Инструкция для NOKIA 2650

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 2650

9311952

²ëßãáÚ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 116
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 2650 9311952 ²ëßãáÚ 2
 • Страница 2 из 116
  Nokia 2652 (RH-53) ´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ºÞÜßÐÝØï NOKIA CORPORATION ×ÐïÒÛïÕâ ßÞÔ áÒÞî ØáÚÛîçØâÕÛìÝãî ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ RH-53 áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á Web-áâàÐÝØæë
 • Страница 3 из 116
  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia Ø Nokia Connecting People ïÒÛïîâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ½Ð×ÒÐÝØï ÔàãÓØå
 • Страница 4 из 116
  ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ßÕàÕáÜÐâàØÒÐâì ØÛØ Ø×ÜÕÝïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï. ´ÞáâãßÝÞáâì ÚÞÝÚàÕâÝëå ßàÞÔãÚâÞÒ ÜÞÖÕâ ×ÐÒØáÕâì Þâ àÕÓØÞÝÐ. ¾ÑàÐâØâÕáì Ú ÑÛØÖÐÙèÕÜã ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî ºÞàßÞàÐæØØ Nokia. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì
 • Страница 5 из 116
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 10 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................................ 16 ÍâØÚÕâÚÐ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ
 • Страница 6 из 116
  4. ÀÐÑÞâÐ á ÜÕÝî .............................................................................................. 33 ´Þáâãß Ú äãÝÚæØïÜ ÜÕÝî.................................................................................................................... 33 ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî
 • Страница 7 из 116
  ²ëÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ........................................................................................ 58 ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ................................................................................ 58 ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÚÐàâØÝÚØ ÔÛï ØÜÕÝØ ØÛØ
 • Страница 8 из 116
  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ .......................................................................... 82 ºÐÛÕÝÔÐàì.............................................................................................................................................. 82 ÀÐ×ÛØçÝëÕ íÚàÐÝë ÚÐÛÕÝÔÐàï
 • Страница 9 из 116
  ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ..................................................................................................................... 98 ¾çØáâÚÐ Úíè-ßÐÜïâØ.......................................................................................................................... 98 ·ÐéØâÐ
 • Страница 10 из 116
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÞáâëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ
 • Страница 11 из 116
  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ µ»µÄ¾½ ² ¼µÁ°Š²Ë¿¾»½µ½¸Ï ²·À˲½ËÅ À°±¾Â ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÜÕáâÐå ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ
 • Страница 12 из 116
  ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÁÞÞÑéØâÕ Þ áÒÞÕÜ
 • Страница 13 из 116
  ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ½ÐßàØÜÕà, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ãáÛãÓØ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ï×ëÚÐå Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÐÛäÐÒØâÞÒ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ÞÝØ ÑãÔãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì Ò ÜÕÝî. ÃáâàÞÙáâÒÞ âÐÚÖÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì áßÕæØÐÛìÝÞ
 • Страница 14 из 116
  ■ ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÐÚáÕááãÐàë ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ Ú âÕÛÕäÞÝã ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÕÓÞ ÝÞÜÕà ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 Ø LCH-12. ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ
 • Страница 15 из 116
  • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. • ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÃáâÐÝÞÒÚÐ áÛÞÖÝÞÓÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÔÞÛÖÝÐ ÒëßÞÛÝïâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. Copyright © 2005 Nokia.
 • Страница 16 из 116
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ÍâØÚÕâÚÐ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ ½ÐÚÛÕÙÚÐ áÞÔÕàÖØâ ÒÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÅàÐÝØâÕ íâã ÝÐÚÛÕÙÚã Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ ÜÕáâÕ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ ÓÐàÐÝâØÙÝëÙ âÐÛÞÝ. ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ • ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (ßàØÛÐÓÐÕâáï Ú âÕÛÕäÞÝã) ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë
 • Страница 17 из 116
  ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ, PIN-ÚÞÔÐ ØÛØ PIN2-ÚÞÔÐ áÛãÖØâ äãÝÚæØï ºÞÔë ÔÞáâãßÐ Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë. ÅàÐÝØâÕ ÝÞÒëÕ ÚÞÔë Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. • ºÞÔë PUK Ø PUK2 ÞÑëçÝÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ. µáÛØ ÚÞÔë ÞâáãâáâÒãîâ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ
 • Страница 18 из 116
  ² âÕÛÕäÞÝÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ Web-áÐÙâë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ø àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå áÐÙâÞÒ. ¿àÞáÜÐâàØÒÐï íâØ Web-áÐÙâë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì âÐÚØÕ ÖÕ ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ (Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ
 • Страница 19 из 116
  ¾ßØáÐÝØÕ ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒÞ ÒàÕÜï áÞÕÔØÝÕÝØï GPRS, áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ÝÐ áâà. 71. ■ ÁÛãÖÑÐ ßÞÔÔÕàÖÚØ Nokia Ø ÚÞÝâÐÚâÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ½Ð àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ ã×ÛÕ Nokia ØÛØ ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/support ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ßÞáÛÕÔÝîî ÒÕàáØî ÔÐÝÝÞÓÞ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ, ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî
 • Страница 20 из 116
