Инструкция для MOTOROLA V535

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ  

fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ

fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ ¸ Â¾Æ ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¿ Ì¾ÊÆĸĿ Ç¸µ½¾ ÀÄÂŶþ¾

0RWRUROD nѠƶºÑ ÍÈÄ dÑ ¸Ñ·Æ¶Á¾ ÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ È»Á»ÊÄà0RWRUROD *60

  qÄÁ»½ÃÑ» ÊÉÃÀ̾¾

qÄÁ»½ÃÑ» ÊÉÃÀ̾¾

vÉÃÀ̾µ

pžǶþ»

d¾º»Ä½¶Å¾ÇÒ

d¾º»Ä½¶Å¾ÇÒ

o¶¼Â¾È»

M !

öĉĔĆĊĆ

!

ĆČ

!

÷ČČ ĆČ

ö¸»º¾È» Ä·Ð»ÀȾ¸ Ã¶ Ä·Ð»ÀÈ

ö¼Â¾È»

÷ăĀ

+ ºÁµ Ã¶Í¶Á¶ ½¶Å¾Ç¾

ö¼Â¾È»

øù

+ ºÁµ ÄÀÄÃͶþµ ½¶Å¾Ç¾

dÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾»

¸¾º»Ä½¶Å¾Ç»¿

dÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾» ¸¾º»Ä½¶Å¾Ç¾

M !

öĉĔĆĊĆ

!

ĆČ

! ¸¾º»ÄÀÁ¾Å

vÄÈÄÇлÂÀ¶

yÈķѠǺ»Á¶ÈÒ ÊÄÈĹƶʾԠö¼Â¾È»

M

!

öĉĔĆĊĆ

!

úĆČė ĈĊ

ö¸»º¾È»

ķлÀȾ¸ Ã¶ Ä·Ð»ÀȠö¼Â¾È»

÷ăĀ

+ 

qÄÁ»½ÃÑ» ÊÉÃÀ̾¾  

pÈÅƶ¸À¶

ÊÄÈĹƶʾ¾

pÈÅƶ¸À¶ ÊÄÈĹƶʾ¿ Ã¶ ºÆɹĿ È»Á»ÊÄà¾Á¾

ÅÄ ÓÁ»ÀÈÆÄÃÃÄ¿ ÅÄÍÈ»

sº»Á¶¿È» ÊÄÈĹƶʾԠ½¶È»Â Ã¶¼Â¾È»

ø÷òĀ

+ !

øčĆĔ  ČČđuÇȶÃĸÀ¶

ÊÄÈĹƶʾ¾ ºÁµ

¹Æ¶Ê¾Í»ÇÀĹÄ

bpo

yÈķѠǸµ½¶ÈÒ ÊÄÈĹƶʾԠǠ½¶Å¾ÇÒÔ

È»Á»ÊÄÃÃĹĠÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ ºÁµ ¹Æ¶Ê¾Í»ÇÀĹÄ

bpo

sº»Á¶¿È» ÊÄÈĹƶʾԠ½¶È»Â Ã¶¼Â¾È»

ø÷òĀ

+ !

ùĆĊċĆĔ Ĉ čČďċĆĈpÈÅƶ¸À¶

ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃĹÄ

ÇÄķϻþµ

pÈÅƶ¸À¶ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃĹÄ

ÇÄķϻþµ Çĺ»Æ¼¶Ï»¹Ä À¶ÆȾÃÀ¾

¶Ã¾Â¶Ì¾Ô ½¸ÉÀ¾ ¾ ¸¾º»Ä

M !

ČČđċĆė

!

ČąĔ ČČđċĆ

!

÷ČČ 006ČČđ

yȻþ»

ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃĹÄ

ÇÄķϻþµ

yȻþ» ÃĸĹĠÅÄÁÉÍ»ÃÃĹÄ

ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃĹĠÇÄķϻþµ

o¶¼Â¾È»

ûòĀ

+ 

sÄËƶûþ»

ķлÀÈĸ

ÇÄķϻþµ

q»Æ»¿º¾È» À ÇÈƶþ̻

ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃĹĠÇÄķϻþµ ¾Á¾

¸Ñº»Á¾È» Ä·Ð»ÀÈ ¸ Å¾ÇÒ» ¶ ½¶È»Â

ö¼Â¾È»

M !

ČċĆĔ

c»ÇÅÆĸĺÃÄ»

ÇÄ»º¾Ã»Ã¾»

uÇȶÃĸÀ¶ ·»ÇÅÆĸĺÃĹĠÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ %OXHWRRWK

X

F ¹¶ÆþÈÉÆÄ¿ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ ÀÄÂÅÁ»ÀÈÄ ¾Á¾

¸Ã»Îþ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÂ

M !

ùĊē

!

ùČĈĉĖďċĆ

!

%OXHWRRWKČĆċċĆ

!

÷ČćĈ

!

ùĆċĆ

!

Ĉĉ

ö¼Â¾È»

֖

- Ã¶¼Â¾È»

!

ĆČċĆ

!

