Инструкция для NOKIA 1209 grey

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

37

ÓÐ×ë ØÛØ Ò×àëÒçÐâëÕ ÒÕéÕáâÒРÒÜÕáâÕ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ÕÓÞ 
ÚÞÜßÞÝÕÝâÐÜØ ØÛØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ. ²ÛÐÔÕÛìæÐÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÙ, 
ÞáÝÐéÕÝÝëå ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, áÛÕÔãÕâ 
ßÞÜÝØâì Þ âÞÜ, çâÞ ÒÞ×ÔãèÝÐï ßÞÔãèÚÐ ÝÐßÞÛÝïÕâáï ÓÐ×ÞÜ 
ßÞÔ ÒëáÞÚØÜ ÔÐÒÛÕÝØÕÜ. ½Õ ßÞÜÕéÐÙâÕ ÝØÚÐÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ, 
ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÝÐÔ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ 
ØÛØ Ò ×ÞÝÕ ÕÕ àÐáÚàëâØï. ¿àØ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÕ 
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ àÐáÚàëâØÕ 
ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìÕ×ÝëÜ âàÐÒÜÐÜ.

¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáâàÞÙáâÒРҠßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ 
ãáâàÞÙáâÒÞ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ 
ÜÞÑØÛìÝëÜØ âÕÛÕäÞÝÐÜØ ÝÐ ÑÞàâã áÐÜÞÛÕâÐ áÞ×ÔÐÕâ ßÞÜÕåØ 
Ò àÐÑÞâÕ áØáâÕÜ áÐÜÞÛÕâРؠÜÞÖÕâ ßàÕáÛÕÔÞÒÐâìáï ßÞ ×ÐÚÞÝã.

²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ

² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ 
ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø 
ØÝáâàãÚæØØ. ² ÜÕáâÐå ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï 
Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ÐâÜÞáäÕàë ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì 
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ. ¸áÚàÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå 
ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÖÐàã ØÛØ Ò×àëÒã, çâÞ çàÕÒÐâÞ âàÐÒÜÐÜØ 
Ø ÓØÑÕÛìî ÛîÔÕÙ. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝР
ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå, Ð âÐÚÖÕ ÝРáâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ 
ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï (ÝÐßàØÜÕà, ÒÑÛØ×Ø âÞßÛØÒÝÞÙ ÐßßÐàÐâãàë). 
½ÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝРØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 42
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 1200/1208/1209 9207569 ²ëßãáÚ 2 RU
 • Страница 2 из 42
  ME 96 Nokia 1200/1208/1209 (RH-99/RH-105) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø
 • Страница 3 из 42
  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications,
 • Страница 4 из 42
  ½ÐÛØçØÕ Ò ßàÞÔÐÖÕ ÚÞÝÚàÕâÝëå Ø×ÔÕÛØÙ, ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ãáÛãÓ ×ÐÒØáØâ Þâ àÕÓØÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Ø ÝÐÛØçØÕ ÒÕàáØÙ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå ï×ëÚÞÒ ÜÞÖÝÞ ãâÞçÝØâì ã ÔØÛÕàÐ Nokia. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÚÞÜßÞÝÕÝâë, âÕåÝÞÛÞÓØØ Ø/ØÛØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, ßÞÔßÐÔÐîéØÕ ßÞÔ ÔÕÙáâÒØÕ íÚáßÞàâÝÞÓÞ
 • Страница 5 из 42
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ........................................................... 6 1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë................................................................. 11 ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ........................................................ 11 ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ
 • Страница 6 из 42
  ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ,
 • Страница 7 из 42
  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² ±¾»Ì½¸Æ°Å ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àïÔÞÜ á ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² Á°¼¾»µÂµ ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ¼ÞÑØÛìÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÓãâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áØáâÕÜ áÐÜÞÛÕâÐ. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ½° °²Â¾·°¿À°²¾Ç½ËÅ Á°½Æ¸ÏÅ ½Õ
 • Страница 8 из 42
  ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ ÀÐÑÞâë ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ Ø àÕÜÞÝâã Ø×ÔÕÛØï ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâì âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ áßÕæØÐÛØáâë. °ºÁµÁÁðÀË ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾ÀË ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.
