Инструкция для NOKIA 1112, 1110I, 1100I

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ 
íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 1110i/1112

 9247859

²ëßãáÚ 2 RU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 70
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 1110i/1112 9247859 ²ëßãáÚ 2 RU
 • Страница 2 из 70
  ´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ºÞàßÞàÐæØï NOKIA CORPORATION ×ÐïÒÛïÕâ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ RH-93 áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ ÞáÝÞÒÝëÜ Ø ÔàãÓØÜ ÒÐÖÝëÜ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á Web-áâàÐÝØæë http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. 0434 ·ÝÐÚ
 • Страница 3 из 70
  ME 96 Nokia 1110i/1112 (RH-93) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ
 • Страница 4 из 70
  ÜÞÓãâ Ñëâì âÞÒÐàÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ØÛØ âÞÒÐàÝëÜØ ØÜÕÝÐÜØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÒÛÐÔÕÛìæÕÒ. Nokia tune ïÒÛïÕâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜ ×ÒãÚÞÒëÜ âÞÒÐàÝëÜ ×ÝÐÚÞÜ Nokia Corporation. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞÛØâØÚØ ÝÕßàÕàëÒÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø
 • Страница 5 из 70
  íÚáßÞàâÝÞÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÁÈA Ø ÔàãÓØå áâàÐÝ. ½ÐàãèÕÝØÕ íÚáßÞàâÝÞÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ×ÐßàÕéÕÝÞ. 9247859 / ²ëßãáÚ 2 RU ÂÕÛÕäÞÝ ÓÞàïçÕÙ ÛØÝØØ Nokia: +7 (495) 727-22-22 ÄÐÚá: +7 (495) 795-05-03 125009, ¼ÞáÚÒÐ, ÂÒÕàáÚÐï, ãÛ., 7, Ð/ï 25 Nokia
 • Страница 6 из 70
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ................................. 8 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ................................................. 15 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ.......................................................................................... 15 ¾ÑéÐï ßÐÜïâì
 • Страница 7 из 70
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ½ÐáâàÞÙÚØ................................................................................................. ÇÐáë ........................................................................................................... ¿ÐÜïâÚØ
 • Страница 8 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ,
 • Страница 9 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ À°´¸¾¿¾¼µÅ¸ ²áÕ ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë ßÞÔÒÕàÖÕÝë ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî àÐÔØÞßÞÜÕå, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ µ»µÄ¾½ ² ±¾»Ì½¸Æ°Å ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ àïÔÞÜ á ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² Á°¼¾»µÂµ ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ
 • Страница 10 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ. ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ ÀÐÑÞâë ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ Ø àÕÜÞÝâã
 • Страница 11 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿¾´º»Îǵ½¸µ º ´Àó¸¼ ÃÁÂÀ¾¹Á²°¼ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò
 • Страница 12 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÕâØ EGSM 900 Ø GSM 1800. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞâÞÒëå áÕâïå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÞÛì×ãïáì ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ, áâàÞÓÞ
 • Страница 13 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ âÞÓÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÛØ Øå áÞâÞÒÐï áÕâì. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ÝÕ ÒáÕ ãáÛãÓØ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ áÕâØ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ áÞÓÛÐèÕÝØï á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ãáÛãÓ áÕâØ, Ð
 • Страница 14 из 70
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÐÚáÕááãÐàë ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÝÞÜÕà ÕÓÞ ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ
 • Страница 15 из 70
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ • ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàØÛÐÓÐÕâáï Ú âÕÛÕäÞÝã Ø ßÞÜÞÓÐÕâ ×ÐéØâØâì âÕÛÕäÞÝ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÔÛï ÚÞÔÐ ×ÝÐçÕÝØÕ 12345. • PIN-ÚÞÔ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ Ø ßÞÜÞÓÐÕâ ×ÐéØâØâì ÚÐàâã Þâ
 • Страница 16 из 70
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÇâÞÑë ÞßàÕÔÕÛØâì ßÞàïÔÞÚ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞÔÞÒ ÔÞáâãßÐ Ø ÝÐáâàÞÕÚ ×ÐéØâë Ò âÕÛÕäÞÝÕ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë. ■ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ áÛÕÔãîéØÜØ äãÝÚæØïÜØ: ÁÞÞÑéÕÝØï, ºÞÝâÐÚâë Ø ÁØÝâÕ×ÐâÞà ÜÕÛÞÔØÙ.