ĆĈĔ Čć

vÉÃÀ̾µ

pžǶþ»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ ¸ Â¾Æ ·»ÇÅÆĸĺÃÄ¿ ̾ÊÆĸĿ Ǹµ½¾ ÀÄÂŶþ¾ 0RWRUROD nÑ Æ¶ºÑ ÍÈÄ dÑ ¸Ñ·Æ¶Á¾ ÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ È»Á»ÊÄà 0RWRUROD *60 fÄ·ÆÄ Åļ¶Áĸ¶ÈÒ  qÄÁ»½ÃÑ» ÊÉÃÀ̾¾ vÉÃÀ̾µ d¾º»Ä½¶Å¾ÇÒ pžǶþ» d¾º»Ä½¶Å¾ÇÒ o¶¼Â¾È» M ! öĉĔĆĊĆ ! ĆČ ! ÷ČČ ĆČ Ã¶¸»º¾È» ķлÀȾ¸ ö ķлÀÈ
 • Страница 2 из 37
  www.motorola.com 027252/$ ¾ ÇȾÁ¾½Ä¸¶Ãöµ Ó·Á»Â¶ 0 ½¶Æ»¹¾ÇÈƾÆĸ¶ÃÑ ¸ f»Å¶Æȶ»ÃÈ» ŶȻÃÈĸ ¾ Èĸ¶ÆÃÑË ½Ã¶Àĸ szb tĸ¶ÆÃÑ» ½Ã¶À¾ %OXHWRRWK ÅƾöºÁ»¼¶È ¾Ë ¸Á¶º»ÁÒ̶ ¾ ¾ÇÅÄÁÒ½ÉÔÈǵ ÀÄÂŶþ»¿ 0RWRUROD ,QF ÅÄ Á¾Ì»Ã½¾¾ -DYD ¾ ¸Ç» ÄÇȶÁÒÃÑ» ¶ÆÀ¾ ¾ Èĸ¶ÆÃÑ» ½Ã¶À¾ ÄÇÃĸ¶ÃÃÑ» ö -DYD µ¸ÁµÔÈǵ
 • Страница 3 из 37
  sĺ»Æ¼¶Ã¾» jÃÊÄƶ̾µ Ä ·»½ÄŶÇÃÄ¿ ÓÀÇÅÁɶȶ̾¾ ¾ ķ϶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ                    d¸»º»Ã¾»                        p· ÓÈÄ ÆÉÀĸĺÇȸ»         
 • Страница 4 из 37
  jÃÊÄƶ̾µ Ä ·»½ÄŶÇÃÄ¿ ÓÀÇÅÁɶȶ̾¾ ¾ ķ϶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ d¶¼Ã¶µ ¾ÃÊÄƶ̾µ Ä· ÓÊÊ»ÀȾ¸ÃÄ¿ ¾ ·»½ÄŶÇÃÄ¿ ÓÀÇÅÁɶȶ̾¾ q»Æ»º Ȼ À¶À ÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ Å»ÆÇÄöÁÒÃÑ ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄ Ǹµ½¾ ¸Ã¾Â¶È»ÁÒÃÄ Ä½Ã¶ÀÄÂÒÈ»ÇÒ Ç Åƾ¸»º»ÃÃÄ¿ þ¼» ¾ÃÊÄƶ̾»¿ jÃÊÄƶ̾µ ÅÆ»ºÇȶ¸Á»Ãöµ ¸ öÇÈĵϻ ºÄÀÉ»ÃÈ» Åƾ½¸¶Ã¶ ½¶Â»Ã¾ÈÒ
 • Страница 5 из 37
  n»º¾Ì¾ÃÇÀ¾» Åƾ·ÄÆÑ d ¶¸ÈÄÂÄ·¾Á» l¶Æº¾ÄÇȾÂÉÁµÈÄÆÑ qÄ Æ»ÀÄ»ú¶Ì¾¾ bÇÇÄ̾¶Ì¾¾ ÅÆľ½¸Äº¾È»Á»¿ »º¾Ì¾ÃÇÀÄ¹Ä Ä·ÄÆɺĸ¶Ã¾µ ¸ÀÁÔÍ»ÃÃÑ¿ ÇÄÈĸѿ È»Á»ÊÄà ºÄÁ¼»Ã öËĺ¾ÈÒǵ û ·Á¾¼» ͻ ¸ Ç ÄÈ À¶Æº¾ÄÇȾÂÉÁµÈÄƶ mÔºµÂ Ç ¸¼¾¸Á»ÃÃÑ À¶Æº¾ÄÇȾÂÉÁµÈÄÆÄ ƻÀÄ»úɻÈǵ … dsgefb º»Æ¼¶ÈÒ ÇÄÈĸѿ È»Á»ÊÄà ö
 • Страница 6 из 37
  tƶ¸ÂÑ ÅĸÈÄƵÔϾËǵ º¸¾¼»Ã¾¿ lĹº¶ dÑ ¾¹Æ¶»È» ¸ ¾¹ÆÑ Ã¶ ǸĻ ȻÁ»ÊÄû dÑ Âļ»È» ¾ÇÅÑÈѸ¶ÈÒ Ã»ÀÄÈÄÆÑ¿ º¾ÇÀÄÂÊÄÆÈ ¸ À¾ÇÈµË ÅÆ»ºÅÁ»ÍÒµË ÅÁ»Í¶Ë λ» ¾ ºÆɹ¾Ë ͶÇÈµË È»Á¶ fÁµ ÈÄ¹Ä ÍÈÄ·Ñ ¾½·»¼¶ÈÒ È¶À¾Ë ÅÆÄ·Á»Â À¶À Ȼú¾Ã¾È À¾ÇÈ»¸Ä¿ ÈÉÃûÁÒÃÑ¿ ǾúÆÄ ¾Á¾ ºÆɹ¾» ÂÉÇÀÉÁÒÃÄÇÀ»Á»ÈÃÑ» öÆÉλþµ ÅÆÄÇÒ·¶