 • Страница 9 из 42
  ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒáâàÞÕÝÝëÙ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ Ø
 • Страница 10 из 42
  ■ ÃáÛãÓØ áÕâØ ÀÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ÝÐÛØçØØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ´Ûï àÐÑÞâë ÜÝÞÓØå äãÝÚæØÙ âàÕÑãîâáï áßÕæØÐÛìÝëÕ äãÝÚæØØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå àÕÐÛØ×ÞÒÐÝë ÝÕ ÒáÕ äãÝÚæØØ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ áÕâØ
 • Страница 11 из 42
  1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
 • Страница 12 из 42
  ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë Ø ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÝÕÓÞ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï (5). 3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì (6, 7). ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÕàÕÔ ×ÐÜÕÝÞÙ ßÐÝÕÛÕÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÚÛîçØâì ßØâÐÝØÕ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâì ×ÐàïÔÝÞÕ Ø ÔàãÓØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØ ×ÐÜÕÝÕ ßÐÝÕÛÕÙ ÝÕ ÔÞâàÐÓØÒÐÙâÕáì ÔÞ íÛÕÚâàÞÝÝëå ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ. ½Õ åàÐÝØâÕ Ø ÝÕ
 • Страница 13 из 42
  ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ Ø ÜÞÖÕâ
 • Страница 14 из 42
  ßÕàÕÜÕéÐâìáï. ¿àØ ßÞÛÝÞÙ ×ÐàïÔÚÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ èÚÐÛÐ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÞáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï. ÁÞÒÕâ. ´Ûï íÚÞÝÞÜØØ íÝÕàÓØØ ÞâÚÛîçÐÙâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÞÓÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ, ßàÞÙÔÕâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜØÝãâ ÔÞ ßÞïÒÛÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï
 • Страница 15 из 42
  ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï ÕÕ àÐÑÞâë. ½ÐßàØÜÕà, áâÐàÐÙâÕáì ÝÕ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝã. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ßÕàÕÔÐîéÕÙ ØÛØ
 • Страница 16 из 42
  2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÚÞÜßÞÝÕÝâë • ½Ð×ÒÐÝØÕ áÕâØ ØÛØ ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ áÕâØ (1) • ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ (2) • ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (3) • ´ØÝÐÜØÚ (4) • ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (5) • ÄÞÝÐàØÚ (6) • ÄãÝÚæØØ ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ (7) • ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (8) • ºÛÐÒØèÐ Navi™ (9), ÔÐÛÕÕ – ÚÛÐÒØèÐ
 • Страница 17 из 42
  • ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ (13) • ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÜØÝØÓÐàÝØâãàë (14) ■ ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ÁÞÞÑéÕÝØï - áÞ×ÔÐÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, ÞâÚàëâØÕ Ø àÐÑÞâÐ á áÞÞÑéÕÝØïÜØ. ºÞÝâÐÚâë - áÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ Ø Ò ßÐÜïâØ
 • Страница 18 из 42
  ´Þß. äãÝÚæØØ - ÞÑàÐéÕÝØÕ Ú äãÝÚæØïÜ ºÐÛìÚãÛïâÞà, ºÞÝÒÕàâÕà, ÂÐÙÜÕà, ºÐÛÕÝÔÐàì, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà, ÁØÝâÕ×ÐâÞà ÜÕÛÞÔØÙ, ´ÕÜÞÝáâàÐæØï Ø ÄÞÝÐàØÚ. ÃáÛãÓØ SIM - ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå ãáÛãÓ, ÕáÛØ ÞÝØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ■ ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÐ ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ßàØ
 • Страница 19 из 42
  ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. ■ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ØÛØ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ . ² àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã ÔÞ ßÞïÒÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÙ ÑãÚÒë.
