Инструкция для NOKIA 6021

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 6021

RU 9237289

²ëßãáÚ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 175
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 6021 RU 9237289 ²ëßãáÚ 1
 • Страница 2 из 175
  Nokia 6021 (RM-94) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ âÕåÝØçÕáÚØÜØ
 • Страница 3 из 175
  ¼ÕÛÞÔØï Nokia ïÒÛïÕâáï ×ÒãÚÞÒëÜ ÛÞÓÞâØßÞÜ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or
 • Страница 4 из 175
  ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ, ÝÐÔÕÖÝÞáâØ ØÛØ áÞÔÕàÖÐÝØï íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ßÕàÕáÜÐâàØÒÐâì ØÛØ Ø×ÜÕÝïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï. ½ÐÛØçØÕ Ò ßàÞÔÐÖÕ ÚÞÝÚàÕâÝëå Ø×ÔÕÛØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ àÕÓØÞÝÐ. ¾ÑàÐéÐÙâÕáì
 • Страница 5 из 175
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 13 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................................ 16 ¾Ñ
 • Страница 6 из 175
  2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ................................................................................................... 29 ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë .............................................................................................................................. 29 ÀÕÖØÜ
 • Страница 7 из 175
  ÄãÝÚæØØ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ .......................................................................................... 52 ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØÙ SMS Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë (SMS) Ø ÞâÒÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ .......................................................................................... 52
 • Страница 8 из 175
  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë............................................................... 69 ·ÐÓàã×ÚÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë á ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ........................... 70 ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ....................................... 70
 • Страница 9 из 175
  ¼ÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ ................................................................................................................................. 85 ºÞÝâÐÚâë á ßÞÔßØáÚÞÙ....................................................................................................................... 88
 • Страница 10 из 175
  ±ÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Bluetooth .................................................................................... ¿ÐàÐÜÕâàë Bluetooth .................................................................................................................. ¸º-ßÞàâ
 • Страница 11 из 175
  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ............................................. ´ÕÛÐ....................................................................................................................................................... ·ÐÜÕâÚØ
 • Страница 12 из 175
  ÄãÝÚæØØ Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ................................................................ ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ Òë×ÞÒë Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ........................................................................... ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï
 • Страница 13 из 175
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ
 • Страница 14 из 175
  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ µ»µÄ¾½ ² ¼µÁ°Š²Ë¿¾»½µ½¸Ï ²·À˲½ËÅ À°±¾Â ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÜÕáâÐå ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ
 • Страница 15 из 175
  ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÁÞÞÑéØâÕ Þ áÒÞÕÜ ÜÕáâÞÝÐåÞÖÔÕÝØØ. ½Õ
 • Страница 16 из 175
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ ¼ÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÕâïå EGSM 900, GSM 1800 Ø GSM 1900. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞâÞÒëå áÕâïå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¿ÞÛì×ãïáì ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ,
 • Страница 17 из 175
  ■ ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 6021 áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÓÞ ãÔÞÑÝëå Ø ßÞÛÕ×Ýëå äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë Ø ÑãÔØÛìÝØÚ. ² âÕÛÕäÞÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØÞÝÐÛìÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ: • ¾ÑÜÕÝ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ "¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï (MMS)" ÝÐ áâà. 55). • ÁÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 18 из 175
  ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ¾ÑéÐï ÞÑÛÐáâì ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ áÞÒÜÕáâÝÞ ØáßÞÛì×ãÕâáï áÛÕÔãîéØÜØ äãÝÚæØïÜØ: ÚÞÝâÐÚâë, âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞÞÑéÕÝØï çÐâÐ, íÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ßÞ ÚÐÝÐÛã SMS, ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ, ÚÐÛÕÝÔÐàì, ÔÕÛÐ Ø ×ÐÜÕâÚØ. ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ íâØå äãÝÚæØÙ ÞÑêÕÜ ßÐÜïâØ, ÔÞáâãßÝÞÙ ÔÛï ÔàãÓØå äãÝÚæØÙ, ØáßÞÛì×ãîéØå
 • Страница 19 из 175
  ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà) ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ÚÞÔ 12345. ¸×ÜÕÝØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø åàÐÝØâÕ ÕÓÞ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî ÚÞÔÐ Ø ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî
 • Страница 20 из 175
  ºÞÔë PUK Ø PUK2 (8 æØäà) ºÞÔ PUK (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÔÕÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÙ ÚÛîç) âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÚÞÔÐ PIN. PUK2-ÚÞÔ âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ PIN2-ÚÞÔÐ. ¿ÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ (4 æØäàë) ¿ÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ ÝÕÞÑåÞÔØÜ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØØ ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ. ÁÜ.
 • Страница 21 из 175
  ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ØÜÕîâáï ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ½ÐßàØÜÕà, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ãáÛãÓØ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ï×ëÚÐå Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÐÛäÐÒØâÞÒ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ
 • Страница 22 из 175
  ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, Ò ÑÛØÖÐÙèÕÜ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛìáâÒÕ Nokia, Ð âÐÚÖÕ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ßÞÔÔÕàÖÚØ ÝÐ Web-ã×ÛÕ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia (www.nokia.com). ¿àØ ßàØÕÜÕ áÞÞÑéÕÝØï ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¿àØÝïâë ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝä. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâëå
 • Страница 23 из 175
  2. ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï âàÕÑãÕÜÞÙ áÕâÕÒÞÙ áâàÐÝØæë. µáÛØ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÕ ãÔÐÕâáï, ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï Ò ÜÕÝî ¸ÝâÕàÝÕâ Ø ßÞßàÞÑãÙâÕ ÕéÕ àÐ×. ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓØ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ
 • Страница 24 из 175
  1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë (ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ Ò ÔàãÓØå ÐÝÐÛÞÓØçÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØïå).
 • Страница 25 из 175
  ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×. 3. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï SIM-ÚÐàâë ÝÐÖÜØâÕ äØÚáÐâÞà SIM-ÚÐàâë (1) Ø áÔÒØÝìâÕ SIM-ÚÐàâã ÒÔÞÛì âÕÛÕäÞÝÐ ÒÒÕàå (2). 4. ÁÞÒÜÕáâØâÕ ÚÞÝâÐÚâë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ á ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÜØ ÚÞÝâÐÚâÐÜØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²áâÐÒìâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ò ÐÚÚãÜãÛïâÞàÝÞÕ
 • Страница 26 из 175
  ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ Ø ÜÞÖÕâ
 • Страница 27 из 175
  ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï (áÜ. àØáãÝÞÚ). µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ Ò âÕÛÕäÞÝ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ
 • Страница 28 из 175
  ■ ÀÐÑÞçÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ ÂÕÛÕäÞÝ ÞáÝÐéÕÝ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ÀÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÞßãáÚÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ
 • Страница 29 из 175
  2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï 2. ´ØÝÐÜØÚ âÕÛÕäÞÝÐ 3. ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 4. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ 5. ºÛÐÒØèÐ PTT ÁÛãÖØâ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï äãÝÚæØØ PTT (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ) ØÛØ ÔØÚâÞäÞÝÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛë PTT ÝÐ áâà. 117 Ø ´ØÚâÞäÞÝ ÝÐ áâà. 116. 6. »ÕÒÐï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ
 • Страница 30 из 175
  ØÓàÐå. ½ÐÖÐâØÕ ÝÐ ÔÖÞÙáâØÚ àÐÑÞâÐÕâ âÐÚ ÖÕ, ÚÐÚ ÝÐÖÐâØÕ ÝÐ æÕÝâàÐÛìÝãî ÚÛÐÒØèã ÒëÑÞàÐ: ßàØ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÜ ÝÐÖÐâØØ ÒëÑØàÐÕâáï äãÝÚæØï, ÚÞâÞàÐï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÐÔ ÔÖÞÙáâØÚÞÜ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÖÞÙáâØÚ ÒëßÞÛÝïÕâ äãÝÚæØî ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ÁÔÒØÝìâÕ ÔÖÞÙáâØÚ ÒßàÐÒÞ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú
 • Страница 31 из 175