 • Страница 17 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÚÞÜßÞÝÕÝâë ºÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ áØÜÒÞÛë, âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ ÝÐ×ëÒÐÕâáï àÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï. • ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÕâØ (1) • ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (2) • ÄãÝÚæØØ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (3) • ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ
 • Страница 18 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë • ºÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï Ø ÚÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï (7) • ºÛÐÒØÐâãàÐ (8) ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë (ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞàÐ
 • Страница 19 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 1. ½ÐÖÜØâÕ ÝÐ ÚÝÞßÚã äØÚáÐâÞàÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ (1), ÞâÚàÞÙâÕ ßÐÝÕÛì Ø áÝØÜØâÕ ÕÕ á âÕÛÕäÞÝÐ (2, 3). ¸×ÒÛÕÚØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø× ×ÐÖØÜÐ Ø ÒëâÐéØâÕ ÕÓÞ (4). 2. °ÚÚãàÐâÝÞ ßÞÔÝØÜØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, ÒëáÒÞÑÞÔØÒ ÕÓÞ Ø× ×ÐÖØÜÐ âÕÛÕäÞÝÐ (5). ²áâÐÒìâÕ SIM-ÚÐàâã âÐÚ, çâÞÑë ÕÕ áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ
 • Страница 20 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. 2. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú âÕÛÕäÞÝã. ÈÚÐÛÐ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÐçÝÕâ ßÕàÕÜÕéÐâìáï. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½Õ ×ÐàïÖÐÕâáï, ßÞÔÞÖÔØâÕ ÝÕÚÞâÞàÞÕ ÒàÕÜï, ÞâÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ
 • Страница 21 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ Ò âÕçÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå áÕÚãÝÔ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ âÕÛÕäÞÝ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ
 • Страница 22 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ½Õ ÔÞâàÐÓØÒÐÙâÕáì ÔÞ íâÞÓÞ àÐ×êÕÜÐ, âÐÚ ÚÐÚ ÞÝ çãÒáâÒØâÕÛÕÝ Ú íÛÕÚâàÞáâÐâØçÕáÚÞÜã àÐ×àïÔã. ■ ´ÕÜÞÝáâàÐæØÞÝÝëÙ àÕÖØÜ ² ãáâàÞÙáâÒÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßàÞáÜÞâàÐ ØÝáâàãÚæØÙ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÚÞÝÚàÕâÝëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÕÜÞ > ¾áÝÞÒë,
 • Страница 23 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ²ëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ, åàÐÝïéØåáï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÞÝâÐÚâë. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÔÕÜÞÝáâàÐæØÞÝÝÞÜã àÕÖØÜã ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã * ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï ÓÞÒÞàïéØå
 • Страница 24 из 70
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ²ÒÕÔÕÝÝëÙ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë ÜÞÖÕâ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. 24
 • Страница 25 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 2. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÐ Ø ÞâÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï: 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÚÞÔ ×ÞÝë ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ. µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, ãÚÐÖØâÕ ÚÞÔ áâàÐÝë. 2. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ
 • Страница 26 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ²Þ ÒàÕÜï Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ³à-ÓÒà ØÛØ ÂÛä, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ ÔØÝÐÜØÚ âÕÛÕäÞÝÐ, ÕáÛØ ÞÝØ ÔÞáâãßÝë. ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. 26
 • Страница 27 из 70