 • Страница 7 из 37
  d¸»º»Ã¾» fÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» ÅƾöºÁ»¼ÃÄÇȾ t¶À¾Â ½Ã¶ÍÀÄ ÄÈ»ͻÃÑ ÊÉÃÀ̾¾ ºÁµ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾µ ÀÄÈÄÆÑË Ã»Ä·Ëĺ¾ÂÑ ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» ÅƾöºÁ»¼ÃÄÇȾ 0RWRUROD 2ULJLQDOŠ p· ÓÈÄ ÆÉÀĸĺÇȸ» rÉÀĸĺÇÈ¸Ä ÅÄÁҽĸ¶È»Áµ ÅÄÂļ»È ¸¶Â ĽöÀľÈÒǵ Ç ÄÇÃĸÃѾ ¸Ä½ÂļÃÄÇȵ¾ ÂÄ·¾ÁÒÃÄ¹Ä È»Á»ÊÄö 0RWRUROD yÈÄ·Ñ ½¶À¶½¶ÈÒ
 • Страница 8 из 37
  fÁµ Åƶ¸¾ÁÒÃÄ¿ ÉÇȶÃĸÀ¾ ¾ ½¶ÀÆÑȾµ ÄÈÇ»À¶ ·¶È¶Æ»¾ »» ûķËĺ¾ÂÄ ÇõÈÒ 1. 2. 3. i¶ÆµºÀ¶ ·¶È¶Æ»¾ bÀÀÉÂÉÁµÈÄÆÑ ÅÄÇȶ¸ÁµÔÈǵ ͶÇȾÍÃÄ ½¶Æµ¼»ÃÃѾ q»Æ»º ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â È»Á»ÊÄö ûķËĺ¾ÂÄ ÉÇȶÃĸ¾ÈÒ ¾ ½¶Æµº¾ÈÒ ·¶È¶Æ»Ô À¶À ÄžǶÃÄ Ã¾¼» fÁµ ûÀÄÈÄÆÑË È¾Åĸ ¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆĸ ¶ÀǾ¶ÁÒöµ »ÂÀÄÇÈÒ
 • Страница 9 из 37
  pȸ»È ö ¸Ñ½Ä¸ qƾ Åƾ»Â» ¸Ñ½Ä¸¶ È»Á»ÊÄà ½¸ÄÃ¾È ¾¾Á¾ ¸¾·Æ¾ÆÉ»È ¶ ö º¾ÇÅÁ»» Åĵ¸Áµ»Èǵ ÇÄķϻþ» Ä ÅÄÇÈÉž¸Î»Â ¸Ñ½Ä¸» yÈÄ·Ñ Äȸ»È¾ÈÒ Ã¶ ¸Ñ½Ä¸ ÄÈÀÆÄ¿È» ÄÈÀ¾ºÃÉÔ ÀÆÑÎÀÉ yÈÄ·Ñ ¶ÀȾ¸¾Æĸ¶ÈÒ ÓÈÉ ÊÉÃÀÌ¾Ô Ã¶¼Â¾È» M ! ùĊē ! ÷ČćĈ ēąČČ ! Ćċē Č ! øĈēĔ ĉė Č gÇÁ¾ ÊÉÃÀ̾µ
 • Страница 10 из 37
  sŻ̾¶ÁÒÃÑ» ¸Ä½ÂļÃÄÇȾ d¶Î Ãĸѿ È»Á»ÊÄà ÓÈÄ ¹Äƶ½ºÄ ·ÄÁÒλ ͻ ÅÆÄÇÈÄ ÇÆ»ºÇÈ¸Ä Ç¸µ½¾ i¶Å¾ÇÒ ¾ ¸ÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾» ¸¾º»ÀÁ¾Åĸ t»Á»ÊÄà ÅĽ¸ÄÁµ»È ½¶Å¾Ç¶ÈÒ ¸¾º»ÄÀÁ¾Å ¾ ÄÈÅƶ¸¾ÈÒ »UR ºÆɹ¾Â ¸Á¶º»ÁÒ̶ ÂÄ·¾ÁÒÃÑË È»Á»ÊÄÃĸ ¸ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÄ ÇÄķϻþ¾ i¶Å¾ÇÒ ¸¾º»ÄÀÁ¾Å¶ yÈÄ·Ñ ¶ÀȾ¸¾Æĸ¶ÈÒ ¸¾º»ÄÀ¶Â»ÆÉ
 • Страница 11 из 37
  qƾ ¸ÄÇÅÆľ½¸»º»Ã¾¾ ºÄÇÈÉÅÃÑ ÇÁ»ºÉÔϾ» ÀĶúÑ lĶú¶ ČąĔ ùĊē ĉĆĔ ùĊĆĔ ôČčĆČĔ öĈċėĔ ĊĈ ¾Á¾ øĊĆĔ ċėĔ ĊĈĆ ÷ąċďĆĔ ĈČĆĆ pžǶþ» i¶Å¾ÇÒ ¸¾º»ÄÀÁ¾Å¶ qÆÄÇÂÄÈÆ ¾ÃÊÄƶ̾¾ Ä ¸¾º»Ä½¶Å¾Ç¾ uº¶Á»Ã¾» ¸Ñ·Æ¶ÃÃÄ¿ ¸¾º»Ä½¶Å¾Ç¾ ¾Á¾ ¸Ç»Ë ÄÈ»ͻÃÃÑË