  1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ■ ºÛÐÒØèØ 1. ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò âÞçÚÕ, ÓÔÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝ âÕÛÕäÞÝ. 2. ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. 3. ½Ð×ÒÐÝØÕ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ. 4. ÄãÝÚæØï ÛÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ. 5. ÄãÝÚæØï ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ. ¿àÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ ÜÞÖÕâ áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì
 • Страница 21 из 116
  ¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßÞ áßØáÚÐÜ ØÜÕÝ, âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ÜÕÝî ØÛØ ×ÝÐçÕÝØÙ ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ • ØÛØ - ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ×ÐßØáÐÝÝëÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ; • - áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï; • - ÔÞáâãß Ú ÚÐÛÕÝÔÐàî;
 • Страница 22 из 116
  ¾âÚàÞÙâÕ ×ÐÓÛãèÚã SIM-ÚÐàâë ÝÐ ÑÞÚÞÒÞÙ áâÞàÞÝÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÒëâïÝãÒ Ø ÞâÞÓÝãÒ ÕÕ ÒÝØ× (1). ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò âÕÛÕäÞÝ, ßàØ íâÞÜ áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÞÑàÐéÕÝ ÒßàÐÒÞ (2). ²âÞÛÚÝØâÕ SIM-ÚÐàâã Ø ×ÐÚàÞÙâÕ ×ÐÓÛãèÚã SIM-ÚÐàâë (3). ¿àØ Ø×ÒÛÕçÕÝØØ SIM-ÚÐàâë Ø× ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
 • Страница 23 из 116
  ¾âßãáâØâÕ äØÚáÐâÞà (1). ÁÝØÜØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì (2). ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (3). ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì (4). ■ ¾ èÝãàÚÕ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ¿àØáÞÕÔØÝØâÕ èÝãàÞÚ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 23
 • Страница 24 из 116
  ■ ¾âÚàëâØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï àÐÑÞâë á âÕÛÕäÞÝÞÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞâÚàëâì ÕÓÞ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ßàØÚÛÐÔëÒÐâì ãáØÛØï Ø ÞâÚàëÒÐâì ÕÓÞ ÕéÕ ÑÞÛìèÕ. ·ÐÚàëÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÝÐÖØÜÐï ÝÐ ÒÕàåÝîî çÐáâì âÕÛÕäÞÝÐ, Ð ÝÕ ßÞáÕàÕÔØÝÕ. ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ
 • Страница 25 из 116
  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÜÞÖÕâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕæÕÛÕáÞÞÑàÐ×ÝÞÜã ãÒÕÛØçÕÝØî ÜÞéÝÞáâØ Ø×ÛãçÐÕÜÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï
 • Страница 26 из 116
  2. ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ¾âÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Òë×ÞÒÞÒ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛÐ +, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ áâàÐÝë, ÚÞÔ ×ÞÝë (ÚÐÚ ßàÐÒØÛÞ, ÑÕ× ÝÐçÐÛìÝÞÓÞ 0) Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ßÞáÛÕÔÝÕÙ ÒÒÕÔÕÝÝÞÙ æØäàë
 • Страница 27 из 116
  ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã , ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ Ø . ¿àØ ßàØÕÜÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ßÞïÒÛïÕâáï ×ÝÐçÞÚ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ½ÐÖÜØâÕ ÁÛãè. ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî
 • Страница 28 из 116
  ¾âÚÛ. ÜØÚàÞäÞÝ ØÛØ ²ÚÛ. ÜØÚàÞäÞÝ, ¿àÕàÒÐâì, ¿àÕàÒÐâì ÒáÕ, ºÞÝâÐÚâë, ¼ÕÝî, ÃÔÕàÖÐÝØÕ ØÛØ ²Þ×ÒàÐâ, ½ÞÒëÙ ×ÒÞÝÞÚ (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ºÞÝäÕà.-áÒï×ì (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ²ëÔÕÛØâì (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ¾âÒÕâØâì, ½Õ ÞâÒÕçÐâì, ¿ÕàÕÚÛîçØâì (ãáÛãÓÐ áÕâØ), DTMF-áØÓÝÐÛ, ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛ., ¾âáëÛÚÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ, ²ÚÛ.
 • Страница 29 из 116
  âàÕÑãÕÜÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ÚÞÝäÕàÕÝæØî ÝÐÖÜØâÕ . ºÞÝäÕà.-áÒï×ì. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ■ ¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ¾âÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ. µáÛØ ÝÕ ÝÐÖØÜÐâì Ò âÕçÕÝØÕ ßïâØ áÕÚãÝÔ, Òë×ÞÒ ßàØÝØÜÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ
 • Страница 30 из 116
  ×ÐÚàëâØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÙ ÚÛÐÒØÐâãàÕ Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ßÞïÒÛïÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà . ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐÖÜØâÕ ÁÝ. ÑÛÞÚ. Ø ÑÕ× ßÕàÕàëÒÐ. ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì . ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ ÝÐÖÐâØÕÜ
 • Страница 31 из 116
  3. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ: ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ (ÒáâàÞÕÝÝëÙ áÛÞÒÐàì) . Ø ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ Ø×ÜÕÝÕÝØï áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ . ÀÕÖØÜ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ: ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã á âàÕÑãÕÜÞÙ ÑãÚÒÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÕ ßÞïÒØâáï íâÐ
 • Страница 32 из 116
  ÁÞÒÕâë ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ • ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ ÝÐÖÜØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßàÞÑÕÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ . • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÐ áÛÕÒÐ Þâ ÚãàáÞàÐ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ ÃÑàÐâì. ´Ûï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÃÑàÐâì. •
 • Страница 33 из 116
  4. ÀÐÑÞâÐ á ÜÕÝî ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ÍâÞâ âÕÚáâ ßÞïÒÛïÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ÕáÛØ ÒëÔÕÛØâì âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî ÜÕÝî Ø ßÞÔÞÖÔÐâì 15 áÕÚãÝÔ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÒÚÛîçÕÝØØ Ø ÒëÚÛîçÕÝØØ äãÝÚæØØ ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ áâà. 74. ■ ´Þáâãß Ú
 • Страница 34 из 116
  ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. ² âÕçÕÝØÕ ÔÒãå áÕÚãÝÔ ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ßãÝÚâÐ ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÞâÚàëâì. ¿ÞÒâÞàØâÕ ÞßÕàÐæØî ÔÛï ÒëÑÞàÐ ßÞÔÜÕÝî Ø ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÐ. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 34
 • Страница 35 из 116
  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 2. ¿àØÝïâëÕ 3. ½ÞÒ.áÑé í/ß (SMS) 4. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ 6. ÈÐÑÛÞÝë 7. ¼ÞØ ßÐßÚØ 8. ÀÐááëÛÚÐ 9. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 2. ¿àØÝïâëÕ 3. ¸áåÞÔïéØÕ 4. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ 6. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. 3.
