ä ÇÄÅÆĸļº»Ã¾µ ÀÁ¶¸¾¶ÈÉÆÑ d¾º ͶÇĸ d¾º ¾Ãº¾À¶ÈÄƶ  vÉÃÀ̾¾ È»Á»ÊÄö pžǶþ» fÁµ ¾½Â»Ã»Ã¾µ Ǿ¹Ã¶Á¶ ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ Ä ÇÄ·ÑȾ¾ ö¼Â¾È» M ! ùĊē ! ĆĉĆ
 • Страница 79 из 109
  UG.V500.book Page 79 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ eÁ¶¸ÃÄ» »ÃÔ qÄÀ¶½ ¾Á¾ ÇÀÆÑȾ» žÀÈĹƶ j½Â»Ã»Ã¾» ÅÆĹƶÂÂÃÑË ÀÁ¶¸¾Î ¾ žÀÈĹƶ »ÃÔ n»ÈÀ¾ pžǶþ» yÈÄ·Ñ Å»Æ»ÉÅÄƵºÄ;ÈÒ ¹Á¶¸ÃÄ» »ÃÔ È»Á»ÊÄö ö¼Â¾È» M ! ùĊē ! õĆďċČ ! ĉċČ ĊċĖ ! čČėČďĆĔ yÈÄ·Ñ Ã¶ÇÈÆľÈÒ ÅÄÀ¶½ ¾Á¾
 • Страница 80 из 109
  UG.V500.book Page 80 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ p·Ï¶µ Ä;ÇÈÀ¶ pžǶþ» fÁµ Ç·ÆÄǶ ¸Ç»Ë Ŷƶ»ÈÆĸ ÀÆÄ» Àĺ¶ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾µ ½¶Ï¾ÈÃÄ¹Ä Àĺ¶ ûǷƶÇѸ¶»ÂÄ¹Ä È¶¿Â»Æ¶ ¾ Ä;ÇÈÀ¾ ¸Ç»Ë ÅÄÁҽĸ¶È»ÁÒÇÀ¾Ë Ŷƶ»ÈÆĸ ¾ ½¶Å¾Ç»¿ ½¶ ¾ÇÀÁÔͻþ»Â ¾ÃÊÄƶ̾¾ 6,0À¶ÆÈÑ M ! ùĊē ! òČċė
 • Страница 81 из 109
  UG.V500.book Page 81 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ s¾¹Ã¶ÁÑ '70) pžǶþ» yÈÄ·Ñ ¸ÀÁÔ;ÈÒ Ç¾¹Ã¶ÁÑ '70) ö¼Â¾È» M ! ùĊē ! òČċė ċČćĈ ! '70) yÈÄ·Ñ ÄÈÅƶ¸¾ÈÒ Ç¾¹Ã¶ÁÑ '70) ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ ö¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾Î¾ Ç Ì¾Êƶ¾ pÈÅƶ¸À¶ ÇÄËƶûÃÃÑË ÃÄ»Æĸ ¸ ¸¾º» Ǿ¹Ã¶Áĸ '70) ¸Ä ¸Æ»Âµ
 • Страница 82 из 109
  UG.V500.book Page 82 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ t¶¿Â»Æ ¸ËĺµÏ»¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ sÈľÂÄÇÈÒ ¸Ñ½Ä¸¶ pžǶþ» yÈÄ·Ñ ÅÆÄÇÂÄÈÆ»ÈÒ Ç¸»º»Ã¾µ Ä ¸Æ»Â»Ã¾ ¾Á¾ ÇÈľÂÄÇȾ ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ ö¼Â¾È» M ! ùĊē ! ÷ČćĈ ,Q&DOO ! ćĊ ąČČ yÈÄ·Ñ ÅÆÄÇÂÄÈÆ»ÈÒ Ç¸»º»Ã¾µ Ä ÇÈľÂÄÇȾ ¸Ñ½Ä¸¶
 • Страница 83 из 109
  UG.V500.book Page 83 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ o¶ÇÈÆÄ¿À¾ ½¸ÄÃÀ¶ ¹¶ÆþÈÉƶ eÄÁÄÇĸĿ ö·ÄÆ ¹¶ÆþÈÉƶ b¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒöµ ¹¶ÆþÈÉƶ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ i¶º»Æ¼À¶ ¸ÑÀÁÔͻþµ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ dƻµ ½¶ÆµºÀ¾ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ pžǶþ» yÈÄ·Ñ Å»Æ»ÀÁÔ;ÈÒ ÄÅĸ»Ï»Ã¾» Ä ¸Ñ½Ä¸¶Ë ö