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 3. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÂÕÚáâ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÔÒãÜï àÐ×ÛØçÝëÜØ áßÞáÞÑÐÜØ: Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ ) Ø Ò àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÒáâàÞÕÝÝëÙ áÛÞÒÐàì), ÚÞâÞàëÙ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ . ² àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã á âàÕÑãÕÜÞÙ ÑãÚÒÞÙ ÔÞ âÕå
 • Страница 28 из 70
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ * ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÝÐÖÜØâÕ ÁÛÞÒÞ, ÒÒÕÔØâÕ áÛÞÒÞ (Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ) Ø
 • Страница 29 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 4. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî Ø ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÕ ÜÕÝî Ø ßÞÔÜÕÝî. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ ÔàãÓÞÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ ØÛØ ½Ð×ÐÔ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ·ÔÕáì ßàØÒÕÔÕÝÞ ÞßØáÐÝØÕ ÝÕ ÒáÕå äãÝÚæØÙ ÜÕÝî ØÛØ íÛÕÜÕÝâÞÒ. ■ ÁÞÞÑéÕÝØï ½ÐáâàÞÙÚØ
 • Страница 30 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßÞÛÝÞÙ ØÛØ áÞÚàÐéÕÝÝÞÙ ÚÞÔØàÞÒÚØ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) > ¿ÞÛÝëÙ ÝÐÑÞà ØÛØ ÁÞÚàÐéÕÝÝëÙ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï áßØáÚÐ ÞâäØÛìâàÞÒÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄØÛìâàÐæØï ÝÞÜÕàÞÒ. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ
 • Страница 31 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ, Ø ÝÞÜÕà çÐáâØ áÞáâÐÒÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÒÞÔïâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï, ÝÐßàØÜÕà, 917/1. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ¿ÕàÕÔÐâì, ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà âÕÛÕäÞÝÐ
 • Страница 32 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÇâÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ×ÝÐçÞÚ . ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×. ÔÛï ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ ²ëÙâØ, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØï ßÞ×ÖÕ ÝÐ íÚàÐÝÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ¿àØÝïâëÕ.
 • Страница 33 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÑÞÛìèÕ, çÕÜ áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄãÝÚæØî ßÕàÕÔÐçØ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ
 • Страница 34 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ºÞÝâÐÚâë ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ò ßÐÜïâØ SIM-ÚÐàâë. ²ÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 200 ØÜÕÝ. ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× Ø ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒëÕ ÑãÚÒë ØÜÕÝØ. ¿ÕàÕÙÔØâÕ Ú âàÕÑãÕÜÞÜã
 • Страница 35 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ²ëÑÞà ßÐÜïâØ - ÒëÑÞà ßÐÜïâØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ áÞåàÐÝïîâáï ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ: ÂÕÛÕäÞÝ ØÛØ SIM-ÚÐàâÐ. ¿àØ ×ÐÜÕÝÕ SIM-ÚÐàâë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëÑØàÐÕâáï ÒÐàØÐÝâ SIM-ÚÐàâÐ. ²ÐàØÐÝâë ÞÑ×ÞàÐ - ÒëÑÞà
 • Страница 36 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ·ÒÞÝÚØ ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÒåÞÔïéØå (ßàØÝïâëå Ø ÝÕßàØÝïâëå) Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ, ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝãî ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ çØáÛÞ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿àØÝïâëÕ Ø ÞáâÐÒÛÕÝÝëÕ ÑÕ× ÞâÒÕâÐ Òë×ÞÒë àÕÓØáâàØàãîâáï Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø
 • Страница 37 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÒÐèØÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ, ÝÐÛÞÓÞÒëå áâÐÒÞÚ Ø ßàÞçØå äÐÚâÞàÞÒ. ■ ½ÐáâàÞÙÚØ ÍâÞ ÜÕÝî ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï
 • Страница 38 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ³àÞÜÚ. áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ãàÞÒÝï ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÕÛÞÔØÙ Ø áØÓÝÐÛÞÒ Þ ßàØÕÜÕ áÞÞÑéÕÝØï. µáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ³àÞÜÚ. áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ãàÞÒÕÝì 2 ØÛØ ÒëèÕ, ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ ãÒÕÛØçØÒÐÕâ ÓàÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ á ãàÞÒÝï 1 ÔÞ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ãàÞÒÝï. ²ØÑàÞÒë×ÞÒ
 • Страница 39 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÀÕÖØÜë ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÝÐáâàÞÙÚØ àÕÖØÜÞÒ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï âÐÚØå äãÝÚæØÙ, ÚÐÚ ÜÕÛÞÔØØ, æÒÕâ Ø íÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÀÕÖØÜë, àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ½ÐáâàÞØâì. ½ÐáâàÞÙÚØ çÐáÞÒ ´Ûï áÚàëâØï ØÛØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï çÐáÞÒ, ãáâÐÝÞÒÚØ ÒàÕÜÕÝØ ØÛØ
 • Страница 40 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Ø ¾âÜÕÝØâì ÔÛï ÕÓÞ ÞâÚÛîçÕÝØï; ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ âÕÚãéÕÓÞ áÞáâÞïÝØï äãÝÚæØØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞáâÞïÝØÕ; ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ×ÐÔÕàÖÚØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ ÒëÑÕàØâÕ Ãáâ. ×ÐÔÕàÖÚã (íâÐ äãÝÚæØï
 • Страница 41 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï Þâ áÕâØ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ½ÐáâàÞÙÚÐ ï×ëÚÐ ÇâÞÑë ÒëÑàÐâì ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ > Ï×ëÚ. ½ÐáâàÞÙÚØ
 • Страница 42 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÂÐÙÜÕà Òë×ÞÒÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ Òë×ÞÒÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ. ´ÛØâ. Òë×ÞÒÐ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ Òë×ÞÒÐ ßÞáÛÕ ÕÓÞ ×ÐÒÕàèÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÛØÜØâ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ØáçÕàßÐÝ, áÞåàÐÝïÕâáï
 • Страница 43 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ °ÚâØÒ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÝÞÜÕàÞÒ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ØÛØ ãßÞàïÔÞçÕÝØï ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÄãÝÚæØØ ßàÐÒ. ÚÛÐÒ. ÒëÑÞàÐ. ²ëÔÕÛØâÕ ²ëÑ. äãÝÚæØØ ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï
 • Страница 44 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÞÒâÞà ÔÛï ßàÕÚàÐéÕÝØï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ ØÛØ ÕÓÞ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØï çÕàÕ× 10 ÜØÝãâ. µáÛØ ÒàÕÜï áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÝÐáâãßÐÕâ âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÒëÚÛîçÕÝ, âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÐÕâáï Ø ÝÐçØÝÐÕâ ßÞÔÐÒÐâì ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. µáÛØ ÒëÑàÐâì ÁâÞß, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÚÛîçÕÝØÕ
 • Страница 45 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ äãÝÚæØØ ºÐÛìÚãÛïâÞà ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ´Þß. äãÝÚæØØ > ºÐÛìÚãÛïâÞà. 1. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèØ 0 - 9 ÔÛï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï æØäà Ø # ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÝÐÚÐ
 • Страница 46 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ´Þß. äãÝÚæØØ > ºÞÝÒÕàâÕà. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßïâØ ßÞáÛÕÔÝØå ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÕÔÝØÕ 5. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì ÞÔÝã Ø× èÕáâØ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ×ÐÔÐÝÝëå ÚÐâÕÓÞàØÙ ÕÔØÝØæ Ø×ÜÕàÕÝØï. ¼ÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì áÞÑáâÒÕÝÝëÕ ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ¼ÞØ ßàÕÞÑàÐ×.. ²Þ ÒàÕÜï
 • Страница 47 из 70
