Инструкция для NOKIA 6136

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 6136

9252789

²ëßãáÚ 

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 140
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 6136 9252789 ²ëßãáÚ 2
 • Страница 2 из 140
  Nokia 6136 (RM-199) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ âÕåÝØçÕáÚØÜØ
 • Страница 3 из 140
  This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in
 • Страница 4 из 140
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ............ 6 1. ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........ 10 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ...................................... ÁÛãÖÑÐ ßÞÔÔÕàÖÚØ Nokia Ø ÚÞÝâÐÚâÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ............ ÁßÕæØÐÛìÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ âÕÛÕäÞÝÐ.............................................. ·ÐéØâÐ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ
 • Страница 5 из 140
  9. ¿ÐàÐÜÕâàë ........................ 66 ÀÕÖØÜë.................................................. ÂÕÜë ....................................................... ¼ÕÛÞÔØØ ............................................... ´ØáßÛÕÙ................................................. ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ
 • Страница 6 из 140
  ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ
 • Страница 7 из 140
  ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ °ºÁµÁÁðÀË ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾ÀË ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²¾´¾Á¾¹º¾ÁÂÌ ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ. Àµ·µÀ²½¾µ º¾¿¸À¾²°½¸µ ÀÕÓãÛïàÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ
 • Страница 8 из 140
  ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ÃáÛãÓØ áÕâØ ÀÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ÝÐÛØçØØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¼ÝÞÓØÕ äãÝÚæØØ ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐÒØáïâ Þâ âÞÓÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÛØ Øå áÞâÞÒÐï áÕâì. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ÝÕ ÒáÕ ãáÛãÓØ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï
 • Страница 9 из 140
  ÂÕåÝØÚÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ °ÚáÕááãÐàë ¾áÝÞÒÝëÕ ßàÐÒØÛÐ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÅàÐÝØâÕ ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. • ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ. •
 • Страница 10 из 140
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï 1. ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¿Þ×ÔàÐÒÛïÕÜ á ßàØÞÑàÕâÕÝØÕÜ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Nokia. ÁàÕÔØ ÕÓÞ ÜÝÞÓÞçØáÛÕÝÝëå äãÝÚæØÙ ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì Ø ÒáâàÞÕÝÝÐï ÚÐÜÕàÐ. ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (5-10 æØäà) ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë
 • Страница 11 из 140
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï PUK-ÚÞÔë PUK-ÚÞÔ (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÔÕÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÙ ÚÛîç) Ø UPUK-ÚÞÔ (ãÝØÒÕàáÐÛìÝëÙ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÔÕÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÙ ÚÛîç, ÒÞáÕÜì æØäà) âàÕÑãîâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ PIN-ÚÞÔÐ Ø UPIN-ÚÞÔÐ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. PUK2-ÚÞÔ âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ PIN2-ÚÞÔÐ. µáÛØ íâØ ÚÞÔë ÝÕ
 • Страница 12 из 140
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ÁßÕæØÐÛìÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ âÕÛÕäÞÝÐ ºÞàßÞàÐæØï Nokia áâàÕÜØâáï ãßàÞáâØâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ, Ò âÞÜ çØáÛÕ ÔÛï ÛîÔÕÙ á ÞÓàÐÝØçÕÝÝëÜØ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜØ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ áÜ. Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ßÞ ÐÔàÕáã www.nokiaaccessibility.com. ■ ·ÐéØâÐ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ ·ÐÚÞÝ ÞÑ ÞåàÐÝÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ
 • Страница 13 из 140
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ·ÐÓàã×ÚÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ø ßàØÛÞÖÕÝØÙ ² âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàãÖÐâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ, ÝÐßàØÜÕà, âÕÜë, ÜÕÛÞÔØØ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ²ëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ×ÐÓàã×ÚØ (ÝÐßàØÜÕà, Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï). ¾Ñ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú äãÝÚæØïÜ ×ÐÓàã×ÚØ áÜ. Ò ÞßØáÐÝØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ÜÕÝî. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ×ÐÓàãÖÐâì
 • Страница 14 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ÔàãÓÐï ÐÝÐÛÞÓØçÝÐï
 • Страница 15 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 3. ·ÐæÕßØâÕ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÙ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë ßÞáÕàÕÔØÝÕ. ·ÐâÕÜ ÞáÒÞÑÞÔØâÕ Ø ßÞÒÕàÝØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë Ò ÞâÚàëâÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ. 4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ, áÚÞèÕÝÝëÜ ãÓÛÞÜ ÒßÕàÕÔ Ø ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÜØ ÚÞÝâÐÚâÐÜØ SIM-ÚÐàâë ÒÒÕàå (ÝÐàãÖã Þâ âÕÛÕäÞÝÐ). 3 4 5
 • Страница 16 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÐÚÚãÜãÛïâÞà BL-4Á. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ äØàÜÕÝÝëÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ Nokia. ÁÜ. "¿àÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia" ÝÐ áâà. 129. ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÝÞÜÕà ÕÓÞ ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã
 • Страница 17 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ÚÐàâë Ø/ØÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ãâàÐâÐ ØÝäÞàÜÐæØØ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ÚÐàâÐÜØ ßÐÜïâØ microSD, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÜØ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßàØÝïâëå áâÐÝÔÐàâÞÒ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ
 • Страница 18 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÚÐàâë ßÐÜïâØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÝÞÓÞâì Ò ÚÐçÕáâÒÕ àëçÐÓÐ, ×ÐæÕßØÒ ÕÓÞ ×Ð ãÓÛãÑÛÕÝØÕ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ ÚÐàâë ßÐÜïâØ, Ø ßÞÒÕàÝØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì Ò ÞâÚàëâÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ. ½ÐÖÜØâÕ ÝÞÓâÕÜ ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜïâØ ÔÛï ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ÕÕ Ø× ÔÕàÖÐâÕÛï Ø Ø×ÒÛÕÚØâÕ ÚÐàâã. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì ÚÐàâë ßÐÜïâØ. ¾
 • Страница 19 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ¾âÚàëâØÕ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ¿àØ ÞâÚàëâØØ âÕÛÕäÞÝÐ ÐÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ÞâÚØÔëÒÐÕâáï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 155 ÓàÐÔãáÞÒ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ßàØÚÛÐÔëÒÐâì ãáØÛØï Ø ßëâÐâìáï ÞâÚàëâì ÕÕ ÕéÕ ÑÞÛìèÕ. ■ ÀÐÑÞçÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ ´ÕàÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. 19