 • Страница 36 из 116
  5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 1. ¿ÞáÛÕÔÝØÙ ×ÒÞÝÞÚ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ×ÒÞÝÚØ 4. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ 5. ¾ÑÝãÛØâì áçÕâçØÚØ 6. ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS-ßÕàÕÔÐçØ 1. ¿ÞáÛÐÝÞ ÔÐÝÝëå ×Ð ßÞáÛÕÔÝ.áÕÐÝá 2. ¿àØÝïâÞ ÔÐÝÝëå ×Ð ßÞáÛÕÔÝ.áÕÐÝá 3. ²áÕÓÞ ßÕàÕÔÐÝÞ 4. ²áÕÓÞ ßàØÝïâÞ 5. ¾ÑÝãÛØâì áçÕâçØÚØ 7. ÂÐÙÜÕà
 • Страница 37 из 116
  4. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï 1. ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ 2. ÆÒÕâÞÒÐï áåÕÜÐ íÚàÐÝÐ 3. »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ 4. ¾âáàÞçÚÐ ×ÐáâÐÒÚØ 5. ºÞÝâàÐáâÝÞáâì ÔØáßÛÕï 6. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜÕÝî 5. ½ÐáâàÞÙÚØ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë 1. ÇÐáë 2. ´ÐâÐ 3. ºÞààÕÚæØï: ÔÐâÐ Ø ÒàÕÜï 6. ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ 1. ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ 2. ÁÞáâÐÒ ÜÕÝî "°ÚâØÒ" 3.
 • Страница 38 из 116
  4. ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì 5. ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ 6. ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæ. 7. ·ÐÓàã×ÚÐ 6. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1. ±ãÔØÛìÝØÚ 2. ºÐÛÕÝÔÐàì 7. ¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ¸Óàë 2. ºÞÛÛÕÚæØï 8. ÍÚáâàÐ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 3. ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ 9. ¼ØÝØÑàÐã×Õà 1. ´ÞÜÐèÝïï áâà. 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ 4. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 5.
 • Страница 39 из 116
  5. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï (ÜÕÝî 1) ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ, ÓàÐäØçÕáÚØÕ, ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐáâàÞØâì ßÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 52. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ
 • Страница 40 из 116
  ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ÑÞÛìèÕÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ çÐáâÕÙ. ÁßÕæØÐÛìÝëÕ áØÜÒÞÛë ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄãÝÚæØî ßÕàÕÔÐçØ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿àØÕÜ
 • Страница 41 из 116
  • ´Ûï ßÞÔÓÞâÞÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ áÞáâÐÒÛÕÝÝÞÓÞ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì èÐÑÛÞÝ Ø ÝÐÙÔØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ èÐÑÛÞÝ. • ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï Ò ßÐßÚÕ ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ ØÛØ ÈÐÑÛÞÝë ÛØÑÞ Ò ßÐßÚÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï, áÞ×ÔÐÝÝÞÙ Ò ßÐßÚÕ ¼ÞØ ßÐßÚØ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì
 • Страница 42 из 116
  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì áÞ×ÔÐÝØï Ø ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ áÞåàÐÝÕÝØî ÐÔàÕáÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÝÞÜÕàÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÞÔÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ÝÐ
 • Страница 43 из 116
  1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÝÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. Ø ¿àØÝïâëÕ. 2. ²ëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. ¿ÕàÕÔ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÜ
 • Страница 44 из 116
  ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì, ÁÚÞßØà. Ò ÚÐÛÕÝÔ., ÁÞåà.ÚÐàâØÝÚã (ÔÛï ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ), ´ÕâÐÛØ áÞÞÑé. ²ëÑÕàØâÕ: • ¸áß. ÔÞß. ØÝä. - Ø×ÒÛÕçÕÝØÕ Ø× áÞÞÑéÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ÐÔàÕáÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ÐÔàÕáÞÒ ¸ÝâÕàÝÕâ. • ÁÚÞßØà. Ò ÚÐÛÕÝÔ. - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ âÕÚáâÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÚÐÛÕÝÔÐàì âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ
 • Страница 45 из 116
  ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. ÚÞÝâÐÚâ. ²ëÑÕàØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ò ßÐÜïâØ ÚÞÝâÐÚâÞÒ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áßØáÚÐ àÐááëÛÚØ ÒÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ºÐÝÐÛ Ø ² áßØáÞÚ. ¿ÐßÚØ ÔÛï âÕÚáâÞÒëå Ø ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ´Ûï ÞâÚàëâØï ßÐßÚØ Ò àÕÖØÜÕ
 • Страница 46 из 116
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï (MMS) ¾ÑêÕÜ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå Ø ßàØÝØÜÐÕÜëå ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ âÕÛÕäÞÝÐ - ÔÞ 100 ÚÑÐÙâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÞÒÜÕáâØÜëÕ äãÝÚæØØ. ²ØÔ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐÒØáØâ
 • Страница 47 из 116
  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ßàÞçØâÐÙâÕ àÐ×ÔÕÛ ·ÐÜÕçÐÝØï Þ ßÕàÕÔÐçÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 49. 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, MMS-áÞÞÑéÕÝØï, ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ
 • Страница 48 из 116
  • ´Ûï ÒáâÐÒÚØ ØÜÕÝØ ØÛØ ÝÞÜÕàÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ µéÕ ÒÐàØÐÝâë, ²áâÐÒØâì ÚÞÝâÐÚâ Ø âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï ØÛØ ²áâÐÒØâì ÝÞÜÕà. • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ áÛÐÙÔÐ Ø× áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì Ø âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî. • ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï Ò ßÐßÚÕ ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ
 • Страница 49 из 116
  áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁÞåàÐÝïâì ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑé. ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 53. ·ÐÜÕçÐÝØï Þ ßÕàÕÔÐçÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï âàÕÑãÕâáï ÑÞÛìèÕ ÒàÕÜÕÝØ, çÕÜ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ²Þ ÒàÕÜï
 • Страница 50 из 116
  ¼ØÓÐîéØÙ ×ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãÔÐÛÕÝØØ áÞÞÑéÕÝØÙ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 50. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. µáÛØ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕ âàÕÑãÕâáï, ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ
 • Страница 51 из 116
  1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. ØÛØ MMS-áÞÞÑéÕÝØï, ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. 2. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî ßÐßÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ÒáÕå ßÐßÞÚ á âÕÚáâÞÒëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ÒëÑÕàØâÕ ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ³ÞÛÞáÞÒëÕ
 • Страница 52 из 116
  ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. Ø ÀÕÖØÜ. ²ëÑÕàØâÕ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ ("àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ"), ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì. ·ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ • ½ÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ - áÞåàÐÝÕÝØÕ
 • Страница 53 из 116
  • ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì GPRS Ø ´Ð - ÒÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ßÞ ÚÐÝÐÛã GPRS, ÕáÛØ íâÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ãáâÐÝÞÒØâì GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜ ½ÕßàÕàëÒÝÞ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ÝÐ áâà. 71. • ¾âÒÕâ ßÞ âÞÜã ÖÕ ÚÐÝÐÛã - ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÔàÕáÐâã áÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔÐâì áÒÞÙ ÞâÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ
 • Страница 54 из 116
  • ÃÜÕÝìèÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï - ãÜÕÝìèÕÝØÕ àÐ×ÜÕàÐ ÚÐàâØÝÞÚ ßàØ ÒáâÐÒÚÕ Øå Ò áÞÞÑéÕÝØÕ. • ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ ßÕàØÞÔ áÛÐÙÔÞÒ - ÝÐáâàÞÙÚÐ áâÐÝÔÐàâÝÞÙ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÛÐÙÔÞÒ Ò ßàÕ×ÕÝâÐæØØ. • ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØØ - àÐ×àÕèÕÝØÕ (´Ð) ØÛØ ×ÐßàÕâ (½Õâ) ßàØÕÜÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÛØÑÞ àÐ×àÕèÕÝØÕ
 • Страница 55 из 116
  ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ßàØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØØ âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ Ø ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ´à.ÝÐáâàÞÙÚØ, ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ×ÐßàÞáë ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì áÛãÖÕÑÝëÕ ×ÐßàÞáë ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ (ãáÛãÓÐ
 • Страница 56 из 116
  • ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ Ø× ÔÕáïâØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, Òë×ÞÒë ÚÞâÞàëå ÑëÛØ ßàØÝïâë ßÞáÛÕÔÝØÜØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ Ø× ÔÒÐÔæÐâØ ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ âÞÓÞ, áÞáâÞïÛÞáì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ØÛØ ÝÕâ). ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¿ÞÒâÞàÝëÙ
 • Страница 57 из 116
  • ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ ÒåÞÔïéØå Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ. • ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS-ßÕàÕÔÐçØ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÞÑêÕÜÐ ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÝÝëå ØÛØ ßàØÝïâëå Ò âÕçÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØÙ GPRS. • ÂÐÙÜÕà GPRS-áÒï×Ø - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ áÞÕÔØÝÕÝØÙ GPRS. ■
 • Страница 58 из 116
  ½ÕÚÞâÞàëÕ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì Ø ÔàãÓØÜ áßÞáÞÑÞÜ: Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ , ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï, ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë. ²ëÑÞà
 • Страница 59 из 116
  2. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º ÔÛï ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º ÔÛï ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï. • µáÛØ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ßàÕÔßÞÛÐÓÐÕâáï ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ×Ð ÓàÐÝØæÕÙ, ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛÐ +), ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ áâàÐÝë, ÚÞÔ ×ÞÝë (ÚÐÚ ßàÐÒØÛÞ, ÑÕ× ÝÐçÐÛìÝÞÓÞ 0) Ø
 • Страница 60 из 116
  4. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÜÕà, ´ÞÑÐÒØâì ØÝä. ØÛØ ¸×ÜÕÝØâì âØß. • ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÜÕà Ø âØß ÝÞÜÕàÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º ÔÛï ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï. • ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ØÝä. Ø ÒëÑÕàØâÕ âØß âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï
 • Страница 61 из 116
  ³ÐÛÕàÕï. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåà. Ò ºÞÝâÐÚâÐå. ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë, ½ÐÙâØ. ¸»¸ ½ÐÖÜØâÕ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. 2. ²ÒÕÔØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã (ÑãÚÒë) ØÜÕÝØ. 3. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ.
 • Страница 62 из 116
  ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ , ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï, ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¸×Ü. ÔÞß.ØÝäÞ.