 • Страница 84 из 109
  UG.V500.book Page 84 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM v¶ÀǾ¾ÁÒÃÑ» ¸Ñ½Ä¸Ñ ¾ Ç»¶ÃÇÑ Å»Æ»º¶Í¾ º¶ÃÃÑË vÉÃÀ̾µ q»Æ»º¶Í¶ º¶ÃÃÑË ¾Á¾ ʶÀǶ pžǶþ» qĺÇÄ»º¾Ã¾È» È»Á»ÊÄà À ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸É ½¶È»Â Żƻº¶¿È» º¶ÃÃÑ» qÄÁÉͻþ» º¶ÃÃÑË ¾Á¾ ʶÀǶ qĺÇÄ»º¾Ã¾È» È»Á»ÊÄà À ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸É ½¶È»Â Åƾ¾Ȼ º¶ÃÃÑ» eÄÁÄÇ ½¶È»Â
 • Страница 85 из 109
  UG.V500.book Page 85 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ pÈÀÁÔͻþ» ÄÈ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ pžǶþ» pÈÀÁÔͻþ» ÄÈ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ dѺ»Á¾È» ¾Âµ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ ¾ ö¼Â¾È» ø + q»Æ»ÀÁÔͻþ» ö ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ yÈÄ·Ñ Å»Æ»ÀÁÔ;ÈÒǵ ö È»Á»ÊÄÃÃÉÔ ¹¶ÆþÈÉÆÉ ¾Á¾ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ ¸Ä ¸Æ»Âµ
 • Страница 86 из 109
  UG.V500.book Page 86 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾¾ »¼»ºÃ»¸Ã¾À¶ vÉÃÀ̾µ fÄ·¶¸Á»Ã¾» ÇÄ·ÑȾµ ¸ ºÃ»¸Ã¾À qÆÄÇÂÄÈÆ ÇÄ·ÑȾµ ¸ ºÃ»¸Ã¾À» o¶Åľöþµ Ä ÇÄ·ÑȾµË pžǶþ» fÄ·¶¸Á»Ã¾» ÇÄ·ÑȾµ ¸ »¼»ºÃ»¸Ã¾À M ! òċĊċē ! ĄċċĆĈ ! º»ÃÒ M ! ČąĔ qÆÄÇÂÄÈÆ ¾Á¾ ¾½Â»Ã»Ã¾» ¾ÃÊÄƶ̾¾ ÇÄ·ÑȾµ M
 • Страница 87 из 109
  UG.V500.book Page 87 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ dÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾» ƻͻ¸Ä¿ »ÈÀ¾ l¶ÁÒÀÉÁµÈÄÆ lÄø»ÆÈ»Æ ¸¶ÁÔÈ pžǶþ» dÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾» ¹ÄÁÄÇĸĿ ½¶Å¾Ç¾ M ! òċĊċē ! ĆĈČČċ ! ¹ÄÁÄÇĸĻ ÇÄķϻþ» fÁµ ¸ÑÅÄÁûþµ ¸Ñ;ÇÁ»Ã¾¿ ö¼Â¾È» M ! òċĊċē ! ôĉĔĈĉėČ qƻķƶ½Ä¸¶Ã¾»
 • Страница 88 из 109