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ·ÐÒÕàèØÒ áÞ×ÔÐÝØÕ ÜÕÛÞÔØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ, ÁÞåàÐÝØâì, ÂÕÜß, ¿ÕàÕÔÐâì, ¾çØáâØâì ØÛØ ²ëÙâØ. ¿àØ àÐÑÞâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ áÞÚàÐéÐÕâáï. ■ ÃáÛãÓØ SIM ½Ð SIM-ÚÐàâÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ÔÞáâãßÝë
 • Страница 48 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 5. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÐ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ
 • Страница 49 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ßÞÔÚÛîçØâì ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ×ÐâÕÜ ÞâÚÛîçØâì Ø ÒÝÞÒì ßÞÔÚÛîçØâì ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ½ÕØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÛÕÔãÕâ ÞâÚÛîçÐâì Þâ ØáâÞçÝØÚÐ ßØâÐÝØï Ø Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ÞáâÐÒÛïÙâÕ ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÜ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã,
 • Страница 50 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå áÚàÕßÚÐ ØÛØ ÐÒâÞàãçÚÐ, ×ÐÜëÚÐÕâ ÝÐÚÞàÞâÚÞ ßÛîáÞÒÞÙ Ø ÜØÝãáÞÒÞÙ ÒëÒÞÔë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (ÚÞâÞàëÕ ÒëÓÛïÔïâ ÚÐÚ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÕ ßÞÛÞáÚØ ÝÐ ÕÓÞ ßÞÒÕàåÝÞáâØ). ÍâÞ ÜÞÖÕâ ßàÞØ×ÞÙâØ, ÝÐßàØÜÕà, ÕáÛØ ×ÐßÐáÝÞÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÐåÞÔØâáï Ò ÚÐàÜÐÝÕ ØÛØ ÑãÜÐÖÝØÚÕ. ºÞàÞâÚÞÕ ×ÐÜëÚÐÝØÕ ÒëÒÞÔÞÒ
 • Страница 51 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÜÕáâÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ. ¿Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâÕ ãâØÛØ×ÐæØî. ·ÐßàÕéÐÕâáï ÒëÑàÐáëÒÐâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ÒÜÕáâÕ á ÑëâÞÒëÜ ÜãáÞàÞÜ. ■ ¿àÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia ² æÕÛïå ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ äØàÜÕÝÝëÜØ
 • Страница 52 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Nokia ßàÞÒÕàØâ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. µáÛØ ßÞÔâÒÕàÔØâì ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÝÕ ãÔÐÕâáï, ÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞ ÜÕáâã ßàØÞÑàÕâÕÝØï. ¿àÞÒÕàÚÐ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë 1. ½Ð ÓÞÛÞÓàÐÜÜÕ ßÞÔ ÞÔÝØÜ ãÓÛÞÜ ÒØÔÕÝ áØÜÒÞÛ Nokia "ßàÞâïÝØâÕ ÔàãÓ ÔàãÓã àãÚØ", Ð ßÞÔ ÔàãÓØÜ ãÓÛÞÜ - ÛÞÓÞâØß Nokia Original
 • Страница 53 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 3. ÁÞáÚÞÑÛØâÕ ßÞÚàëâØÕ áÑÞÚã Þâ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë - ÞâÚàÞÕâáï ÚÞÔ (20 æØäà), ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà æØäàÐÜØ ÒÒÕàå. ºÞÔ (20 æØäà) ÝÐçØÝÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ Ø ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï Ò ÝØÖÝÕÙ. 4. ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ
 • Страница 54 из 70
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¾ßÕàÐâÞà ÝÐçØáÛïÕâ ÞßÛÐâã ×Ð ãáÛãÓØ ÜÕáâÝÞÙ ØÛØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø. ²ë ßÞÛãçØâÕ ÞâÒÕâÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Þ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÚÞÔÐ. ÇâÞ ÔÕÛÐâì, ÕáÛØ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÞÔâÒÕàÔØâì ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ? µáÛØ ÝÕ ãÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÔØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Nokia á ÓÞÛÞÓàÐÜÜÞÙ ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ
 • Страница 55 из 70
  °ÚáÕááãÐàë 6. °ÚáÕááãÐàë ¾áÝÞÒÝëÕ ßàÐÒØÛÐ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÅàÐÝØâÕ ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. • ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÃáâÐÝÞÒÚÐ
 • Страница 56 из 70
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. •
 • Страница 57 из 70