  13.ºÛÐÒØèÐ PTT - áÛãÖØâ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ PTT (ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ) ØÛØ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï ÔØÚâÞäÞÝÐ. 14.¸ÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÀÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë. 1. ½Ð×ÒÐÝØÕ ØÛØ ÛÞÓÞâØß
 • Страница 32 из 175
  5. ÁàÕÔÝÕÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ äãÝÚæØï ¼ÕÝî. 6. ¿àÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ äãÝÚæØï ¸ÜÕÝÐ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ØÛØ ÔàãÓÐï äãÝÚæØï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ßÞ ÒëÑÞàã ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 97. »ØÑÞ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÕÙ
 • Страница 33 из 175
  ¾áÝÞÒÝëÕ ØÝÔØÚÐâÞàë ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÚáâÞÒëå, ÓàÐäØçÕáÚØå ØÛØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛë ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØÙ SMS Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë (SMS) Ø ÞâÒÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐ áâà. 52 Ø ¿àÞáÜÞâà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áâà. 58. ·ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝ ÝÕßàØÝïâëÙ
 • Страница 34 из 175
  ÃáâÐÝÞÒÛÕÝ ÑãÔØÛìÝØÚ (²ÚÛ.). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ãÔØÛìÝØÚ ÝÐ áâà. 128. ÍâÞâ ØÝÔØÚÐâÞà ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï, ÚÞÓÔÐ ÔÛï áÞÕÔØÝÕÝØï (E)GPRS ÒëÑàÐÝ àÕÖØÜ ½ÕßàÕàëÒÝÞ Ø ÚÐÝÐÛ (E)GPRS ÔÞáâãßÕÝ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ (E)GPRS ÝÐ áâà. 108. ÍâÞâ ØÝÔØÚÐâÞà ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï
 • Страница 35 из 175
  ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÄãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáÚÛîçØâì áÛãçÐÙÝëÕ ÝÐÖÐâØï ÚÛÐÒØè. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî ØÛØ ÁÝ.ÑÛÞÚ, ×ÐâÕÜ (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚÕ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐÖÜØâÕ . ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ
 • Страница 36 из 175
  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì, çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú
 • Страница 37 из 175
  ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÜØâÕ Ø . ÛØÑÞ µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà.71. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ½Ð×ÝÐçìâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ
 • Страница 38 из 175
  Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ . ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî äãÝÚæØØ ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ áâà.100. ■ ÄãÝÚæØØ àÕÖØÜÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ, ïÒÛïîâáï ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
 • Страница 39 из 175
  ■ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ÞÑëçÝëÙ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà , Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ - ØÝÔØÚÐâÞà . ÀÕÓØáâà ÑãÚÒ (×ÐÓÛÐÒÝëÕ/áâàÞçÝëÕ) ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÚÐÜØ , ØÛØ . ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï
 • Страница 40 из 175
  ¿àØÜÕà. ´Ûï ÒÒÞÔÐ áÛÞÒÐ Nokia ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ ÐÝÓÛØÙáÚÞÜ áÛÞÒÐàÕ ÝÐÖÜØâÕ , , , Ø . ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÁÞÒÕâë ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 41. 2. µáÛØ ßÞ ×ÐÒÕàèÕÝØØ ÒÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ØÛØ ßÞÔâÒÕàÔØâÕ áÛÞÒÞ, ÔÞÑÐÒØÒ ßàÞÑÕÛ á ßÞÜÞéìî
 • Страница 41 из 175
  ÝÕ ÒáÕ ÔÞáâãßÝëÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛë. ½ÐÑÞà áØÜÒÞÛÞÒ ×ÐÒØáØâ Þâ ï×ëÚÐ, ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Ò ÜÕÝî Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ áâà.102). • µáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÔÞÖÔØâÕáì ßÞïÒÛÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÛØÑÞ áÔÒØÝìâÕ ÔÖÞÙáâØÚ ÒÒÕàå, ÒÝØ×, ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ, ×ÐâÕÜ
 • Страница 42 из 175
  • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì áÛÞÒÞ Ò àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì áÛÞÒÞ. ½ÐÑÕàØâÕ áÛÞÒÞ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁÞåà. ÍâÞ áÛÞÒÞ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï Ò áÛÞÒÐàì. • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì áßÕæØÐÛìÝëÙ áØÜÒÞÛ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ,
 • Страница 43 из 175
  4. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ■ ´Þáâãß Ú äãÝÚæØïÜ ÜÕÝî 1. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. 2. Á ßÞÜÞéìî ÔÖÞÙáâØÚÐ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî, ÝÐßàØÜÕà, ÔÞ ßãÝÚâÐ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî
 • Страница 44 из 175
  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî • ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 1. ÁÞÞÑéÕÝØÕ SMS 2. ÁÞÞÑéÕÝØÕ MMS 3. ±ëáâàÞÕ áÞÞÑé. 2. ¿àØÝïâëÕ 3. ¸áåÞÔïéØÕ 4. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 6. ÇÐâ 1. ½ÐçÐâì áÕÐÝá 2. ÁÞåàÐÝÕÝÝ. çÐâë 3. ¿ÐàÐÜ. ßÞÔÚÛîç. 7. ÍÛ. ßÞçâÐ1 1. ½ÞÒÞÕ áÑé í/ß 2. ·ÐÓàã×Øâì 3.
 • Страница 45 из 175
  • ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÃÔÐÛØâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 1. ²áÕ 2. ½ÕßàØÝïâëÕ 3. ¿àØÝïâëÕ 4. ½ÐÑàÐÝÝëÕ 5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 1. ¿ÞáÛÕÔÝØÙ ×ÒÞÝÞÚ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ×ÒÞÝÚØ 4. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ 5. ¾ÑÝãÛØâì áçÕâçØÚØ 6. ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå
 • Страница 46 из 175
  • ¼ÕÝî ÞßÕàÐâÞàÞÒ1 • ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 2. ±Õ× ×ÒãÚÐ 3. ÁÞÒÕéÐÝØÕ 4. ½Ð ãÛØæÕ 5. ÁÒÞÙ àÕÖØÜ 1 6. ÁÒÞÙ àÕÖØÜ 2 2. ÂÕÜë 1. ²ëÑàÐâì âÕÜã 2. ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ 3. ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ 1. ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ 2. ¼ÕÛÞÔØï 3. ³àÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 4. ²ØÑàÐæØï 5. ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ 6. ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØïå çÐâÐ
 • Страница 47 из 175
  4. ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà 5. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà 6. ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï 7. ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ 8. ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï 9. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÛØÝØï ÝÐ ÒëåÞÔ1 8. ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ 1. Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï 2. ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ 3. °ÒâÞÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë 4. ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë 5. ¿àØÒÕâáâÒØÕ 6. ²ëÑÞà ÞßÕàÐâÞàÐ 7. ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë
 • Страница 48 из 175
  3. ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ 2. ºÐÛÕÝÔÐàì 3. ´ÕÛÐ 4. ·ÐÜÕâÚØ 5. ±ãÜÐÖÝØÚ 6. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï • ³ÐÛÕàÕï 1. ³ÞÛ. ×ÐßØáØ 2. ¼ÕÛÞÔØØ 3. ÂÕÜë 4. ³àÐäØÚÐ 5. ÄÞâÞ • ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ 1. ´ØÚâÞäÞÝ • PTT1 1. ²ÚÛîçØâì PTT 2. ¾Ñà. Òë×ÞÒë 3. ÁßØáÞÚ Óàãßß 4. ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ 5. ´ÞÑÐÒØâì Óàãßßã 6. ½ÐáâàÞÙÚØ PTT 7. ¿ÐàÐÜ. ÚÞÝäØÓãà.
 • Страница 49 из 175
  3. ·ÐÚÛÐÔÚØ 4. ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ 1. ·ÐÓàã×. ÜÕÛÞÔØÙ 2. ·ÐÓàã×. ÓàÐäØÚØ 3. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà 4. ·ÐÓàã×ÚÐ ÒØÔÕÞ 5. ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ 6. ·ÐÓàã×. ßàØÛÞÖ. 5. ¿ÞáÛÕÔÝ.ÐÔàÕá 6. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 7. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ 2. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ 3. ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë 4. ½ÐáâàÞÙÚÐ áÕàÒØá-ßàØÕÜÐ 8. ½Ð ÐÔàÕá 9.
 • Страница 50 из 175
  5. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï ÃáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÞáâãßÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï áÕâìî Ø ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ Ø ÕáÛØ ÝÐ íâØ ãáÛãÓØ ÞäÞàÜÛÕÝÐ ßÞÔßØáÚÐ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐáâàÞØâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë. ´Ûï ÒëÑÞàÐ àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ßàØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØØ âÕÚáâÐ
 • Страница 51 из 175
  ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï (SMS) ÃáÛãÓÐ SMS ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì áÞáâÐÒÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßÕàÕáëÛÐîâáï Ò ÒØÔÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÞÑëçÝëå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁâÞØÜÞáâì âÐÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÕâ ÞßàÕÔÕÛïâìáï ÚÞÛØçÕáâÒÞÜ ÞÑëçÝëå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ßÕàÕáëÛÚØ
 • Страница 52 из 175
  2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 39. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝØî Ò áÞÞÑéÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ ØÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÈÐÑÛÞÝë ÝÐ áâà.54. 3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞáÛÐâì ØÛØ . ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï
 • Страница 53 из 175
  ¼ØÓÐîéØÙ ×ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàØÝØÜÐâì ÝÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì Ø× ßÐßÚØ ¿àØÝïâëÕ çÐáâì áâÐàëå áÞÞÑéÕÝØÙ. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ, ØÛØ ²ëÙâØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï. µáÛØ ßàØÝïâÞ
 • Страница 54 из 175
  ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâÞÕ" Ø "¾âßàÐÒÛÕÝÝÞÕ" ¿àØÝïâëÕ âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¿àØÝïâëÕ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝ àÕÖØÜ áÞåàÐÝÕÝØï, ßÕàÕÔÐÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ßÞ ÚÐÝÐÛã SMS ÝÐ áâà.