  UG.V500.book Page 88 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM oĸÄÇȾ ¾ ƶ½¸Á»Í»Ã¾µ vÉÃÀ̾µ i¶ÅÉÇÀ ·Æ¶É½»Æ¶ pžǶþ» i¶ÅÉÇÀ Ç»¶ÃǶ ·Æ¶É½»Æ¶ M ! òċċ ! :$3ą i¶¹ÆɽÀ¶ ķлÀÈĸ Ç ¸»·ÇÈƶþÌÑ i¶¹ÆɽÀ¶ ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾µ ½¸ÉÀ¶ ¾Á¾ È»ÂÑ È»Á»ÊÄö Ç ¸»· ÇÈƶþÌÑ ¸Ñº»Á¾È» ʶ¿Á ö¼Â¾È» ÿø + ö¼Â¾È»
 • Страница 89 из 109
  UG.V500.book Page 89 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM vÉÃÀ̾µ uÅƶ¸Á»Ã¾» ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾µÂ¾ uÅƶ¸Á»Ã¾» ½¸ÉÀ¶Â¾ r»º¶ÀȾÆĸ¶Ã¾» ½¸ÉÀĸ Ç ÅÄÂÄÏÒÔ 0RWR0L[HU sĽº¶Ã¾» »Áĺ¾¿ ½¸ÄÃÀ¶ l¶Â»Æ¶ pžǶþ» uÅƶ¸Á»Ã¾» ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾µÂ¾ ¾ ¶Ã¾Â¶Ì¾µÂ¾ M ! öĉĔĆĊĆ ! ôĆċĈĆ uÅƶ¸Á»Ã¾» ÇÄ·Çȸ»ÃÃѾ ¾Á¾ ½¶¹Æɼ»ÃÃѾ
 • Страница 90 из 109
  UG.V500.book Page 90 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM e¶Æ¶ÃȾ¿ÃÑ» ÉÇÁĸ¾µ PRWRUROD q¶ÂµÈÀ¶ o¶ÇÈĵϾ ÀÄÂŶþµ 027252/$ ¹¶Æ¶ÃȾÆÉ»È Æ»¶Á¾½¶Ì¾Ô Åƶ¸ ÅÄÈÆ»·¾È»Áµ ÅÆ»ºÉÇÂÄÈÆ»ÃÃÑË Â»ÇÈÃÑ ½¶ÀÄÃĺ¶È»ÁÒÇȸÄ ö È»ÆƾÈÄƾ¾ rÄÇǾ¾ ¾ ÇÈƶà soe qÄÈÆ»·¾È»ÁÒ ¾Â»»È Åƶ¸Ä ·»½¸Ä½ºÂ»½ºÃÄ ÄÈÆ»ÂÄÃȾÆĸ¶ÈÒ j½º»Á¾»
 • Страница 91 из 109
  UG.V500.book Page 91 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ÇŻ̾¶ÁÒÃÄ¹Ä ¾Á¾ ÅÄÇÁ»ºÄ¸¶¸Î»¹Ä ÉϻƷ¶ ¸Ñ½¸¶ÃÃÄ¹Ä ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â ¾Á¾ û¸Ä½ÂļÃÄÇÈÒÔ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾µ j½º»Á¾µ ¸ ÅÆ»º»Á¶Ë ºÄÅÉÇÀ¶»ÂÑË ½¶ÀÄÃÄ f¶Ãöµ ¹¶Æ¶ÃȾµ à »¸Á¾µ»È à ¶ÉÇȶÃĸÁ»ÃÃÑ» ½¶ÀÄÃÄ Åƶ¸¶ ÅÄÈÆ»·¾È»Áµ ȶÀ¾» À¶À ¹¶Æ¶ÃȾµ
 • Страница 92 из 109
  UG.V500.book Page 92 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ½¶ÅÄÁûÃÃÑ¿ Äƾ¹¾Ã¶ÁÒÃÑ¿ ¹¶Æ¶ÃȾ¿ÃÑ¿ ȶÁÄà 027252/$ Ç Å»Í¶ÈÒÔ ÅÆĺ¶¸Ì¶ ÀÄÈÄÆÑ¿ ¸Ëĺ¾Á ¸ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ ÅÄÇȶ¸À¾ º¶ÃÃÄ¹Ä j½º»Á¾µ o¶ È»Á»ÊÄû ºÄÁ¼»Ã µÇÃÄ Í¾È¶ÈÒǵ ¾ÇËĺÃÑ¿ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÑ¿ ǻƾ¿ÃÑ¿ ÃÄÂ»Æ ,0(, ¾ »˶þͻÇÀ¾¿ ǻƾ¿ÃÑ¿ ÃÄÂ»Æ >061@ ȶ
 • Страница 93 из 109