 • Страница 12 из 37
   S r»½ÉÁÒÈ¶È ¸¸»º¾È» È»ÀÇÈ ÇÄķϻþµ ÄÈÀÆÑȾ» öċĖ 006 ÅÆÄÀÆÉÈÀ¶ ºÄ ÀÄÂ¶ÃºÑ Ĉ ÄÈķƶ¼»Ã¾» À¶È»¹Äƾ¿ ķлÀÈĸ ÀÄÈÄÆÑ» ÂļÃÄ ¸Çȶ¸¾ÈÒ Å»Æ»¿º¾È» À ôĆċĈ ČĉČČČć ÿø + S ÿø + ¸Ñ·ÄÆ È¾Å¶ ʶ¿Á¶ ¸Ñº»Á»Ã¾» ÃɼÃÄ¹Ä Ê¶¿Á¶ ¸Çȶ¸À¶ ʶ¿Á¶   lÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö M S ÿø + qÄ
 • Страница 13 из 37
  yÈÄ·Ñ ¸ÀÁÔ;ÈÒ %OXHWRRWK qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ M ! ùĊē ! ùČĈĉĖďċĆ ! %OXHWRRWKČĆċċĆ ! ÷ČćĈ ! ùĆċĆ ! Ĉĉ d Æ»½ÉÁÒȶȻ ÓÈÄ¿ ÅÆÄÌ»ºÉÆÑ %OXHWRRWK ¶ÀȾ¸¾ÆÉ»Èǵ ¾ ÄÇȶ»Èǵ ¸ ÓÈÄ ƻ¼¾Â» ºÄ ÂÄ»Ãȶ ¸ÑÀÁÔͻþµ gÇÁ¾ žȶþ» ·ÁÄÀ¶ %OXHWRRWK È»Á»ÊÄö ¸ÀÁÔÍ»ÃÄ ÈÄ Åƾ ¸ÀÁÔͻþ¾ ¹¶ÆþÈÉÆÑ ¾Á¾
 • Страница 14 из 37
  l¶À ÅÄÁҽĸ¶ÈÒǵ È»Á»ÊÄÃÄ sË»ÂÉ ÄÇÃĸÃÑË ÊÉÃÀ̾¿ È»Á»ÊÄö Ç ö ÇÈÆ jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» º¾ÇÅÁ»µ o¶Í¶ÁÒÃÄ» »ÃÔ ÄÈķƶ¼¶»Èǵ ÀĹº¶ dÑ Ã» ½¸ÄþȻ ¾ û ¾ÇÅÄÁҽɻȻ »ÃÔ o¶·Æ¶ÈÒ ÃÄÂ»Æ È»Á»ÊÄö ÂļÃÄ ÈÄÁÒÀÄ ¸ öͶÁÒÃÄ »ÃÔ qƾ»Ͷþµ … d¾º öͶÁÒÃÄ¹Ä Â»ÃÔ È»Á»ÊÄö Âļ»È ÄÈÁ¾Í¶ÈÒǵ ÄÈ ÅÄÀ¶½¶ÃÃÄ¹Ä Ã¶
 • Страница 15 из 37
   jú¾À¶ÈÄÆ Ç»¶ÃǶ ķ»ö ÇÄķϻþµÂ¾ qĵ¸Áµ»Èǵ Åƾ ¸ÀÁÔͻþ¾ Æ»¼¾Â¶ ķ»ö ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ jú¾À¶ÈÄÆ Âļ»È ÅÄÀ¶½Ñ¸¶ÈÒ P ķ»à ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ ¶ÀȾ¸»Ã I _ ½¶ÃµÈÄ Q J ºÄÇÈÉŻà ºÁµ È»Á»ÊÄÃÃÑË ¸Ñ½Ä¸Ä¸ X ºÄÇÈÉÅÃÄÇÈÒ ºÁµ ķ»ö ¹Ãĸ»ÃÃѾ ÇÄķϻþµÂ¾ û¸¾º¾Â ºÁµ ¹Ãĸ»ÃÃÄ¹Ä Ä·Â»Ã¶
 • Страница 16 из 37
  … o¶¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ S ¸¸»ÆË ¾Á¾ ¸Ã¾½ ÍÈÄ·Ñ ¸Ñº»Á¾ÈÒ ÃɼÃÑ¿ ÅÉÃÀÈ x»ÃÈÆ ÇÄķϻþ¿ ÓÈÄ ¾ÃÇÈÆÉ»ÃÈ ºÁµ ÇÄÇȶ¸Á»Ã¾µ È»ÀÇÈĸÑË ÇÄķϻþ¿ … gÇÁ¾ ÇžÇÄÀ ÃÉ»Æĸ¶ÃÃÑ¿ ö¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ Ç ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔÏ»¿ ̾ÊÆÄ¿ … gÇÁ¾ ÇžÇÄÀ ¶Áʶ¸¾ÈÃÑ¿ ö¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ Ã»ÇÀÄÁÒÀÄ Æ¶½ ÍÈÄ·Ñ ÅÆĿȾ ÅÄ ¸Ç»Â ·ÉÀ¸¶Â