 • Страница 55 из 175
  ¿ÐßÚÐ "ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ" Ø "¼ÞØ ßÐßÚØ" ´Ûï ãßàÞéÕÝØï ßÞØáÚÐ áÞÞÑéÕÝØÙ Øå ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÜÕáâØâì Ò ßÐßÚã ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ; ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì ÝÞÒëÕ ßÐßÚØ ÔÛï åàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ. ² àÕÖØÜÕ çâÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÜÕáâØâì, ÒëÔÕÛØâÕ ßÐßÚã, Ò ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÜÕáâØâì áÞÞÑéÕÝØÕ, Ø
 • Страница 56 из 175
  ÝÐçØáÛïâì ÞßÛÐâã ×Ð ÚÐÖÔÞÕ ßàØÝïâÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¿Þ ãÜÞÛçÐÝØî ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞÑëçÝÞ àÐ×àÕèÕÝ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 73. ÄÞàÜÐâë, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëÕ ãáÛãÓÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ • ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï: JPEG, GIF, WBMP, BMP Ø PNG. • ·ÒãÚ: ÜÐáèâÐÑØàãÕÜëÙ
 • Страница 57 из 175
  ·ÐÚÞÝ ÞÑ ÞåàÐÝÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ ÝÐÚÛÐÔëÒÐÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ, ÜÞÔØäØÚÐæØî, ßÕàÕÔÐçã Ø ×ÐÓàã×Úã ÝÕÚÞâÞàëå Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, ÜÕÛÞÔØÙ Ø ÔàãÓÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÁÞÞÑéÕÝØÕ MMS. 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 39. • ´Ûï
 • Страница 58 из 175
  3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞáÛÐâì Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ. ÝÞÜÕà, °ÔàÕá íÛ. ßÞçâë ØÛØ ½ÕáÚÞÛìÚØÜ. 4. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ ØÛØ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²Þ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ ; ßàØ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ
 • Страница 59 из 175
  2. ²ëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. ¿ÞÚÐ×Ðâì, ¿ÞÚÐ×Ðâì âÕÚáâ, ¾âÚà. ÚÐàâØÝÚã, ¾âÚàëâì ÐãÔØÞ, ¾âÚà. ÒØÔÕÞÚÛØß, ÁÞåà. ÚÐàâØÝÚã, ÁÞåàÐÝØâì ÐãÔØÞ, ÁÞåàÐÝØâì ÚÛØß, ¸ÝäÞàÜÐæØï, ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé., ¾âÒÕâØâì, ¾âÒÕâØâì ÒáÕÜ, ¿ÕàÕáÛÐâì, ¸×ÜÕÝØâì,
 • Страница 60 из 175
  ±ëáâàëÕ áÞÞÑéÕÝØï ±ëáâàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ - íâÞ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ áàÐ×ã ßÞáÛÕ ßÞÛãçÕÝØï. ²ÒÞÔ ÑëáâàÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ±ëáâàÞÕ áÞÞÑé. ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÐï ÔÛØÝÐ ÑëáâàÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï áÞáâÐÒÛïÕâ 70 áØÜÒÞÛÞÒ. ´Ûï
 • Страница 61 из 175
  ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ áÞÔÕàÖØâ ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ø Øå ÔÞáâãßÝÞáâØ ÔÛï ãçÐáâØï Ò çÐâÕ. ´Ûï ÞâÚàëâØï áÕÐÝáÐ çÐâÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâã ãáÛãÓã. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâã ãáÛãÓã ÜÞÖÝÞ
 • Страница 62 из 175
  • ¿àØáÞÕÔØÝÕÝØÕ Ú ÞâÚàëâÞÙ ÓàãßßÕ - áÜ. ³àãßßë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¾âÚàëâØÕ áÕÐÝáÐ çÐâÐ ÝÐ áâà. 63. ¿àØáÞÕÔØÝÕÝØÕ Ú çÐâ-ÓàãßßÕ ßÞ ßàØÓÛÐèÕÝØî - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àØÕÜ ØÛØ ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ßàØÓÛÐèÕÝØï ÝÐ áâà. 64. ÁÞ×ÔÐÝØÕ áÞÑáâÒÕÝÝÞÙ Óàãßßë, Ð âÐÚÖÕ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØÕ Ú ÞâÚàëâÞÙ ÓàãßßÕ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ Óàãßßë - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ³àãßßë
 • Страница 63 из 175
  ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ, ÁÞåàÐÝÕÝÝ. çÐâë - ßàÞáÜÞâà, ãÔÐÛÕÝØÕ Ø ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ áÞåàÐÝÕÝÝëå áÕÐÝáÞÒ çÐâÐ ØÛØ ¿ÐàÐÜ. ßÞÔÚÛîç. - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á
 • Страница 64 из 175
  • ÇÐâ-ÚÞÝâÐÚâë - áßØáÞÚ ÔÞÑÐÒÛÕÝÝëå ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, á ÚÞâÞàëÜ âàÕÑãÕâáï ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ÇÐâ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì, ÕáÛØ Ò áßØáÚÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ·ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ Þâ ÚÞÝâÐÚâÐ ßàØÝïâÞ ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¿ÞÔÚÛîçÕÝÝëÕ Ø ÝÕßÞÔÚÛîçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÞÑÞ×ÝÐçÐîâáï
 • Страница 65 из 175
  ßàØÓÛÐèÕÝØÕ. ½ÐÖÜØâÕ ÇØâÐâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÕáÚÞÛìÚØå ßàØÓÛÐèÕÝØÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï N ÝÞÒëå ßàØÓÛÐèÕÝØÙ (N ÚÞÛØçÕáâÒÞ ßàØÝïâëå ßàØÓÛÐèÕÝØÙ). ½ÐÖÜØâÕ ÇØâÐâì, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì ½ÐÖÜØâÕ ¿àØÝïâì ÔÛï ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú ×ÐÚàëâÞÙ ÓàãßßÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø
 • Страница 66 из 175
  ÐàåØÒ çÐâÐ, ÁÞåà. Ò ºÞÝâÐÚâÐå, ´ÞÑ. Ò ÚÞÝâÐÚâë, ÇÛÕÝë Óàãßßë, ²ëÙâØ Ø× çÐâÐ, ÁÛÞÒÐàì. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ¾âÚàÞÙâÕ ÜÕÝî ÇÐâ Ø ãáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÞØ ÝÐáâàÞÙÚØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØï ßáÕÒÔÞÝØÜÐ Ø ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áÒÞÕÙ ÔÞáâãßÝÞáâØ. ²ëÑÕàØâÕ ´ÞáâãßÝÞáâì,
 • Страница 67 из 175
  ÀÐ×ÑÛÞÚØàÞÒÐâì), ´ÞÑÐÒ. ÚÞÝâÐÚâ, ÃÑàÐâì ÚÞÝâÐÚâ, ºÞßØà. ÝÐ áÕàÒÕà ØÛØ ÁØÓÝÐÛ ÔÞáâãßÝ. ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ Ø àÐ×ÑÛÞÚØàÞÒÐÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÕÐÝáë çÐâÐ ØÛØ ÇÐâÚÞÝâÐÚâë. ²ëÔÕÛØâÕ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâ, áÞÞÑéÕÝØï Þâ ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë,
 • Страница 68 из 175
  Ò ÓàãßßÕ, ÒÒÕÔØâÕ áÒÞÙ ßáÕÒÔÞÝØÜ ÔÛï íâÞÙ Óàãßßë. ¿ÞáÛÕ ÝÐÖÐâØï ²Ðà-âë ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì Óàãßßã Ø× áßØáÚÐ Óàãßß, ÒëÑàÐÒ ÚÞÜÐÝÔã ÃÔÐÛØâì Óàãßßã. ÁÞ×ÔÐÝØÕ çÐáâÝÞÙ Óàãßßë ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ Ø ÒëÑÕàØâÕ ³àãßßë Ø ÁÞ×ÔÐâì Óàãßßã. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Óàãßßë Ø áÒÞÙ ßáÕÒÔÞÝØÜ ÔÛï íâÞÙ Óàãßßë. ´Ûï àÐ×Ýëå
 • Страница 69 из 175
  ÔÞÜÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàÞáÜÐâàØÒÐâì áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÕàÒÕàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë POP3 Ø IMAP4. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØáßÞÛì×ãÕâ ÞÑéãî ßÐÜïâì (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 18). ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë
 • Страница 70 из 175
  ·ÐÓàã×ÚÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë á ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë 1. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÒåÞÔïéØå áÞÞÑéÕÝØÙ á ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÍÛ. ßÞçâÐ, ·ÐÓàã×Øâì. ¸ÛØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÍÛ. ßÞçâÐ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×./ßÞáÛÐâì ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ
 • Страница 71 из 175
  ÇÕàÝÞÒØÚØ - ÔÛï åàÐÝÕÝØï ÝÕ×ÐÚÞÝçÕÝÝëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ßØáÕÜ, °àåØÒ - ÔÛï ãßÞàïÔÞçØÒÐÝØï Ø åàÐÝÕÝØï àÐ×ÛØçÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ¸áåÞÔïéØÕ - ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÕßÕàÕÔÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ - ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ßÕàÕÔÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 72 из 175
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ (ÕáÛØ ÕÓÞ ÝÞÜÕà ãáâÐÝÞÒÛÕÝ) ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÕâØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ Ø× áÕâØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø
 • Страница 73 из 175
  ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ßÞ ÚÐÝÐÛã SMS ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé.. ²ëÑÕàØâÕ ÀÕÖØÜ. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÒëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì. ºÐÖÔëÙ ÝÐÑÞà áÞÔÕàÖØâ
 • Страница 74 из 175
  • ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ - ßÞÛãçÕÝØÕ ÞâçÕâÞÒ Þ ÔÞáâÐÒÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ÃÜÕÝìèÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ àÐ×ÜÕàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, ÒáâÐÒÛïÕÜëå Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï. • ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ ßÕàØÞÔ áÛÐÙÔÞÒ - ãáâÐÝÞÒÚÐ áÚÞàÞáâØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÛÐÙÔÞÒ Ò ÜÝÞÓÞáâàÐÝØçÝëå ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå ßÞ
 • Страница 75 из 175
  • ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ÝÐ ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÞÑêïÒÛÕÝÝëå àÕÚÛÐÜÝëÜØ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ. ¿ÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¿ÐàÐÜÕâàë ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ
 • Страница 76 из 175
  • ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï SMTP. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï, ÚÞâÞàÞÕ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÛï ØáåÞÔïéÕÙ ßÞçâë. • ¿ÐàÞÛì SMTP - ÒÒÕÔØâÕ ßÐàÞÛì, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÛï ØáåÞÔïéÕÙ ßÞçâë. • ¿ÞÚÐ× âÕàÜØÝÐÛìÝÞÓÞ ÞÚÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï àÕÓØáâàÐæØØ Ò áÕâØ ØÝâàÐÝÕâ ÒàãçÝãî. • ÂØß áÕàÒÕàÐ ÒåÞÔïéÕÙ ßÞçâë.