 • Страница 63 из 116
  • ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ - ßàÞáÜÞâà âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ßàØáÒÞÕÝÝëå SIM-ÚÐàâÕ (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ). • °ÑÞÝÕÝâ.Óàãßßë - ÞÑêÕÔØÝÕÝØÕ Ò Óàãßßë ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë. ´Ûï ÚÐÖÔÞÙ Óàãßßë ÜÞÖÝÞ ÝÐ×ÝÐçØâì áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì ÛÞÓÞâØß, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ
 • Страница 64 из 116
  µáÛØ íâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ãÖÕ ÝÐ×ÝÐçÕÝ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, íâÞâ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì, Ø×ÜÕÝØâì ØÛØ ÞâÜÕÝØâì ÝÐ×ÝÐçÕÝØÕ, ÝÐÖÐÒ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑàÐÒ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî. ²Ø×ØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå Ò ÒØÔÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò
 • Страница 65 из 116
  ÀÕÖØÜë ÀÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑêÕÔØÝÕÝë Ò Óàãßßë (àÕÖØÜë), ÚÞâÞàëÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áØâãÐæØÙ Ø ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÜã ÜÕÝî: Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÀÕÖØÜë. 1. ²ëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï
 • Страница 66 из 116
  ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ (ÚàÞÜÕ àÕÖØÜÐ ¾ÑëçÝëÙ). µáÛØ ÒÚÛîçÕÝ ÒàÕÜÕÝÝëÙ àÕÖØÜ, ßÕàÕÔ ÕÓÞ ÝÐ×ÒÐÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÕàÕÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ÒëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÒÚÛîçØâì. ½ÐáâàÞÙÚÐ
 • Страница 67 из 116
  • ²ØÑàÐæØï - ÔÛï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ áÞÞÑéÕÝØï âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒØÑàØàÞÒÐâì. ²ØÑàÞÒë×ÞÒ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã. • ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ - ÒëÑÞà ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Þ ßàØÕÜÕ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áØÓÝÐÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÛÞÔØï, ×ÐâÕÜ áØÓÝÐÛ Ø×
 • Страница 68 из 116
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÔØáßÛÕï ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÜã ÜÕÝî: Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÞâÜÕÝÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÄÞÝÞÒëÕ àØáãÝÚØ ÝÐåÞÔïâáï Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï.
 • Страница 69 из 116
  ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ×ÞÝë ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï íÚàÐÝÝÞÙ ×ÐáâÐÒÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÛîÑãî ÚÛÐÒØèã. • ºÞÝâàÐáâÝÞáâì ÔØáßÛÕï - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ãàÞÒÝï ïàÚÞáâØ ÔØáßÛÕï. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè Ø ãÜÕÝìèØâÕ ØÛØ ãÒÕÛØçìâÕ
 • Страница 70 из 116
  • ´ÐâÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ãáâÐÝÞÒÚÐ ÔÐâë, Ð âÐÚÖÕ ÒëÑÞà äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë Ø áØÜÒÞÛÐ-àÐ×ÔÕÛØâÕÛï. ¿ÞáÛÕ Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ßÞÒâÞàÝÐï ãáâÐÝÞÒÚÐ ÔÐâë. • ºÞààÕÚæØï: ÔÐâÐ Ø ÒàÕÜï - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ
 • Страница 71 из 116
  • ÃßÞàïÔÞçØâì ÜÕÝî "°ÚâØÒ" - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ßÞàïÔÚÐ äãÝÚæØÙ Ò áßØáÚÕ. ²ëÔÕÛØâÕ äãÝÚæØî, ÝÐÖÜØâÕ ¿ÕàÕÔÒ. Ø ÒëÑÕàØâÕ ÝÞÒÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ. ºÞÝäØÓãàÐæØï áÒï×Ø ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì àÕÖØÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ Ú áÕâØ GPRS. ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì àÕÖØÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ Ú
 • Страница 72 из 116
  ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ äãÝÚæØØ, ØáßÞÛì×ãîéÕÙ ãáÛãÓã GPRS, âÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâìî GPRS, Ð ØÝÔØÚÐâÞà ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. µáÛØ ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ GPRS ßÞáâãßÐÕâ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÛØÑÞ ßÞáëÛÐÕâáï ØáåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï
 • Страница 73 из 116
  ½ÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. ¿àØ ÐÚâØÒÝÞÙ äãÝÚæØØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÒÞÔØâáï ×ÝÐçÞÚ . • °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ÓàÞÜÚÞáâì Ø ²ÚÛ. - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ßÞÔÔÕàÖÐÝØÕ ãàÞÒÝï ÓàÞÜÚÞáâØ ÔØÝÐÜØÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÚÛÐÒØèÐÜØ Ø .