 • Страница 17 из 37
  fÁµ ŻƻÀÁÔͻþµ ö Æ»¼¾Â # ö¼Â¾È» L7$3 ¸ ÁÔ·Ä ȻÀÇÈĸÄ ÓÀƶû jú¾À¶ÈÄÆ ·Éº»È ÅÄÀ¶½Ñ¸¶ÈÒ ¶ÀȾ¸ÃÑ¿ »Èĺ Ç ÇÈÆ  gÇÁ¾ »Èĺ L7$3 û ÉÇȶÃĸÁ»Ã À¶À øċČċČć ¾Á¾ ČĆďċēć Ç ÇÈÆ o¶ÅÆ¾Â»Æ »ÇÁ¾ ö¼¶ÈÒ 7 7 6 4 ö º¾ÇÅÁ»» È»Á»ÊÄö ÄÈķƶ¼¶»Èǵ d¸Äº ÇÁĸ ¸ Æ»¼¾Â» L7$3 lÁ¶¸¾Î¶ lÁ¶¸¾Î¾
 • Страница 18 из 37
  o¶ÅÆ¾Â»Æ Åƾ ĺÃÄÀƶÈÃÄ ö¼¶È¾¾ 8 ö ÓÀƶû ÄÈķƶ¼¶»Èǵ t¶·Á¾Ì¶ Ǿ¸ÄÁÄ ¸ jÇÅÄÁҽɿȻ º¶ÃÃÉÔ È¶·Á¾ÌÉ Åƾ ¸¸Äº» È»ÀÇȶ Ç ¾ÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾»Â »Èĺ¶ 7$3 ĉĆċĈĆć 1 qƾ ¸¸Äº» ¾Á¾ ·ÄÁ»» Ǿ¸ÄÁĸ ÅĺƵº È»Á»ÊÄà Âļ»È ÅÆ»ºÁļ¾ÈÒ ÄÇȶ¸ÎÉÔǵ ͶÇÈÒ ÇÁĸ¶ o¶ÅÆ¾Â»Æ »ÇÁ¾ ¸¸»ÇȾ SURJ ÈÄ Ã¶ ÓÀƶû Åĵ¸¾Èǵ 2
 • Страница 19 из 37
  jÇÅÄÁҽĸ¶Ã¾» ¾ÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒÃÄ¿ ÀÁ¶¸¾Î¾ jÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒöµ ÀÁ¶¸¾Î¶ ÅÆ»ºÄÇȶ¸Áµ»È ºÄÅÄÁþȻÁÒÃÑ» ¸Ä½ÂļÃÄÇȾ ¸Ñ½Ä¸¶ ·ÄÁÒξÃÇȸ¶ ÄÇÃĸÃÑË ÊÉÃÀ̾¿ È»Á»ÊÄö p·ÑÍÃÄ »¿ ÇÄÄȸ»ÈÇÈ¸É»È º»¿Çȸ¾» ÀÄÈÄÆÄ» dÑ ÇÄ·¾Æ¶»È»ÇÒ ¸ÑÅÄÁþÈÒ o¶ÅÆ¾Â»Æ Åƾ ¸Ñº»Á»Ã¾¾ ÓÁ»Â»Ãȶ »ÃÔ ¾ ö¼¶È¾¾ ¾ÃÈ»ÁÁ»ÀÈɶÁÒÃÄ¿ ÀÁ¶¸¾Î¾ º¶ÃÃÑ¿
 • Страница 20 из 37
  lÁ¶¸¾Î¶ ÀÁ¶¸¾Î¾ È»Á»ÊÄö øô + r»½ÉÁÒÈ¶È ¸¸Äº Àĺ¶ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾µ ¸ÀÁÔͻþ» ¶¸ÈĶȾͻÇÀÄ¿ ·ÁÄÀ¾ÆĸÀ¾ gÇÁ¾ d} ½¶·ÑÁ¾ Àĺ 3,1Àĺ ¾Á¾ ŶÆÄÁÒ qƾ»Ͷþ» qÆľ½¸Äº¾È»Á»Â ¾½Ã¶Í¶ÁÒÃÄ ÉÇȶÃĸÁ»Ã Í»ÈÑƻ˽öÍÃÑ¿ Àĺ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾µ ¾ λÇȾ½Ã¶ÍÃÑ¿ ½¶Ï¾ÈÃÑ¿ Àĺ  pŻƶÈÄÆ ÇÄÈĸĿ Ǹµ½¾ Âļ»È
 • Страница 21 из 37
  o¶ÇÈÆÄ¿À¶ È»Á»ÊÄö o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ȾŶ ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ nļÃÄ ÉÇȶÃĸ¾ÈÒ ÇÁ»ºÉÔϾ» ȾÅÑ ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ … … … … … ÷ ĉĆĎ ČĆČĊ ĆČēąČ ĆČ Ć ąČċČĈ ĐĊċēć l¶¼ºÑ¿ ȾŠÄÅĸ»Ï»Ã¾µ ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ ÅÆÄʾÁÒ Ç ¾Ãº¾¸¾ºÉ¶ÁÒÃÑ ö·ÄÆÄ ÇÄͻȶþ¿ »Áĺ¾¿ ½¸ÄÃÀ¶ ¾ ¸¾·Æĸѽĸĸ ÄÅĸ»Ï¶ÔÏ¾Ë Ä ¸ËĺµÏ¾Ë