 • Страница 77 из 175
  ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÛØçÕáâÒÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ÁçÕâçØÚ áÞÞÑé. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ¿ÞÛãçÕÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ÁÑàÞáØâì áçÕâçØÚØ ÔÛï áÑàÞáÐ áçÕâçØÚÞÒ. ■ ·ÒÞÝÚØ ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ
 • Страница 78 из 175
  ÑÕ×ãáßÕèÝÞ ßëâÐÛØáì ÔÞ×ÒÞÝØâìáï ÔÞ ÒÛÐÔÕÛìæÐ âÕÛÕäÞÝÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÆØäàÐ ßÕàÕÔ ØÜÕÝÕÜ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÞÜ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÝÕßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ, ßÞáâãßØÒèØå Þâ ÐÑÞÝÕÝâÐ. ÁÞÒÕâ. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ áÞÞÑéÕÝØï Þ ÝÕßàØÝïâÞÜ Òë×ÞÒÕ ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà Ø ßàÞáÜÞâàØâÕ áßØáÞÚ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ.
 • Страница 79 из 175
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ, ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS-ßÕàÕÔÐçØ ØÛØ ÂÐÙÜÕà GPRS-áÒï×Ø ÔÛï ßÞÛãçÕÝØï ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßÞáÛÕÔÝØå áÕÐÝáÐå áÒï×Ø. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØØ ½ÕÚÞâÞàëÕ áÕâØ ßÞ×ÒÞÛïîâ ×ÐßàÐèØÒÐâì ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¼/ ßÞÛÞÖÕÝØÕ
 • Страница 80 из 175
  ÄãÝÚæØï ÔØÝÐÜØçÕáÚØå ÚÞÝâÐÚâÞÒ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÒÞÕÜ âÕÚãéÕÜ áÞáâÞïÝØØ ÔÞáâãßÝÞáâØ ÒáÕÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ íâÞÙ áÛãÖÑë, ÚÞâÞàëÕ ×ÐßàÐèØÒÐîâ âÐÚãî ØÝäÞàÜÐæØî. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¼ÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ ÝÐ áâà. 85. ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë, ½ÐáâàÞÙÚØ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ
 • Страница 81 из 175
  ÁÞÒÕâ. ±ëáâàÞÕ áÞåàÐÝÕÝØÕ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁÞåàÐÝØâì ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ³ÞâÞÒÞ. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÝÞÜÕàÞÒ Ø ßàØÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÞÔÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ²ÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ àÐ×ÛØçÝëå âØßÞÒ Ø
 • Страница 82 из 175
  ¿àØ ÒëÑÞàÕ âØßÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ¸Ô. ßÞÛì×ÞÒÐâ. ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞØáÚ ÔÛï ßÞØáÚÐ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞàÐ ßÞ ÝÞÜÕàã ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÐÔàÕáã íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐ áÕàÒÕàÕ ÞßÕàÐâÞàÐ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ (ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú áÛãÖÑÕ ßàØáãâáâÒØï). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¼ÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ ÝÐ áâà. 85. µáÛØ ÝÐÙÔÕÝ âÞÛìÚÞ
 • Страница 83 из 175
  ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï áÔÒØÝìâÕ ÔÖÞÙáâØÚ ÒÝØ×, ÒëÔÕÛØâÕ ØÜï, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì Ø×ÞÑà. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ßÐßÞÚ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÚÐàâØÝÚØ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåà. Ò ºÞÝâÐÚâÐå ²
 • Страница 84 из 175
  • ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ - ßàÞáÜÞâà âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ßàØáÒÞÕÝÝëå SIM-ÚÐàâÕ (äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ SIMÚÐàâÕ). • °ÑÞÝÕÝâ.Óàãßßë - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, Ò Óàãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ á àÐ×ÛØçÝëÜØ áØÓÝÐÛÐÜØ Òë×ÞÒÐ. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ Ø
 • Страница 85 из 175
  ¼ÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ ÁÛãÖÑÐ ßàØáãâáâÒØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞâÚàëâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ áÒÞÕÓÞ ßàØáãâáâÒØï ÔàãÓØÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ, ÝÐßàØÜÕà, Ôàã×ìïÜ, àÞÔáâÒÕÝÝØÚÐÜ Ø ÚÞÛÛÕÓÐÜ ßÞ àÐÑÞâÕ, ÚÞâÞàëÕ ßÞÛì×ãîâáï áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø íâÞÙ ãáÛãÓÞÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ßàØáãâáâÒØï áÞÔÕàÖØâ
 • Страница 86 из 175
  • ¼ÞÕ âÕÚãéÕÕ ßàØáãâáâÒØÕ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ áÒÞÕÓÞ áÞáâÞïÝØï ßàØáãâáâÒØï. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ßàØáãâáâÒØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØáãâ. çÐáâÝ. ØÛØ ¿àØáãâ.ÞâÚàëâ. • ¼Þï ÔÞáâãßÝÞáâì - ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ áÞáâÞïÝØï ÔÞáâãßÝÞáâØ: ´ÞáâãßÕÝ ( ), ·ÐÝïâ ( ) ØÛØ ½ÕÔÞáâãßÕÝ ( ). • ÁÞÞÑéÕÝØÕ Þ ÜÞÕÜ
 • Страница 87 из 175
  • ½ÐÑÛîÔÐâÕÛØ - ÒëÑÕàØâÕ: • °ÚâØÒ.ÝÐÑÛîÔ. - ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÒáÕå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ, ÚÞâÞàëÕ ßÞÔßØáÐÝë ÝÐ ßÞÛãçÕÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒÐèÕÜ ßàØáãâáâÒØØ. • ÁßØá. çÐáâÝëå - áßØáÞÚ ÛØæ, ÚÞâÞàëÜ àÐ×àÕèÕÝ ßàÞáÜÞâà ÒáÕÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒÐèÕÜ ßàØáãâáâÒØØ, ÒÚÛîçÐï ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞáâãßÝÞáâØ, áÞÞÑéÕÝØÕ Þ áÞáâÞïÝØØ Ø
 • Страница 88 из 175
  ºÞÝâÐÚâë á ßÞÔßØáÚÞÙ ² âÕÛÕäÞÝÕ ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÔÛï ÚÞâÞàëå Òë åÞâØâÕ ßÞÛãçÐâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ ßàØáãâáâÒØï. ¿àÞáÜÞâà ØÝäÞàÜÐæØØ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÞáâãß Ú íâÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ àÐ×àÕèÕÝ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜØ, Ð áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ãáÛãÓØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÐÚØå
 • Страница 89 из 175
  ¿àÞáÜÞâà áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ßàÞáÜÞâàã ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØáãâáâÒØØ áÜ. âÐÚÖÕ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÞØáÚ ÚÞÝâÐÚâÐ ÝÐ áâà. 83. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë, ¿ÞÔßØáÚÐ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ßÕàÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ
 • Страница 90 из 175
  ¾âÜÕÝÐ ßÞÔßØáÚØ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ • ´Ûï ÞâÜÕÝë ßÞÔßØáÚØ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ Ò áßØáÚÕ ºÞÝâÐÚâë, ÝÐÖÜØâÕ ÔÖÞÙáâØÚ ÒÝØ× Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï Ø ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ½ÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ Ø ÕéÕ àÐ× ´ÕâÐÛØ, ÒëÑÕàØâÕ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë. ²ëÑÕàØâÕ ¾âÜÕÝØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ´Ð ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÞâÜÕÝë
 • Страница 91 из 175
  ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ¸ÝäÞàÜÐæØÕÙ ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå ÜÞÖÝÞ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï Ò äÞàÜÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ á áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ßàØÝïâÞÙ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ (MMS) Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà (²Þáßà.) Ø ÁÞåà. ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ, ×ÐâÕÜ ´Ð. ´Ûï
 • Страница 92 из 175
  ½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ¼ÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë, ßàÞØ×ÝÞáï ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ, ×ÐßØáÐÝÝëÕ ÔÛï âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ² ÚÐçÕáâÒÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÛîÑÞÕ áÛÞÒÞ, ÝÐßàØÜÕà, ØÜï ÐÑÞÝÕÝâÐ. ² ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáÐâì ÔÞ ÔÕáïâØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò
 • Страница 93 из 175
  ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 18). 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï áÔÒØÝìâÕ ÔÖÞÙáâØÚ ÒÝØ×. 2. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ Òë åÞâØâÕ ×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë. 3. ²ëÑÕàØâÕ ´ÞÑ. ÓÞÛÞá. ÜÕâÚã. 4.