 • Страница 20 из 42
  ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÒÞ, ÒÒÕÔØâÕ áÛÞÒÞ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. ÁÞÒÕâë ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ: ÔÛï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ßàÞÑÕÛÐ ÝÐÖÜØâÕ 0. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ Ø×ÜÕÝÕÝØï áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã # ÔÞ ßÞïÒÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÝÔØÚÐâÞàÐ Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï. ´Ûï ÒÒÞÔÐ
 • Страница 21 из 42
  ÜÞÖÕâ ÝÐçØáÛïâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÞßÛÐâã. ÁØÜÒÞÛë á ÝÐÔáâàÞçÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ Ø ÔàãÓØÜØ ÜÕâÚÐÜØ, Ð âÐÚÖÕ áØÜÒÞÛë ÝÕÚÞâÞàëå ï×ëÚÞÒ (ÝÐßàØÜÕà, ÚØâÐÙáÚÞÓÞ), ×ÐÝØÜÐîâ ÑÞÛìèÕ ÜÕáâÐ, ãÜÕÝìèÐï ÚÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàÞÕ ÜÞÖÝÞ ßÞáÛÐâì Ò ÞÔÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ
 • Страница 22 из 42
  ■ ºÞÝâÐÚâë ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ò ßÐÜïâØ SIM-ÚÐàâë. ²ÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 200 ØÜÕÝ. ´Ûï ßÞØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÐ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï Ø ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒëÕ ÑãÚÒë ØÜÕÝØ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì
 • Страница 23 из 42
  ■ ½ÕáÚÞÛìÚÞ âÕÛÕäÞÝÝëå ÚÝØÓ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÔÞ ßïâØ ÞâÔÕÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÝëå ÚÝØÓ ÔÛï àÐ×Ýëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ. ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ àÕÖØÜÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå âÕÛÕäÞÝÝëå ÚÝØÓ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÚÞÝâÐÚâë âÞÛìÚÞ Ø× ÐÚâØÒÝÞÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå âÕÛÕäÞÝÝëå ÚÝØÓ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë >
 • Страница 24 из 42
  Ò ÚÞâÞàëå âàÕÑãÕâáï áÞåàÐÝØâì íâÞâ ÚÞÝâÐÚâ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ > ´Ð. ´Ûï ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØï âÕÛÕäÞÝÝëå ÚÝØÓ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁâàãÚâãàØàÞÒÐÝÝÐï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ > ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÚÝØÓØ Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã. 3. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø
 • Страница 25 из 42
  ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ×ÐâÕÜ ÞâÚÛîçØâì Ø ÒÝÞÒì ßÞÔÚÛîçØâì ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ½ÕØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÛÕÔãÕâ ÞâÚÛîçÐâì Þâ ØáâÞçÝØÚÐ ßØâÐÝØï Ø Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ÞáâÐÒÛïÙâÕ ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÜ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã, ßÞáÚÞÛìÚã Ø×ÑëâÞçÝëÙ ×ÐàïÔ ÜÞÖÕâ áÞÚàÐâØâì áàÞÚ
 • Страница 26 из 42
  ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ ßÞÒàÕÖÔÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÛØÑÞ ßàÕÔÜÕâÐ, Òë×ÒÐÒèÕÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØÕ. ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ
 • Страница 27 из 42
  ■ ¿àÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia ² æÕÛïå ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ äØàÜÕÝÝëÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ Nokia. ²Þ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ßÞÔÔÕÛÞÚ äØàÜÕÝÝëå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia ßàØÞÑàÕâÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ã ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝÞÓÞ ÔØÛÕàÐ Nokia Ø ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒëßÞÛÝïÙâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï. ²ëßÞÛÝÕÝØÕ
 • Страница 28 из 42
  2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ ØÛØ çÕâëàÕ âÞçÚØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ÇâÞ ÔÕÛÐâì, ÕáÛØ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÞÔâÒÕàÔØâì ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ? µáÛØ ÝÕ ãÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÔØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Nokia á ÓÞÛÞÓàÐÜÜÞÙ ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ
 • Страница 29 из 42
  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãîéØÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ßÞ×ÒÞÛïâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Þâ ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ ÞáÐÔÚØ, ÒÛÐÓÐ, ÛîÑëÕ
 • Страница 30 из 42