 • Страница 22 из 37
  o¶ÇÈÆÄ¿À¶ ½¶Çȶ¸À¾ d À¶Í»Çȸ» ½¶Çȶ¸À¾ ÂļÃÄ ÉÇȶÃĸ¾ÈÒ ÊÄÈÄ¹Æ¶Ê¾Ô ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾» ¾Á¾ ¶Ã¾Â¶Ì¾Ô i¶Çȶ¸À¶ ¸Ä½Ã¾À¶»È ö º¾ÇÅÁ»» ¸ ÇÁÉͶ» »ÇÁ¾ ÄÈÀ¾ºÃ¶µ ÀÆÑÎÀ¶ ÄÈÀÆÑȶ ¾ È»Á»ÊÄà û ¾ÇÅÄÁҽɻÈǵ ¸ Ȼͻþ» ÄÅÆ»º»Á»ÃÃÄ¹Ä Å»Æ¾Äº¶ ¸Æ»Â»Ã¾ sÁ¾ÎÀÄ ·ÄÁÒÎÄ» ¾½Ä·Æ¶¼»Ã¾» É»ÃÒζ»Èǵ Åĺ ƶ½Â»Æ º¾ÇÅÁ»µ
 • Страница 23 из 37
  sÄËƶûþ» ǸĻ¹Ä ¾Â»Ã¾ ¾ ÃÄ»ƶ È»Á»ÊÄö yÈÄ·Ñ ÇÄËƶþÈÒ ¾Á¾ ¾½Â»Ã¾ÈÒ ¾Âµ ÅÄÁҽĸ¶È»Áµ ¾ ÃÄÂ»Æ È»Á»ÊÄö ö 6,0À¶ÆÈ» qľÇÀ ÊÉÃÀ̾¾ M ! ùĊē ! ČČėċĆ ĉČċ ! öČĆ ĉ ċČĊ qĺÇÀ¶½À¶ fÁµ ÅÆÄÇÂÄÈƶ ¾ Æ»º¶ÀȾÆĸ¶Ã¾µ ǸĻ¹Ä ¾Â»Ã¾ ¾ ÃÄ»ƶ È»Á»ÊÄö ö¼Â¾È» M # ¸ öͶÁÒÃÄ »ÃÔ gÇÁ¾ û
 • Страница 24 из 37
  vÉÃÀ̾¾ ¸Ñ½Ä¸¶ p ÈÄ À¶À ÅĽ¸ÄþÈÒ ¾ Äȸ»È¾ÈÒ Ã¶ ¸Ñ½Ä¸ ;ȶ¿È» ö ÇÈÆ pÈÀÁÔͻþ» ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ Ä ¸Ñ½Ä¸» qƾ ÅÄÇÈÉÅÁ»Ã¾¾ ¸Ñ½Ä¸¶ ÂļÃÄ ÄÈÀÁÔ;ÈÒ ÇÄÅÆĸļº¶ÔÏ»» »¹Ä ÄÅĸ»Ï»Ã¾» ºÄ Äȸ»È¶ ö ¸Ñ½Ä¸  f»¿Çȸ¾µ fÁµ ÄÈÀÁÔͻþµ ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ ö¼Â¾È» ÀÁ¶¸¾ÎÉ Æ»¹ÉÁ¾ÆĸÀ¾ ¹ÆÄÂÀÄÇȾ yÈÄ·Ñ Äȸ»È¾ÈÒ Ã¶ ¸Ñ½Ä¸
 • Страница 25 из 37
  i¸ÄÃÄÀ ÅÄ ÃÄ»ÆÉ Ã»ÅƾõÈÄ¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ jÃÊÄƶ̾µ Ä Ã»ÅƾõÈÄ ¸Ñ½Ä¸» ÇÄËƶõ»Èǵ ¶ ö º¾ÇÅÁ»» ÄÈķƶ¼¶»Èǵ … ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÅÆÄÅÉÏ»ÃÃÄ¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ û … ČČđċĆ ēąČČ čČčđċČ ¹º» [ ;ÇÁÄ ÅÆÄÅÉÏ»ÃÃÑË ¸Ñ½Ä¸Ä¸ lÁ¶¸¾Î¶  ùøöø + N S r»½ÉÁÒÈ¶È ÄÈķƶ¼»Ã¾» ÇžÇÀ¶ ÅƾõÈÑË ¸Ñ½Ä¸Ä¸ ¸Ñ·ÄÆ ÃÄ»ƶ ÅÄ
 • Страница 26 из 37
  o¶·ÄÆ ¸ ĺÃÄ À¶Ç¶Ã¾» qÄÁÉͻþ» ÇÄķϻþµ ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ yÈÄ·Ñ ÅĽ¸ÄþÈÒ ÅÄ È»Á»ÊÄÃÃÑ ÃÄ»ƶ ŻƸÑË º»¸µÈ¾ ½¶Å¾Ç»¿ ÇÅƶ¸ÄÍþÀ¶ ºÄÇȶÈÄÍÃÄ ÅÆÄÇÈÄ Ã¶¼¶ÈÒ ÀÁ¶¸¾ÎÉ Ç Ì¾ÊÆÄ¿ ÇÄÄȸ»ÈÇȸÉÔÏ»¿ ÃÄ»ÆÉ ·ÑÇÈÆÄ¹Ä Ã¶·Äƶ ¾ ɺ»Æ¼¾¸¶ÈÒ »» ¸ Ȼͻþ» Ç»ÀÉúÑ o¶·ÄÆ ¸ ĺÃÄ À¶Ç¶Ã¾» ÂļÃÄ Ã¶ÇÈÆľÈÒ Á¾·Ä ºÁµ ½¶Å¾Ç»¿