 • Страница 94 из 175
  ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ ½Ð SIM-ÚÐàâÕ ÜÞÓãâ åàÐÝØâìáï áÛãÖÕÑÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ÍâØ ÜÕÝî ÞâÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ßàØáÒÞÕÝÝëÕ SIM-ÚÐàâÕ, åàÐÝïâáï Ò ÜÕÝî ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï
 • Страница 95 из 175
  • ¼ÕÛÞÔØï Óàãßßë - ÒëÑÞà ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ÔÛï Óàãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. • »ÞÓÞâØß Óàãßßë - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ØÛØ OâÚÛ. ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÛÞÓÞâØßÐ Óàãßßë, ÛØÑÞ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÛÞÓÞâØßÐ. • ÁÞáâÐÒ Óàãßßë - ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ ØÜÕÝØ Ò Óàãßßã ÐÑÞÝÕÝâÞÒ: ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ.
 • Страница 96 из 175
  • ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ²ëÑÕàØâÕ ßÐàÐÜÕâà, ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÒÝÕáØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï. • ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï (ÔÞ 24 çÐáÞÒ) ÒëÑÕàØâÕ ²àÕÜÕÝÝëÙ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ÔÕÙáâÒØï àÕÖØÜÐ. ¿Þ ØáâÕçÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑãÔÕâ
 • Страница 97 из 175
  ¿ÐàÐÜÕâàë âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ ÍâÞ ÜÕÝî ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ, ¼ÕÛÞÔØï, ³àÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ, ²ØÑàÐæØï, ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ, ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØïå çÐâÐ, ÁØÓÝÐÛë
 • Страница 98 из 175
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÁÞáâÐÒ ÜÕÝî "°ÚâØÒ" ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÃßÞàïÔÞçØâì ÜÕÝî "°ÚâØÒ" - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà. 31. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï
 • Страница 99 из 175
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÔØáßÛÕï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï. • ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÞâÜÕÝÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. • ²ëÑÕàØâÕ ÆÒÕâÞÒëÕ áåÕÜë íÚàÐÝÐ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ æÒÕâÐ àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ ÔØáßÛÕï Ø äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ, ÚÞâÞàëÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
 • Страница 100 из 175
  ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë. ÇÐáë - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ãáâÐÝÞÒÚÐ âÕÚãéÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ, Ð âÐÚÖÕ ÒëÑÞà çÐáÞÒÞÓÞ ßÞïáÐ Ø äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ. ´ÐâÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë Ò àÕÖØÜÕ
 • Страница 101 из 175
  • ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà, ²ÚÛ. - àÕÖØÜ, Ò ÚÞâÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝ ÒëßÞÛÝïÕâ ÔÞ 10 ßÞßëâÞÚ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò áÛãçÐÕ ÝÕãÔÐçÝÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ. • ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÚÛÐÒØèÐÜ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ( ) ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ÝÐÖÐâØÕÜ Ø ãÔÕàÖÐÝØÕÜ ÝÐÖÐâÞÙ
 • Страница 102 из 175
  ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï - ÒëÑÞà ï×ëÚÐ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. • ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ
 • Страница 103 из 175
  ¿àÞØ×ÒÞÛìÝÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì ÛîÑãî áÕâì, ÞßÕàÐâÞà ÚÞâÞàÞÙ ØÜÕÕâ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ÞßÕàÐâÞàÞÜ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. • ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë SIM. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓØ SIM ÝÐ áâà. 156. • ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå âÕÚáâÞÒ. • ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ
 • Страница 104 из 175
  ² ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝÐå ÝÐ ßàØÜÕÝÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÐÛÞÖÕÝë ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÜÕáâÝëå ÞàÓÐÝÐå ÒÛÐáâØ ØÛØ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¿àØ àÐÑÞâÕ äãÝÚæØØ Bluetooth (Ò âÞÜ çØáÛÕ Ø Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÒÞ ÒàÕÜï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔàãÓØå äãÝÚæØÙ) àÐáåÞÔãÕâáï
 • Страница 105 из 175
  ÔÞáâãßÐ Bluetooth ÔÛï áÞßàïÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Bluetooth á âÕÛÕäÞÝÞÜ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ âàÕÑãÕâáï âÞÛìÚÞ ßàØ ßÕàÒÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞáÛÕ áÞÕÔØÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå. ±ÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Bluetooth ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ãáâà-Ò,
 • Страница 106 из 175
  ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ âÐÚØÜØ ÔÐÝÝëÜØ, ÚÐÚ ÒØ×ØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ, ÓàÐäØçÕáÚØÕ äÐÙÛë, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÐãÔØÞ- Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï, á ÐÝÐÛÞÓØçÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ØÛØ ÔàãÓØÜ áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÜßìîâÕàÞÜ). ½Õ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ØÝäàÐÚàÐáÝÞÓÞ (¸º) ÛãçÐ Ò ÓÛÐ×Ð, Ð âÐÚÖÕ
 • Страница 107 из 175
  (E)GPRS ÂÕåÝÞÛÞÓØï GPRS (ãáÛãÓÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå ßÞ áÕâØ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¸ÝâÕàÝÕâ-ßàÞâÞÚÞÛÐ (IP). GPRS ïÒÛïÕâáï ÞÔÝØÜ Ø× áßÞáÞÑÞÒ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÙ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ
 • Страница 108 из 175
  ÚÐÝÐÛÐ EGPRS ØÛØ GPRS ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ, ÞÔÝÐÚÞ Ò ÝÕÚÞâÞàëå ßàØÛÞÖÕÝØïå ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì ÚÐÝÐÛ GPRS ØÛØ GSM-ÚÐÝÐÛ (CSD). ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ (E)GPRS ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ, GPRS, GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ. • ²ëÑÕàØâÕ ½ÕßàÕàëÒÝÞ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ àÕÓØáâàÐæØØ Ò áÕâØ (E)GPRS ßàØ
 • Страница 109 из 175
  • ²ëÑÕàØâÕ ßÐàÐÜÕâà ÂÞçÚÐ ÒåÞÔÐ GPRS-áÒï×Ø. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ (E)GPRS Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßÐàÐÜÕâàÐå âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿ÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ (E)GPRS (ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ)
 • Страница 110 из 175
  • ¿ÞÔáÒÕâÚÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÐ àÐÑÞâë ßÞÔáÒÕâÚØ: ÒÚÛîçÕÝÐ ßÞáâÞïÝÝÞ (²ÚÛ.). ²ëÑÕàØâÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ - ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÚÛîçÕÝØï ßÞÔáÒÕâÚØ çÕàÕ× ßïâÝÐÔæÐâì áÕÚãÝÔ ßÞáÛÕ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ÝÐÖÐâØï ÚÛÐÒØèØ. • µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ßÞÛÝÞÜã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã, ÒëÑÕàØâÕ ´ÕâÕÚâÞà ×ÐÖØÓÐÝØï, ²ÚÛ. -
 • Страница 111 из 175
  ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëå ØÜ ßàØÛÞÖÕÝØÙ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ Ø× áßØáÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì. • ²ëÑ. áâÔ ÝÐÑÞà ÒÞ ÒáÕå ßàØÛÞÖ. - ÝÐáâàÞÙÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. • ¿àÕÔßÞçâØâÕÛìÝ. âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ - ÒëÑÞà ÔàãÓÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ.