 • Страница 74 из 116
  ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÜã ÜÕÝî: Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï - ÒëÑÞà ï×ëÚÐ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á
 • Страница 75 из 116
  • ²ëÑÞà ÞßÕàÐâÞàÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßÞØáÚÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ÔÞáâãßÝÞÙ Ò ÔÐÝÝÞÜ àÕÓØÞÝÕ (°ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ) ØÛØ ÒëÑÞà âàÕÑãÕÜÞÙ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø× áßØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå áÕâÕÙ ÒàãçÝãî (¿àÞØ×ÒÞÛìÝÞ). ¾ßÕàÐâÞà ÒëÑàÐÝÝÞÙ áÕâØ ÔÞÛÖÕÝ ØÜÕâì áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ÞßÕàÐâÞàÞÜ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ
 • Страница 76 из 116
  • °ÒâÞßàØÕÜ ×ÒÞÝÚÐ - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ßàØÕÜ ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ çÕàÕ× ßïâì áÕÚãÝÔ. µáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ºÞàÞâÚØÙ ØÛØ ±Õ× ×ÒãÚÐ, äãÝÚæØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ. • ¿ÞÔáÒÕâÚÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÐ àÐÑÞâë ßÞÔáÒÕâÚØ: ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ. ·ÝÐçÚØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ Ò
 • Страница 77 из 116
  • ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - ×ÐßàÕâ ßÞáëÛÚØ ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ á ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÕ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ SIM-ÚÐàâÞÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ "ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ" áÞÕÔØÝÕÝØï GPRS ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ ÔÛï
 • Страница 78 из 116
  ²ÞááâÐÝÞÒØâì áâÐÝÔÐàâÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÒÞááâÐÝÞÒØâì ×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ²ÞááâÐÝÞÒØâì áâÔ ÝÐáâàÞÙÚØ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÍâÐ äãÝÚæØï ÝÕ ãÔÐÛïÕâ áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ØÛØ ×ÐÓàãÖÕÝÝëÕ Ò
 • Страница 79 из 116
  1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ. 2. ÁÜ. ßÐßÚØ - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ ßÐßÞÚ. ´àãÓØÕ ÔÞáâãßÝëÕ äãÝÚæØØ: • ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã, ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã, ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÙ ßÐßÚØ, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ßÐßÚØ. ÁâÐÝÔÐàâÝëÕ ßÐßÚØ ÝÕÛì×ï ãÔÐÛØâì ØÛØ
 • Страница 80 из 116
  ÄãÝÚæØØ ÔÛï àÐÑÞâë á äÐÙÛÐÜØ Ò ÜÕÝî "³ÐÛÕàÕï" ºÞÓÔÐ äÐÙÛ ÒëÑàÐÝ ØÛØ ÞâÚàëâ, ÜÞÖÝÞ ÝÐÖÐâì ²Ðà-Ýâë Ø ÒëßÞÛÝØâì áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: ¾âÚàëâì, ÃÔÐÛØâì, ¿ÞáÛÐâì, ¸×Ü. ÚÐàâØÝÚã, ¿ÕàÕÜÕáâØâì, ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì, ÁÔÕÛÐâì äÞÝÞÜ, ´Ûï ×ÒÞÝÚÐ, ¸ÝäÞàÜÐæØï, ÁÞàâØàÞÒÚÐ, ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæ. ²ëÑÕàØâÕ: • ¿ÞáÛÐâì - ßÕàÕÔÐçÐ
 • Страница 81 из 116
  • ÁÞàâØàÞÒÚÐ - áÞàâØàÞÒÚÐ äÐÙÛÞÒ Ø ßÐßÞÚ ßÞ ØÜÕÝØ, ÔÐâÕ, âØßã ØÛØ àÐ×ÜÕàã. • ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæ. - ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ÚÛîçÐ ÐÚâØÒÐæØØ ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ÚÛîçÐ ÐÚâØÒÐæØØ äÐÙÛÐ. ·ÐÚÞÝ ÞÑ ÞåàÐÝÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ ÝÐÚÛÐÔëÒÐÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ
 • Страница 82 из 116
  ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ×ÐâÕÜ âàÕÑãÕÜëÙ âØß áØÓÝÐÛÐ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÑãÔØÛìÝØÚÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà . ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ áÞÞÑéÕÝØÕ ¿ÞÔêÕÜ! Ø âÕÚãéÕÕ ÒàÕÜï. ´Ûï
 • Страница 83 из 116
  ÀÐ×ÛØçÝëÕ íÚàÐÝë ÚÐÛÕÝÔÐàï • ¾Ñ×Þà ÜÕáïæÐ - ÝÐ íâÞÜ íÚàÐÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÔÝØ ÜÕáïæÐ á àÐ×ÑØÒÚÞÙ ßÞ ÝÕÔÕÛïÜ. ÁÕÓÞÔÝïèÝïï ÔÐâÐ ÒëÔÕÛÕÝÐ àÐÜÚÞÙ. ´Ðâë, ÔÛï ÚÞâÞàëå áÞåàÐÝÕÝë ×ÐÜÕâÚØ, ÒëÔÕÛÕÝë ÖØàÝëÜ èàØäâÞÜ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÝÐ ÔÕÝì ("ÞÑ×Þà ÔÝï") ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÔÐâë, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë
 • Страница 84 из 116
  ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëßÞÛÝØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ¸×ÜÕÝØâì, ÃÔÐÛØâì, ¿ÕàÕÜÕáâØâì, ¿ÞÒâÞàØâì, ¿ÞáÛÐâì ×ÐÜÕâÚã, ÁÚÞßØàÞÒÐâì, ½ÐáâàÞÙÚØ. ÁÞ×ÔÐÝØÕ ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï ½ÞÒãî ×ÐÜÕâÚã ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì Ò íÚàÐÝÐå "ÞÑ×Þà ÜÕáïæÐ", "ÞÑ×Þà ÝÕÔÕÛØ" Ø "ÞÑ×Þà ÔÝï". ² àÕÖØÜÕ ÞÑ×ÞàÐ ÜÕáïæÐ ØÛØ ÝÕÔÕÛØ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÔÕÝì,
 • Страница 85 из 116
  ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. µáÛØ ßàØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØØ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÐâì ¿Þ×ÖÕ, âÞ áØÓÝÐÛ ÒëÚÛîçØâáï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ ÔÕáïâì ÜØÝãâ Ø ×ÐâÕÜ ÒÞ×ÞÑÝÞÒØâáï. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ ÑÕ× ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ. ■ ¿àØÛÞÖÕÝØï (ÜÕÝî 7) ÍâÞ ÜÕÝî áÞÔÕàÖØâ äãÝÚæØØ
 • Страница 86 из 116