  UG.V500.book Page 93 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lÄÂŶþµ 0OTOROLA º»Á»¹¾ÆÉ»È ÅÄÁÃÄÂÄ;µ ö ÅÆĸ»º»Ã¾» ÓÀÇÅ»ÆȾ½Ñ ö öÁ¾Í¾» ÅÆľ½¸ÄºÇȸ»ÃÃÑË ÀÄÃÇÈÆÉÀȾ¸ÃÑË º»Ê»ÀÈĸ ¾ ÇÄÄȸ»ÈÇȸ¾µ ÊÉÃÀ̾ÄöÁÒÃÑË Ë¶Æ¶ÀȻƾÇȾÀ ¾½º»Á¾µ ¶¸ÈÄƾ½Ä¸¶ÃÃÑ ǻƸ¾ÇÃÑ ̻ÃÈƶ MOTOROLA bºÆ»Ç¶ ǻƸ¾ÇÃÑË Ì»ÃÈÆĸ dÑ
 • Страница 94 из 109
  UG.V500.book Page 94 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lĹº¶ ¹¶Æ¶ÃȾµ û º»¿ÇÈ¸É»È f¶Ãöµ ¹¶Æ¶ÃȾµ ûº»¿Çȸ¾È»ÁÒö »ÇÁ¾ º»Ê»ÀÈ ¸Ñ½¸¶Ã »˶þͻÇÀ¾Â Åĸƻ¼º»Ã¾»Â ûÅƶ¸¾ÁÒÃÑ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â ÉÂÑÎÁ»ÃÃÄ¿ ÅÄÆÍ»¿ û·Æ»¼ÃÑ ķƶϻþ»Â ¶ ȶÀ¼» »ÇÁ¾ ¾½Â»Ã»Ã¾µ ÀÄÃÇÈÆÉÀ̾ ¾ ¾Á¾»¹Ä Æ»ÂÄÃÈ ¸ÑÅÄÁûÃÑ Ã»
 • Страница 95 из 109
  UG.V500.book Page 95 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM lļ¶ÃÑ» Í»ËÁÑ ¾Â»ÔÈ Åĸƻ¼º»Ã¾µ ö Ã¾Ë Æ¶ÇÅÆÄÇÈƶõ»Èǵ ÇÄ·Çȸ»Ãöµ ¹¶Æ¶ÃȾµ ÅÆľ½¸Äº¾È»Áµ Í»ËÁĸ  j½º»Á¾µ Ǻ¶¸¶Á¾ÇÒ ¸ ¶Æ»ÃºÉ ö ¸Æ»Â»ÃÃÄ¿ ÄÇÃĸ» q»Æ¾Äº¾Í»ÇÀÄ» Ä·ÇÁɼ¾¸¶Ã¾» ¾ Æ»ÂÄÃÈ ¾Á¾ ½¶Â»Ã¶ ÀÄÂÅÁ»ÀÈÉÔÏ¾Ë ¸Ñ½¸¶ÃÃÑ» ¾½ÃÄÇÄ ¸
 • Страница 96 из 109
  UG.V500.book Page 96 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM jÃÊÄƶ̾µ Ä Ç»ÆȾʾÀ¶Ì¾¾ 6$5 f¶Ãöµ Âĺ»ÁÒ È»Á»ÊÄö ÇÄÄȸ»ÈÇÈ¸É»È ÈÆ»·Ä¸¶Ã¾µÂ »¼ºÉöÆĺÃÑË Çȶú¶ÆÈĸ ¸ ÄÈÃÄλþ¾ Ä·ÁÉͻþµ ƶº¾ÄͶÇÈÄÈÃÄ¿ Óûƹ¾»¿ d¶Î ÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ È»Á»ÊÄà ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä Å»Æ»º¶ÔÏ»» ¾ Åƾþ¶ÔÏ»»
 • Страница 97 из 109
  UG.V500.book Page 97 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ÈÄ ÅÆľÇËĺ¾È ¸ÇÁ»ºÇȸ¾» ÈÄ¹Ä ÍÈÄ ÀÄÃÇÈÆÉÀ̾µ È»Á»ÊÄö ƶÇÇ;ȶö ö ƶ·ÄÈÉ Åƾ ƶ½Á¾ÍÃÑË ÉÆÄ¸ÃµË ÂÄÏÃÄÇȾ ÍÈÄ ¸Ç¸ÄÔ ÄͻƻºÒ ÅĽ¸ÄÁµ»È ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ Â¾Ã¾Â¶ÁÒÃÉÔ ÂÄÏÃÄÇÈÒ ÈÆ»·É»ÂÉÔ ºÁµ ÉÇȶÃĸÁ»Ã¾µ ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ Ç Ç»ÈÒÔ fÆɹ¾Â¾ ÇÁĸ¶Â¾ ͻ ·Á¾¼»
 • Страница 98 из 109