 • Страница 112 из 175
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ - ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PIN-ÚÞÔÐ ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÕÚÞâÞàëÕ SIM-ÚÐàâë ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÞâÚÛîçØâì ×ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. • ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - ×ÐßàÕâ ÒåÞÔïéØå
 • Страница 113 из 175
  ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì áâÐÝÔÐàâÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ) ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ²ÞááâÐÝÞÒØâì áâÔ ÝÐáâàÞÙÚØ. ■ ¼ÕÝî ÞßÕàÐâÞàÞÒ ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞÛãçØâì ÔÞáâãß Ú ßÞàâÐÛã ãáÛãÓ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëå
 • Страница 114 из 175
  áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ, ÚÞâÞàëÙ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï (Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ) ÛØÑÞ ÒÜÕáâÕ á áÞÔÕàÖØÜëÜ, ÛØÑÞ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ ÝÕÓÞ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ÚÛîçÕÙ ÐÚâØÒÐæØØ. ¿ÞáÚÞÛìÚã ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÜÞÖÕâ Ò×ØÜÐâìáï ßÛÐâÐ, ßÕàÕÔ ×ÐÓàã×ÚÞÙ ÛîÑÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ
 • Страница 115 из 175
  ÁÞàâØàÞÒÚÐ, ÃÔÐÛØâì ÒáÕ, ¾âÚà. ßÞ ÞçÕàÕÔØ, ÃÑàÐâì ×ÒãÚ (²ÚÛîçØâì ×ÒãÚ), ºÞÝâàÐáâÝÞáâì, ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã, ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ, °ÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì Ø ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæ.. ¿ÞáÛÐâì - ßÕàÕÔÐçÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS, çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth. ÃÔÐÛØâì ÒáÕ - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒáÕå äÐÙÛÞÒ Ø ßÐßÞÚ Ø×
 • Страница 116 из 175
  ■ ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ´ØÚâÞäÞÝ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáëÒÐâì àÕçÕÒëÕ äàÐÓÜÕÝâë, ×ÒãÚÞÒëÕ äàÐÓÜÕÝâë Ø âÕÚãéØÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ àÐ×ÓÞÒÞà ÔÛØâÕÛìÝÞáâìî ÔÞ 5 ÜØÝãâ. ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞÛÕ×ÝÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐßØáØ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔØÚâÞäÞÝÐ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ÕáÛØ ÐÚâØÒÕÝ Òë×ÞÒ Ò àÕÖØÜÕ
 • Страница 117 из 175
  ÁßØáÞÚ ÔØÚâÞäÞÝÝëå ×ÐßØáÕÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ, ´ØÚâÞäÞÝ, ÁßØáÞÚ. ½Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áßØáÞÚ ßÐßÞÚ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ×ÐßØáÕÙ ÞâÚàÞÙâÕ ³ÞÛ. ×ÐßØáØ. ■ PTT ÃáÛãÓÐ PTT áÞâÞÒÞÙ áÕâØ - íâÞ ãáÛãÓÐ ÔãßÛÕÚáÝÞÙ áÒï×Ø ßÞ àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙáã, ÚÞâÞàÐï ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï Ò áÞâÞÒëå
 • Страница 118 из 175
  ¿ÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ PTT ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÃáÛãÓÐ PTT áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÞÑëçÝÞÙ áØáâÕÜÞÙ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ áÒï×Ø, ßÞíâÞÜã ÜÝÞÓØÕ ãáÛãÓØ ÞÑëçÝÞÙ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ áÒï×Ø (ÝÐßàØÜÕà, ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ) ÝÕ ÔÞáâãßÝë ÔÛï áÞÕÔØÝÕÝØÙ PTT áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¼ÕÝî PTT ½ÐÖÜØâÕ
 • Страница 119 из 175
  ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ PTT • ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ PTT ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ PTT Ø ²ÚÛîçØâì PTT. ·ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ PTT. ·ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ãáÛãÓÐ ÒàÕÜÕÝÝÞ ÝÕ ÔÞáâãßÝÐ. ÂÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßëâÐÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á
 • Страница 120 из 175
  • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ Ø× ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÔÖÞÙáâØÚ ÒÝØ× Ø ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ½ÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ, ÒëÔÕÛØâÕ ÐÔàÕá PTT, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßàÞáØâì Þ/Ò. • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ Óàãßß ÜÕÝî PTT ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÞÚ Óàãßß Ø ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî
 • Страница 121 из 175
  2. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÐÔàÕáÐ PTT ÞâßàÐÒØâÕÛï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÜ. ÐÔàÕá PTT. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ØÛØ ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÕÓÞ ÐÔàÕáÐ PTT Ò áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ ØÛØ ´ÞÑ. Ò ÚÞÝâÐÚâë. ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ PTT ´Ûï áÞÕÔØÝÕÝØÙ PTT ÒëÑÕàØâÕ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ
 • Страница 122 из 175
  ÒØÔÕâì ÔØáßÛÕÙ. ·ÐÚÞÝçØÒ, ÞâßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã PTT. ÀÐ×ÓÞÒÞà ÒÕÔÕâáï ßÞ áåÕÜÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï Ò ßÞàïÔÚÕ ßÞáâãßÛÕÝØï. ºÞÓÔÐ ÚâÞ-ÝØÑãÔì ×ÐÚÐÝçØÒÐÕâ ÓÞÒÞàØâì, áÛÕÔãîéØÜ ÓÞÒÞàØâ âÞâ, ÚâÞ ßÕàÒëÜ ÝÐÖÐÛ ÚÛÐÒØèã PTT. ¿ÞáëÛÚÐ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ • ´Ûï ßÞáëÛÚØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, Ú
 • Страница 123 из 175
  • µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐáâàÞÕÝ ÝÐ ÒëÔÐçã áØÓÝÐÛÐ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÜ Òë×ÞÒÕ, ÜÞÖÝÞ ßàØÝïâì ØÛØ ÞâÚÛÞÝØâì ÒåÞÔïéØÙ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÙ Òë×ÞÒ. • ¿àØ ßÞßëâÚÕ ÝÐÖÐâì ÚÛÐÒØèã PTT Ø ÞâÒÕâØâì ÓàãßßÕ Ò âÞ ÒàÕÜï, ÚÞÓÔÐ ÓÞÒÞàØâ ÔàãÓÞÙ ãçÐáâÝØÚ Óàãßßë, âÕÛÕäÞÝ Ø×ÔÐÕâ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ ÞçÕàÕÔØ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
 • Страница 124 из 175
  ØÝäÞàÜÐæØî, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë. ²ëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ, ØÛØ ´ÞÑ. Ò ÚÞÝâÐÚâë - ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÐÔàÕáÐ PTT Ú ØÜÕÝØ Ò áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ºÞÝâÐÚâë. ÁÞ×ÔÐÝØÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚÐ Óàãßß ¿àØ Òë×ÞÒÕ Óàãßßë ÒáÕ ãçÐáâÝØÚØ, ßàØáÞÕÔØÝØÒèØÕáï Ú íâÞÙ ÓàãßßÕ, ßÞÛãçÐîâ Òë×ÞÒ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. ºÐÖÔëÙ
 • Страница 125 из 175
  ÁÞ×ÔÐÝØÕ Óàãßßë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ PTT, ´ÞÑÐÒØâì Óàãßßã Ø ¿ÞÛãÐÒâÞÜÐâØç. 2. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ãàÞÒÝï ×ÐéØâë Óàãßßë ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì Óàãßßã ØÛØ ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÒÐàØÐÝâÐ ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áÞ×ÔÐÕâáï ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÐï çÐáâì ÐÔàÕáÐ Óàãßßë; íâã çÐáâì ÐÔàÕáÐ çÛÕÝë Óàãßßë
 • Страница 126 из 175
  ¿àØÕÜ ßàØÓÛÐèÕÝØï 1. ¿àØ ßàØÕÜÕ ßàØÓÛÐèÕÝØï Ò Óàãßßã Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÚáâ ¿àØÝïâÞ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ: . 2. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ßáÕÒÔÞÝØÜ ÞâßàÐÒØâÕÛï ßàØÓÛÐèÕÝØï Ø ÐÔàÕá Óàãßßë (ÕáÛØ ÓàãßßÐ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ×ÐéØéÕÝÝÞÙ), ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. 3. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Óàãßßë Ò áÒÞÙ âÕÛÕäÞÝ
 • Страница 127 из 175
  ÝÐ áâà. 21. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÒàãçÝãî - áÜ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÝÐ áâà. 110. • ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ãáÛãÓØ PTT, áÞÔÕàÖÐéãîáï Ò ßÐàÐÜÕâàÐå âÕÚãéÕÙ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. • ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï PTT,
 • Страница 128 из 175
  ■ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ±ãÔØÛìÝØÚ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ßÞÔÐÒÐâì áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ Ò ×ÐÔÐÝÝÞÕ ÒàÕÜï. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ±ãÔØÛìÝØÚ. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²àÕÜï áØÓÝÐÛÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ, ÚÞÓÔÐ ÑãÔØÛìÝØÚ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ, ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÁØÓÝÐÛ ßÞ