 • Страница 27 из 37
  vÉÃÀ̾¾ È»Á»ÊÄö eÁ¶¸ÃÄ» »ÃÔ ÈÄ Çȶú¶ÆÈöµ ÇÈÆÉÀÈÉƶ ¹Á¶¸ÃÄ¹Ä Â»ÃÔ r¶ÇÅÄÁļ»Ã¾» ¾ ö½¸¶Ã¾µ ÀĶú ¸ »ÃÔ ¸¶Î»¹Ä È»Á»ÊÄö ÂĹÉÈ ÄÈÁ¾Í¶ÈÒǵ ÄÈ Åƾ¸»º»ÃÃÄ¿ ÇË»ÂÑ o»ÀÄÈÄÆÑ» ÊÉÃÀ̾¾ ¸¶Î»¹Ä È»Á»ÊÄö ÂĹÉÈ ·ÑÈÒ Ã»ºÄÇÈÉÅÃÑ n s sÅƶ¸ÄÍþÀ e sÄķϻþµ … sĽº¶ÈÒ ÇÄķϻþ» … (PDLO ÇÄķϻþµ … 606
 • Страница 28 из 37
  vÉÃÀ̾µ cÁÄÀ¾ÆĸÀ¶ ¸Ñ½Ä¸¶ pžǶþ» fÁµ Ĺƶþͻþµ ¸ËĺµÏ¾Ë ¾ ¾ÇËĺµÏ¾Ë ¸Ñ½Ä¸Ä¸ ö¼Â¾È» M ! ùĊē ! ñđĆ ĉČċ ! ĉČĈĆČĈ ēąČ sÄķϻþµ vÉÃÀ̾µ pÈÅƶ¸¾ÈÒ È»ÀÇÈĸĻ ÇÄķϻþ» pžǶþ» pÈÅƶ¸À¶ È»ÀÇÈÄ¸Ä¹Ä ÇÄķϻþµ M ! ČČđċĆė ! ČąĔ ČČđċĆ ! ÷ČČ ĈČČĈČ ČČđċĆ pÈÅƶ¸À¶
 • Страница 29 из 37
  vÉÃÀ̾µ eÆÄÂÀÄÇÈÒ ½¸ÉÀÄ¸Ä¹Ä ÇÄÅÆĸļº»Ã¾µ ÀÁ¶¸¾¶ÈÉÆÑ o¶Åľöþµ d¾º ͶÇĸ d¾º ¾Ãº¾À¶ÈÄƶ eÁ¶¸ÃÄ» »ÃÔ qÄÀ¶½ ¾Á¾ ÇÀÆÑȾ» žÀÈĹƶ j½Â»Ã»Ã¾» ÅÆĹƶÂÂÃÑË ÀÁ¶¸¾Î ¾ žÀÈĹƶ »ÃÔ pžǶþ» yÈÄ·Ñ Ã¶ÇÈÆľÈÒ ¹ÆÄÂÀÄÇÈÒ ½¸ÉÀÄ¸Ä¹Ä ÇÄÅÆĸļº»Ã¾µ ÀÁ¶¸¾¶ÈÉÆÑ Ã¶¼Â¾È» M ! ùĊē ! ĆĉĆ ČčČđċĆć ! sȾÁÒ
 • Страница 30 из 37
  sŻ̾¶ÁÒÃÑ» ÊÉÃÀ̾¾ ö·Äƶ vÉÃÀ̾µ v¾ÀǾÆĸ¶ÃÃÑ¿ ö·ÄÆ dѽĸ ÇÁɼ· cÑÇÈÆÑ¿ ö·ÄÆ s¾¹Ã¶ÁÑ '70) pžǶþ» yÈÄ·Ñ ¸ÀÁÔ;ÈÒ ¾Á¾ ÄÈÀÁÔ;ÈÒ Ê¾ÀǾÆĸ¶ÃÃÑ¿ ö·ÄÆ Ã¶¼Â¾È» M ! ùĊē ! ñđĆ ĉČċ ! ĆĈĆČċ ċČ yÈÄ·Ñ ¾ÇÅÄÁҽĸ¶ÈÒ ÇžÇÄÀ ʾÀǾÆĸ¶ÃÃÄ¹Ä Ã¶·Äƶ ö¼Â¾È» M ! øĆċē ! ĉĄē
 • Страница 31 из 37
  c»ÇÅÆĸĺÃÑ» ÇÄ»º¾Ã»Ã¾µ %OXHWRRWKX vÉÃÀ̾µ l¶À Ǻ»Á¶ÈÒ È»Á»ÊÄà ¸¾º¾ÂÑ ºÁµ ºÆɹ¾Ë ÉÇÈÆÄ¿Çȸ qĺÀÁÔͻþ» À ¾½¸»ÇÈÃÑ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶Â pÈÀÁÔͻþ» ÄÈ ÉÇÈÆÄ¿Çȸ¶ q»Æ»ÀÁÔͻþ» ö ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä ¸Ä ¸Æ»Âµ ƶ½¹Ä¸Äƶ pÈÅƶ¸À¶ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÑ Ë Ä·Ð»ÀÈĸ ö ºÆɹĻ ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä pžǶþ» p·Ã¶Æɼ»Ã¾» È»Á»ÊÄö ÉÇÈÆÄ¿ÇȸÄÂ
 • Страница 32 из 37