  UG.V500.book Page 98 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM bÁʶ¸¾ÈÃÑ¿ ÉÀ¶½¶P»ÁÒ b ¶¸ÈĶȾͻÇÀ¾¿ ÅĸÈÄÆÃÑ¿ ö·ÄÆ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ ¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆ ½¶ÆµºÀ¶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÉÆĸõ  ÅÆĺÁ»Ã¾» ÇÆÄÀ¶ ÇÁɼ·Ñ ¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄƶ  ÉÇȶÃĸÀ¶ ¶Ã¾Â¶Ì¾µ ½¶¹ÆɽÀ¶  ½¶Çȶ¸À¶ ÅÆÄÇÂÄÈÆ ÊÄà c
 • Страница 99 из 109
  UG.V500.book Page 99 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ¸Æ»Âµ ¸ Æ»¼¾Â» ļ¾º¶Ã¾µ ɸ»Á¾Í»Ã¾»  ¸Æ»Âµ ÉÇȶÃĸÀ¶ ¸ËĺµÏ¾¿ ¸Ñ½Ä¸ Żƻ¶ºÆ»Ç¶Ì¾µ ČėđĆć ēąČ ÇÄķϻþ» ¸Ñ·ÄÆ µ½ÑÀ¶ ¸Ñ½Ä¸ ·ÁÄÀ¾ÆĸÀ¶ ¸ÑÅÄÁûþ» ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒ ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒ ¸ÀÁÔͻþ» ºÄ·¶¸Á»Ã¾» ̾ÊÆ ÅÄÇÁ»
 • Страница 100 из 109
  UG.V500.book Page 100 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒ ¶¸ÈĶȾͻÇÀ¾¿ Äȸ»È ¸ÀÁÔͻþ» ¹ÆÄÂÀĹĸÄƾȻÁÒ ¸ÀÁÔͻþ» ¹ÆÄÂÀÄÇÈÒ º¾Ã¶Â¾À ½¸ÄÃÄÀ  ÀÁ¶¸¾¶ÈÉƶ ¹ÆÄÂÀÄÇÈÒ º¾Ã¶Â¾À¶ ¹ÆÄÂÀÄÇÈÒ ÀÁ¶¸¾Î¾  f º¶È¶ ÉÇȶÃĸÀ¶ º¼Ä¿ÇȾÀ  º¾ÇÅÁ»¿ ÀÄÃÈƶÇÈÃÄÇÈÒ 
 • Страница 101 из 109
  UG.V500.book Page 101 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ½¶¹ÆɽÀ¶  ½¶Çȶ¸À¶ ÅÆÄÇÂÄÈÆ ÊÄà ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ¶ÀȾ¸ÃÄ¿ Á¾Ã¾¾  ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ¹ÄÁÄÇÄ¸Ä¹Ä ÇÄķϻþµ  ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Â»ÃÔ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Â»ÇÈÄöËļº»Ã¾µ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆÑ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Â»Èĺ¶ ¸¸Äº¶ È»ÀÇȶ  ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Ä¼¾º¶ÔÏ»¹Ä ÇÄķϻþµ
 • Страница 102 из 109
  UG.V500.book Page 102 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM öÇÈÆÄ¿À¶ ÊÄÈÄÇлÂÀ¶  ÀÁ¶¸¾¶ÈÉƶ öÇÈÆÄ¿À¶ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ Äȸ»È ö ¸Ñ½Ä¸ ÅĺǸ»ÈÀ¶ ÀÁ¶¸¾Î¶ ¹ÄÁÄÇĸ¶µ ½¶¸»Æλþ»  ¾ÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒöµ ÀÁ¶¸¾Î¶ Á»¸¶µ ÅÆĹƶÂÂöµ ÀÁ¶¸¾Î¶   »ÃÔ  ÄÈÅƶ¸À¶  žȶþµ 
 • Страница 103 из 109