 • Страница 129 из 175
  ºÐÛÕÝÔÐàì ·ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 18). ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ºÐÛÕÝÔÐàì. ÁÕÓÞÔÝïèÝïï ÔÐâÐ ÒëÔÕÛÕÝÐ àÐÜÚÞÙ. ´Ðâë, ÔÛï ÚÞâÞàëå áÞåàÐÝÕÝë ×ÐÜÕâÚØ, ÒëÔÕÛÕÝë ÖØàÝëÜ èàØäâÞÜ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÞÑ×ÞàÐ
 • Страница 130 из 175
  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ²ëÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÕÔÕÝÐ ×ÐÜÕâÚÐ "·ÒÞÝÞÚ" ( ), áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì, ÝÐÖÐÒ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ½ÐÖÜØâÕ ¿Þ×ÖÕ ÔÛï
 • Страница 131 из 175
  âÞÓÞ, Ø× íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÙâØ Ò ÚÐÛÕÝÔÐàì. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì äãÝÚæØî àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï ×ÐÜÕâÚØ, Ø×ÜÕÝÕÝØï ßàØÞàØâÕâÐ ØÛØ ÒàÕÜÕÝØ ×ÐÒÕàèÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ ßÞÜÕâØâì ×ÐÜÕâÚã ÚÐÚ ÒëßÞÛÝÕÝÝãî. ·ÐÜÕâÚØ ÍâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï ÒÒÞÔÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ ×ÐÜÕâÞÚ Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò
 • Страница 132 из 175
  ±ãÜÐÖÝØÚ ¼ÕÝî ±ãÜÐÖÝØÚ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ (ÝÐßàØÜÕà, ÝÞÜÕàÞÒ ÚàÕÔØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ ØÛØ ÐÔàÕáÞÒ). ´ÐÝÝëÕ, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ Ò ÑãÜÐÖÝØÚÕ, ÜÞÖÝÞ ÛÕÓÚÞ Ø×ÒÛÕçì Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ×ÐßÞÛÝÕÝØï ÑÛÐÝÚÞÒ ÞäÞàÜÛÕÝØï ßÞÚãßÞÚ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ, ÕáÛØ
 • Страница 133 из 175
  ´Þáâãß Ú ÜÕÝî ÑãÜÐÖÝØÚÐ ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÑãÜÐÖÝØÚã ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà Ø ±ãÜÐÖÝØÚ. ²ÒÕÔØâÕ ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚØ ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÝÐ áâà. 135). ²ëÑÕàØâÕ ¿àÞä. ÑãÜÐÖÝ. - áÞ×ÔÐÝØÕ ÚÞÜÑØÝÐæØÙ ÚÐàâ, ºÐàâë - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå àÐ×ÛØçÝëå ÚÐàâ, ±ØÛÕâë - áÞåàÐÝÕÝØÕ
 • Страница 134 из 175
  »ØçÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÞÜÕàÐ áçÕâÞÒ, ßÐàÞÛØ, ÚÞÔë ØÛØ ãáÛÞÒÝëÕ ÞÑÞ×ÝÐçÕÝØï. ¾âÚàÞÙâÕ ÑãÜÐÖÝØÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ »ØçÝ. ×ÐÜÕâÚØ. ½ÐÖÐÒ ²Ðà-âë, ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì ×ÐÜÕâÚØ, ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÕ ×ÐÜÕâÚØ, ÞâàÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÒëÑàÐÝÝãî ×ÐÜÕâÚã Ø ÞâáÞàâØàÞÒÐâì
 • Страница 135 из 175
  ÔÞáâÐÒÚØ, ²ëÑÕàØâÕ ÐÔàÕá ÔÛï ÔÞáâÐÒÚØ ÚÒØâÐÝæØÙ, ²ëÑÕàØâÕ áßÞáÞÑ ÔÞáâÐÒÚØ ÚÒØâÐÝæØÙ Ø ¸Üï ßàÞäØÛï ÑãÜÐÖÝØÚÐ:. ½ÐáâàÞÙÚØ ÑãÜÐÖÝØÚÐ ¾âÚàÞÙâÕ ÑãÜÐÖÝØÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ. ¿ÞÜÕÝïâì ÚÛîç - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÚÛîçÐ ÑãÜÐÖÝØÚÐ. ²ëÑÕàØâÕ RFID ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝÞÓÞ ÚÞÔÐ âÕÛÕäÞÝÐ (RFID): ºÞÔ RFID Ø ÂØß
 • Страница 136 из 175
  ECML, âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ø×ÒÛÕÚÐÕâ Ø× ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÔÐÝÝëÕ ÚàÕÔØâÝÞÙ ÚÐàâë ØÛØ ßàÞäØÛï ÑãÜÐÖÝØÚÐ. • ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ßÞÚãßÚã, ßÞáÛÕ çÕÓÞ ØÝäÞàÜÐæØï ÑãÔÕâ ßÕàÕÔÐÝÐ Ò áÕâì. • ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå Ò âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßÞÚãßÚØ ØÛØ íÛÕÚâàÞÝÝÐï ÚÒØâÐÝæØï. • ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 137 из 175
  ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø× âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ çÕàÕ× ¸ÝâÕàÝÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ ãáÛãÓã áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø ßÞÛãçØâì ßÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ßÐàÐÜÕâàÐå ãáÛãÓØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ
 • Страница 138 из 175
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì á áÕàÒÕàÞÜ Ø ½ÐáâàÞÙÚØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ²ëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï, ÒëÔÕÛØâÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ßÐàÐÜÕâàë ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÒÚÛîçØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëå ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
 • Страница 139 из 175
  ² ØÓàÐå Ø ßàØÛÞÖÕÝØïå ÜÞÓãâ Ñëâì ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë âÐÚÖÕ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ØÓàë ØÛØ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. • ´Þß. ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ÞÑ ØÓàÕ ØÛØ ßàØÛÞÖÕÝØØ. • ¾ÑÝÞÒ. ÒÕàáØî - ßàÞÒÕàÚÐ ÝÐÛØçØï ÝÞÒÞÙ ÒÕàáØØ, ÚÞâÞàãî ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì áÞ áâàÐÝØæ ãáÛãÓØ
 • Страница 140 из 175
  ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âàÕÑãÕÜÞÙ ãáÛãÓØ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ á ÝÐÔÕÖÝÞÙ ×ÐéØâÞÙ Þâ
 • Страница 141 из 175
  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝØï, ÍÚáâàÐ Ø ºÐÛìÚãÛïâÞà. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ 0, ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ). ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÖØâì, ²ëçÕáâì,
 • Страница 142 из 175
  ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÒëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ÒàÕÜï. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ âÐÙÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁâÞß âÐÙÜÕà. µáÛØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ßÞÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ ÒÒÕÔÕÝÝëÙ âÕÚáâ (ØÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ ²àÕÜï ØáâÕÚÛÞ, ÕáÛØ âÕÚáâ ÝÕ ÑëÛ
 • Страница 143 из 175
  ÞâáçÕâÞÒ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞÔ âÕÚãéØÜØ ßÞÚÐ×ÐÝØïÜØ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ. 3. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁâÞß. 4. ·ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÁÞåà. ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ. ¸ÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë ßÞÒâÞàÝëÙ ×ÐßãáÚ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ØÛØ áÑàÞá àÕ×ãÛìâÐâÐ ÑÕ×
 • Страница 144 из 175
  ■ ¸ÝâÕàÝÕâ ²áâàÞÕÝÝëÙ Ò âÕÛÕäÞÝ ÑàÐã×Õà ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ãáÛãÓÐÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ íâØå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø/ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝ ÑàÐã×Õà, ÚÞâÞàëÙ
 • Страница 145 из 175
  4. ·ÐÚÞÝçØÒ ßàÞáÜÞâà áâàÐÝØæ, ×ÐÚàÞÙâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕàÒÕàÞÜ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ÝÐ áâà. 148. ½ÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÐÜ ½ÕÚÞâÞàëÕ áÛãÖÕÑÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÓãâ åàÐÝØâìáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ âàÕÑãÕÜÞÙ
 • Страница 146 из 175
  • ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ãáÛãÓØ: ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ, ·ÐÚÛÐÔÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã. µáÛØ ×ÐÚÛÐÔÚÐ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ á ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ßÞÒâÞàØâÕ ßÞßëâÚã. • ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÝØÙ ÐÔàÕá URL: ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ, ¿ÞáÛÕÔÝ.ÐÔàÕá.
 • Страница 147 из 175
  • ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ ßÞ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÙ ááëÛÚÕ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ Ò ÜÕÝî áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî äãÝÚæØî. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ Ø æØäà áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ - ÚÛÐÒØèÐ . - ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë , ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÄãÝÚæØØ Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ.
