Инструкция для MPM MCZ-26M

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

Model: MCZ-26M PRESTO

MCZ-26M_instrukcja.indd   1

2012-01-26   08:24:10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK BEZPRZEWODOWY Model: MCZ-26M PRESTO PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MCZ-26M_instrukcja.indd 1 2012-01-26 08:24:10
 • Страница 2 из 25
  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI........................................................................................... 3 CZ NÁVOD K OBSLUZE................................................................................................. 6 GB USER
 • Страница 3 из 25
  PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ►►Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. ►►Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci. ►►Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone. ►►Nie zanurzaj urządzenia, przewodu
 • Страница 4 из 25
  PL Dzbanek czajnika zbudowany jest z podwójnych ścianek, co pozwala na dłuższe utrzymywanie temperatury wody. PRZED UŻYCIEM 1. Czajnik należy stawiać na płaskich, stabilnych i suchych powierzchniach. 2. Przed pierwszym użyciem czajnika zagotuj w nim przynajmniej dwukrotnie wodę i wylej. 3. Czajnik
 • Страница 5 из 25
  PL UWAGA! Firma MPM agd S.A. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych. Poland Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z
 • Страница 6 из 25
  CZ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ ►►Před použitím doporučujeme důkladně pročíst návod k použití. ►►Přístroj používejte výhradně pro ty účely, pro které je určen. ►►Neponořujte přístroj, kabel a zástrčku do vody, nebo jiné kapaliny. ►►Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru. ►►Po použití
 • Страница 7 из 25
  CZ 5. Zapnete-li konvici nasucho bezpečnostní systém vypne automaticky přívod proudu do konvice. Stane-li se tak, vyčkejte, až konvice vychladne. Po cca 15 minutách naplňte ji vodou. POUŽITÍ KONVICE 1. Než naplníte konvici, vyjměte ji ze základny. 2. Otevřete víko konvice pomocí tlačítka a naplňte
 • Страница 8 из 25
  GB GB SAFETY USE INSTRUCTIONS ►►Before use, thoroughly read the operation manual. ►►Extreme care is required in case of children presence in vicinity of the appliance! ►►Do not use your appliance for any other purpose except of its assignment. ►►Do not immerse the appliance, its cord and plug in
 • Страница 9 из 25
  GB GB 4 After water has been boiled or the kettle has been switched off, wait several seconds before switching it on again. 5 The empty kettle will be automatically turned off by its overheating protection system. In such case the kettle should be allowed to cool for 15 minutes before its
 • Страница 10 из 25
  HU BIZTONSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ►►A készülék használatba vétele előtt azt a használati utasitást alaposan tanulmányozza. ►►A gyerekeknek kizárólag csak a felnőtt ellenőrzés esetben használhatják a készüléket. ►►A készüléket csak ezen utasitásban foglalt szobályok alapján és célban szabad
 • Страница 11 из 25
  HU AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 1. Helyezze le a készüléket lapos, stabil és száraz területen. 2. Az első használata előtt legalabb kétszer forralja fel a vízet, amit utána ontse ki. 3. A vízfirraló automatikus kikacsolóba el van látva. A kikapcsoló kikapcsolja a készüléket víz felforrasa után. Igény
 • Страница 12 из 25
  HU FIGYELEM: MPM agd S.A. cégnek műszaki módósotásokra van joga. Poland A termék helyes selejtezési módja (elhasznált elektromos és elektronikus termékek) A terméken található jel azt jelzi, hogy a terméket, annak elhasználását követően, nem szabad a többi, egyéb háztartási hulladékkal egyetemben
 • Страница 13 из 25
  RU УКАЗАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ►►Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию. ►►Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи устройства находятся дети! ►►Не пользуйтесь устройством для других целей, чем для которых было предназначено устройство.
 • Страница 14 из 25
  RU Корпус чайника имеет двойные стенки, что позволяет дольше поддерживать температуру воды. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 1. Чайник необходимо ставить на плоских, стабильных и сухих поверхностях. 2. Перед первым употреблением чайника накипятите в нем, по крайней мере, двукратно воду и вылейте. 3.
 • Страница 15 из 25
  RU ВНИМАНИЕ! Фирма MPM agd S.A. сохраняет за собой право на введение технических изменений. Poland Надлежащая утилизация непригодных приборов (неисправного электронного и бытового оборудования) Маркировка на приборе указывает, что по достижении конца срока службы прибора его нельзя выбрасывать
 • Страница 16 из 25
  LT SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS ►►Prieš pradėdami naudotis atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. ►►Laikykitės ypatingo atsargumo, kai netoli prietaiso yra vaikų. ►►Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams nei jis yra skirtas. ►►Nemerkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
 • Страница 17 из 25
  LT PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS 1. Virdulys turi būti statomas ant lygaus, stabilaus ir sauso paviršiaus. 2. Prieš pirmąjį virdulio naudojimą reikia jame mažiausiai du kartus užvirinti vandenį, kuris turi būti išpilamas. 3. Vandeniui užvirus virdulys išsijungia automatiškai. Tačiau prireikus jį galima
 • Страница 18 из 25
  LT DĖMESIO! Gamintojas MPM agd S.A. pasilieka sau teisę keisti technines charakteristikas. Poland Produkto tinkamas šalinimas (naudota elektrinė ir elektroninė įranga) Simbolis kurį matote ant prekės arba skirtose jai tekstuose nurodo, kad praėjus naudojimo laikotarpiui, prekės negalima išmesti
 • Страница 19 из 25
  UA ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ►►Перед застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію з обслуговування. ►►Дотримуйтесь особливої обережності, коли поблизу пристрою знаходяться діти! ►►Не користуйтесь пристроєм в інших цілях, ніж для яких був призначений пристрій. ►►Забороняється погружати
 • Страница 20 из 25
  UA Корпус чайника має подвійні стінки, що дозволяє підтримувати температуру води максимально довго. ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ 1. Чайник необхідно ставити на плоских, стабільних і сухих поверхнях. 2. Перед першим застосуванням чайника накип’ятіть у ньому, по крайній мірі, двократно воду та вилийте
 • Страница 21 из 25
  UA УВАГА! Фірма MPM agd S.A. зберігає за собою право на введення технічних змін. Poland Правильна утилізація продукту (відпрацьоване електроустаткування та електронні прилади) Позначення, що розміщенні на продукті вказують, що виріб після закінчення періоду використання не слід викидати разом з
 • Страница 22 из 25
  NOTATKI MCZ-26M_instrukcja.indd 22 2012-01-26 08:24:15
 • Страница 23 из 25
  NOTATKI MCZ-26M_instrukcja.indd 23 2012-01-26 08:24:15
 • Страница 24 из 25
  Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy Přejeme Vám spokojenost s používáním našeho výrobku a zveme Vás k výběru ze široké obchodní nabídky firmy We hope you are satisfied with our product, and invite You to make use of 's
 • Страница 25 из 25