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ²ëáÞÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÞÚàÐéÕÝØî áàÞÚÐ áÛãÖÑë íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÒàÕÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø Òë×ÒÐâì ÔÕäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßÛÐÒÛÕÝØÕ ßÛÐáâÜÐááÞÒëå ÔÕâÐÛÕÙ. • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ
 • Страница 58 из 70
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú
 • Страница 59 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ
 • Страница 60 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÝÐÔÕÒÐîâáï ÝÐ èÕî, ÝÕ ÔÞÛÖÝë áÞÔÕàÖÐâì ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØå ÔÕâÐÛÕÙ, ßàØ íâÞÜ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÞÛÖÝÞ ÝÐåÞÔØâìáï ÝÐ ãÚÐ×ÐÝÝÞÜ ÒëèÕ àÐááâÞïÝØØ Þâ âÕÛÐ çÕÛÞÒÕÚÐ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø áÞÞÑéÕÝØÙ âàÕÑãÕâáï ÚÐçÕáâÒÕÝÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâìî. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå
 • Страница 61 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ ÒÝÕèÝÕÓÞ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï Ø á ÔàãÓØÜØ áÒï×ÐÝÝëÜØ á íâØÜ ÒÞßàÞáÐÜØ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ÜÕÔØæØÝáÚØÜ àÐÑÞâÝØÚÐÜ ØÛØ Ú
 • Страница 62 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ »ØæÐÜ, ßÞÛì×ãîéØÜáï ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÐÜØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì áÛÕÔãîéØÕ ßàÐÒØÛÐ: • ÔÕàÖØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15,3 áÜ Þâ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÐ; • ÝÕ ÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ÝÐÓàãÔÝÞÜ ÚÐàÜÐÝÕ; • ÔÛï áÝØÖÕÝØï ÒÕàÞïâÝÞáâØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå
 • Страница 63 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ÐÝâØÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÕ áØáâÕÜë âÞàÜÞ×ÞÒ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÚÞÝâàÞÛï áÚÞàÞáâØ, áØáâÕÜë ãßàÐÒÛÕÝØï ßÞÔãèÚÐÜØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ). ·Ð ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ
 • Страница 64 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÒëáÞÚØÜ ÔÐÒÛÕÝØÕÜ. ½Õ ßÞÜÕéÐÙâÕ ÝØÚÐÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÝÐÔ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ ØÛØ Ò ×ÞÝÕ ÕÕ àÐáÚàëâØï. ¿àØ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ àÐáÚàëâØÕ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìÕ×ÝëÜ
 • Страница 65 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ áâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï (ÝÐßàØÜÕà, ÒÑÛØ×Ø âÞßÛØÒÝÞÙ ÐßßÐàÐâãàë). ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå, ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ, ÝÐ åØÜØçÕáÚØå ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå
 • Страница 66 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë, Ò áÒï×Ø á çÕÜ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ
 • Страница 67 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ú àÐÑÞâÕ. 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ (ÝÞÜÕàÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÞâÛØçÐîâáï ÔÛï àÐ×Ýëå
 • Страница 68 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÕàâØäØÚÐæØØ (SAR) ´°½½¾µ ¼¾±¸»Ì½¾µ ÃÁÂÀ¾¹Á²¾ Á¾¾Â²µÂÁ²õ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼ ½° ÃÀ¾²µ½Ì ¾±»Ãǵ½¸Ï ² À°´¸¾Ç°Á¾½¾¼ ´¸°¿°·¾½µ ´ÐÝÝÞÕ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÔÕàÖØâ ßÕàÕÔÐâçØÚ Ø ßàØÕÜÝØÚ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÞÒ. ÃáâàÞÙáâÒÞ áÚÞÝáâàãØàÞÒÐÝÞ á ãçÕâÞÜ
 • Страница 69 из 70
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÙ ÜÞéÝÞáâØ ßÕàÕÔÐâçØÚÐ, ãÚÐ×ÐÝÝÞÙ Ò âÕåÝØçÕáÚØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐå, ÒÞ ÒáÕå ÔØÐßÐ×ÞÝÐå àÐÑÞçØå çÐáâÞâ. ÄÐÚâØçÕáÚÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ãàÞÒÝï SAR ÔÛï àÐÑÞâÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÝØÖÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï; íâÞ ÞÑãáÛÞÒÛÕÝÞ âÕÜ, çâÞ
 • Страница 70 из 70