 • Страница 148 из 175
  ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ Ø áÞÕÔØÝÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ²ëÙâØ Ø× àÕÖØÜÐ ÑàÐã×ÕàÐ?, ÝÐÖÜØâÕ ´Ð. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÐâì ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ØÛØ ÝÐÖÐâì Ø ãÔÕàÖØÒÐâì ¿ÐàÐÜÕâàë àÕÖØÜÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÑàÐã×ÕàÐ ² áÕÐÝáÕ
 • Страница 149 из 175
  • ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ ÔÛï ÒëÑÞàÐ ÝÐÑÞàÐ áØÜÒÞÛÞÒ ßàØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØØ âÕå áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ áÞÔÕàÖÐâ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÚÞÔØàÞÒÚÕ, ØÛØ ÔÛï ÒëÑÞàÐ ßÞáâÞïÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞÔØàÞÒÚØ UTF-8 ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ WebÐÔàÕáÞÒ Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ âÕÛÕäÞÝ. ÄÐÙÛë cookies ÄÐÙÛë cookies - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á ã×ÛÐ Ò
 • Страница 150 из 175
  2. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚÞÙ, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ×ÐÚÛÐÔÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. »ØÑÞ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë Ø äãÝÚæØî ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐ×ÒÐÝØï Ø ÐÔàÕáÐ, àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï Ø ãÔÐÛÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ, ßÕàÕÔÐçØ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ Ò ÒØÔÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ØÛØ Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, Ð âÐÚÖÕ
 • Страница 151 из 175
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ á ÝÐÔÕÖÝÞÙ ×ÐéØâÞÙ Þâ ÞßÐáÝëå ßàÞÓàÐÜÜ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø/ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
 • Страница 152 из 175
  ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ÄØÛìâà áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ²ÚÛ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ½ÐÔÕÖÝ. ÚÐÝÐÛë. °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ - ÕáÛØ ßàØÕÜ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×àÕèÕÝ, ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. -
 • Страница 153 из 175
  ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì áÕàâØäØÚÐâë, Ð âÐÚÖÕ áÕÚàÕâÝëÕ Ø ÞâÚàëâëÕ ÚÛîçØ. ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ äãÝÚæØØ ×ÐéØâë ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ, âàÕÑãîéØå áÞÕÔØÝÕÝØï á ÑàÐã×ÕàÞÜ, Ø ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ÁÕàâØäØÚÐâë áÞåàÐÝïîâáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ
 • Страница 154 из 175
  ÁÕàâØäØÚÐâë ÁãéÕáâÒãîâ áÕàâØäØÚÐâë âàÕå âØßÞÒ: áÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ, áÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. • ÁÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ ØáßÞÛì×ãîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÛï ßÞÒëèÕÝØï áâÕßÕÝØ ×ÐéØâë áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ÁÕàâØäØÚÐâ áÕàÒÕàÐ ßÕàÕÔÐÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
 • Страница 155 из 175
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½ÕáÜÞâàï ÝÐ âÞ, çâÞ áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ áÕàâØäØÚÐâÞÒ ÝÕ
 • Страница 156 из 175
  ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ ÇâÕÝØÕ Ø ×ÝÐçÞÚ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ . ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¾âáãâáâÒØÕ ×ÝÐçÚÐ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ Þ×ÝÐçÐÕâ ÝÐàãèÕÝØÕ ×ÐéØâë, ßÞíâÞÜã ÝØ Ò ÚÞÕÜ áÛãçÐÕ ÝÕ ÒÒÞÔØâÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÕ ÔÐÝÝëÕ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÔ PIN ßÞÔßØáØ. ²ÝØÜÐâÕÛìÝÞ ßàÞçâØâÕ ÒëÒÕÔÕÝÝëÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÚáâ Ø
 • Страница 157 из 175
  ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ, Øå áâÞØÜÞáâØ Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâ, ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ Ò ÔàãÓØå ÐÝÐÛÞÓØçÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØïå. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÞßÕàÐâÞàÐ ßàØ ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓÐÜØ SIM-ÚÐàâë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ
 • Страница 158 из 175
  6. ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ, ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ
 • Страница 159 из 175
  • Nokia Contacts Editor - àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ò âÕÛÕäÞÝÕ. • Nokia Content Copier - àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà Ø ÕÕ ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ. ¿ÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐçã áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò ÔàãÓØÕ áÞÒÜÕáâØÜëÕ âÕÛÕäÞÝë Nokia. • Nokia Image Converter -
 • Страница 160 из 175
  • Nokia Settings Manager - àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ Ø ×ÐÓàã×ÚÐ Ò âÕÛÕäÞÝ ×ÐÚÛÐÔÞÚ ÑàÐã×ÕàÐ Ø ÝÐÑÞàÞÒ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØÙ. • Nokia Sound Converter - ÞßâØÜØ×ÐæØï ßÞÛØäÞÝØçÕáÚØå ÜÕÛÞÔØÙ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëå äÞàÜÐâÞÒ ÔÛï ÞÑÕáßÕçÕÝØï áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ á âÕÛÕäÞÝÞÜ, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÓàã×ÚÐ ÜÕÛÞÔØÙ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ Ò âÕÛÕäÞÝ. •
 • Страница 161 из 175
  ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÔÕÜÐ (E)GPRS ÝÐ áâà. 108. ■ ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ àÐÑÞâÕ á ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ ßàØÒÕÔÕÝë Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ½Õ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë Ø ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÝØå, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ÚÞÜßìîâÕàã, - íâÞ
 • Страница 162 из 175
  7. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,
 • Страница 163 из 175
  ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15 °C...25 °Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ
 • Страница 164 из 175
  ¿àÞÒÕàÚÐ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë 1. ½Ð ÓÞÛÞÓàÐÜÜÕ ßÞÔ ÞÔÝØÜ ãÓÛÞÜ ÒØÔÕÝ áØÜÒÞÛ Nokia 'ßàÞâïÝØâÕ ÔàãÓ ÔàãÓã àãÚØ', Ð ßÞÔ ÔàãÓØÜ ãÓÛÞÜ - ÛÞÓÞâØß Nokia Original Enhancements. 2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ ØÛØ çÕâëàÕ âÞçÚØ
 • Страница 165 из 175
  4. ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ã×ÛÕ www.nokia.com/batterycheck. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒÒÕÔØâÕ 20-×ÝÐçÝëÙ ÚÞÔ, ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210, Ø ßÕàÕÔÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà +44 7786 200276. ¾ßÕàÐâÞà ÝÐçØáÛïÕâ ÞßÛÐâã ×Ð ãáÛãÓØ ÜÕáâÝÞÙ
 • Страница 166 из 175
  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àÐÑÞâÐÝ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Þâ ÒÛÐÓØ.
 • Страница 167 из 175
  • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ú
 • Страница 168 из 175
  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ
 • Страница 169 из 175
  ÐßßÐàÐâÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ßÞÔÝÞáØâì âÕÛÕäÞÝ Ú áÛãåÞÒÞÜã ÐßßÐàÐâã. ¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛì, ßÞáÚÞÛìÚã ÔØÝÐÜØÚ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØâïÓØÒÐÕâ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÕ ßàÕÔÜÕâë. ½Õ åàÐÝØâÕ àïÔÞÜ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÚàÕÔØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ Ø ÔàãÓØÕ ÜÐÓÝØâÝëÕ ÝÞáØâÕÛØ ØÝäÞàÜÐæØØ; íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ãÝØçâÞÖÕÝØî
 • Страница 170 из 175
  • ÔÕàÖØâÕ ÒÚÛîçÕÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15 áÜ Þâ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÐ; • ÝÕ ÝÞáØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÝÐÓàãÔÝÞÜ ÚÐàÜÐÝÕ; • ÔÛï áÝØÖÕÝØï ÒÕàÞïâÝÞáâØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå ÔÕàÖØâÕ ÒÚÛîçÕÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÞÚÞÛÞ ãåÐ, ÑÞÛÕÕ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ Þâ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÐ. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÜÐÛÕÙèØå ßàØ×ÝÐÚÞÒ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå
 • Страница 171 из 175
  ÚÞÜßÞÝÕÝâÐÜØ ØÛØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ. ²ÛÐÔÕÛìæÐÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÙ, ÞáÝÐéÕÝÝëå ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, áÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì Þ âÞÜ, çâÞ ÒÞ×ÔãèÝÐï ßÞÔãèÚÐ ÝÐßÞÛÝïÕâáï ÓÐ×ÞÜ ßÞÔ ÒëáÞÚØÜ ÔÐÒÛÕÝØÕÜ. ½Õ ßÞÜÕéÐÙâÕ ÝØÚÐÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÝÐÔ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ ØÛØ Ò ×ÞÝÕ ÕÕ àÐáÚàëâØï. ¿àØ
 • Страница 172 из 175
  ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë, Ò áÒï×Ø á çÕÜ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì áÒï×ì ßàØ ÒáÕå ÞÑáâÞïâÕÛìáâÒÐå. ²
 • Страница 173 из 175
  ÕÔØÝáâÒÕÝÝëÜ áàÕÔáâÒÞÜ áÒï×Ø ÝÐ ÜÕáâÕ ßàÞØáèÕáâÒØï. ½Õ ßàÕàëÒÐÙâÕ áÒï×Ø, ÝÕ ÔÞÖÔÐÒèØáì àÐ×àÕèÕÝØï. ■ ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÕàâØäØÚÐæØØ (SAR) ´°½½¾µ ÃÁÂÀ¾¹Á²¾ Á¾¾Â²µÂÁ²õ ¼µ¶´Ã½°À¾´½Ë¼ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼ º ÃÀ¾²½Î ¾±»Ãǵ½¸Ï À°´¸¾Ç°Á¾½¾¹ ͽµÀ³¸µ¹ ´ÐÝÝëÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ áÞÔÕàÖØâ ßÕàÕÔÐâçØÚ Ø ßàØÕÜÝØÚ
 • Страница 174 из 175
  ßÕàÕÔÐâçØÚÐ, ãÚÐ×ÐÝÝÞÙ Ò âÕåÝØçÕáÚØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐå, ÒÞ ÒáÕå ÔØÐßÐ×ÞÝÐå àÐÑÞçØå çÐáâÞâ. ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÒëßÞÛÝïÕâáï ßàØ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÙ ÜÞéÝÞáâØ, ßÞíâÞÜã äÐÚâØçÕáÚÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ãàÞÒÝï SAR ÔÛï àÐÑÞâÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ×ÝÐçØâÕÛìÝÞ ÝØÖÕ. ºÞÝáâàãÚæØï âÕÛÕäÞÝÐ ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐÕâ
 • Страница 175 из 175