 • Страница 20 из 140
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÜÞÖÕâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕæÕÛÕáÞÞÑàÐ×ÝÞÜã
 • Страница 21 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 3. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÚÞÜßÞÝÕÝâë • ´ØÝÐÜØÚ (1) • ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ (2) • ºÛÐÒØèÐ Òë×ÞÒÐ (3) • »ÕÒÐï, æÕÝâàÐÛìÝÐï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (4) • ºÛÐÒØèÐ ßÕàÕÜÕéÕÝØï Ò çÕâëàÕå ÝÐßàÐÒÛÕÝØïå (5) • ºÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áÛãÖØâ ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ (ÚàÐâÚÞÕ ÝÐÖÐâØÕ), Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï Ø
 • Страница 22 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ (ÚàÐâÚÞÕ ÝÐÖÐâØÕ), ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ÒÚÛîçÐÕâáï ÚÛÐÒØèÕÙ ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ (ÔÛØâÕÛìÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ), Ð äãÝÚæØï PTT ÒÚÛîçÐÕâáï ÚÛÐÒØèÕÙ ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ (ÔÛØâÕÛìÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ) (16). ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ áÝÐçÐÛÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐçÐÛìÝëÙ íÚàÐÝ,
 • Страница 23 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ • ¿àÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ (9) ÜÞÖÕâ áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì äãÝÚæØï ¸ÜÕÝÐ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë, ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÞßÕàÐâÞàÐ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ Web-ã×ÛÐ ÞßÕàÐâÞàÐ ØÛØ äãÝÚæØï, ÒëÑàÐÝÝÐï Ø ÒÚÛîçÕÝÝÐï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ Ò áßØáÞÚ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ÁÜ. "¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ" ÝÐ áâà. 71. °ÚâØÒÝëÙ
 • Страница 24 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ÍÛÕÜÕÝâë áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ¿ÐÝÕÛì ááëÛÞÚ - ÔÛï ÒëÑÞàÐ ááëÛÚØ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÛØ ãßÞàïÔÞçÕÝØï ááëÛÞÚ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > °ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï > ÄãÝÚæ. > ½ÐáâàÞØâì, ÒëÔÕÛØâÕ ÞÚÝÞ ááëÛÞÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. >
 • Страница 25 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ´Ûï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã 0. ¾ ÝÐáâàÞÙÚÕ äãÝÚæØÙ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÚÛÐÒØèØ ßÕàÕÜÕéÕÝØï áÜ. ´ÖÞÙáâØÚ Ò àÐ×ÔÕÛÕ "¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ" ÝÐ áâà. 70. ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÐâØÕÜ ÞÔÝÞÙ æØäàÞÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ßÞ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÜã ÕÙ ÝÞÜÕàã áÜ. "±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà"
 • Страница 26 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ çÐâÐ, âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ãáÛãÓÕ çÐâÐ. ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝ ÑãÔØÛìÝØÚ (²ÚÛ.). ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ßÞÔÐÕâáï. ÀÐÑÞâÐÕâ âÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà
 • Страница 27 из 140
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë (ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØè) ÄãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞâÚÛîçØâì ÚÛÐÒØÐâãàã âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï áÛãçÐÙÝëå ÝÐÖÐâØÙ ÚÛÐÒØè. • ´Ûï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî Ø ÝÐÖÜØâÕ * (Ò âÕçÕÝØÕ 3,5 áÕÚãÝÔ). • ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 28 из 140
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 4. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ´Ûï ãÔÐÛÕÝØÕ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÓÞ áØÜÒÞÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ÃÑàÐâì. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ * ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú
 • Страница 29 из 140
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ µáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÞâÚàëâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÔÛï ßàØÕÜÐ ØÛØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ×ÐÚàÞÙâÕ íâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ßÕàÕÔ ÝÐÑÞàÞÜ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ×ÐÒØáïâ Þâ ï×ëÚÐ.
 • Страница 30 из 140
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ µáÛØ äãÝÚæØï ¿ÕàÕÐÔà., ÕáÛØ áÒÞÙ No. ×ÐÝïâ ÒÚÛîçÕÝÐ á ßÕàÕÐÔàÕáÐæØÕÙ ÝÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ, ÒëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ Òë×ÞÒ ÞâÚÛÞÝïÕâáï. µáÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ á ÚÝÞßÚÞÙ, ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø
 • Страница 31 из 140
  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ´Þáâãß Ú äãÝÚæØïÜ âÕÛÕäÞÝÐ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï á ßÞÜÞéìî ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî. ºÐÖÔëÙ ßãÝÚâ ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî áÞÔÕàÖØâ ßÞÔÜÕÝî Ø áßØáÚØ, Ò ÚÞâÞàëå ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì Ø ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ ÝÐáâàÐØÒÐâì äãÝÚæØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÞÑàÐéÕÝØï Ú íâØÜ ÜÕÝî Ø ÒÛÞÖÕÝÝëÜ ÜÕÝî ÒëßÞÛÝØâÕ
 • Страница 32 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï 6. ÁÞÞÑéÕÝØï ±ÛÐÓÞÔÐàï ãáÛãÓÕ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ (SMS) ÜÞÖÝÞ ßÞáâÞïÝÝÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì áÒï×ì á Ôàã×ìïÜØ, àÞÔáâÒÕÝÝØÚÐÜØ Ø ÚÞÛÛÕÓÐÜØ ßÞ àÐÑÞâÕ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ÝÕ ÒáÕ ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÕ äãÝÚæØØ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø
 • Страница 33 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ SMS-áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâØ ãáÛãÓØ ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ: ÞÑëçÝëÙ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ æØäàÞÒãî
 • Страница 34 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ÄãÝÚæØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÐ ÔÛï ãáÚÞàÕÝØï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ á ÚÛÐÒØÐâãàë á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÒáâàÞÕÝÝÞÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝ áÛÞÒÐàï. 1. ²ÒÞÔØâÕ áÛÞÒÞ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè 2 - 9, ßàØçÕÜ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒë ÝÐÖØÜÐÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×.
 • Страница 35 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ > ÁÞÞÑéÕÝØÕ SMS Ø ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÑÞÝÕÝâÐ Ò ßÞÛÕ ºÞÜã:. 2. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÝÞÜÕàÐ Ø× ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. > ºÞÝâÐÚâ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÔÞÑÐÒìâÕ âàÕÑãÕÜëÕ ÚÞÝâÐÚâë ßÞ ÞÔÝÞÜã. 3. ´Ûï