  UG.V500.book Page 103 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ÉÅƶ¸Á»Ã¾» »ÃÔ ¸¸Äº È»ÀÇȶ ¸¾º ¾½Â»Ã»Ã¾» ¸Ñ·ÄÆ µ½ÑÀ¶ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ÊÉÃÀ̾¿ Żƻ»ϻþ» ŻƻÇȶÃĸÀ¶ ÊÉÃÀ̾¿ Å»ÆÇÄöÁ¾½¶Ì¾µ žÀÈĹƶÂÂÑ ¾½Â»Ã»Ã¾» ö û¶ÀȾ¸ÃÄ º¾ÇÅÁ»» žÀÈĹƶÂÂÑ ÄžǶþ» žÀÈĹƶÂÂÑ ÅÄÀ¶½ ¾Á¾
 • Страница 104 из 109
  UG.V500.book Page 104 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ÇÄËƶûþ» ¸ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ» ÃÄÂ»Æ ÓÀÇÈÆ»ÃÃÄ¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ p p·Â»Ã ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ ķ»à ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ s ķ»à ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ ķ»à 606 ķϾ¿ Ç·ÆÄÇ ķϾ¿ Ç·ÆÄÇ Ç Ä;ÇÈÀÄ¿ ÄÅĸ»Ï»Ã¾» ½¶¹ÆɽÀ¶ 
 • Страница 105 из 109
  UG.V500.book Page 105 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ¾ÁÁÔÇÈƶ̾µ öºÅ¾Ç¾ Å»ÆÇÄöÁ¾½¶Ì¾µ ÊÉÃÀ̾¾  ÅÆÄžÇÃÑ» ·ÉÀ¸Ñ ¾½Â»Ã»Ã¾» ùČčđ ēąČ ÇÄķϻþ»  ÅÆÄÅÉÏ»ÃÃÑ¿ ¸Ñ½Ä¸ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑ¿ ÀÉÆÇÄÆ ÅĽ¾Ì¾ÄÃöµ ÀÁ¶¸¾Î¶ Żƻ»ϻþµ r ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾» ÅƾÁļ»Ã¾» 
 • Страница 106 из 109
  UG.V500.book Page 106 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM t ȶ·Á¾Ì¶ Ǿ¸ÄÁĸ  ȶ¿Â»ÆÑ  È»ÀÇÈ ¸¸Äº »Èĺ ¸¸Äº¶ ̾ÊÆ »Èĺ ¸¸Äº¶ ¸Ñ·ÄÆ »Èĺ ¸¸Äº¶ öÇÈÆÄ¿À¶ »Èĺ WDS ¾¹¶ÔϾ¿ ÀÉÆÇÄÆ ÅƵÂÄɹÄÁÒÃÑ¿ ÀÉÆÇÄÆ Ǿ¸ÄÁÒÃÑ¿ »Èĺ ȶ·Á¾Ì¶ Ǿ¸ÄÁĸ  L7$3 
 • Страница 107 из 109
  UG.V500.book Page 107 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM ÊÄÈÄ ¶¸ÈÄÅÄÆÈÆ»È ÄÈÅƶ¸À¶ ÇлÂÀ¶ ÊÄÈÄ ¸Ñ½Ñ¸¶ÔÏ»¹Ä ¶·ÄûÃȶ  ÊÄÈÄ ¸Ñ½Ñ¸¶ÔÏ»¹Ä ¶·ÄûÃȶ  ÊÄÈĹƶʾµ ¶¸ÈÄÅÄÆÈÆ»È ¹Æ¶Ê¾Í»ÇÀ¾¿ bpo ½¶¹ÆɽÀ¶  ÄÈÅƶ¸À¶ ÇлÂÀ¶ x ̸»È öÇÈÆÄ¿À¶ ̾ÊÆÑ ¸¸Äº y ͶÇÑ ¾ÁÁÔÇÈƶ̾µ
 • Страница 108 из 109
  UG.V500.book Page 108 Tuesday, November 18, 2003 3:11 PM 6,0Ĉ ĉČĈĆČċ ÇÄķϻþ»  6,0À¶Æȶ Àĺ 3,1 ¾½Â»Ã»Ã¾» L7$3 $  bÁʶ¸¾ÈÃÑ¿ ÉÀ¶½¶P»ÁÒ
 • Страница 109 из 109