  i¶Ï¾È¶ vÉÃÀ̾µ 3,1Àĺ 6,0À¶ÆÈÑ cÁÄÀ¾ÆĸÀ¶ ÅƾÁļ»Ã¾µ s»ÆȾʾÀ¶ÈÑ pžǶþ» cÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾» ¾ ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾» 6,0À¶ÆÈÑ M ! ùĊē ! ñđĆ ĉČċ ! 3,1ĈČ 6,0Ĉē dþ¶þ» gÇÁ¾ Èƾ ƶ½¶ ÅĺƵº ¸¸»ÇȾ û¸»ÆÃÑ¿ 3,1Àĺ ÈÄ 6,0À¶Æȶ ·Éº»È ½¶·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¶ ¶ ö º¾ÇÅÁ»» Åĵ¸¾Èǵ ÇÄķϻþ» 6,0Ĉ
 • Страница 33 из 37
  f¶Ãöµ Âĺ»ÁÒ È»Á»ÊÄö ÇÄÄȸ»ÈÇÈ¸É»È ÈÆ»·Ä¸¶Ã¾µÂ »¼ºÉöÆĺÃÑË Çȶú¶ÆÈĸ ¸ ÄÈÃÄλþ¾ Ä·ÁÉͻþµ ƶº¾ÄͶÇÈÄÈÃÄ¿ Óûƹ¾»¿ d¶Î ÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ È»Á»ÊÄà ÅÆ»ºÇȶ¸Áµ»È ÇÄ·Ä¿ ÉÇÈÆÄ¿ÇÈ¸Ä Å»Æ»º¶ÔÏ»» ¾ Åƾþ¶ÔÏ»» ÓÁ»ÀÈÆĶ¹Ã¾ÈÃÉÔ Óûƹ¾Ô pà ÇÀÄÃÇÈÆɾÆĸ¶Ã ¾ ¾½¹ÄÈĸÁ»Ã Ç ÉÍ»ÈÄ ÈÆ»·Ä¸¶Ã¾¿ ö ÅÆ»º»ÁÒÃÑ» ÉÆĸþ
 • Страница 34 из 37
  bÁʶ¸¾ÈÃÑ¿ ÉÀ¶½¶È»ÁÒ s¾Â¸ÄÁÑ ·»½ ÅÄÂÄϾ ÆÉÀ b ¶¸ÈĶȾͻÇÀ¾¿ ÅĸÈÄÆÃÑ¿ ö·ÄÆ ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ ¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄÆ ½¶ÆµºÀ¶ ÅÆĺÁ»Ã¾» ÇÆÄÀ¶ ÇÁɼ·Ñ ¶ÀÀÉÂÉÁµÈÄƶ  ÉÇȶÃĸÀ¶ ¶ÀȾ¸Ã¶µ Á¾Ã¾µ ŻƻÀÁÔͻþ» ¶Ã¾Â¶Ì¾µ ½¶¹ÆɽÀ¶  ½¶Çȶ¸À¶ ÅÆÄÇÂÄÈÆ ÊÄà bpo   c
 • Страница 35 из 37
  ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Ä¼¾º¶Ã¾µ ÇÄķϻþµ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Å»Æ»º¶Í¾ jú¾À¶ÈÄÆ ÅÆĹƶ -DYD ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÅÆÄÅÉÏ»ÃÃÄ¹Ä ¸Ñ½Ä¸¶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Æ»¹¾ÇÈƶ È»ÀÇȶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Æ»¼¾Â¶ ¸¸Äº¶ È»ÀÇȶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÆÄɾù¶ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ Ç»¶ÃǶ ķ»ö ÇÄķϻþµÂ¾ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÇÄķϻþµ ¾Ãº¾À¶ÈÄÆ ÇÄķϻþµ ¹ÄÁÄÇĸĿ ÅÄÍÈÑ 
 • Страница 36 из 37
  r ƶ½·ÁÄÀ¾Æĸ¶Ã¾» ÅƾÁļ»Ã¾» È»Á»ÊÄà ƶ½¹Ä¸ÄÆ ½¶È»Â ʶÀÇ Æ»¼¾Â ¸¸Äº¶ È»ÀÇȶ ¸Ñ·ÄÆ öÇÈÆÄ¿À¶ s Ç»¶ÃÇ Å»Æ»º¶Í¾ º¶ÃÃÑË Ç»ÆȾʾÀ¶ÈÑ ǻȻ¸Ñ» Ŷƶ»ÈÆÑ Ǿ¹Ã¶Á ÄÅĸ»Ï»Ã¾µ ÄÅÆ»º»Á»Ã¾» ÄÈÀÁÔͻþ»  ÉÇȶÃĸÀ¶   Ǿ¸ÄÁÑ ¸¸Äº ÇÁɼ·¶ ÂÉÁÒȾ»º¾¿ÃÑË ÇÄķϻþ¿ sÂ
 • Страница 37 из 37