 • Страница 36 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ áÚÞßØàÞÒÐâì âÕÚáâ Ø× ÝÐçÐÛÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÚÐÛÕÝÔÐàì âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßÐÜïâÚØ. 3. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâØâì > ÁÞÞÑé. SMS, ÁÞÞÑé. MMS, ±ëáâàÞÕ áÑé ØÛØ ·ÒãÚÞÒÞÕ áÑé. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò
 • Страница 37 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÄÞàÜÐâë, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëÕ ãáÛãÓÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ): • ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï: JPEG, GIF, ÜãÛìâØßÛØÚÐæØÞÝÝëÕ GIF Ø WBMP • °ãÔØÞÚÛØßë: ÐãÔØÞäÞàÜÐâ AMR Ø 13K • ²ØÔÕÞÚÛØßë: äÞàÜÐâë 3GPP Ø 3GPP2 ØÛØ ÒØÔÕÞäÞàÜÐâ MPEG á ÐãÔØÞäÞàÜÐâÞÜ AMR ØÛØ 13K. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÝÕ ÒáÕ
 • Страница 38 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï 3. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï áÛÐÙÔÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÒëÙ ÛØÑÞ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ²áâÐÒØâì > ÁÛÐÙÔ. 4. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ¿ÞÚÐ×Ðâì. 5. ²ëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔÐâì. ÁÜ. "¿ÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï" ÝÐ áâà. 38. 6. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ Ò
 • Страница 39 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ´Ûï ÞâÜÕÝë ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× Ò ßÐßÚÕ ¸áåÞÔïéØÕ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ¾âÜÕÝØâì ßÕàÕÔ. ¿àÞáÜÞâà Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞâÚàëÒÐâì á ÞáâÞàÞÖÝÞáâìî. ¾ÑêÕÚâë Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ
 • Страница 40 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï µáÛØ ßÐÜïâì ×ÐßÞÛÝÕÝÐ ºÞÓÔÐ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ Ø ßàØÝØÜÐÕâáï ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÚáâ ¿ÐÜïâì ßÞÛÝÐ. ¿àØÕÜ áÑé ÝÕÒÞ×ÜÞÖÕÝ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ãÔÐÛØâì áâÐàëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ¾º > ´Ð Ø ßÐßÚã. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì
 • Страница 41 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ±ëáâàëÕ áÞÞÑéÕÝØï ±ëáâàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ - íâÞ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ áàÐ×ã ßÞáÛÕ ßÞÛãçÕÝØï. ±ëáâàëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ áÞåàÐÝïîâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ²ÒÞÔ ÑëáâàÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ > ±ëáâàÞÕ áÑé. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ Ò ßÞÛÕ
 • Страница 42 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ãçÐáâÝØÚÐÜ Óàãßßë ÒëÑÕàØâÕ ³àãßßÐ ÚÞÝâÐÚâ. Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî Óàãßßã. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÜ ÝÕÔÐÒÝÞ ÑëÛØ ßÞáÛÐÝë áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. > ±ëÛØ ÒëÑàÐÝë. 5. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔ. ¿àØÕÜ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØ ßàØÕÜÕ âÕÛÕäÞÝÞÜ
 • Страница 43 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÃáâÐÝÞÒØÒ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ, ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ, ßàØ íâÞÜ áÕÐÝá çÐâÐ ÞáâÐÕâáï ÐÚâØÒÝëÜ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ßàØ ÐÚâØÒÝÞÜ áÕÐÝáÕ çÐâÐ íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÜÞÖÕâ àÐáåÞÔÞÒÐâìáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú
 • Страница 44 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ ´Ûï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ ÞâÚàÞÙâÕ ÜÕÝî ÇÐâ, ÒëÑÕàØâÕ ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ âàÕÑãÕÜãî ãáÛãÓã çÐâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐçÐâì áÕÐÝá. ¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ÁÕÐÝá ÝÐçÐâ. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ¾âÚÛîçØâìáï. ÁÕÐÝáë
 • Страница 45 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï çÐâÐ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ÇÐâ. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ ØÛØ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ àÐ×ÒÕàÝØâÕ ßÐßÚã ÁÕÐÝáë çÐâÐ, ÒëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, á ÚÞâÞàëÜ âàÕÑãÕâáï ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì. ÃÚÐ×ÐÝØï ßÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝØî ÚÞÝâÐÚâÞÒ - áÜ. "´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ çÐâÐ" ÝÐ áâà. 46. ³àãßßë > ¾âÚà. Óàãßßë (äãÝÚæØØ
 • Страница 46 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ßàØÝÐÔÛÕÖØâ ÐÚâØÒÝÞÜã áÕÐÝáã çÐâÐ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ½ÞÒÞÕ ÜÓÝÞÒÕÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ´Ûï ÕÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÇØâÐâì. µáÛØ ßàØÝïâÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÚáâ ½ÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ çÐâÐ: N Ø ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ÇØâÐâì, ÒëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 47 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï 2. ´Ûï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ Þâ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÒëÔÕÛØâÕ íâÞâ ÚÞÝâÐÚâ Ò ßÐßÚÕ ÁÕÐÝáë çÐâÐ, ½Ð áÒï×Ø ØÛØ ¾âÚÛîç. Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ±ÛÞÚØàÞÒÐâì > ¾º. 3. ´Ûï ÞâÜÕÝë ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÞÝâÐÚâÐ Ò ÓÛÐÒÝÞÜ ÜÕÝî çÐâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ·ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 48 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞâÚàëÒÐâì á ÞáâÞàÞÖÝÞáâìî. ÁÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Ø ÔàãÓØÕ ßàÞÓàÐÜÜÝëÕ ÚÞÜßÞÝÕÝâë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÝÐàãèØâì àÐÑÞâã âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÚÞÜßìîâÕàÐ. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØáßÞÛì×ãÕâ
 • Страница 49 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ > ÁÞ×ÔÐâì. 2. ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÐÔàÕáÐâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ÁÜ. "²ÒÞÔ âÕÚáâÐ" ÝÐ áâà. 33. ´Ûï ÒÛÞÖÕÝØï äÐÙÛÐ
 • Страница 50 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï 4. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÒëÑàÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÞâÜÕâìâÕ âàÕÑãÕÜëÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ·ÐÓàã×Øâì. 5. ²ëÑÕàØâÕ ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ò ßÐßÚÕ ²åÞÔïéØÕ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÕÓÞ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÒëÑÕàØâÕ ½Ð×ÐÔ. ¿ÕàÕÔ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ¿àÞáÜÞâà Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ
 • Страница 51 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø× âÕÛÕäÞÝÐ ÝÕ ßàØÒÞÔØâ Ú ãÔÐÛÕÝØî Øå á áÕàÒÕàÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë âÐÚÖÕ Ø á áÕàÒÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ > ²Ðà-âë > ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ > ¾áâÐÒÛïâì ÚÞßØî: > ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. ■ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØ
 • Страница 52 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ßÞ ÞÔÝÞÜã ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÃÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï > ¾âÔÕÛìÝëÕ áÑé Ø ßÐßÚã, Ø× ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ ×Ð ÞÔØÝ àÐ×
 • Страница 53 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ - ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ ÔÛï áÞÞÑéÕÝØÙ. ³àÐäØçÕáÚØÕ ãÛëÑÞçÚØ > ´Ð - ãáâÐÝÞÒÚÐ Ò âÕÛÕäÞÝÕ àÕÖØÜÐ ×ÐÜÕÝë áØÜÒÞÛìÝëå ×ÝÐÚÞÒ ÝÐáâàÞÕÝØï ÝÐ ÓàÐäØçÕáÚØÕ. ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø SMS-áÞÞÑéÕÝØÙ
 • Страница 54 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿ÞÔÔÕàÖÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ > ¿ÞÛÝÐï - ÒëÑÞà ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒáÕå áØÜÒÞÛÞÒ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÁÞÚàÐéÕÝÝÐï ÑãÚÒë á ÝÐÔáâàÞçÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ Ø ÔàãÓØÜØ ÜÕâÚÐÜØ ÜÞÓãâ ßàÕÞÑàÐ×ÞÒëÒÐâìáï Ò ÔàãÓØÕ áØÜÒÞÛë. ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÖÝÞ ßàÞÒÕàØâì ÒØÔ áÞÞÑéÕÝØï ã ÐÔàÕáÐâÐ á ßÞÜÞéìî
 • Страница 55 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ×ÐßàÞáÐ, ÛØÑÞ ×ÐßàÕâ ßàØÕÜÐ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ. ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßàØÕÜ àÕÚÛÐÜÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ
 • Страница 56 из 140
  ÁÞÞÑéÕÝØï ²ÚÛîçØâì ßÞÔßØáì - ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ßÞÔßØáØ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÔÞÑÐÒÛïâìáï Ò ÚÞÝÕæ ÒáÕå ØáåÞÔïéØå áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. °ÔàÕá ÞâÒÕâÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÔÛï ÞâÒÕâÞÒ. ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï SMTP - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÔÛï ØáåÞÔïéÕÙ ßÞçâë. ¿ÐàÞÛì SMTP - ÒÒÕÔØâÕ
 • Страница 57 из 140
  ºÞÝâÐÚâë 7. ºÞÝâÐÚâë ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÞÝâÐÚâë åàÐÝØâáï ØÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå ØÜÕÝÐ, âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ÐÔàÕáÐ Ø â. Ô. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáëÒÐâì Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ Ø/ØÛØ Ò ßÐÜïâì SIM-ÚÐàâë. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ, ÞÑÞ×ÝÐçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ . ■ ¿ÞØáÚ
 • Страница 58 из 140
  ºÞÝâÐÚâë 2. ²ëÔÕÛØâÕ ØÜï, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝäÞàÜ. > ÄãÝÚæ. > ´ÞÑÐÒØâì ØÝä. 3. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÜÕà Ø ÞÔØÝ Ø× âØßÞÒ ÝÞÜÕàÐ. 4. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÔàãÓØå áÒÕÔÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ âØß âÕÚáâÐ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï ØÛØ ÝÞÒÞÕ
 • Страница 59 из 140
  ºÞÝâÐÚâë 2. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. >¸×ÜÕÝØâì ØÜï, ¸×ÜÕÝØâì ÝÞÜÕà, ¸×Ü. ÔÞß.ØÝäÞ ØÛØ ¸×ÜÕÝØâì Ø×ÞÑà. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞàÐ, ßÞÜÕéÕÝÝÞÓÞ Ò áßØáÞÚ ÇÐâÚÞÝâÐÚâë ØÛØ ¿ÞÔßØáÚÐ, ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ■ ÃÔÐÛÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ØÛØ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÝâÐÚâÕ ´Ûï
 • Страница 60 из 140
  ºÞÝâÐÚâë ■ ¼ÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ ÁÛãÖÑÐ ßàØáãâáâÒØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÕÔÞáâÐÒØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ áÒÞÕÓÞ ßàØáãâáâÒØï ÔàãÓØÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ, ÚÞâÞàëÕ ßÞÛì×ãîâáï áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø íâÞÙ ãáÛãÓÞÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ßàØáãâáâÒØï áÞÔÕàÖØâ ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞáâãßÝÞáâØ, áÞÞÑéÕÝØÕ Þ áÞáâÞïÝØØ
 • Страница 61 из 140
  ºÞÝâÐÚâë ¸×ÜÕÝØâì ÜÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ áÒÞÕÓÞ áÞáâÞïÝØï ßàØáãâáâÒØï. ²ëÑÕàØâÕ ¼Þï ÔÞáâãßÝÞáâì, ÁÞÞÑéÕÝØÕ Þ ÜÞÕÜ ßàØáãâáâÒØØ, ¼ÞÙ ÛÞÓÞâØß ßàØáãâáâÒØï ØÛØ ¿ÞÚÐ×ëÒÐâì. ¼ÞØ ÝÐÑÛîÔÐâÕÛØ > °ÚâØÒ.ÝÐÑÛîÔ., ÁßØá. çÐáâÝëå ØÛØ ·ÐÑÛÞÚØàÞÒ. ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÚÐ×. ßàØáãâáâÒØÕ Ò àÕÖ. ÞÖØÔ., ÂØß ßÞÔÚÛîçÕÝØï ØÛØ
 • Страница 62 из 140
  ºÞÝâÐÚâë ¾Ñ×Þà ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØáãâáâÒØØ áÜ. "¿ÞØáÚ" ÝÐ áâà. 57. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¿ÞÔßØáÚÐ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ßÕàÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ Ò ßÞÔßØáÚÕ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÕ ÝØÖÕ ×ÝÐçÚØ. , ØÛØ - ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì
 • Страница 63 из 140
  ºÞÝâÐÚâë ■ ³àãßßë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ³àãßßë - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, Ò Óàãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ á àÐ×ÛØçÝëÜØ áØÓÝÐÛÐÜØ Òë×ÞÒÐ Ø Ø×ÞÑàÐÖÕÝØïÜØ. ■ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐ×ÝÐçØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÚÛÐÒØèÕ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë >
 • Страница 64 из 140
  ¶ãàÝÐÛ Òë×ÞÒÞÒ 8. ¶ãàÝÐÛ Òë×ÞÒÞÒ ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÞßàÕÔÕÛïÕÜëÕ ÝÞÜÕàÐ ÒåÞÔïéØå (ßàØÝïâëå Ø ÝÕßàØÝïâëå) Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝãî ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Òë×ÞÒÞÒ. ÀÕÓØáâàÐæØï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞâÞÒÐï áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ãáÛãÓã ÞßàÕÔÕÛÕÝØï
 • Страница 65 из 140
  ¶ãàÝÐÛ Òë×ÞÒÞÒ ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ. ½ÕÚÞâÞàëÕ áÕâØ ßÞ×ÒÞÛïîâ ×ÐßàÐèØÒÐâì ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàØÝïâì ØÛØ ÞâÚÛÞÝØâì ×ÐßàÞá Þ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØØ, ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝïâì ØÛØ ¾âÑÞÙ. µáÛØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ØÓÝÞàØàãÕâ ×ÐßàÞá, âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØÝØÜÐÕâ ØÛØ ÞâÚÛÞÝïÕâ ÕÓÞ
 • Страница 66 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë 9. ¿ÐàÐÜÕâàë ÍâÞ ÜÕÝî áÛãÖØâ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÞÒ, âÕÜ, ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ, ßÐàÐÜÕâàÞÒ WLAN/ Wi-Fi, ßÐàÐÜÕâàÞÒ Òë×ÞÒÞÒ, ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÕÛÕäÞÝÐ, ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ÔØáßÛÕï, ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜÐÛÞÓÞ ÔØáßÛÕï, ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÓÝÐÛÞÒ, ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÐÚáÕááãÐàÞÒ,
 • Страница 67 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ - ÞâÚàëâØÕ áßØáÚÐ ááëÛÞÚ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå âÕÜ. ÁÜ. "¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐÓàã×ÚØ" ÝÐ áâà. 121. ■ ¼ÕÛÞÔØØ ÍâÞ ÜÕÝî ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁØÓÝÐÛë Ø Ø×ÜÕÝØâÕ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ÂÕ ÖÕ ßÐàÐÜÕâàë ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ àÕÖØÜÐ
 • Страница 68 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ëÑÕàØâÕ ÄÞÝÞÒ. àØáãÝÚØ > ºÐàâØÝÚÐ ØÛØ ½ÐÑÞà áÛÐÙÔÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ áÛÐÙÔ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì ÚÐÜÕàã ÔÛï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØØ. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå ÓàÐäØçÕáÚØå ÞÑêÕÚâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×.