  äãÝÚæØï ²ØÑàÐæØï Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ ÞâÚÛîçÕÝÐ, âÕÛÕäÞÝ ÝÕ ÒØÑàØàãÕâ ÔÐÖÕ ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ²ØÑàÐæØï Ò ÔÐÝÝÞÜ ÜÕÝî. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ØÓàë ÒëÑÕàØâÕ ²ëÑàÐâì ØÓàã, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ØÓàã Ø ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì. ´Ûï Òë×ÞÒÐ âÕå ÖÕ äãÝÚæØÙ ÜÞÖÝÞ ÝÐÖÐâì ²Ðà-Ýâë Ò ÜÕÝî
 • Страница 87 из 116
  ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ÝÕÚÞâÞàëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã). ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÓàãßßÐå ßàØÛÞÖÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ò áßØáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÛÕÔãîéØÜ äãÝÚæØïÜ: • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ
 • Страница 88 из 116
  ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï Java ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ áßÞáÞÑë ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java: • ÒëÑÕàØâÕ ºÞÛÛÕÚæØï Ò ÜÕÝî ·ÐÓàã×. ßàØÛÞÖ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ×ÐÚÛÐÔÞÚ Ò ÜÕÝî ¼ØÝØÑàÐã×Õà. ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï âàÕÑãÕÜÞÙ áâàÐÝØæë. ÁÛÕÔãÙâÕ
 • Страница 89 из 116
  ■ ÍÚáâàÐ (ÜÕÝî 8) ºÐÛìÚãÛïâÞà ¿àØÜÕçÐÝØÕ.ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ºÐÛìÚãÛïâÞà. ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ÒëçØáÛÕÝØÙ 1. ºÛÐÒØèØ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ. áÛãÖÐâ ÔÛï ÒÒÞÔÐ æØäà, ÚÛÐÒØèÐ - ÔÛï ÒÒÞÔÐ 2. ½ÐÖÜØâÕ
 • Страница 90 из 116
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÒÐÛîâ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ áãÜÜã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÚÞÝÒÕàâØàÞÒÐâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ² ÜÕáâÝÞÙ ØÛØ ² ØÝÒÐÛîâÕ. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà. ²ëÑÕàØâÕ Á ßàÞÜÕÖãâÞçÝ. ØÛØ ºàãÓÐÜØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì
 • Страница 91 из 116
  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ßÞÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÚáâ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ÛîÑãî ÚÛÐÒØèã. ■ ¼ØÝØÑàÐã×Õà (ÜÕÝî 9) ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝ ÑàÐã×Õà, ÚÞâÞàëÙ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß (ãáÛãÓÐ áÕâØ) Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ãáÛãÓÐÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ (ÝÞÒÞáâØ,
 • Страница 92 из 116
  ¾áÝÞÒÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ÔÞáâãßÕ Ø ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓÐÜØ 1. ÁÞåàÐÝØâÕ ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÐÜ. ÁÜ. áâà. 92. 2. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÔÐÝÝÞÙ ãáÛãÓÞÙ. ÁÜ. áâà. 94. 3. ½ÐçÝØâÕ áÕÐÝá ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæ ãáÛãÓØ. ÁÜ. áâà. 95. 4. ·ÐÚÞÝçØÒ ßàÞáÜÞâà áâàÐÝØæ, ×ÐÒÕàèØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á
 • Страница 93 из 116
  2. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ. ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕàÒÕàÞÜ. 3. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ. 4. ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ÒáÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ÒÒÕÔØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ×ÝÐçÕÝØï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á
 • Страница 94 из 116
  1. ² áÕÐÝáÕ ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´à. ÒÐàØÐÝâë, ·ÐéØâÐ, ½Ðáâà.ÜÐàÚÕàÞÒ. ¾âÚàÞÙâÕ ÜÕÝî ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë Ø ¸ÝâÕàÝÕâÜÐàÚÕàë. 2. ²ëÑÕàØâÕ ¿àØÝØÜÐâì ØÛØ ½Õ ßàØÝØÜÐâì. ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ãáÛãÓÕ 1. °ÚâØÒØ×ØàãÙâÕ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ âàÕÑãÕÜÞÙ ãáÛãÓØ. ¾âÚàÞÙâÕ ÜÕÝî
 • Страница 95 из 116
  ¿àÞáÜÞâà áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ãáÛãÓØ ÃáâÐÝÞÒØÒ áÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßàÞáÜÞâà áâàÐÝØæ ãáÛãÓØ. ¿àØ àÐÑÞâÕ á àÐ×ÛØçÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ äãÝÚæØØ ÚÛÐÒØè âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ Ø×ÜÕÝïâìáï. ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ¾ßØáÐÝØÕ ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ, ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëå ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò áÕÐÝáÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ßàØ ÒëÑÞàÕ
 • Страница 96 из 116
  • ´ÞÑÐÒ. ×ÐÚÛ-Úã - áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæë. • ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ - ÔÞáâãß Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. ÝÐ èÐÓÕ 2 àÐ×ÔÕÛÐ ·ÐÓàã×ÚÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ø ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÝÐ áâà. 17. • ´à. ÒÐàØÐÝâë - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ ÔàãÓØå ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ. ² âÞÜ çØáÛÕ,
 • Страница 97 из 116
  ·ÐÚÛÐÔÚØ ´Ûï àÐÑÞâë á ÐÔàÕáÐÜØ áâàÐÝØæ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÒØÔÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. 1. ² áÕÐÝáÕ ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚÛÐÔÚØ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚÛÐÔÚØ Ò ÜÕÝî ¼ØÝØÑàÐã×Õà. 2. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ×ÐÚÛÐÔÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 3. ²ëÑÕàØâÕ ½Ð ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝÞÙ
 • Страница 98 из 116
  ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàØÝØÜÐâì Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï (áÞÞÑéÕÝØï "push") (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ÜÕÝî ¼ØÝØÑàÐã×Õà ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ áÕàÒØá-ßàØÕÜÐ, ÁÕàÒØááÞÞÑéÕÝØï Ø ²ÚÛ. ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ,
 • Страница 99 из 116
  ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë âàÕÑãîâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÝÕÚÞâÞàëÜ ãáÛãÓÐÜ, ÝÐßàØÜÕà, Ú ÑÐÝÚÞÒáÚØÜ ãáÛãÓÐÜ. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á âÐÚØÜØ ãáÛãÓÐÜØ ÝÕÞÑåÞÔØÜë áÕàâØäØÚÐâë Ø, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì, ÝÐåÞÔïéØÙáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ
 • Страница 100 из 116
  ÁÕàâØäØÚÐâë ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÕàâØäØÚÐâë âàÕå âØßÞÒ: áÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ, áÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ÍâØ áÕàâØäØÚÐâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ âÐÚÖÕ ÜÞÖÕâ áÞåàÐÝØâì Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ áÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâë
 • Страница 101 из 116
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½ÕáÜÞâàï ÝÐ âÞ, çâÞ áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ áÕàâØäØÚÐâÞÒ ÝÕ
 • Страница 102 из 116
  ■ ÃáÛãÓØ SIM (ÜÕÝî 11) ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 102
 • Страница 103 из 116
  6. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÐ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,
 • Страница 104 из 116
  ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Þâ ÚÞàÞâÚÞÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØï. ÁÛãçÐÙÝÞÕ ÚÞàÞâÚÞÕ ×ÐÜëÚÐÝØÕ ÜÞÖÕâ ßàÞØ×ÞÙâØ, ÕáÛØ ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÙ ßàÕÔÜÕâ, ÝÐßàØÜÕà, ÜÞÝÕâÐ, áÚàÕßÚÐ ØÛØ àãçÚÐ, ×ÐÜëÚÐÕâ ÝÐÚÞàÞâÚÞ ßÛîáÞÒÞÙ Ø ÜØÝãáÞÒÞÙ ÒëÒÞÔë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (ÚÞâÞàëÕ ÒëÓÛïÔïâ ÚÐÚ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÕ ßÞÛÞáÚØ ÝÐ ÕÓÞ ßÞÒÕàåÝÞáâØ). ÍâÞ
 • Страница 105 из 116
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ãÚÐ×ÐÝÝëå çÕâëàÕå èÐÓÞÒ ßàÞÒÕàÚØ ÝÕ ÓÐàÐÝâØàãÕâ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ² áÛãçÐÕ áÞÜÝÕÝØÙ Ò ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Nokia ÝÕ íÚáßÛãÐâØàãÙâÕ ÕÓÞ Ø ÞÑàÐâØâÕáì ÔÛï ÒëïáÝÕÝØï Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà Nokia ØÛØ Ú ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝÞÜã ÔØÛÕàã Nokia. ÃßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ
 • Страница 106 из 116
  3. ÁÞáÚÞÑÛØâÕ ßÞÚàëâØÕ áÑÞÚã Þâ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë - ÞâÚàÞÕâáï ÚÞÔ (20 æØäà), ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà æØäàÐÜØ ÒÒÕàå. ºÞÔ (20 æØäà) ÝÐçØÝÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ Ø ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï Ò ÝØÖÝÕÙ. 4. ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ã×ÛÕ
 • Страница 107 из 116
  åÐàÐÚâÕàØáâØÚ, ÒëåÞÔã Ø× áâàÞï ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÕÓÞ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî àÐ×àÕèÕÝØÙ Ø ÓÐàÐÝâØÙ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ Þ äØàÜÕÝÝëå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Nokia áÜ. ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/battery. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 107
 • Страница 108 из 116
  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ
 • Страница 109 из 116
  • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî ãáâàÞÙáâÒÐ Ø Ú
 • Страница 110 из 116
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ, Ø ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
 • Страница 111 из 116
  ■ ¼ÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ ÒÝÕèÝÕÓÞ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï Ø á ÔàãÓØÜØ
 • Страница 112 из 116
  ■ °ÒâÞÜÞÑØÛØ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ÐÝâØÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÕ áØáâÕÜë âÞàÜÞ×ÞÒ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë
 • Страница 113 из 116
  Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ÐâÜÞáäÕàë ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ. ¸áÚàÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÖÐàã ØÛØ Ò×àëÒã, çâÞ çàÕÒÐâÞ âàÐÒÜÐÜØ Ø ÓØÑÕÛìî ÛîÔÕÙ. ²ëÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå, Ð âÐÚÖÕ ÝÐ áâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï (ÝÐßàØÜÕà, ÒÑÛØ×Ø
 • Страница 114 из 116
  2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ú àÐÑÞâÕ. 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ (ÝÞÜÕàÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÞâÛØçÐîâáï ÔÛï àÐ×Ýëå àÕÓØÞÝÞÒ). 4. ½ÐÖÜØâÕ . ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ
 • Страница 115 из 116
  SAR ÒëßÞÛÝïîâáï Ò áâÐÝÔÐàâÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò àÕÖØÜÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÙ ÜÞéÝÞáâØ ßÕàÕÔÐâçØÚÐ, ãÚÐ×ÐÝÝÞÙ Ò âÕåÝØçÕáÚØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐå, ÒÞ ÒáÕå ÔØÐßÐ×ÞÝÐå àÐÑÞçØå çÐáâÞâ. ÄÐÚâØçÕáÚÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ãàÞÒÝï SAR ÔÛï àÐÑÞâÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÝØÖÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï; íâÞ ÞÑãáÛÞÒÛÕÝÞ
 • Страница 116 из 116