  âÕÜßÕàÐâãàë) ÒÞ×ÜÞÖÝÐ ÚÞÝÔÕÝáÐæØï ÒÛÐÓØ ÒÝãâàØ ÚÞàßãáÐ, çâÞ Òë×ëÒÐÕâ ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝëå ßÛÐâ. • ½Õ ßëâÐÙâÕáì ÒáÚàëÒÐâì ÚÞàßãá ãáâàÞÙáâÒÐ áßÞáÞÑÞÜ, ÞâÛØçÝëÜ Þâ ßàØÒÕÔÕÝÝÞÓÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Þâ ßÐÔÕÝØï, ãÔÐàÞÒ Ø âàïáÚØ. ½ÕÞáâÞàÞÖÝÞÕ ÞÑàÐéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÛÞÜÚÕ
 • Страница 31 из 42
  • ´Ûï áÑàÞáÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÞßâØÜØ×ÐæØØ ÕÓÞ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛìÝÞáâØ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø Ø×ÒÛÕÚØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ÍâØ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ Ò àÐÒÝÞÙ áâÕßÕÝØ ÞâÝÞáïâáï Ú ãáâàÞÙáâÒã, ÐÚÚãÜãÛïâÞàã, ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã Ø ÒáÕÜ ÐÚáÕááãÐàÐÜ. ¿àØ ÝÐàãèÕÝØØ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ ÞÑàÐâØâÕáì Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ
 • Страница 32 из 42
  ßàÕÔáâÐÒØâÕÛï Nokia. ÍÚÞÛÞÓØçÕáÚÐï ÔÕÚÛÐàÐæØï Ø×ÔÕÛØï Ø ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÞ×ÒàÐâã ãáâÐàÕÒèÕÓÞ Ø×ÔÕÛØï - áÜ. àÐ×ÔÕÛë ÔÛï àÐ×Ýëå áâàÐÝ ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com. 32
 • Страница 33 из 42
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ´ÕâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ, Ø ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçÐÙâÕ
 • Страница 34 из 42
  Ø áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëßÞÛÝïÕâáï á ×ÐÔÕàÖÚÞÙ (ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÚÐçÕáâÒÐ áÞÕÔØÝÕÝØï). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÒëèÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ àÐááâÞïÝØï ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø âÕÛÞÜ çÕÛÞÒÕÚÐ ÒëßÞÛÝïîâáï ÒßÛÞâì ÔÞ ×ÐÒÕàèÕÝØï ßÕàÕÔÐçØ. ´ÕâÐÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑÛÐÔÐîâ ÜÐÓÝØâÝëÜØ áÒÞÙáâÒÐÜØ. ²Þ×ÜÞÖÝÞ
 • Страница 35 из 42
  ¸ÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÕ ÜÕÔØæØÝáÚØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÜÕÔØæØÝáÚØå ãáâàÞÙáâÒ, âÐÚØå ÚÐÚ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ØÛØ ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÕ ÔÕäØÑàØÛÛïâÞàë, ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÜ ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝÕ
 • Страница 36 из 42
  ÁÛãåÞÒëÕ ÐßßÐàÐâë ½ÕÚÞâÞàëÕ âØßë ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÓãâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áÛãåÞÒëå ÐßßÐàÐâÞÒ. ¿àØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ âÐÚØå ßÞÜÕå ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ. ■ °ÒâÞÜÞÑØÛØ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ
 • Страница 37 из 42
  ÓÐ×ë ØÛØ Ò×àëÒçÐâëÕ ÒÕéÕáâÒÐ ÒÜÕáâÕ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ÕÓÞ ÚÞÜßÞÝÕÝâÐÜØ ØÛØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ. ²ÛÐÔÕÛìæÐÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÙ, ÞáÝÐéÕÝÝëå ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, áÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì Þ âÞÜ, çâÞ ÒÞ×ÔãèÝÐï ßÞÔãèÚÐ ÝÐßÞÛÝïÕâáï ÓÐ×ÞÜ ßÞÔ ÒëáÞÚØÜ ÔÐÒÛÕÝØÕÜ. ½Õ ßÞÜÕéÐÙâÕ ÝØÚÐÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë,
 • Страница 38 из 42
  àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå, ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ, ÝÐ åØÜØçÕáÚØå ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå ÒëßÞÛÝÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿ÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ÒáâàÕçÐÕâáï ÔÞÒÞÛìÝÞ çÐáâÞ, ÝÞ ÝÕ ÒáÕÓÔÐ çÕâÚÞ ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÐ. ¿àØÜÕàÐÜØ âÐÚÞÙ áàÕÔë ïÒÛïîâáï ßÞÔßÐÛãÑÝëÕ ßÞÜÕéÕÝØï ÝÐ
 • Страница 39 из 42
  ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò ãáâàÞÙáâÒÞ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áâÞÛìÚÞ
 • Страница 40 из 42
  ■ ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÕàâØäØÚÐæØØ (SAR) ´ÐÝÝÞÕ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï Ò àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÜ ÔØÐßÐ×ÞÝÕ. ´ÐÝÝÞÕ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÔÕàÖØâ ßÕàÕÔÐâçØÚ Ø ßàØÕÜÝØÚ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÞÒ. ÃáâàÞÙáâÒÞ áÚÞÝáâàãØàÞÒÐÝÞ á ãçÕâÞÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÝÐ ßàÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï Ò
 • Страница 41 из 42
  ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕâìî. ÍâÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï àÐ×ÛØçÝëÜØ äÐÚâÞàÐÜØ, ÝÐßàØÜÕà, àÐááâÞïÝØÕÜ ÔÞ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐØÑÞÛìèÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÔØàÕÚâØÒÐÜØ ICNIRP áÞáâÐÒÛïÕâ 1,07 ²â/ÚÓ (RH-99) / 1,01 ²â/ÚÓ (RH-105) ÞÚÞÛÞ ãåÐ.
 • Страница 42 из 42