 • Страница 69 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì àÐ×ÜÕà èàØäâÐ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÞÒ Ò ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï, ºÞÝâÐÚâë Ø ¸ÝâÕàÝÕâ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ > ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ÒÐàØÐÝâÞÒ: ÁÞÞÑéÕÝØï - ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ Ò áÞÞÑéÕÝØïå. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë ÒÐàØÐÝâë ¾çÕÝì
 • Страница 70 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ·ÐáâÐÒÚÐ ´Ûï íÚÞÝÞÜØØ íÝÕàÓØØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ > ÍÚÞÝÞÜØï íÝÕàÓØØ > ²ÚÛ. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ Ò ÒØÔÕ æØäàÞÒëå çÐáÞÒ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ. ¼ãÛìâäØÛìÜ ÞâÚàëÒÐÝØï ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ØÛØ ×ÐßàÕâÐ ÝÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ
 • Страница 71 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë »ÕÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ Ø× áßØáÚÐ äãÝÚæØØ, ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ ÛÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ÒëÑÞàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâ. > »ÕÒ. ÚÛ. ÒëÑÞàÐ. ÁÜ. âÐÚÖÕ "ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï" ÝÐ áâà. 22. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï äãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÕáÛØ ÔÛï ÛÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ äãÝÚæØï °ÚâØÒ,
 • Страница 72 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÀÐ×àÕèÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì áßÞáÞÑ ÒÚÛîçÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâ. > ²ÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï > ´ÖÞÙáâØÚ ÒÒÕàå, ´ÖÞÙáâØÚ ÒÝØ× ØÛØ ´Ö. ÒÒÕàå/ÒÝØ×. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ¼ÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒ ÚÞÝâÐÚâã Ø
 • Страница 73 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë WLAN/Wi-Fi ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝÐå, ÝÐßàØÜÕà, ÒÞ ÄàÐÝæØØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝë ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÜÕáâÝëå ÞàÓÐÝÐå ÒÛÐáâØ. ÃáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ ÞÑÝÐàãÖØÒÐâì Ø ßÞÔÚÛîçÐâìáï Ú ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ (WLAN) á
 • Страница 74 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÀÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Wi-Fi ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Wi-Fi ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ãáâà-Ò > Wi-Fi > ÀÐÔØÞ Wi-Fi > ²ÚÛ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Wi-Fi ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ãáâà-Ò > Wi-Fi > ÀÐÔØÞ Wi-Fi > ¾âÚÛ. > ´Ð. ´ÞáâãßÝëÕ áÕâØ ² áßØáÚÕ ÔÞáâãßÝëå áÕâÕÙ
 • Страница 75 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë 7. ´Ûï ßÞØáÚÐ áÚàëâÞÙ áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ÁÚàëâëÕ áÕâØ, ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ SSID áÕâØ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÝÐÙâØ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. 8. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï Þâ áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚàëâì. ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ áÕâØ ÁßØáÞÚ áÞåàÐÝÕÝÝëå áÕâÕÙ áÞÔÕàÖØâ ÒáÕ áÞåàÐÝÕÝÝëÕ áÕâØ. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï ØÜï áÕâØ Ø ßÐàÐÜÕâà ßÞÔÚÛîçÕÝØï. ÁÕâØ
 • Страница 76 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ²àãçÝãî - ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú áÕâØ âÞÛìÚÞ ÒàãçÝãî. ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝÝëå áÕâÕÙ: àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÕâØ, ãÔÐÛÕÝØÕ áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ áÕâØ ØÛØ ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÙ áÕâØ. ±ëáâàÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ ±ëáâàÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ áÛãÖØâ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÞâÚàëâÞÙ áÕâØ á ÝÐØÛãçèØÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. 1. ²
 • Страница 77 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¸º-ßÞàâ Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÕàÕÔÐçã Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. ÃáâàÞÙáâÒÞ, á ÚÞâÞàëÜ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ¸º-áÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì áÞÒÜÕáâØÜÞ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ IrDA. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ÔÐÝÝëÜØ á ÐÝÐÛÞÓØçÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ØÛØ
 • Страница 78 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞâÞàëÙ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÝÐßàØÜÕà, Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕåÝÞÛÞÓØï EGPRS (àÐáèØàÕÝÝëÙ áâÐÝÔÐàâ GPRS) ÐÝÐÛÞÓØçÝÐ GPRS, ÞÔÝÐÚÞ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚãî áÚÞàÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ EGPRS ØÛØ GPRS Ø Þ
 • Страница 79 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÞÔÕÜÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÚÞÜßìîâÕàÐ Ú áÕâØ EGPRS ØÛØ GPRS. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ×ÐÔÐâì ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï EGPRS ØÛØ GPRS ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÚÞÜßìîâÕàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ãáâà-Ò > ¿ÐÚÕâÝ. ÔÐÝÝëÕ > ¿ÐàÐÜ. ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔ. ÔÐÝÝëå > °ÚâØÒÝÐï âÞçÚÐ
 • Страница 80 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ò áßØáÞÚ ÝÞÒÞÓÞ ßÐàâÝÕàÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÞÒÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ãáâà-Ò > ¿ÕàÕÝÞá ÔÐÝÝëå > ÄãÝÚæ. > ´ÞÑÐÒØâì > ÁØÝåà. á âÛä ØÛØ ºÞßØàÞÒ. Ò âÛä Ø ÒÒÕÔØâÕ ßÐàÐÜÕâàë Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âØßÞÜ ßÕàÕÔÐçØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ
 • Страница 81 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 12 Ø "ºÞÝäØÓãàÐæØï" ÝÐ áâà. 85. µáÛØ ÔÐÝÝëÕ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÜ áÕàÒÕàÕ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ, ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ×ÐßãáâØâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ
 • Страница 82 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ■ ²ë×ÞÒë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²ë×ÞÒë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï - ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÄãÝÚæØØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ Ø ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ ÝÕÛì×ï ÒÚÛîçØâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. ÁÜ. ÃáÛãÓÐ ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ Ò àÐ×ÔÕÛÕ "·ÐéØâÐ" ÝÐ áâà. 86. ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ
 • Страница 83 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ■ ÂÕÛÕäÞÝ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÛÕäÞÝ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: Ï×ëÚÞÒëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ > Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï - ÒëÑÞà ï×ëÚÐ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ï×ëÚÐ
 • Страница 84 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë áÕâì, ÞßÕàÐâÞà ÚÞâÞàÞÙ ØÜÕÕâ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë SIM. ÍâÐ äãÝÚæØï ÒëÒÞÔØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ÁÜ. "ÃáÛãÓØ SIM" ÝÐ áâà. 125. ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå
 • Страница 85 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ´ÕâÕÚâÞà ×ÐÖØÓÐÝØï > ²ÚÛ. - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ÞâÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞ çÕàÕ× 20 áÕÚãÝÔ ßÞáÛÕ ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ßÞÛÝÞÜã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã. ÂÕÚáâÞäÞÝ > ²ÚÛîçØâì âÕÚáâÞäÞÝ > ´Ð - ÐÚâØÒØ×ÐæØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÕÛÕâÐÙßÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒÜÕáâÞ
 • Страница 86 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë Áâà. ßÞÔÔÕàÖÚØ ßÞáâÐÒé. ãáÛãÓ - ×ÐÓàã×ÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ áÞ áâàÐÝØæë ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ (ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ). ½ÐáâàÞÙÚØ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÙ ÚÞÝäØÓ. - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ, ÐÚâØÒØ×ÐæØï ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ ÝÞÒëå ÛØçÝëå ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ ÒàãçÝãî. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï
 • Страница 87 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿ÐÜïâì - ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ ßàØ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ßÐÜïâØ (ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ßÐÜïâì SIM-ÚÐàâë). ºÞÔë ÔÞáâãßÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ PIN-ÚÞÔÐ ØÛØ UPIN-ÚÞÔÐ ÛØÑÞ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ, PIN-ÚÞÔÐ, UPIN-ÚÞÔÐ, PIN2-ÚÞÔÐ Ø ßÐàÞÛï ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. ¸áßÞÛì×ãÕÜëÙ ÚÞÔ - ÒëÑÞà
 • Страница 88 из 140
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿ÐàÐÜÕâàë ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÐàÐÜÕâàë, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ¸ÝâÕàÝÕâ, ÜÞÖÝÞ ßàÞÒÕàØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï/×ÐßàÕâÐ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ, ×ÐßãáÚÐÕÜëå ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ºÞÝäØÓãàÐæØï > ¿ÐàÐÜÕâàë ÔØáßÕâçÕàÐ ãáâàÒ > ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï
 • Страница 89 из 140
  ¼ÕÝî ÞßÕàÐâÞàÞÒ 10. ¼ÕÝî ÞßÕàÐâÞàÞÒ ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐâì Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÜÕÝî, ×ÐÒØáïéØÕ Þâ ÞßÕàÐâÞàÐ. µáÛØ íâÞ ÜÕÝî ßàØáãâáâÒãÕâ Ò âÕÛÕäÞÝÕ, ÕÓÞ äãÝÚæØØ ßÞÛÝÞáâìî ÞßàÕÔÕÛïîâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. 89
 • Страница 90 из 140
  ³ÐÛÕàÕï 11. ³ÐÛÕàÕï ÍâÞ ÜÕÝî áÛãÖØâ ÔÛï àÐÑÞâë á ÓàÐäØçÕáÚØÜØ ÞÑêÕÚâÐÜØ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØïÜØ, ÐãÔØÞÚÛØßÐÜØ Ø ÜÕÛÞÔØïÜØ. ²áÕ äÐÙÛë áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ßÐßÚØ. ´Ûï ×ÐéØâë ×ÐÓàãÖÐÕÜÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ áØáâÕÜÐ ÚÛîçÐ ÐÚâØÒÐæØØ. ¿ÞáÚÞÛìÚã ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÜÞÖÕâ Ò×ØÜÐâìáï ßÛÐâÐ,
 • Страница 91 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ 12. ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ■ ºÐÜÕàÐ ²áâàÞÕÝÝÐï ÚÐÜÕàÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÝØÜÐâì äÞâÞÓàÐäØØ Ø ×ÐßØáëÒÐâì ÒØÔÕÞÚÛØßë. ÄÞâÞÓàÐäØØ áÞåàÐÝïîâáï Ò äÞàÜÐâÕ JPEG, Ð ÒØÔÕÞÚÛØßë - Ò äÞàÜÐâÕ 3GPP. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÆÒÕâÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ Ø ÜÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ
 • Страница 92 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÀÐÑÞâÐ âÐÙÜÕàÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ áêÕÜÚØ áÞßàÞÒÞÖÔÐÕâáï âÞÝÐÛìÝëÜØ áØÓÝÐÛÐÜØ, ßÕàÕÔ áêÕÜÚÞÙ äÞâÞÓàÐäØØ çÐáâÞâÐ áØÓÝÐÛÞÒ ãÒÕÛØçØÒÐÕâáï. ¿ÞáÛÕ ×ÐÔÕàÖÚØ ÚÐÜÕàÐ ÒëßÞÛÝïÕâ äÞâÞáêÕÜÚã Ø áÞåàÐÝïÕâ äÞâÞÓàÐäØî Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï > ÄÞâÞ. 7. ´Ûï äÞâÞáêÕÜÚØ Ò ãáÛÞÒØïå ßÛÞåÞÙ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ,
 • Страница 93 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ½ÐáâàÞÙÚÐ ãáÛãÓØ ßÞâÞÚÞÒ ¼ÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ßÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ßÞâÞÚÐÜØ, Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 12. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒàãçÝãî áÜ.
 • Страница 94 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëÑÕàØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÚÛÐÒØèã ÔÛï ÞáâÐÝÞÒÚØ Ò âàÕÑãÕÜÞÜ ÜÕáâÕ. 5. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ . ¾âßãáâØâÕ . ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ßàØ ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî
 • Страница 95 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ■ ÀÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ ´Ûï FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔàãÓÐï ÐÝâÕÝÝÐ, ÞâÛØçÝÐï Þâ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞíâÞÜã ÔÛï àÐÑÞâë FMàÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Ú ãáâàÞÙáâÒã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÐÚáÕááãÐà. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ
 • Страница 96 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÁÞåàÐÝØâì - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ, ×ÐâÕÜ ÒÒÞÔ ÝÐ×ÒÐÝØï ÚÐÝÐÛÐ. Visual Radio - ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Visual Radio (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÕÚÞâÞàëÕ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ßÕàÕÔÐîâ âÕÚáâÞÒãî Ø
 • Страница 97 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ·ÒãÚÞ×ÐßØáì 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ´ØÚâÞäÞÝ. 2. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐçÐâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ . ´Ûï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ·ÐßØáÐâì. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐßØáØ ÒáÕÜ ãçÐáâÝØÚÐÜ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞÔÐÕâáï âØåØÙ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ. ¿àØ ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ
 • Страница 98 из 140
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ■ ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà ºÐçÕáâÒÞÜ ×ÒãÚÐ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï ÜÞÖÝÞ ãßàÐÒÛïâì ßãâÕÜ ãáØÛÕÝØï ØÛØ ÞáÛÐÑÛÕÝØï çÐáâÞâÝëå ÔØÐßÐ×ÞÝÞÒ. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà. 2. ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ÝÐÑÞàÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÝÐÑÞàÞÒ íÚÒÐÛÐÙ×ÕàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. 3. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ,
 • Страница 99 из 140
  PTT 13. PTT ÃáÛãÓÐ PTT áÞâÞÒÞÙ áÕâØ - íâÞ ãáÛãÓÐ ÔãßÛÕÚáÝÞÙ áÒï×Ø ßÞ àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙáã, ÚÞâÞàÐï ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï Ò áÞâÞÒëå áÕâïå GSM/ GPRS (ãáÛãÓÐ áÕâØ). PTT ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàïÜãî ÓÞÛÞáÞÒãî áÒï×ì. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ. ÃáÛãÓã PTT ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï àÐ×ÓÞÒÞàÐ á ÞÔÝØÜ
 • Страница 100 из 140
  PTT ■ ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ PTT ´Ûï áÞÕÔØÝÕÝØÙ PTT ÒëÑÕàØâÕ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ ÔØÝÐÜØÚ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÔØÝÐÜØÚÐ ÜÞÖÝÞ ÔÕàÖÐâì âÕÛÕäÞÝ ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ ÞÚÞÛÞ ãåÐ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. ¿ÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï
 • Страница 101 из 140
  PTT ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ Ò Óàãßßã ØÛØ ÚÐÝÐÛ ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ Ò ÚÐÝÐÛ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ ãÒÕÔÞÜÛïÕâ Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ÔÞáâãßÐ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßáÕÒÔÞÝØÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ØÜï ÚÐÝÐÛÐ. ÁÜ. "ºÐÝÐÛë PTT" ÝÐ áâà. 104. ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÛîÑÞÜã ÚÐÝÐÛã,
 • Страница 102 из 140
  PTT ¿àØÕÜ Òë×ÞÒÐ PTT ºÞàÞâÚØÙ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ ãÒÕÔÞÜÛïÕâ Þ ÒåÞÔïéÕÜ Òë×ÞÒÕ PTT. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï Þ Òë×ëÒÐîéÕÜ ÐÑÞÝÕÝâÕ, ÝÐßàØÜÕà, ØÜï ÚÐÝÐÛÐ ØÛØ ßáÕÒÔÞÝØÜ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). µáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ äãÝÚæØï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï ÞÑ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÐå, ßàØÜØâÕ ØÛØ ÞâÚÛÞÝØâÕ Òë×ÞÒ. ¿àØ ßÞßëâÚÕ
 • Страница 103 из 140
  PTT ¾âÒÕâ ÝÐ ×ÐßàÞá ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ¿àØ ßàØÕÜÕ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¿àØÝïâ ×ÐßàÞá ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÁÜ. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÜ ÑëÛØ ßÕàÕÔÐÝë ×ÐßàÞáë ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. • ´Ûï ßÞáëÛÚØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
 • Страница 104 из 140
  PTT ■ ºÐÝÐÛë PTT ¿àØ Òë×ÞÒÕ ÚÐÝÐÛÐ ÒáÕ ãçÐáâÝØÚØ, ßàØáÞÕÔØÝØÒèØÕáï Ú íâÞÜã ÚÐÝÐÛã, ßÞÛãçÐîâ Òë×ÞÒ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë ÚÐÝÐÛë PTT âàÕå âØßÞÒ: ÃâÒÕàÖÔÕÝÝëÙ ÚÐÝÐÛ - ßÞáâÞïÝÝëÙ ÚÐÝÐÛ, áÞ×ÔÐÝÝëÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¾âÚàëâëÙ ÚÐÝÐÛ - ÒáÕ ãçÐáâÝØÚØ ÚÐÝÐÛÐ ÜÞÓãâ ßàØÓÛÐèÐâì ÔàãÓØå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. ·ÐÚàëâëÙ
 • Страница 105 из 140
  PTT 3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞáâÞïÝØÕ ÚÐÝÐÛÐ: ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ. 4. ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ßàØÓÛÐèÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÁÜ. > ¾âÚÛÞÝ. > ´Ð. ■ ¿ÐàÐÜÕâàë PTT ¿ÐàÐÜÕâàë PTT ßÞÔàÐ×ÔÕÛïîâáï ÝÐ ÔÒÐ âØßÐ: ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ Ø àÐÑÞçØÕ ßÐàÐÜÕâàë. ¿ÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÜÞÓãâ Ñëâì ßÕàÕÔÐÝë ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ
 • Страница 106 из 140
  PTT PTT ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ > ´Ð ØÛØ Á ×ÐßàÞáÞÜ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ PTT ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. PTT ×Ð ÓàÐÝØæÕÙ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ ãáÛãÓØ PTT, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÒÝÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. ¿ÕàÕÔÐçÐ áÒÞÕÓÞ ÐÔàÕáÐ PTT > ½Õâ - áÚàëâØÕ áÒÞÕÓÞ ÐÔàÕáÐ PTT Þâ Òë×ÞÒÞÒ. 106
 • Страница 107 из 140
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 14. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ² âÕÛÕäÞÝÕ Nokia ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÜÝÞÖÕáâÒÞ ßÞÛÕ×Ýëå äãÝÚæØÙ ÔÛï ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ßÞÒáÕÔÝÕÒÝëå ÔÕÛ. ² ÜÕÝî ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ÝÐåÞÔïâáï áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: ÑãÔØÛìÝØÚ, ÚÐÛÕÝÔÐàì, áßØáÞÚ ÔÕÛ, ×ÐÜÕâÚØ, âÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ Ø áÕÚãÝÔÞÜÕà. ■ ±ãÔØÛìÝØÚ ² ÑãÔØÛìÝØÚÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞâ ÖÕ äÞàÜÐâ
 • Страница 108 из 140
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ÞáâÐÒØâì ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ ÜØÝãâë ØÛØ ÝÐÖÐâì ¿Þ×ÖÕ, áØÓÝÐÛ ÒëÚÛîçØâáï ÝÐ ÒëÑàÐÝÝÞÕ ÒàÕÜï ÞâáàÞçÚØ, ×ÐâÕÜ ÒÞ×ÞÑÝÞÒØâáï. µáÛØ ÒàÕÜï áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÝÐáâãßÐÕâ âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÒëÚÛîçÕÝ, âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÐÕâáï Ø ÝÐçØÝÐÕâ ßÞÔÐÒÐâì ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. µáÛØ ÒëÑàÐâì ÁâÞß, ÝÐ
 • Страница 109 из 140
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ÁØÓÝÐÛ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ²ëÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ. µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐÜÕâÚÐ Þ Òë×ÞÒÕ, ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÁÜ. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ ÝÐ ÔÕáïâì ÜØÝãâ
 • Страница 110 из 140
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ■ ·ÐÜÕâÚØ ¼ÕÝî ·ÐÜÕâÚØ áÛãÖØâ ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï Ø ßÕàÕÔÐçØ ×ÐÜÕâÞÚ Ò áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÒØÔÕ SMS ØÛØ MMS. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ·ÐÜÕâÚØ. 2. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ßÕàÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÜÕâÚÐ, Ò ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ´ÞÑÐÒ. ×ÐÜÕâÚã. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ×ÐÜÕâÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 111 из 140
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ■ ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï Ø×ÜÕàÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, ßàØ íâÞÜ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ Ø ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ²Þ ÒàÕÜï àÐÑÞâë áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ×ÐÜÕàÐ ÒàÕÜÕÝØ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ¿àØ
 • Страница 112 из 140
  ¿àØÛÞÖÕÝØï 15. ¿àØÛÞÖÕÝØï ■ ¸Óàë ¿àÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ áÞÔÕàÖØâ àïÔ ØÓà. ·ÐßãáÚ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖÕÝØï > ¸Óàë, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ØÓàã Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì. ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ, ÞâÝÞáïéØåáï Ú ØÓàÐÜ, áÜ. "´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ" ÝÐ áâà. 113. ·ÐÓàã×ÚÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖÕÝØï >
 • Страница 113 из 140
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Óàãßßë ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØï - ßàÞáÜÞâà ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØÛÞÖÕÝØØ. ¾ÑÝÞÒ. ÒÕàáØî - ßàÞÒÕàÚÐ ÝÐÛØçØï ÝÞÒÞÙ ÒÕàáØØ ÔÐÝÝÞÓÞ ßàØÛÞÖÕÝØï, ÚÞâÞàãî ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì Ø× ¸ÝâÕàÝÕâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Þáâãß
 • Страница 114 из 140
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ² ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ Web-ã×Ûë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ø àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå ã×ÛÞÒ. ¿àÞáÜÐâàØÒÐï íâØ ã×Ûë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì âÐÚØÕ ÖÕ ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ (Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ
 • Страница 115 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ 16. ¸ÝâÕàÝÕâ Á ßÞÜÞéìî ÒáâàÞÕÝÝÞÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝ ÑàÐã×ÕàÐ ÜÞÖÝÞ ÞÑàÐéÐâìáï Ú áßÕæØÐÛìÝëÜ ãáÛãÓÐÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ¼ÝÞÓØÕ äãÝÚæØØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ ×ÐÒØáïâ Þâ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ (ÜÞÓãâ Ñëâì ÔÞáâãßÝë ÝÕ ÒáÕ äãÝÚæØØ). ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ
 • Страница 116 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ½Ð ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝë àÐ×ÛØçÝëÕ ááëÛÚØ ÝÐ ÔàãÓØÕ ã×Ûë. ■ ÃáÛãÓÐ ÔÞáâãßÐ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáÛãÓØ ¿ÐàÐÜÕâàë, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ, ÜÞÓãâ Ñëâì ßÕàÕÔÐÝë Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ
 • Страница 117 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ ÃáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ ÜÞÖÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚØÜØ áßÞáÞÑÐÜØ. • ´Ûï ÞâÚàëâØï ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë ãáÛãÓØ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ´ÞÜÐèÝïï áâàÐÝØæÐ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã 0. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ×ÐÚÛÐÔÚØ ãáÛãÓØ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 118 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ºÛÐÒØèØ âÕÛÕäÞÝÐ • ´Ûï ÞÑ×ÞàÐ áâàÐÝØæë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ Ò ÛîÑÞÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝØØ. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ Ø æØäà áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ 0 - 9. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã *. ÄãÝÚæØØ ¿ÞÜØÜÞ äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞáâÐÒéØÚ
 • Страница 119 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÁØÓÝÐÛë > ÁØÓÝÐÛ Þ ÝÕ×ÐéØéÕÝÝ. ÞÑêÕÚâÐå > ´Ð - ÒÚÛîçÕÝØÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÙ Þ ÝÐÛØçØØ ÝÕ×ÐéØéÕÝÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ ÝÐ ×ÐèØäàÞÒÐÝÝëå áâàÐÝØæÐå. ÍâØ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï ÝÕ ïÒÛïîâáï ÓÐàÐÝâØÕÙ ×ÐéØéÕÝÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï. ÁÜ. "·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ" ÝÐ áâà. 122. ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ > ºÞÔØàÞÒÚÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ - ÒëÑÞà ÝÐÑÞàÐ
 • Страница 120 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ×ÐéØéÕÝÝ. ßÞÔÚÛîç. ´Ûï âÞÓÞ çâÞÑë àÐ×àÕèØâì áæÕÝÐàØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÀÐ×àÕèØâì. ■ ·ÐÚÛÐÔÚØ °ÔàÕáÐ áâàÐÝØæ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÒØÔÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. 1. ² áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ·ÐÚÛÐÔÚØ, ÛØÑÞ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ·ÐÚÛÐÔÚØ. 2. ²ëÔÕÛØâÕ Ø
 • Страница 121 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ■ ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàØÝØÜÐâì àÐááëÛÐÕÜëÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁÛãÖÕÑÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ïÒÛïîâáï, ÝÐßàØÜÕà, ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ÒëßãáÚÐå ÝÞÒÞáâÕÙ. ÂÐÚØÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ÐÔàÕá ãáÛãÓØ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî
 • Страница 122 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ´Ûï ÞçØáâÚØ Úíè-ßÐÜïâØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ¾çØáâØâì Úíè. ■ ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë âàÕÑãîâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ãáÛãÓÐÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ØÛØ íÛÕÚâàÞÝÝÐï âÞàÓÞÒÛï). ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á âÐÚØÜØ ãáÛãÓÐÜØ ÝÕÞÑåÞÔØÜ áÕàâØäØÚÐâ
 • Страница 123 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÁÕàâØäØÚÐâë ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ±Õ×ãáÛÞÒÝÞ, áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÞÔÝÐÚÞ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ
 • Страница 124 из 140
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëßÞÛÝïâì ßàÞæÕÔãàã æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÐ ÞÑëçÝÞÙ ßÞÔßØáØ ÝÐ ÑãÜÐÖÝÞÜ áçÕâÕ, ÚÞÝâàÐÚâÕ ØÛØ ØÝÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ áÕâÕÒÞÙ
 • Страница 125 из 140
  ÃáÛãÓØ SIM 17. ÃáÛãÓØ SIM ½Ð SIM-ÚÐàâÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ãáÛãÓØ. ÍâÞ ÜÕÝî ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÜÕÝî ßÞÛÝÞáâìî ÞßàÕÔÕÛïÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ, Øå áâÞØÜÞáâØ Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî
 • Страница 126 из 140
  ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã 18. ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Ø ÚÞÜßìîâÕàÝëÜØ
 • Страница 127 из 140
  ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã ÞÑëçÝëå Òë×ÞÒÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ ÑÞÛìèØå ÞÑêÕÜÞÒ ÔÐÝÝëå àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞÔáÞÕÔØÝØâì âÕÛÕäÞÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã. ÁÜ. "¿ÐàÐÜÕâàë ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå" ÝÐ áâà. 78. ■ ºÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ àÐÑÞâÕ á ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ
 • Страница 128 из 140
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 19. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÐ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ
 • Страница 129 из 140
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15°C…25 °Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà
 • Страница 130 из 140
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ ØÛØ çÕâëàÕ âÞçÚØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. 3. ÁÞáÚÞÑÛØâÕ ßÞÚàëâØÕ áÑÞÚã Þâ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÞâÚàÞÕâáï ÚÞÔ (20 æØäà), ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà
 • Страница 131 из 140
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. •
 • Страница 132 из 140
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî ãáâàÞÙáâÒÐ Ø Ú ÝÐàãèÕÝØî ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå ßàÐÒØÛ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. • ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ Ò ßÞÜÕéÕÝØïå. • ¿ÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ áÞ×ÔÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÔÐÝÝëå,
 • Страница 133 из 140
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ
 • Страница 134 из 140
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ àÐáßÞàïÔÚÐ. ² ÑÞÛìÝØæÐå Ø Ò ÔàãÓØå ÜÕÔØæØÝáÚØå ãçàÕÖÔÕÝØïå ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ, çãÒáâÒØâÕÛìÝÞÕ Ú ÒÝÕèÝÕÜã àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÜã Ø×ÛãçÕÝØî. ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï
 • Страница 135 из 140
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÓÐ×ë ØÛØ Ò×àëÒçÐâëÕ ÒÕéÕáâÒÐ ÒÜÕáâÕ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ÕÓÞ ÚÞÜßÞÝÕÝâÐÜØ ØÛØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ. ²ÛÐÔÕÛìæÐÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÙ, ÞáÝÐéÕÝÝëå ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, áÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì Þ âÞÜ, çâÞ ÒÞ×ÔãèÝÐï ßÞÔãèÚÐ ÝÐßÞÛÝïÕâáï ÓÐ×ÞÜ ßÞÔ ÒëáÞÚØÜ ÔÐÒÛÕÝØÕÜ. ½Õ
 • Страница 136 из 140
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò ãáâàÞÙáâÒÞ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï
 • Страница 137 из 140
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÝØÖÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï; íâÞ ÞÑãáÛÞÒÛÕÝÞ âÕÜ, çâÞ ÚÞÝáâàãÚæØï ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜØÝØÜÐÛìÝãî ÜÞéÝÞáâì, ÔÞáâÐâÞçÝãî ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕâìî. ÍâÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï àÐ×ÛØçÝëÜØ äÐÚâÞàÐÜØ,
 • Страница 138 из 140
  ÃÚÐ×ÐâÕÛì ÃÚÐ×ÐâÕÛì P PTT Òë×ÞÒ ÚÐÝÐÛÐ 101 ÓàãßßÞÒÞÙ Òë×ÞÒ 101 ×ÐßàÞáë ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ 102 ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÙ Òë×ÞÒ 101 ÚÐÝÐÛë 104 ßÐàÐÜÕâàë 105 ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ 99 ßÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ 100 àÐ×êÕÔØÝÕÝØÕ 99 PTT. ÁÜ. PTT. ßÞáëÛÚÐ 28 àÐ×êÕÔØÝÕÝØÕ 28 äãÝÚæØØ 30 Òë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ 135 ³ ÓÞÛÞáÞÒëÕ
 • Страница 139 из 140
  ÃÚÐ×ÐâÕÛì áÒÞØ ÝÞÜÕàÐ 63 áÛãÖÕÑÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 63 ãÔÐÛÕÝØÕ 59 ãÔÐÛÕÝØÕ áÒÕÔÕÝØÙ 59 ¼ ÜÕÝî 31 ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ 70 Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì 93 ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì 92 ¾ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ 87 ÞÑÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÒÕàáØØ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 11 ÞÑéÐï ßÐÜïâì 8 ÞßÕàÐâÞà
 • Страница 140 из 140